OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 – 31.5.2008

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.
Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilikauden 1.9.2006 – 31.8.2007 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2007 – 31.5.2008 aikana
neljä huutokauppaa, syyskuussa, joulukuussa, tammikuussa ja
maaliskuussa. Edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta poiketen
yhtiö järjesti tammikuussa yhden päivän mittaisen huutokaupan, jossa
myytiin ketun- ja suomensupinnahkoja. Toisaalta 31.5.2007
päättyneellä katsauskaudella touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyn
huutokaupan ensimmäinen myyntipäivä ajoittui 31.5.2007 päättyneelle
katsauskaudelle. Vuonna 2008 vastaavan huutokaupan myynti ajoittui
kokonaisuudessaan 31.5.2008 päättyneen katsauskauden ulkopuolelle.
Huutokaupoissa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin
4.300.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella
4.100.000), 1.700.000 ketunnahkaa (1.600.000), 430.000 karakul-
lampaannahkaa (330.000) ja 100.000 supinnahkaa (62.000). Minkinnahkojen
USD-hintataso oli seitsemän prosenttia korkeampi kuin edellisellä
vastaavalla katsauskaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä
johtuen minkinnahkojen eurohintataso jäi seitsemän prosenttia
alhaisemmaksi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.
Ketunnahkojen USD-hinnat laskivat yhden prosentin ja eurohinnat 12
prosenttia. Nahkamäärien selvän kasvun ansiosta USD-määräinen myynnin
arvo kasvoi kahdeksalla prosentilla 348,9 miljoonaan dollariin.
Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen euromääräinen myynnin arvo
laski kuitenkin viidellä prosentilla 233,4 miljoonaan (245,2 MEUR).


Huutokauppa Myynti Myynti Arvo Arvo
1.000 kpl 1.000 kpl EUR 1.000 EUR 1.000
2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007
Syyskuu 1.584 1.072 52.140 56.493
Joulukuu 1.241 1.497 38.969 70.153
Tammikuu 117 7.474
Maaliskuu 3.485 2.857 134.034 99.363
Touko-kesäkuu
31.5. myynti 630 18.367
Varastomyynti 46 25 770 774
Yhteensä 6.474 6.081 233.386 245.150


Konsernin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja oli
27,0 miljoonaa euroa (25,8 MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat
kuusi prosenttia ja olivat 29,6 miljoonaa euroa (28,0 MEUR edellisellä
vastaavalla katsauskaudella). Henkilöstökulujen noin miljoonan euron
kasvusta kaksi kolmasosaa aiheutui eläkekulujen noususta.
Katsauskauden liiketappio oli 2,4 miljoonaa euroa (-2,0 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,4 MEUR).
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 11.000 euroa tappiollinen
(+330.000 EUR). Tulos osaketta kohden oli 0,01 euroa tappiollinen
(+0,06 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,1 prosenttia
(toukokuun 2007 lopussa 46,4 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2007
45,4 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 110,3 miljoonaa euroa
(31.5.2007 124,5 MEUR ja 31.8.2007 131,7 MEUR) ja oma pääoma osaketta
kohden 15,62 euroa (31.5.2007 15,66 euroa ja 31.8.2007 16,35 euroa).


Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 3,8 miljoonaa
euroa (1,9 miljoonaa euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli
14 prosenttia (7 %) liikevaihdosta. Investoinneista 35 prosenttia
kohdistui konsernin minkkilajittelukeskuksen laajennukseen ja
35 prosenttia muuhun nahkojen käsittelyyn ja varastointiin.
Minkkilajittelukeskuksen laajennus otettiin käyttöön lajittelukauden
2007/2008 alussa marras-joulukuun vaihteessa.


Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä
7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta
A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita
2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 1.400.000 euroa ja
140.000 osaketta eli viisi prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin
kurssi oli 11,23 euroa, alin kurssi 8,20 euroa ja keskikurssi
9,87 euroa. Kauden päätöskurssi oli 8,71 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo oli 31.5.2008 31,4 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana
keskimäärin 133 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella
117 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 237 henkilöä
(252 henkilöä). Vakituisen henkilökunnan määrän kasvu liittyy yhtiön
toimintarytmin muuttumiseen, lajittelukauden pidentymiseen ja sitä
kautta kausiluontoisuuden vähentymiseen. Katsauskauden päättyessä
konsernin palveluksessa oli 340 henkilöä (484 henkilöä).


Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.1.2008.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona
0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 2.520.000 euroa ja siirtää 240.000 euroa
suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 24.1.2008.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
valittiin turkistuottaja Jorma Kauppila, turkistuottaja Markku Koski,
turkistuottaja Pentti Lipsanen, turkistuottaja Esa Rantakangas,
turkistuottaja Rainer Sjöholm ja johtaja Helena Walldén.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma
Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön
tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.


Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana
4-6 huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/
ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen
myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon
nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.


Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit

Liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit on kerrottu yhtiön
vuosikertomuksessa tilikaudelta 1.9.2006 - 31.8.2007. Riskeissä ei ole
tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.


Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2007 - 31.8.2008 viimeinen
huutokauppa järjestettiin 4. – 9.6.2008 (edellisen tilikauden vastaava
huutokauppa järjestettiin 31.5. – 5.6.2006). Huutokaupassa myytiin
2,4 miljoonaa minkinnahkaa (2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa
huutokaupassa), 490.000 ketunnahkaa (740.000), 77.000 karakul-
lampaannahkaa (21.000) ja 37.000 suomensupinnahkaa (50.000).
Yhdysvaltain dollari oli 17 prosentti heikompi kuin vastaavan
huutokaupan aikana edellisellä tilikaudella. Huutokaupan myynnin arvo
laski neljä prosenttia vuoden takaisesta ja oli 92,0 miljoonaa euroa
(95,4 miljoonaa).

Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan 9,4
miljoonaa nahkaa (8,4 miljoonaa edellisellä tilikaudella) ja
välitysmyynnin arvon 326 miljoonaa euroa (323 MEUR). Välitetyn
nahka­määrän kasvun ansiosta liikevaihto nousee edellisen tilikauden
liikevaihtoa korkeammaksi. Tilikauden tulos säilynee edellisen
tilikauden tuloksen tasolla.
Konsernitase IFRS

EUR 1.000

VARAT 31.5.2008 31.5.2007 31.8.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 25.660 24.090 24.227
Aineettomat hyödykkeet 855 533 491
Myytävissä olevat
sijoitukset 461 582 564
Pitkäaikaiset saamiset 472 929 450
Laskennalliset
verosaamiset 15 21 19
Eläkesaamiset 4.325 4.047 4.035
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 31.788 30.201 29.786

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 885 1.008 1.231
Laskennalliset
verosaamiset 23 17 0
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 73.016 88.232 96.447
Rahavarat 4.556 5.069 4.266
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 78.480 94.325 101.944

Varat yhteensä 110.268 124.527 131.729


OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.5.2008 31.5.2008 31.8.2007

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7.200 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 13.200 12.960 12.960
Muuntoero 57 58 58
Arvonmuutosrahasto 132 220 207
Kertyneet voittovarat 35.380 35.698 38.174
Oma pääoma yhteensä 56.223 56.390 58.854

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4.206 4.205 4.193
Korolliset velat 98 0
Pitkäaikaiset velat
yhteensä 4.304 4.205 4.193

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 36.408 40.621 60.227
Ostovelat ja muut velat 13.333 23.311 8.455
Lyhytaikaiset velat
yhteensä 49.741 63.932 68.682

Velat yhteensä 54.045 68.136 72.875

Oma pääoma ja velat
yhteensä 110.268 124.527 131.729

Konsernin tuloslaskelma

EUR 1.000 1.3.2008 1.9.2007- 1.3.2007 1.9.2006- 1.9.2006-
31.5.2008 31.5.2008 31.5.2007 31.5.2008 31.8.2007
3 kk 9 kk 3 kk 9 kk 12 kk

Liikevaihto 14.295 26.992 12.336 25.788 34.625
Liiketoiminnan
muut tuotot 70 201 70 227 273

Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö -564 -1.324 -209 -783 -1.596
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuvat kulut -4.189 -11.999 -3.973 -10.966 -13.109
Poistot ja
arvonalentumiset -698 -1.954 -639 -1.911 -2.586
Liiketoiminnan
muut kulut -5.716 -14.359 -4.788 -14.385 -17.110

Liiketulos 3.198 -2.443 2.797 -2.030 497

Rahoitustuotot
ja -kulut 1.160 2.433 785 2.359 3.191

Tulos ennen
veroja 4.358 -11 3.582 330 3.688

Tuloverot -1.146 -23 -947 -109 -991

Katsauskauden
tulos 3.212 -34 2.635 220 2.697

Tulos/osake,
euroa 0,89 -0,01 0,73 0,06 0,75Laskelma oman pääoman muutoksista

Arvon- Kertyneet Oma
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- muutos- voitto- pääoma
EUR 1.000 pääoma rahasto rahastot erot rahasto varat yhteensä


Oma pääoma
1.9.2007 7.200 254 12.960 58 207 38.174 58.854
Katsauskauden
tulos -34 -34
Osingonjako -2.520 -2.520
Muut rahastot 240 -240 0
Muuntoeron muutos -1 -1
Arvonmuutosrahasto -75 -75
Oma pääoma
31.5.2008 7.200 254 13.200 57 132 35.380 56.223


Oma pääoma
1.9.2006 7.200 254 12.230 57 151 39.627 59.519
Katsauskauden
tulos 220 220
Osingonjako -3.420 -3.420
Muut rahastot 730 -730 0
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 69 69
Oma pääoma
31.05.2007 7.200 254 12.960 58 220 35.698 56.390Konsernin
rahavirtalaskelma

EUR 1.000 2007/2008 2006/2007 2006/2007
9 kk 9 kk 12 kk

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä
saadut maksut 247.082 253.033 357.232
Liiketoiminnan
muista tuotoista
saadut maksut 177 241 289
Maksut
liiketoiminnan
kuluista -218.953 -240.764 -364.457
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä
ja veroja 28.305 12.510 -6.936

Maksetut korot
ja maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -2.362 -1.887 -2.857
Saadut korot ja
muut rahoitustuotot
liike-toiminnasta 5.324 4.645 5.974
Saadut osingot
liiketoiminnasta 47 25 25
Maksetut
välittömät verot -2.040 -1.419 -811
Liiketoiminnan
rahavirta (A) 29.273 13.874 -4.605

Investointien rahavirta
Investoinnit
aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin -3.780 -1.928 -2.707
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustuotot 42 29 39
Investoinnit
muihin
sijoituksiin 54 -20 0
Investointien
rahavirta (B) -3.684 -1.919 -2.668

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten
lainojen nostot 0 0 5.291
Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut -22.923 -13.141 0
Pitkäaikaisten
lainojen nostot 135 0 0
Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut -37 0 0
Muuntoeron
muutos -2 2 1
Maksetut
osingot -2.473 -3.357 -3.364
Rahoituksen rahavirta (C) -25.299 -16.497 1.929

Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-) 290 -4.541 -5.344

Rahavarat 31.5./
31.8. 4.556 5.069 4.266
Rahavarat 1.9. -4.266 -9.610 -9.610
Rahavarojen
muutos 290 -4.541 -5.344

Tunnusluvut

2007/2008 2006/2007 2006/2007
9 kk 9 kk 12 kk

Myynnin arvo, 1.000
euroa 233.386 245.150 322.914
Liikevaihto, 1.000
euroa 26.992 25.788 34.625
Liiketulos, 1.000
euroa -2.443 -2.030 497
Tulos ennen veroja,
1.000 euroa -11 330 3.688
Tulos/osake, euroa -0,01 0,06 0,75
Oman pääoma/osake,
euroa 15,62 15,66 16,35
Oman pääoman tuotto
(ROE) -% -0,1 % 0,4 % 4,6 %
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 1,9 % 1,6 % 5,5 %
Omavaraisuusaste, % 52,1 % 46,4 % 45,4 %
Gearing 0,57 0,63 0,95
Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 3.780 1.928 2.707
% liikevaihdosta 14,0 % 7,5 % 7,8 %
Henkilöstö
keskimäärin 370 369 323

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

EUR 1.000 31.5.2008 31.5.2007 31.8.2007

Velat, joiden
vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja
pantattu saamisia

Lainat rahalaitoksilta 17.814 21.964 40.949
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691
Pantatut saamiset 14.027 17.880 19.568

Muut vastuusitoumukset

Takaukset muiden
puolesta 1.753 1.092 2.720

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 33.596 27.763 38.876
Vantaalla 10.7.2008
Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit