OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008 – 31.5.2009


TURKISTUOTTAJAT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008 — 31.5.2009

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.
Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilikauden 1.9.2007 — 31.8.2008 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilin­tarkastamattomia.

Tulosennusteen muutos

Nahkojen hintatason ja välitetyn nahka­määrän laskusta johtuen
liikevaihto jää selvästi edellisen tilikauden liikevaihtoa
alhaisemmaksi. Edellistilikautta alhaisempi hintataso heikentää yhtiön
kannattavuutta ja luottotappiot kasvattavat rahoituskustannuksia. Koko
tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

Myynti katsauskaudella 1.9.2008- 31.5.2009

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden kolmannella neljänneksellä
(1.3. — 31.5.2009) huuto­kaupan maaliskuussa. Huutokaupassa tarjolla
olleet minkinnahat myytiin lähes sataprosenttisesti kiinalaisten
ostajien imussa, kun taas venäläisten ostajien varovaisuus hiljensi
ketunnahka­kauppaa. Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso oli
selvästi alhaisempi kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin.
Myynnin arvo oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 90,5 miljoonaa
euroa eli 33 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella (134,6 MEUR).

Syys-toukokuun aikana myytiin 3.900.000 minkinnahkaa (edellisellä
vastaavalla katsauskaudella 4.300.000), 1.200.000 ketunnahkaa
(1.700.000), 220.000 karakul-lampaannahkaa (430.000) ja 81.000
suomensupinnahkaa (100.000). Nahkojen hintataso oli keskimäärin 18
prosenttia alhaisempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.
Välitetyn nahkamäärän ja hintatason laskusta johtuen myynnin arvo 158,4
miljoonaa euroa oli 32 prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta
pienempi (233,4 MEUR).

┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Huutokauppa │ Myynti│ Myynti│ Arvo│ Arvo│
│ │1.000 kpl│1.000 kpl│EUR 1.000│EUR 1.000│
│ │2008/2009│2007/2008│2008/2009│2007/2008│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Syyskuu │ 1.512│ 1.584│ 52.512│ 52.140│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Joulukuu │ 397│ 1.241│ 12.765│ 38.969│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Tammikuu │ 39│ 117│ 2.488│ 7.474│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Maaliskuu │ 3.367│ 3.485│ 89.474│ 134.034│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Varastomyynti│ 42│ 46│ 1.154│ 770│
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Yhteensä │ 5.357│ 6.474│ 158.394│ 233.386│
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä jäi 24
prosenttia edellisvuoden vastaavan katsaus­kauden liikevaihtoa
alhaisemmaksi johtuen pääasiassa maaliskuun huuto­kaupan edellisvuotta
alhaisemmasta hintatasosta. Maalis-toukokuun liikevaihto oli 10,9
miljoonaa euroa (14,3 MEUR). Syys-toukokuun liikevaihto laski 24
prosenttia ja oli 20,4 miljoonaa euroa (27,0 MEUR). Liikevaihdosta 54
prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 33
prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja 11 prosenttia
nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä.

Liiketoiminnan kulut olivat tilikauden kolmannella neljänneksellä 9,7
miljoonaa euroa (11,1 MEUR). Syys-toukokuun kulut laskivat edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta kahdeksan prosenttia ja olivat 27,2
miljoonaa euroa (29,6 MEUR). Henkilöstökulut laskivat neljä prosenttia
ja liiketoiminnan muut kulut 12 prosenttia. Liike­toiminnan muihin
kuluihin sisältyvät SAGA-markkinointi­maksut alenivat
markkinointimaksun määräytymisperusteen muuttumisen seurauksena 47
prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 2,0
miljoonaa euroa (3,7 MEUR). Konsernin poistot kasvoivat kahdeksan
prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 1,2
miljoonaa euroa (3,2 MEUR). Konsernin liiketulos oli syys-toukokuussa
6,5 miljoonaa euroa tappiollinen (-2,4 MEUR).

Konsernin rahoituskulut olivat tilikauden kolmannella neljänneksellä
180.000 euroa rahoitustuottoja suuremmat johtuen
luottotappiokirjauksista. Edellisellä vastaavalla katsauskaudella
konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa.
Syys-toukokuun nettorahoitustuotot laskivat 52 prosenttia edelliseen
vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 1,2 miljoonaa euroa (2,4
MEUR).

Tilikauden kolmannen neljänneksen voitto ennen veroja oli 1,1 miljoonaa
euroa (4,4 MEUR). Syys-touko­kuun tappio ennen veroja oli 5,4 miljoonaa
euroa (+67 000 euroa). Oman pääoman tuotto oli syys-toukokuussa —7,6
prosenttia (+0,04 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 1,11 euroa
tappiollinen (+0,01 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,4 prosenttia
(toukokuun 2008 lopussa 51,6 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä
31.8.2008 48,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 113,0
miljoonaa euroa (31.5.2008 107,7 MEUR ja 31.8.2008 117,4 MEUR). Oma
pääoma osaketta kohden oli 13,66 euroa (31.5.2008 15,09 euroa ja
31.8.2008 15,52 euroa).

Konsernin myyntisaamiset olivat toukokuun lopussa 36,4 miljoonaa euroa
eli 23,0 prosenttia välitysmyynnin arvosta (38,6 MEUR ja 16,5
prosenttia välitysmyynnin arvosta). Koska joulu-, tammi- ja maaliskuun
huutokauppojen myynti oli selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin,
konsernin myöntämä käyttöpääomarahoitus tuottajille kasvoi ja
tarhaajasaamiset olivat toukokuun lopussa 41,4 miljoonaa euroa (30,3
MEUR). Myynti- ja tarhaajasaamisten rahoittamiseksi nostetut
pankki­lainat olivat toukokuun lopussa 31,5 miljoonaa euroa (17,8
MEUR). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit syys-toukokuun aikana olivat 1,7 miljoonaa
euroa (3,8 miljoonaa euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli
kahdeksan prosenttia (14 %) liikevaihdosta. Investoinneista 24
prosenttia kohdistui konsernin omistamiin kiinteistöihin ja 32
prosenttia muuhun nahkojen käsittelyyn ja varastointiin.

Turkistuottajat Oyj:n ja Oslo Skinnauksjoner SL:n myyntiyhteistyö

Norjalainen huutokauppayhtiö Oslo Skinnauksjoner SL sekä sen omistava
norjalaisten turkiseläinkasvattajien keskusliitto Norges Pelsdyralslag
ja Turkistuottajat Oyj allekirjoittivat 28.5.2009 uuden nelivuotisen
myyntisopimuksen, joka astuu voimaan 1.11.2009.

Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä
7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta
A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita
2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto syys-toukokuussa oli yhteensä 640.000 euroa ja 85.000
osaketta eli kolme prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi
oli 8,99 euroa, alin kurssi 6,12 euroa ja keski­kurssi 7,57 euroa.
Kauden päätöskurssi oli 7,80 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
oli 31.5.2009 28,1 miljoonaa euroa.

Turkistuottajat Oyj:n hallitus linjasi 27.3. pitämässään kokouksessa
yhtiön harjoittavan aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on
jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia tilikauden jako­kelpoisesta
tuloksesta. Osingossa otetaan kuitenkin huomioon yhtiön
tulevaisuudennäkymät ja omavaraisuusasteen säilyminen hyvällä tasolla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli syys-toukokuussa aikana
keskimäärin 134 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 133
henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 233 henkilöä (237
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 323
henkilöä (348 henkilöä).

Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtajalla on sopimuksensa mukaisesti
oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Toimitusjohtaja Pirkko
Rantanen-Kervinen täytti 60 vuotta 18.4.2009. Hän jatkaa kuitenkin
toimitusjohtajan tehtävissä kuluvan tilikauden loppuun 31.8.2009 asti.
Tämän jälkeen hän toimii yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan
osoittamissa erityistehtävissä huhtikuuhun 2010 asti. Turkistuottajat
Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2009 alkaen on nimitetty Pertti
Fallenius ja toimitusjohtajan sijaiseksi Juha Huttunen.

Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.1.2009.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,70
euroa osakkeelta, yhteensä 2.520.000 euroa ja siirtää 270.000 euroa
suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 30.1.2009.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
valittiin turkistuottaja Jorma Kauppila, turkistuottaja Markku Koski,
turkistuottaja Pentti Lipsanen, turkistuottaja Esa Rantakangas,
turkistuottaja Rainer Sjöholm ja diplomi-insinööri Helena Walldén.
Järjestäytymis­kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma
Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön
tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilin­tarkastajana KHT Jan Rönnberg.

Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa
tilikaudelta 1.9.2007 - 31.8.2008. Rahoitusriskien hallinnasta on
kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25.
Kansainvälistä rahoituskriisiä seurannut talous­taantuma tuntuu
edelleen kansainvälisessä turkiskaupassa, mikä puolestaan lisää ostaja-
ja tarhaajasaamisiin liittyvää luottoriskiä.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen ja katsaus
lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2008 — 31.8.2009 viimeinen
huutokauppa järjestettiin 2. — 8.6.2009. Lähes koko nahkatarjonta
myytiin nousevin hinnoin. Kiinalaisten asiakkaiden ylivoima oli
leimaa-antavaa, mutta piristymistä oli havaittavissa myös Venäjän
markkinoilla. Huutokaupassa myytiin 2,7 miljoonaa minkinnahkaa (2,4
miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 580.000
ketunnahkaa (490.000), 53.000 karakul-lampaannahkaa (77.000) ja 32.000
suomensupinnahkaa (37.000). Yhdysvaltain dollari oli 12 prosenttia
vahvempi kuin vastaavan huutokaupan aikana edellisellä tilikaudella.
Myynnin arvo oli 89,9 miljoonaa euroa (92,0 miljoonaa).

Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan 8,7
miljoonaa nahkaa (9,4 miljoonaa edellisellä tilikaudella) ja
välitysmyynnin arvon 248 miljoonaa euroa (326 MEUR). Nahkojen
hintatason ja välitetyn nahka­määrän laskusta johtuen liikevaihto jää
selvästi edellisen tilikauden liikevaihtoa alhaisemmaksi.
Edellistilikautta alhaisempi hintataso heikentää yhtiön kannattavuutta
ja luottotappiot kasvattavat rahoituskustannuksia. Koko tilikauden
tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.


Konsernitase IFRS
EUR 1.000


VARAT 31.5.2009 31.5.2008 31.8.2008


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 583 25 660 25 334

Aineettomat hyödykkeet 1 179 855 927

Myytävissä olevat sijoitukset 397 460 465

Pitkäaikaiset saamiset 564 472 204

Laskennalliset verosaamiset 9 15 13

Eläkesaamiset 0 1 782 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 732 29 244 26 943Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 584 885 675

Laskennalliset verosaamiset 1 401 24 0

Asiakassaamiset ja muut saamiset 80 706 73 015 84 457

Rahavarat 3 546 4 556 5 357

Lyhytaikaiset varat yhteensä 86 237 78 480 90 490

Varat yhteensä 112 969 107 724 117 433
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.5.2009 31.5.2008 31.8.2008


Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma

Osakepääoma 7 200 7 200 7 200

Ylikurssirahasto 254 254 254

Muut rahastot 13 470 13 200 13 200

Muuntoero 58 57 57

Arvonmuutosrahasto 85 132 136

Kertyneet voittovarat 28 101 33 497 35 016

Oma pääoma yhteensä 49 169 54 340 55 862Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 3 034 3 544 3 088

Korolliset velat 39 99 82

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 073 3 643 3 170Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 45 972 36 408 48 295

Ostovelat ja muut velat 14 755 13 333 10 106

Lyhytaikaiset velat yhteensä 60 727 49 741 58 401


Velat yhteensä 63 800 53 384 61 571


Oma pääoma ja velat yhteensä 112 969 107 724 117 433

Konsernin
tuloslaskelma
1.3.2009 1.9.2008- 1.3.2008 1.9.2007- 1.9.2007-
31.5.2009 31.5.2009 31.5.2008 31.5.2008 31.8.2008
EUR 1.000 3 kk 9 kk 3 kk 9 kk 12 kkLiikevaihto 10 864 20 387 14 295 26 992 37 295

Liiketoiminnan muut
tuotot 82 232 70 201 257


Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö -212 -977 -564 -1 324 -2 346

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -4 166 -11 478 -4 163 -11 921 -13 901

Poistot ja
arvonalentumiset -749 -2 106 -698 -1 954 -2 642

Liiketoiminnan muut
kulut -4 581 -12 601 -5 716 -14 359 -17 627Liiketulos 1 236 -6 543 3 224 -2 365 1 036Rahoitustuotot ja
-kulut -184 1 170 1 160 2 433 3 335Tulos ennen veroja 1 053 -5 373 4 384 67 4 371Tuloverot -279 1 394 -1 153 -44 -1 172Katsauskauden tulos 774 -3 980 3 231 23 3 199Tulos/osake, euroa 0,21 -1,11 0,90 0,01 0,89


Laskelma konsernin oman pääoman

muutoksista
EUR 1.000
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot -erot muutos- voitto- pääoma
rahasto varat yhteensä
Oma pääoma
1.9.2007 7 200 254 12 960 58 207 36 234 56 914

Eläkesaaminen

Vakuutusmatemaattiset
tappiot 0
IAS 19.58 mukainen
taseeseen
kirjaamaton saaminen 0
Myytävissä olevat
sijoitukset

Voitto/tappio käypään
arvoon
arvostamisesta -75 -75
Omaan pääomaan
suoraan
kirjatut
nettovoitot
ja -tappiot -75 0 -75
Katsauskauden tulos 23 23
Kokonaisvoitot ja
-tappiot -75 23 -52
Osingonjako -2 520 -2 520
Siirto
suhdannerahastoon 240 -240 0
Muuntoerot -1 0 -2Oma pääoma 31.05.2008
7 200 254 13 200 57 132 33 497 54 340


EUR 1.000
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot erot muutos- voitto- pääoma
rahasto varat yhteensä

Oma pääoma
1.9.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 862

Eläkesaaminen

Vakuutusmatemaattiset
tappiot 0
IAS 19.58 mukainen
taseeseen kirjaamaton
saaminen -147 -147
Myytävissä olevat
sijoitukset

Voitto/tappio käypään
arvoon
arvostamisesta -50 -50
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot -50 -147 -197
Katsauskauden tappio -3 980 -3 980
Kokonaisvoitot ja
-tappiot -50 -4 126 -4 177
Osingonjako -2 520 -2 520
Siirto
suhdannerahastoon 270 -270 0
Muuntoerot 1 2 3

Oma pääoma
31.05.2009
7 200 254 13 470 58 85 28 101 49 169Konsernin rahavirtalaskelma

EUR 1.000 2008/2009 2007/2008 2007/2008
9 kk 9 kk 12 kk

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 170.330 247.082 331 188

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
maksut 220 177 237

Maksut liiketoiminnan kuluista -170.342 -218.953 -315 614

Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä
ja veroja 207 28.305 15 811Maksetut korot ja
maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -4.245 -2.362 -2 934

Saadut korot ja muut rahoitustuotot liike-
toiminnasta 5.720 5.324 6 552

Saadut osingot liiketoiminnasta 10 47 47

Maksetut välittömät verot -791 -2.040 -936

Liiketoiminnan rahavirta (A) 902 29.273 18 539Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -1.654 -3.780 -4 213

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 59 42 42

Investoinnit muihin sijoituksiin 16 54 2
Investointien rahavirta (B) -1.578 -3.684 -4 170


Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1.524 0 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -22.923 -10 885
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 135 132
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -42 -37 -50
Muuntoeron muutos 3 -2 -2
Maksetut osingot -2.620 -2.473 -2 473
Rahoituksen rahavirta (C) -1.135 -25.299 -13 278Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) -1.811 290 1 091


Rahavarat 31.5./31.8. 3.546 4.556 5 357
Rahavarat 1.9. -5.357 -4.266 -4 266
Rahavarojen muutos -1.811 290 1 091

Tunnusluvut

2008/2009 2007/2008 2007/2008
9 kk 9 kk 12 kk

Myynnin arvo, 1.000 euroa 158.394 233.386 325 676

Liikevaihto, 1.000 euroa 20.387 26.992 37 295

Liiketulos, 1.000 euroa -6.543 -2.365 1 036

% liikevaihdosta -32,1% -8,7% 2,8 %

Tulos ennen veroja, 1.000 euroa -5.373 67 4 371

% liikevaihdosta -26,4% 0,3% 11,7 %

Tulos/osake, euroa -1,11 0,01 0,89

Oma pääoma/osake, euroa 13,66 15,09 15,52

Oman pääoman tuotto (ROE) -% -7,6% 0,04% 5,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% -1,2% 2,4% 6,7 %

Omavaraisuusaste, % 45,4% 51,6 % 48,1 %

Gearing 0,86 0,59 0,77

Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 1.654 3.780 4 216

% liikevaihdosta 8,1% 14,0 % 11,3 %

Henkilöstö keskimäärin 367 370 326


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja
muut rahoituskulut) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat
lyhytaikaiset velat) *)

Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut
ennakot)

Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvo-paperit) /
oma pääoma

Tulos/osake, euroa = tilikauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilinpäätöspäivänäAnnetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


EUR 1.000 31.5.2009 31.5.2008 31.8.2008Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisiaLainat rahalaitoksilta 31.542 17.814 29.606

Annettu kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071

Annettu yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691

Pantatut saamiset 18.651 14.027 17.417Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta 4.171 1.753 5.854

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 31.522 33.596 41.330


Vantaalla 8.7.2009

Hallitus
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://www.cisionwire.fi
http://www.cisionwire.fi/turkistuottajat/osavuosikatsaus-kaudelta-1-9-2008---31-5-2009
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1265330&fn=wkr0011.pdf Turkistuottajat Oyj: Osavuosikatsaus kaudelta 1.9.2008 - 31.5. 2009

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit