OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2009 – 31.5.2010

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2009 – 31.5.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin esittämis­vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.9.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja:

- IFRS 8 Toimintasegmentit

- IAS 23 Vieraan pääoman menot

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardin muutokset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan.  Muilla muutoksilla ei ole käytännössä vaikutusta katsauskauteen.

Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2008 – 31.8.2009 tilinpäätöksessä.  Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilin­tarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.9.2009- 31.5.2010

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden kolmannella neljänneksellä (1.3. – 31.5.2010) huuto­kaupan maaliskuussa.  Huutokauppa oli sekä kokonaismyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön historian suurin huutokauppa. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 186,7 miljoonaa euroa. Kaikkia markkina-alueita edustavia ostajia mm. Hongkong/Kiinasta, Venäjältä ja Länsi-Euroopasta oli 670, yli 200 enemmän kuin vuoden takaisessa vastaavassa huutokaupassa.  Huutokaupassa myytiin 2,8 miljoonaa minkinnahkaa 10–20 prosenttia helmi-maaliskuun kansainvälisiä huuto­kauppoja korkeampiin hintoihin sekä 650.000 ketunnahkaa yli 20 prosenttia joulukuun huuto­kauppaa korkeampaan hintaan.

Syys-toukokuun aikana välitettiin 4.400.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 3.900.000), 1.500.000 ketunnahkaa (1.200.000), 430.000 karakul-lampaannahkaa (220.000) ja 110.000 suomensupinnahkaa (81.000).  Nahkojen hintataso oli keskimäärin 46 prosenttia korkeampi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.  Välitetyn nahkamäärän ja hintatason noususta johtuen välitysmyynnin arvo 278,4 miljoonaa euroa oli 76 prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta korkeampi (158,4 MEUR).

Huutokauppa Välitysmyynti1.000 kpl2009/2010 Välitysmyynti1.000 kpl2008/2009 ArvoEUR 1.0002009/2010 ArvoEUR 1.0002008/2009
Syyskuu 1.560 1.512 42.633 52.512
Joulukuu 1.070 397 42.025 12.765
Tammikuu 92 39 5.996 2.488
Maaliskuu 3.695 3.367 186.675 89.474
Varastomyynti 35 42 1.025 1.154
Yhteensä 6.452 5.357 278.355 158.394

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä nousi merkittävästi eli 59 prosenttia edellisvuoden vastaavan katsaus­kauden liikevaihtoa suuremmaksi johtuen pääasiassa maaliskuun huuto­kaupan edellisvuotta korkeammasta hintatasosta.  Maalis-toukokuun liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa (10,9 MEUR).  Syys-toukokuun liikevaihto nousi 45 prosenttia ja oli 29,5 miljoonaa euroa (20,4 MEUR).  Liikevaihdosta 60 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 30 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja yhdeksän prosenttia nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä.

Liiketoiminnan kulut olivat tilikauden kolmannella neljänneksellä 10,6 miljoonaa euroa (9,7 MEUR).  Syys-toukokuun kulut nousivat edellisestä vastaavasta katsauskaudesta seitsemän prosenttia ja olivat 29,2 miljoonaa euroa (27,2 MEUR).  Henkilöstökulut nousivat yhdeksän prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut seitsemän prosenttia.  Liike­toiminnan muihin kuluihin sisältyvät SAGA-markkinointi­maksut ja IFTF:lle maksettavat edunvalvontamaksut nousivat välitettyjen nahkamäärien kasvun ja hintatason nousun seurauksena yhteensä 23 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 3,4 miljoonaa euroa (2,8 MEUR). 

Konsernin liiketulos oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 6,8 miljoonaa euroa (1,2 MEUR).  Konsernin liiketulos oli syys-toukokuussa 830.000 euroa voitollinen (-6,5 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tilikauden kolmannella neljänneksellä luottotappioiden pienentymisen seurauksena 1,0 miljoonaa euroa
(-180.000 euroa).  Syys-toukokuun nettorahoitustuotot yli kaksinkertaistuivat edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (1,2 MEUR).

Tilikauden kolmannen neljänneksen voitto ennen veroja parani lähinnä liikevaihdon kasvun seurauksena 7,8 miljoonaan euroon (1,1 MEUR).  Syys-touko­kuun voitto ennen veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (-5,4 MEUR).  Oman pääoman tuotto oli syys-toukokuussa 4,6 prosenttia (-7,6 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,66 euroa (-1,11 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 53,7 prosenttia (toukokuun 2009 lopussa 45,4 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2009 46,5 prosenttia).  Konsernitaseen loppusumma oli 102,9 miljoonaa euroa (31.5.2008 113,0 MEUR ja 31.8.2009 114,8 MEUR).  Oma pääoma osaketta kohden oli 14,60 euroa (31.5.2009 13,66 euroa ja 31.8.2009 14,33 euroa).

Konsernin välitysmyyntiin liittyvät ostajasaamiset olivat toukokuun lopussa 46,4 miljoonaa euroa eli 16,7 prosenttia välitysmyynnin arvosta  (36,4 MEUR ja 23,0 prosenttia välitysmyynnin arvosta).  Tarhaajasaamiset olivat toukokuun lopussa 22,8 miljoonaa euroa (41,4 MEUR).  Ostaja- ja tarhaajasaamisten rahoittamiseksi nostetut pankki­lainat olivat toukokuun lopussa 13,0 miljoonaa euroa (31,5 MEUR).  Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit syys-toukokuun aikana olivat 710.000 euroa (1,7 miljoonaa euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli kaksi prosenttia (8 %) liikevaihdosta

Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto syys-toukokuussa oli yhteensä 8,9 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonaa osaketta eli 41 prosenttia yhtiön C-osakkeista.  Kauden ylin kurssi oli 9,12 euroa, alin kurssi 6,45 euroa ja keski­kurssi 8,05 euroa.  Kauden päätöskurssi oli 8,69 euroa.  Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.5.2010 31,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja Odin Finland on myynyt katsauskauden aikana omistamansa Turkistuottajat Oyj:n osakkeet.  Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 14.5.2010 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli syys-toukokuussa aikana keskimäärin 136 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 133 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 209 henkilöä (222 henkilöä).  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 290 henkilöä (323 henkilöä).

Turkistuottajat-konsernin kotimaisen henkilökunnan lakisääteinen eläketurva siirtyi Turkis­tarhaajien Eläkekassasta Eläkeyhtiö Ilmariselle 31.12.2009 lukien syyskuussa hyväksytyn sopimuksen mukaisesti.  Tältä osin rahastoitujen vanhuus-, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeiden luokittelu muuttui etuus­pohjaisesta maksupohjaiseksi 1.1.2010 alkaen.

Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n 21.1.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2009 päättyneeltä tilikaudelta sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Osinkona päätettiin jakaa 0,42 euroa/osake eli yhteensä 1.512.000 euroa. Osinko maksettiin 2.2.2010.  Lisäksi yhtiökokous päätti Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n esityksestä valtuuttaa Turkistuottajat Oyj:n hallituksen päättämään enintään 0,18 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.  

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottaja Jorma Kauppila, turkistuottaja Markku Koski, turkistuottaja Pentti Lipsanen, turkistuottaja Esa Rantakangas, turkistuottaja Rainer Sjöholm ja diplomi-insinööri Helena Walldén.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken.  Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 2, 4, 9, 12 ja 13 pykälien muuttamiseksi.

Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2008 - 31.8.2009.  Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25.  Riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen  

Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2009 – 31.8.2010 viimeinen huutokauppa järjestettiin 6. – 11.6.2010, ja se muodostui jopa ennakko-odotuksia paremmaksi.  Välitysmyynnin arvo oli 163,3 miljoonaa euroa (89,9 MEUR edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa).  Huutokaupassa välitettiin 2,4 miljoonaa minkinnahkaa (2,7 miljoonaa) ja 710.000 ketunnahkaa (580.000). Huutokauppaan osallistui 550 ostajaa kaikilta markkina-alueilta, suurimpana asiakasryhmänä kiinalaiset.

Turkistuottajat Oyj:n hallitus päätti 23.6.2010 käyttää 21.1.2010 pidetyn varsinaisen yhtiö­kokouksen myöntämää valtuutusta lisäosingon maksuun. Yhtiö maksaa lisäosinkona 0,18 euroa osaketta kohden osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.8.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (EFI) pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.8.2010, ja lisäosinkoa maksetaan yhteensä 648.000 euroa.

Katsaus lopputilikauteen 

Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan yli 9,6 miljoonaa nahkaa (8,7 miljoonaa edellisellä tilikaudella) ja välitysmyynnin arvon 442 miljoonaa euroa (248 MEUR).  Konsernin liikevaihto nousee tilikauden 1.9.2005 – 31.8.2006 liikevaihtoa suuremmaksi.  Kyseinen tilikausi oli sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna viimeisen vuosikymmenen paras.

Suomalaiset tuottajat ovat viime vuosina varastoineet osan tuottamistaan siniketunnahoista niiden alhaisen hintatason johdosta.  Vahvistuneen hintatason seurauksena näitä nahkoja on toimitettu yhtiön välitettäväksi normaalin tuotannon lisäksi.  Syyskuun huutokauppaan lajiteltavat nahka­määrät ovat selvästi viimevuotista suuremmat.

Nahkojen korkeampi hintataso on parantanut selvästi konsernin kannattavuutta edellis­tili­kaudesta.  Koko tilikauden tulokseen vaikuttavat tilikauden viimeisellä neljänneksellä kertyvät nettorahoitus­tuotot.  Välitysmyynnin kasvun seurauksena ostajasaamisten määrä on lopputilikaudella edellis­tili­kautta korkeampi. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan tilikauden 1.9.2005 – 31.8.2006 tuloksen tasolle.

 

Konsernitase IFRS        
         
EUR 1.000        
         
VARAT   31.5.2010 31.5.2009 31.8.2009
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   23 016 24 583 24 278
Aineettomat hyödykkeet   913 1 179 1 091
Myytävissä olevat sijoitukset   450 397 451
Pitkäaikaiset saamiset   959 564 654
Laskennalliset verosaamiset   0 9 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä   25 339 26 732 26 482
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus   1 015 584 649
Laskennalliset verosaamiset   0 1 401 522
Asiakassaamiset ja muut saamiset   72 134 80 706 83 599
Rahavarat   4 405 3 546 3 579
Lyhytaikaiset varat yhteensä   77 554 86 237 88 349
         
Varat yhteensä   102 893 112 969 114 831
         
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   31.5.2010 31.5.2009 31.8.2009
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma   7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto   254 254 254
Muut rahastot   13 470 13 470 13 470
Muuntoero   59 58 59
Arvonmuutosrahasto   141 85 125
Kertyneet voittovarat   31 439 28 101 30 488
Oma pääoma yhteensä   52 563 49 169 51 597
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat   2 966 3 034 2 999
Korolliset velat   0 39 15
Pitkäaikaiset velat yhteensä   2 966 3 073 3 013
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat   31 844 45 972 47 600
Ostovelat ja muut velat   15 519 14 755 12 621
Lyhytaikaiset velat yhteensä   47 363 60 727 60 221
         
Velat yhteensä   50 329 63 800 63 234
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   102 893 112 969 114 831

 

Konsernin laaja tuloslaskelma            
             
EUR 1.000   1.3.2010- 1.9.2009- 1.3.2009- 1.9.2008- 1.9.2008-
    31.5.2010 31.5.2010 31.5.2009 31.5.2009 31.8.2009
    3 kk 9 kk 3 kk 9 kk 12 kk
             
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto   17 287 29 463 10 864 20 387 31 158
Liiketoiminnan muut tuotot   153 563 82 232 294
             
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -83 -998 -212 -977 -1 631
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -4 378 -12 560 -4 166 -11 478 -13 697
Poistot ja arvonalentumiset   -710 -2 105 -749 -2 106 -2 890
Liiketoiminnan muut kulut   -5 454 -13 534 -4 581 -12 601 -17 133
             
Liiketulos   6 816 831 1 236 -6 543 -3 899
             
Rahoitustuotot ja -kulut   1 001 2 464 -184 1 170 1 662
             
Tulos ennen veroja   7 817 3 294 1 053 -5 373 -2 238
             
Tuloverot   -2 078 -918 -279 1 394 553
             
Katsauskauden tulos   5 739 2 377 774 -3 980 -1 684
             
Muut laajan tuloksen erät            
Eläkevastuuseen liittyvät vakuutusmatemaattiset tappiot   -481 -481 0 0 -297
IAS 19.58 mukainen taseeseen kirjaamaton eläkesaaminen   564 597 -66 -198 223
Myytävissä olevat sijoitukset   -5 21 6 -68 -14
Muuntoerot   1 1 1 3 -1
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   -20 -35 16 69 23
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   59 102 -44 -194 -66
             
Katsauskauden laaja tulos yhteensä   5 798 2 479 730 -4 173 -1 749
             
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *)   1,59 0,66 0,22 -1,11 -0,47
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole            

 

Konsernin rahavirtalaskelma        
         
EUR 1.000   2009/2010 2008/2009 2008/2009
    9 kk 9 kk 12 kk
         
Liiketoiminnan rahavirta        
  Myynnistä saadut maksut   276 029 170 330 253 324
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   194 220 280
  Maksut liiketoiminnan kuluista   -255 102 -170 540 -254 960
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä        
  ja veroja   21 120 9 -1 356
         
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan        
  rahoituskuluista   -1 380 -4 245 -4 501
  Saadut korot ja muut rahoitustuotot liike-        
  toiminnasta   3 573 5 720 6 171
  Saadut osingot liiketoiminnasta   0 10 10
  Maksetut välittömät verot   -805 -724 -78
Liiketoiminnan rahavirta (A)   22 509 771 246
         
Investointien rahavirta        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin        
  hyödykkeisiin   -713 -1 654 -2 044
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden        
  luovutustuotot   56 59 59
  Investoinnit muihin sijoituksiin   0 0 0
  Luovutustuotot muista sijoituksista   22 0 0
Invesointien rahavirta (B)   -635 -1 595 -1 984
         
Rahoituksen rahavirta        
  Lyhytaikaisten lainojen nostot   0 1 524 2 499
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -19 549 0 0
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -15 -42 -67
  Muuntoeron muutos   1 3 3
  Maksetut osingot   -1 485 -2 473 -2 474
Rahoituksen rahavirta (C)   -21 048 -988 -39
         
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /        
vähennys (-)   826 -1 811 -1 778
         
Rahavarat 31.5. / 31.8.   4 405 3 546 3 579
./. Rahavarat 1.9.   -3 579 -5 357 5 357
Rahavarojen muutos   826 -1 811 -1 778

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista            
                     
    Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muunto-ero Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensä
                     
Oma pääoma 1.9.2008   7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 862   55 862
Katsauskauden tulos             -3 980 -3 980   -3 980
Muut laajan tuloksen erät         1 -50 -145 -194   -194
Osingonjako             -2 520 -2 520   -2 520
Siirto suhdannerahastoon       270     -270 0   0
Oma pääoma 31.5.2009   7 200 254 13 470 58 85 28 101 49 169 0 49 169
                     
                     
                     
Oma pääoma 1.9.2009   7 200 254 13 470 59 125 30 488 51 597   51 597
Katsauskauden tulos             2 377 2 377   2 377
Muut laajan tuloksen erät           15 86 102   102
Osingonjako             -1 512 -1 512   -1 512
Oma pääoma 31.5.2010   7 200 254 13 470 59 140 31 439 52 563 0 52 563

 

Tunnusluvut        
         
    2009/2010 2008/2009 2008/2009
    9 kk 9 kk  12 kk
         
Myynnin arvo, 1.000 euroa   278 355 158 394 248 418
Liikevaihto, 1.000 euroa   29 463 20 387 31 158
Liiketulos, 1.000 euroa   831 -6 543 -3 900
% liikevaihdosta   2,8% -32,1% -12,5%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa   3 294 -5 373 -2 236
% liikevaihdosta   11,2% -26,4% -7,2%
Tulos/osake, euroa   0,66 -1,11 -0,47
Oman pääoma/osake, euroa   14,60 13,66 14,33
Oman pääoman tuotto (ROE) -%   4,6% -7,6% -3,1%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%   4,6% -1,2% 0,5%
Omavaraisuusaste, %   53,7% 45,4% 46,5%
Gearing   0,52 0,86 0,85
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa   713 1 654 2 044
% liikevaihdosta   2,4% 8,1% 6,6%
Henkilöstö keskimäärin   345 355 309
         
         
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:        
         
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
         
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut    
         
EUR 1.000   31.5.2010 31.5.2009 31.8.2009
         
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia        
         
Lainat rahalaitoksilta   12 952 31 542 32 423
Annettu kiinteistökiinnityksiä   54 071 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä   2 691 2 691 2 691
         
         
Muut vastuusitoumukset        
         
Takaukset muiden puolesta   1 299 4 171 5 302
         
Johdannaissopimukset        
         
Valuuttatermiinit   36 565 31 522 29 856

Vantaalla, 8. heinäkuuta 2010

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa