Turkistuottajat Oyj: Osavuosikatsaus kaudelta 1.9.2009 - 28.2.2010


TURKISTUOTTAJAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2009 – 28.2.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen.

Konserni on soveltanut 1.9.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja
standardeja:

- IFRS 8 Toimintasegmentit

- IAS 23 Vieraan pääoman menot

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutokset vaikuttavat
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan. Muilla
muutoksilla ei ole käytännössä vaikutusta katsauskauteen.

Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2008 – 31.8.2009
tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.9.2009-28.2.2010

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä
(1.12.2009 – 28.2.2010) kaksi huuto­kauppaa, ensimmäisen joulukuussa ja
toisen helmikuussa. Kansainvälisen muodin suosio, kylmä talvisää
päämarkkina-alueilla ja pienet raaka-ainevarastot vaikuttivat siihen,
että nahkojen hinnat nousivat selvästi syyskuun 2009 huutokaupan
tasosta. Huutokaupoissa tarjotut minkin- ja ketun­nahat välitettiin
yli 90-prosenttisesti. Joulukuun huutokaupassa oli tarjolla yhtiön
ensimmäinen sata­prosenttisesti sertifioitu valikoima, joka koostui
suomensupinnahoista. Välitysmyynnin arvo oli tilikauden toisella
neljänneksellä 48,5 miljoonaa euroa eli yli kolminkertainen verrattuna
edelliseen vastaavaan katsauskauteen (15,3 MEUR).

Syys-helmikuun aikana välitettiin 1.600.000 minkinnahkaa (edellisellä
vastaavalla katsauskaudella 1.100.000), 820.000 ketunnahkaa (660.000),
280.000 karakul-lampaannahkaa (110.000) ja 60.000 suomensupinnahkaa
(50.000). Välitetyn nahkamäärän kasvusta johtuen välitysmyynnin arvo
91,3 miljoonaa euroa oli 34 prosenttia edellistä vastaavaa
katsauskautta suurempi (67,9 MEUR).

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│Huutokauppa │Välitysmyynti│Välitysmyynti│ Arvo│ Arvo│
│ │ │ │ │ │
│ │ 1.000 kpl│ 1.000 kpl│EUR 1.000│ EUR 1.000│
│ │ │ │ │ │
│ │ 2009/2010│ 2008/2009│2009/2010│ 2008/2009│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│Syyskuu │ 1.560│ 1.512│ 42.633│ 52.512│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│Joulukuu │ 1.070│ 397│ 42.025│ 12.765│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│Tammi-/ │ 92│ 39│ 5.996│ 2.488│
│Helmikuu │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│Varastomyynti│ 28│ 5│ 692│ 153│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│Yhteensä │ 2.750│ 1.954│ 91.347│ 67.918│
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 86
prosenttia edellisvuoden vastaavan katsaus­kauden liikevaihtoa
korkeampi johtuen välitetyn nahkamäärän kasvusta joulu- ja helmikuun
huutokaupoissa. Liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (3,4 MEUR).
Syys-helmikuun liikevaihto nousi 28 prosenttia ja oli 12,2 miljoonaa
euroa (9,5 MEUR). Liikevaihdosta 52 prosenttia koostui ostajilta
perityistä provisiotuotoista, 34 prosenttia tuottajilta perityistä
provisiotuotoista ja 11 prosenttia nahkontapalvelujen ja siitoseläinten
myynnistä.

Liiketoiminnan kulut olivat tilikauden toisella neljänneksellä 11,3
miljoonaa euroa (10,0 MEUR). Syys-helmikuun kulut nousivat edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta kuusi prosenttia ja olivat 18,6 miljoonaa
euroa (17,5 MEUR). Henkilöstökulut kasvoivat 12 prosenttia muun muassa
eläke­kulujen kasvun seurauksena.

Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella kvartaalilla -4,6
miljoonaa euroa (-6,5 MEUR) ja syys-helmikuussa -6,0 miljoonaa euroa
(-7,8 MEUR).

Nettorahoitustuotot pienenivät tilikauden toisella neljänneksellä
seitsemän prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna.
Syys-helmikuun nettorahoitustuotot olivat kuitenkin kahdeksan
prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin vastaavalla katsauskaudella
eli 1,5 miljoonaa euroa (1,4 MEUR).

Tilikauden toisen kvartaalin tulos ennen veroja oli -4,1 miljoonaa
euroa (-6,0 MEUR). Syys-helmi­kuun tulos ennen veroja oli -4,5
miljoonaa euroa (-6,4 MEUR). Oman pääoman tuotto oli syys-helmikuussa
-6,8 prosenttia (-9,1prosenttia) ja tulos osaketta kohden -0,93 euroa
(-1,32 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 41,1 prosenttia
(helmikuun 2009 lopussa 37,2 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä
31.8.2009 46,5 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko
katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 119,8 miljoonaa euroa
(28.2.2009 135,5 MEUR ja 31.8.2009 114,8 MEUR). Oma pääoma osaketta
kohden oli 12,99 euroa (28.2.2009 13,46 euroa ja 31.8.2009 14,33
euroa).

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 530.000 euroa
(1,5 MEUR) eli neljä prosenttia (15 prosenttia) liikevaihdosta.
Investoinneista 91 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja yhdeksän
prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä
7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta
A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita
2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa ja
890.000 osaketta eli 32 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin
kurssi oli 8,78 euroa, alin kurssi 7,49 euroa ja keskikurssi 7,98
euroa. Kauden päätöskurssi oli 7,67 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo oli 28.2.2010 27,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja Odin Finland on joulu- ja
tammikuun aikana myynyt suurimman osan omistamistaan osakkeista.
Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 28.2.2010 sekä
osakkeiden jakautuminen sektoreittain on nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana
keskimäärin 137 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 134
henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 197 henkilöä (213
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 433
henkilöä (450 henkilöä).

Turkistuottajat-konsernin kotimaisen henkilökunnan lakisääteinen
eläketurva siirtyi Turkis­tarhaajien Eläkekassasta Eläkeyhtiö
Ilmariselle 31.12.2009 lukien syyskuussa hyväksytyn sopimuksen
mukaisesti. Tältä osin rahastoitujen vanhuus-, työttömyys- ja
työkyvyttömyyseläkkeiden luokittelu muuttui etuus­pohjaisesta
maksupohjaiseksi 1.1.2010 alkaen. Eläkevastuun siirtymiseen liittyvät
loppulaskelmat eivät olleet käytettävissä tätä osavuosikatsausta
laadittaessa.

Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n 21.1.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2009 päättyneeltä tilikaudelta sekä
hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Osinkona päätettiin jakaa
0,42 euroa/osake eli yhteensä 1.512.000 euroa. Osinko maksettiin
2.2.2010. Lisäksi yhtiökokous päätti Suomen Turkiseläinten
Kasvattajain Liitto ry:n esityksestä valtuuttaa Turkistuottajat Oyj:n
hallituksen päättämään enintään 0,18 euron lisäosingosta osaketta
kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun saakka.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
valittiin turkistuottaja Jorma Kauppila, turkistuottaja Markku Koski,
turkistuottaja Pentti Lipsanen, turkistuottaja Esa Rantakangas,
turkistuottaja Rainer Sjöholm ja diplomi-insinööri Helena Walldén.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma
Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön
tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
2, 4, 9, 12 ja 13 pykälien muuttamiseksi.

Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6
huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/
ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen
välitysmyynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset
vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko
tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa
tilikaudelta 1.9.2008 - 31.8.2009. Rahoitusriskien hallinnasta on
kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25. Riskeissä
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Turkistuottajat Oyj:n 22. – 26. maaliskuuta 2010 järjestämässä
huutokaupassa välitettiin 2,8 miljoonaa minkinnahkaa (2,7 miljoonaa
edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 650.000 ketunnahkaa
(500.000), 150.000 karakul-lampaan­nahkaa (100.000) ja 46.000
suomen­supin­nahkaa (30.000). Sekä minkin- että ketunnahkojen
hintataso vahvistui voimakkaasti. Huuto­kauppa olikin sekä
välitysmyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön
historian suurin. Viisipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli
186 miljoonaa euroa. Kaikkia markkina-alueita edustavia ostajia mm.
Hongkong/Kiinasta, Venäjältä ja Länsi-Euroopasta oli 670, yli 200
enemmän kuin vuoden takaisessa vastaavassa huutokaupassa.

Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvan tilikauden viimeisen huutokaupan
6. – 11. kesäkuuta 2010. Huutokaupassa tarjotaan lähes 2,5 miljoonaa
minkinnahkaa (2,7 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa)
ja noin 700.000 ketunnahkaa (660.000). Koko tilikaudella välitetty
nahkamäärä, välitysmyynnin arvo ja liikevaihto nousevat selvästi
edellistilikautta suuremmiksi.

Suomalaiset tuottajat ovat viime vuosina varastoineet osan
tuottamistaan siniketunnahoista niiden alhaisen hintatason johdosta.
Vahvistuneen hintatason seurauksena näitä nahkoja on toimitettu yhtiön
välitettäväksi normaalin tuotannon lisäksi. Syyskuun huutokaupan
tarjonnan ennakoidaan olevan selvästi viimevuotista suurempi.

Turkisnahkojen markkinatilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä, joskin nopea
hintojen nousu korkealle tasolle lisää myös markkinariskiä.
Edellis­tilikautta korkeampi hintataso parantaa selvästi yhtiön
kannattavuutta. Kuluvan tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat
olennaisesti kesäkuun huutokaupan myyntitulokset sekä tilikauden
jälkimmäisellä puoliskolla kertyvät nettorahoitustuotot. Koko
tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan selvästi voitolliseksi.

Konsernitase IFRS

EUR 1.000

VARAT 28.2.2010 28.2.2009 31.8.2009

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 23 469 25 129 24 278

Aineettomat hyödykkeet 1 001 1 194 1 091

Myytävissä olevat sijoitukset 477 391 451

Pitkäaikaiset saamiset 990 414 654

Laskennalliset verosaamiset 4 11 7

Pitkäaikaiset varat yhteensä 25 941 27 138 26 482


Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 619 589 649

Laskennalliset verosaamiset 1 678 1 674 522

Asiakassaamiset ja muut
saamiset 88 170 104 821 83 599

Rahavarat 3 410 1 310 3 579

Lyhytaikaiset varat yhteensä 93 878 108 395 88 349


Varat yhteensä 119 818 135 533 114 831


OMA PÄÄOMA JA VELAT 28.2.2010 28.2.2009 31.8.2009


Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma

Osakepääoma 7 200 7 200 7 200

Ylikurssirahasto 254 254 254

Muut rahastot 13 470 13 470 13 470

Muuntoero 59 58 59

Arvonmuutosrahasto 144 81 125

Kertyneet voittovarat 25 639 27 376 30 488

Oma pääoma yhteensä 46 766 48 439 51 597Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 2 979 3 046 2 999

Korolliset velat 0 60 15

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 979 3 105 3 013Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 55 646 68 278 47 600

Ostovelat ja muut velat 14 427 15 710 12 621

Lyhytaikaiset velat yhteensä 70 072 83 988 60 221


Velat yhteensä 73 052 87 093 63 234

Oma pääoma ja velat yhteensä 119 818 135 533 114 831


Konsernin laaja tuloslaskelmaEUR 1.000 1.12.2009- 1.9.2009- 1.12.2008- 1.9.2008- 1.9.2008-
28.2.2010 28.2.2010 28.2.2009 28.2.2009 31.8.2009
3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot


Liikevaihto 6 361 12 176 3 420 9 523 31 158

Liiketoiminnan muut tuotot 342 410 91 150 294
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -416 -914 -299 -764 -1 631

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -5 741 -8 181 -5 018 -7 312 -13 697

Poistot ja -703 -1 395 -677 -1 356 -2 890
arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut -4 472 -8 080 -4 039 -8 020 -17 133
kulut


Liiketulos -4 629 -5 985 -6 522 -7 779 -3 899


Rahoitustuotot ja -kulut 479 1 463 512 1 354 1 662


Tulos ennen veroja -4 150 -4 522 -6 008 -6 425 -2 238

Tuloverot 1 069 1 160 1 570 1 673 553


Katsauskauden tulos -3 081 -3 362 -4 438 -4 753 -1 684
Muut laajan tuloksen erät


Eläkevastuuseen liittyvät
vakuutusmatemaattiset
tappiot 0 0 0 0 -297

IAS 19.58 mukainen
taseeseen kirjaamaton
eläkesaaminen 8 33 -66 -132 223

Myytävissä olevat
sijoitukset 15 25 -19 -74 -14

Muuntoerot 0 0 0 3 -1

Muihin laajan tuloksen
eriin sisältyvät verot -6 -15 22 53 23

Katsauskauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen 17 43 -63 -150 -66
Katsauskauden laaja tulos
yhteensä -3 063 -3 319 -4 501 -4 903 -1 749
Tulos/osake, laimentamaton
(EUR) *) -0,86 -0,93 -1,23 -1,32 -0,47

*) Tunnuslukua laimentavia
tekijöitä ei oleKonsernin rahavirtalaskelma
2009/ 2008/ 2008/
EUR 1.000 2010 2009 2009

6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 107 548 89 150 253 324

Liiketoiminnan muista
tuotoista saadut maksut 134 130 280

Maksut liiketoiminnan
kuluista -117 203 -115 059 -254 960

Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä

ja veroja -9 521 -25 779 -1 356Maksetut korot ja maksut
muista liiketoiminnan

rahoituskuluista -627 -2 255 -4 501

Saadut korot ja muut
rahoitustuotot liike-

toiminnasta 2 249 3 537 6 171

Saadut osingot
liiketoiminnasta 7 0 10

Maksetut välittömät verot -534 -506 -78

Liiketoiminnan rahavirta (A) -8 427 -25 002 246Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin

hyödykkeisiin -529 -1 464 -2 044

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden

luovutustuotot 37 59 59

Investoinnit muihin
sijoituksiin 0 0 0

Luovutustuotot muista
sijoituksista 0 0 0

Investointien rahavirta (B) -492 -1 405 -1 984Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen
nostot 10 249 24 853 2 499

Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut 0

Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -15 -22 -67

Muuntoeron muutos 0 1 3

Maksetut osingot -1 485 -2 471 -2 474

Rahoituksen rahavirta (C) 8 750 22 361 -39Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) /

vähennys (-) -169 -4 047 -1 777Rahavarat 28.2. / 31.8. 3 410 1 310 3 579

./. Rahavarat 1.9. 3 579 5 357 5 357

Rahavarojen muutos -169 -4 047 -1 778


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Osake- Yli- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Emo- Vähem- Oma
pääoma kurssi- rahas- ero muutos- voitto- yhtiön mistön pääoma
rahasto tot rahasto varat omista- osuus yhteensä
jien-
osuus
Oma pääoma 1.9.2008

7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 862 55 862

Katsauskauden

tulos -4 754 -4 754 -4 754

Muut laajan

tuloksen erät 1 -55 -96 -150 -150

Osingonjako -2 520 -2 520 -2 520

Siirto

suhdannerahastoon 270 -270 0 0

Oma pääoma 28.2.2009

7 200 254 13 470 58 81 27 376 48 439 0 48 439Oma pääoma 1.9.2009


7 200 254 13 470 59 125 30 488 51 597 51 597

Katsauskauden

tulos -3 362 -3 362 -3 362

Muut laajan

tuloksen erät 19 24 43 43

Osingonjako -1 512 -1 512 -1 512

Oma pääoma 28.2.2010


7 200 254 13 470 59 144 25 639 46 766 0 46 766Tunnusluvut
2009/2010 2008/2009 2008/2009
6 kk 6 kk 12 kk


Myynnin arvo, 1.000 euroa 91 347 67 918 248 418

Liikevaihto, 1.000 euroa 12 176 9 523 31 158

Liiketulos, 1.000 euroa -5 981 -7 780 -3 900

% liikevaihdosta -49,1 % -81,7 % -12,5 %

Tulos ennen veroja, 1.000
euroa -4 522 -6 426 -2 236

% liikevaihdosta -37,1 % -67,5 % -7,2 %

Tulos/osake, euroa -0,93 -1,32 -0,47

Oman pääoma/osake, euroa 12,99 13,46 14,33

Oman pääoman tuotto (ROE) -% -6,8 % -9,1 % -3,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) -% -3,8 % -4,2 % 0,5 %

Omavaraisuusaste, % 41,1 % 37,2 % 46,5 %

Gearing 1,12 1,38 0,85

Bruttoinvestoinnit, 1.000
euroa 529 1 464 2 044

% liikevaihdosta 4,3 % 15,4 % 6,6 %

Henkilöstö keskimäärin 334 347 309


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:

Oman pääoman tuotto (ROE)
-% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)

Sijoitetun pääoman tuotto = (tulos ennen veroja + korko- ja
(ROI) -% muut rahoitus-kulut -
luottotappiot) x 100 / (taseen
loppusumma - korottomat
lyhytaikaiset velat) *)

Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen
loppusumma - saadut ennakot)

Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat
ja rahoitus-arvopaperit) / oma
pääoma

Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden
osakeantioikaistu keskimääräinen
lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen
tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


EUR 1.000 28.2.2010 28.2.2009 31.8.2009


Velat, joiden
vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja
pantattu saamisia

Lainat rahalaitoksilta 42 874 54 809 32 423

Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54 071 54 071 54 071

Annettu
yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691

Muut vastuusitoumukset

Takaukset muiden
puolesta 6 700 4 946 5 302

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 18 305 29 654 29 856


Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat
liiketapahtumat:


2009/ 2008/ 2008/
2010 2009 2009
6 kk 6 kk 12 kk

Liikevaihto 78 67 309

Rahoitustuotot 11 19 38

Rahoituskulut -19 -26 -27

Saamiset lähipiiriltä 875 988 176

Velat lähipiirille -753 -562 -1 128

Johdon työsuhde-etuudet

Palkat ja muut
lyhytaikaiset
työsuhde-etuudet 418 457 840

Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta,
toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta emoyhtiön
johtoryhmästä.

Vantaalla, 28. huhtikuuta 2010

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Hallitus
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://www.cisionwire.fi
http://www.cisionwire.fi/turkistuottajat/turkistuottajat-oyj--osavuosikatsaus-kaudelta-1-9-2009---28-2-2010
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1592870&fn=wkr0011.pdf Turkistuottajat Oyj: Osavuosikatsaus 1.9.2009 - 28.2.2010

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit