TURKISTUOTTAJAT OYJ:N KOKONAISMYYNTI KASVOI LÄHES 40 PROSENTTIA

Turkistuottajat Oyj:n konsernin tilivuosi 2005 / 2006

Turkistuottajat Oyj:n kokonaismyynnin arvo oli 1.9.2005 alkaneella ja 31.8.2006 päättyneellä tilikaudella 407,3 miljoonaa euroa, 37 prosenttia suurempi kuin edellisellä tilikaudella. Välitetty nahkamäärä kasvoi 11 prosenttia 8,8 miljoonaan nahkaan. Dollarin ja euron välinen huutokauppamyynneillä painotettu keskikurssi oli neljä prosenttia edellistilikautta vahvempi.

Välitetty minkkimäärä oli yhtiön historian suurin, ja hintataso historiallisen korkea, dollareissa 20 prosenttia ja euroissa 26 prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Ketunnahkojen dollari¬hintataso nousi 13 prosenttia ja eurohintataso 17 prosenttia edellisestä tilikaudesta

Osakekohtainen tulos parani 125 prosenttia 2,12 euroon (0,94 euroa).

Liikevoitto kolminkertaistui 7,7 miljoonaan euroon ja oli 18 prosenttia liikevaihdosta (2,5 MEUR ja kahdeksan prosenttia).

Konsernin avainlukuja (kts. pdf-liite)


Markkinakatsaus

Yhtiön ETA-alueelta vastaanottamat minkinnahkamäärät kasvoivat tämän alueen tuotannon lisäystä nopeammin. Erityisen merkittävää kasvu oli Puolassa. Yhtiö sopi kesäkuussa pitkäaikaisesta yhteistyöstä puolalaisten tarhaajien omistaman Skinpolex-yhtiön kanssa vahvistaakseen entisestään asemaansa siellä. Välitettävät ketunnahkamäärät kasvoivat etupäässä Suomesta ja Norjasta. Suomesta tuottajat lähettivät myytäviksi vuotuisen tuotannon lisäksi aiemmin varastoimiaan nahkoja.

Tilikauden aikana järjestettiin neljä huutokauppaa, joissa yhtiö välitti 5,5 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 4,9 milj.), 2,7 miljoonaa ketunnahkaa (2,4 milj.), 440.000 afganistanilaista karakul-lampaan¬nahkaa (290.000) ja 120.000 suomensupinnahkaa (120.000). Välitetty minkkimäärä oli yhtiön historian suurin.

Minkinnahkojen myynti jakautui päättyneellä tilikaudella tasaisesti kaikille markkinoille, mutta varsinkin Hongkong/Kiinan osuus nousi edelleen. Korkean maailmanmarkkinahinnan vuoksi laadun merkitys hinnanmuodostuksessa kasvoi. Muunnosminkinnahoista, joiden tuotantomäärät suhteessa päävärityyppeihin ovat pienet, maksettiin hyvin korkeita hintoja.

Hongkong/Kiinan asema suurimpana ketunnahkojen ostajana heikkeni. Tähän vaikutti sekä Kiinan nopeasti lisääntynyt oma tuotanto että sikäläistä tuotantoa voimakkaasti suosivat maahantuontimääräykset. Ketunnahkoja myytiinkin entistä enemmän Venäjälle ja Turkkiin, mikä lisäsi kaulusmateriaaliksi ja jakkuihin soveltuvien keveiden nahkojen kysyntää. Muunnoskettujen ja suomensupin nahat myytiin pääasiassa kansainvälisille muotihuoneille. Muunnoskettujen ja suomensupin nahkoihin verrattuna sini- ja shadow-ketunnahkojen hintataso oli kuitenkin edelleen alhainen.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli 42,1 miljoonaa euroa, 28 prosenttia edellistilikautta suurempi. Valtaosa liikevaihdosta, 93 prosenttia, on turkistuottajilta ja ostajilta perittyjä välitysmyyntipalkkioita. Tarhaajaprovisioiden osuus oli 33 prosenttia ja ostajaprovisioiden osuus 60 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui nahkontapalvelujen myymisestä turkistuottajille, omien nahkojen myyntituotoista sekä ravintola- ja kongressipalvelujen myynnistä. Kotimaisten asiakkaiden, sekä turkistuottajien että ostajien, osuus oli 26 prosenttia liikevaihdosta ja ulkomaisten asiakkaiden osuus 74 prosenttia.

Tulos

Tilikauden voitto verojen jälkeen kasvoi 4,2 miljoonaa euroa ja oli 7,6 miljoonaa euroa (3,4 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikaudella 13,4 prosenttia (6,3 prosenttia), ja osakekohtainen oma pääoma oli 16,53 euroa (15,06 euroa).

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 13 prosenttia ja olivat 34,7 miljoonaa euroa eli 83 prosenttia liikevaihdosta (edellisellä tilikaudella 30,7 MEUR ja 93 prosenttia). SAGA-markkinointiin käytettiin tilikauden aikana 3,7 miljoonaa euroa (3,6 MEUR).

Konsernin poistot olivat 3,0 miljoonaa euroa, seitsemän prosenttia liikevaihdosta (3,2 MEUR ja 10 prosenttia). Liikevoitto kolminkertaistui 7,7 miljoonaan euroon (2,5 MEUR) nahkojen hintatason noususta ja maltillisesta kulukehityksestä johtuen.

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 2,7 miljoonaan euroon (2,1 MEUR). Netto¬korko¬tuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,1 MEUR) ja valuuttakurssivoitot 550.000 (110.000). Voitto ennen veroja oli 10,4 miljoonaa euroa (4,6 MEUR).

Konsernin omavaraisuusaste oli 50 prosenttia (edellistilikaudella 54).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,2 MEUR edellisellä tili¬kaudella) eli neljä prosenttia (seitsemän prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 65 prosenttia kohdistui emoyhtiössä tapahtuvaan nahkojen varastointiin ja käsittelyyn, mm. ketunnahkojen uuden varastointijärjestelmän laajentamiseen. Uusi varastointijärjestelmä tehostaa tilankäyttöä. Tilikauden aikana aloitettiin myös minkinnahkojen varastointijärjestelmän muutostyöt. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön alkaneen tilikauden kuluessa.

Henkilöstö

Konsernin henkilökuntamäärä oli prosentin pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Valtaosa henkilökunnasta työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 10,4 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 9,8 MEUR).

Konsernin henkilöstömäärät olivat tilikauden aikana seuraavat (suluissa edellistili¬kauden luvut):
(kts. pdf-liite)

Ulkomailla työskenteli 12 henkilöä.

Tilikaudella oli käytössä henkilökunnan vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu osittain kerättyihin nahkamääriin ja osittain oman pääoman tuottoon. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin vakituinen ja määräaikainen henkilökunta tietyn palvelusajan jälkeen.

Siirtyminen IFRS-raportointiin

Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2005-31.8.2006 konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti ja tilikauden 1.9.2004-31.8.2005 vertailutiedot on muutettu IFRS:n mukaisiksi.

Turkistuottajat Oyj:n ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmentti, joita IFRS-periaatteiden mukaisesti määriteltynä yksi – turkisnahkojen lajittelu ja myynti. Toissijainen segmenttiraportointimuoto on maantieteellinen segmentti. Se koostuu neljästä alueesta, joilla konserni toimii: Kaukoitä, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muut (sis. Venäjä).

Turkistuottajat Oyj:ssä IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat merkittävimmät muutokset liittyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, työsuhde-etuuksiin (eläkkeet), saamisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Siirtymisellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Tiedot IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista on esitetty tämän tiedotteen liitteessä 5.


Kurssikehitys

Konsernin emoyhtiön, Turkistuottajat Oyj:n, C-sarjan osake (75 prosenttia kokonaismäärästä) noteerataan Helsingin pörssin I-listalla. Osakkeiden vaihto tilikaudella oli yhteensä 5,7 miljoonaa euroa ja 590.000 osaketta eli 22 prosenttia yhtiön C-osakkeista. C-osakkeen päätöskurssi oli tilikauden lopussa 10,80 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 7,95 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.8.2006 yhteensä 38,9 miljoonaa euroa.

Varsinaisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.12.2005. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,65 euroa osakkeelta ja siirtää 325.000 euroa vararahastoon.

Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta osakeantiin, vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun tai omien osakkeiden hankintaan.

Turkistuottajat Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 8.6.2006. Yhtiökokous päätti yksi¬mielisesti hallituksen esityksen mukaisesti perustaa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvan suhdanne¬rahaston myöhemmässä yhtiökokouksessa määriteltävään käyttötarkoitukseen sekä muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n 7 momentti kuulumaan seuraavasti: ” Tilikauden voitosta on tilinpäätöksen vahvistavassa yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrettävä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on yhtiökokouksen käytettävänä.” Yhtiökokous päätti edelleen, että päätökset ovat ehdollisia sille, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen uudeksi osakeyhtiölaiksi (HE 109/2005 vp) olennaisesti esityksen mukaisena. Eduskunta hyväksyi sittemmin osakeyhtiölain olennaisilta osiltaan hallituksen esityksen mukaisena.


Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.8.2006: (kts. pdf-liite)

Hallitus ehdottaa, että
- tilikauden 1.9.2005 - 31.8.2006 voittovaroista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,95 euroa osaketta kohti, yhteensä 3.420.000 euroa,
- 730.000 euroa siirretään suhdannerahastoon ja
loppu jätetään voittovarojen tilille.

Tulevaisuuden näkymät

Minkinnahkojen tuotanto on edelleen kasvussa kaikissa tärkeimmissä tuotantomaissa. Ketunnahkojen maailmantuotanto on niin ikään nousussa Kiinan tuotannon kasvun vuoksi. Euroopasta viedään jatkuvasti siitoseläimiä ja turkistarhauksen tietotaitoa Kiinaan, mikä entisestään parantaa mahdollisuuksia kasvattaa tuotanto siellä ja samalla heikentää tarhauksen toimintaedellytyksiä Euroopassa. Kiinan korkeat tuontitullit suosivat maan omaa tuotantoa ja vaikeuttavat Turkistuottajat Oyj:n välittämien Saga-nahkojen markkinointia. Yhteistyössä IFTF:n (International Fur Trade Federation) kanssa Turkistuottajat Oyj jatkaa vaikuttamistaan Kiinan tullipolitiikan muuttamiseksi.

Eläinten hyvinvointi on entistä tärkeämpi tekijä nahkojen myynnissä. Yhtiö osallistuu IFTF:n uuden Origin Assured -ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman piiriin kuuluvat turkisnahat on tuotettu maissa, joissa noudatetaan joko Euroopan neuvoston antamia suosituksia tai Pohjois-Amerikassa voimassaolevia standardeja turkiseläinten kasvattamisesta. Yhtiö kannustaa turkistiloja parantamaan ja kehittämään jatkuvasti omaa tuotantoaan. Tähän liittyen yhtiö ottaa myyntikaudella 2006/2007 käyttöön uuden bonusjärjestelmän, jolla pyritään saamaan suomalaiset tuottajat sertifioimaan tuotantonsa. Vastaavanlaista sertifiointimenettelyä ei ole käytössä missään muussa tuotantomaassa.

Turkisten alkuperän korostuminen vahvistaa Saga-tavaramerkin roolia. Alkaneella tilikaudella Saga keskittyy entistä voimakkaammin tuotekehitykseen ja tekee Saga-tavaramerkkiä tunnetuksi kaupan eri portaissa.
Tämä työ on jo näkynyt uusina asiakasryhminä yhtiön huutokaupoissa, ja myönteisen suuntauksen uskotaan jatkuvan.

Tilikauden ensimmäinen ja myyntikauden 2005/2006 viimeinen huutokauppa syyskuussa onnistui odotettua paremmin. Ketunnahkatarjonta oli ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri, 670.000 nahkaa, mutta tästä huolimatta hintataso nousi kesäkuun huutokaupasta. Minkinnahkojen syyskuussa saavuttamaa hintatasoa pidetään yleisesti vähittäiskaupalle liian korkeana ja hintojen odotetaankin painuvan lähemmäs kesäkuussa vallinnutta tasoa.

Muoti suosii turkisten käyttöä entistä monipuolisemmin niin pukineissa kuin asusteissakin, ja turkiskaupan odotukset joulukuussa alkaneelle myyntikaudelle ovat varsin myönteiset. Konsernin tavoitteena on jatkaa markkinaosuuksiensa kasvattamista ja monipuolistaa ja lisätä edelleen maalis- ja kesäkuun huutokauppojen tarjontoja. Yhtiön ja eurooppalaisen turkiseläinkasvatuksen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden muunnoskettutyyppien osuus kokonaistarjonnasta lisääntyy hieman. Asiakkaiden nahkaostojen painopiste on siirtynyt kansainvälisten muotimessujen jälkeiseen aikaan, jolloin tiedot edeltävän talven vähittäismyynnin sujumisesta ovat käytössä. Nahkojen hintavaihtelut myyntikauden aikana saattavatkin olla suuria.


Turkistuottajat Oyj
hallitus

Psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintäjohtaja
puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322


Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka tärkein tehtävä on raakaturkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa neljä – kuusi kertaa vuodessa järjestettävissä kansainvälisissä turkishuutokaupoissa.

Konsernin emoyhtiö on Turkistuottajat Oyj, jonka C-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin pörssin I-listalla. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa viikosta 50 alkaen internet-osoitteesta www.ffs.fi tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta PL 4, 01601 Vantaa.


LIITTEET: (kts. pdf-liite)

1. Konsernin tase
2. Konsernin tuloslaskelma
3. Konsernin rahavirtalaskelma
4. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5. Tiedote IFRS-tilinpäätökseen siirtymisestä
6. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2001 – 2006

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit