Turkistuottajat Oyj:n tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden tulos selvästi voitollinen

  • Turkistuottajat Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.12.2010 – 28.2.2011 65 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 80,2 miljoonaan euroon (48,5 MEUR) hintatason nousun ja lisääntyneen nahkamäärän ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli syys-helmikuussa 183,9 miljoonaa euroa (91,3 MEUR).
  • Yhtiö välitti katsauskauden 1.12.2010 – 28.2.2011 aikana 1,4 miljoonaa nahkaa (1,2 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).  Yhtiön välittämä nahkamäärä oli syys-helmikuun aikana 3,0 miljoonaa nahkaa (2,8 milj. nahkaa).
  • Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 1.12.2010 – 28.2.2011 40 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 8,9 miljoonaa euroa (6,4 MEUR).  Syys-helmikuun liikevaihto oli  19,3 miljoonaa euroa (12,2 MEUR).
  • Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 1.12.2010 – 28.2.2011 -1,5 miljoonaa euroa (-4,6 MEUR).  Syys-helmikuun liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (-6,0 MEUR).
  • Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 1.12.2010 – 28.2.2011 -0,18 euroa (-0,86 EUR) ja syys-helmikuussa 0,52 euroa (-0,93 EUR).

 

Konsernin avainlukuja 12/10-2/11 9/10-2/11 12/09-02/10 9/09-2/10 9/09-8/10
  3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk
           
Välitysmyynnin arvo, MEUR 80,2 183,9 48,5 91,3 441,8
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 1 423 3 045 1 174 2 750 9 648
Liikevaihto, MEUR 8,9 19,3 6,4 12,2 45,0
Liiketulos, MEUR -1,5 1,1 -4,6 -6,0 7,3
Tulos ennen veroja, MEUR -0,9 2,5 -4,1 -4,5 10,6
Osakekohtainen tulos, EUR -0,18 0,52 -0,86 -0,93 2,17
Oman pääoman tuotto, (ROE) % -1,1 % 3,3 % -6,3 % -6,8 % 14,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -0,7 % 3,2 % -3,7 % -3,6 % 12,6 %

 

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.

Konserni on soveltanut 1.9.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen:

- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi
- IFRS-standardien tehdyt vuosittaiset parannukset (huhtikuu 2010)
- Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu:
- Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä.

Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2009 – 31.8.2010 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.9.2010 – 28.2.2011

Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä (1.12.2010 – 28.2.2011) yhden huutokaupan 20. – 22. joulukuuta 2010.  Turkisten vahva asema muotimallistoissa, kylmä sää päämarkkina-alueilla ja Venäjän markkinoiden selvä piristyminen loivat voimakkaan kysynnän kuluvan tilikauden toiseen huutokauppaan.  Tilikauden toisella neljänneksellä välitettiin yhteensä 880.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 700.000), 260.000 ketunnahkaa (300.000), 260.000 karakul-lampaannahkaa (150.000) ja 17.000 supinnahkaa (20.000).  Välitysmyynnin arvon oli 80,2 miljoonaa euroa eli 65 prosenttia suurempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella (48,5 MEUR).

Syys-helmikuun aikana välitettiin yhteensä 1.600.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 1.600.000), 1.100.000 ketunnahkaa (820.000), 280.000 karakul-lampaannahkaa (280.000) ja 58.000 supinnahkaa (64.000).  Välitysmyynnin arvo oli 183,9 miljoonaa euroa (91,3 MEUR).

 

Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo
  1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
  2010/2011 2010/2011 2009/2010 2009/2010
Syyskuu 1 605 102 943 1 560 42 633
Joulukuu 1 416 79 843 1 070 42 025
Tammi-/Helmikuu 0 0 92 5 996
Varastomyynti 24 1 065 28 692
Yhteensä 3 045 183 850 2 750 91 347

 

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 40 prosenttia edellisvuoden vastaavan katsauskauden liikevaihtoa korkeampi johtuen hintatason noususta ja välitetyn nahkamäärän kasvusta joulukuun huutokaupassa.  Liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (6,4 MEUR).  Syys-helmikuun liikevaihto nousi 58 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 19,3 miljoonaa euroa (12,2 MEUR).  Liikevaihdosta 64 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 25 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja yhdeksän prosenttia nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 48 prosenttia edellisvuoden vastaavasta katsauskaudesta 510.000 euroon (340.000 EUR) pääasiassa tilikaudella 2008/2009 kirjattujen asiakasluottotappioiden palautumisen ansiosta.  Liiketoiminnan muut tuotot syys-helmikuussa kasvoivat 128 prosenttia edellisvuoden vastaavasta katsauskaudesta 940.000 euroon (410.000 EUR).  Valtaosa tilikaudella 2008/2009 kirjatuista asiakasluottotappiosta on saatu perittyä takaisin helmikuun 2011 loppuun mennessä.

Liiketoiminnan kulut olivat tilikauden toisella neljänneksellä 11,0 miljoonaa euroa (11,3 MEUR).  Syys-helmikuun kulut nousivat edellisestä vastaavasta katsauskaudesta kolme prosenttia ja olivat 19,1 miljoonaa euroa (18,6 MEUR).

Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella kvartaalilla -1,5 miljoonaa euroa (-4,6 MEUR) ja syys-helmi-kuussa 1,1 miljoonaa euroa (-6,0 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 41 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna.  Syys-helmikuun nettorahoitustuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,5 MEUR).

Tilikauden toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -870.000 euroa (-4,1 MEUR) ja tulos verojen jälkeen -650.000 euroa (-3,1 MEUR).  Oman pääoman tuotto oli tilikauden toisella neljänneksellä -1,1 prosenttia (-6,3 %) ja tulos osaketta kohden -0,18 euroa (-0,86 EUR).  Syys-helmikuun tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (-4,5 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 1,9 miljoonaa euroa (-3,4 MEUR).  Oman pääoman tuotto oli syys-helmikuussa 3,3 prosenttia (-6,8 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,52 euroa (-0,93 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 53,8 prosenttia (helmikuun 2010 lopussa 41,7 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2010 53,2 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.  Konsernitaseen loppusumma oli 112,3 miljoonaa euroa (28.2.2010 118,1 MEUR ja 31.8.2010 111,3 MEUR).  Oma pääoma osaketta kohden oli 15,40 euroa (28.2.2010 12,99 euroa ja 31.8.2010 15,94 euroa).

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 1,3 miljoonaa euroa (530.000) eli seitsemän prosenttia (neljä prosenttia) liikevaihdosta.  Investoinneista 86 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja 14 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.  Suurin yksittäinen investointikohde oli Fur Center –kiinteistö, jonka peruskorjausta jatkettiin.

Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa ja 440.000 osaketta eli 16 prosenttia yhtiön C-osakkeista.  Kauden ylin kurssi oli 15,95 euroa, alin kurssi 9,30 euroa ja keskikurssi 13,63 euroa.  Kauden päätöskurssi oli 13,85 euroa.  Yhtiön osakekannan markkina-arvo 28.2.2011 oli 49,9 miljoonaa euroa.

Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 28.2.2011 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 132 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 137 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 204 henkilöä (197 henkilöä).  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 436 henkilöä (433 henkilöä).

Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n 21.1.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2010 päättyneeltä tilikaudelta.  Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustivat yhteensä 10,8 % yhtiön kaikista osakkeista esittämän OYL 13:7 mukaisen vähemmistöosinkovaatimuksen perusteella jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 3.816.000 euroa. Osinko maksettiin 2.2.2011. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään suhdannerahastoon 850.000 euroa ja loppu jätetään voittovarojen tilille.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Rainer Sjöholm ja Hannu Sillanpää sekä diplomi-insinööri Helena Walldén.  Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-5 huutokauppaa.  Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain.  Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2009 - 31.8.2010. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26. Hintatason nousun myötä kasvanutta yleistä markkina-riskiä lukuun ottamatta riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Turkistuottajat Oyj:n 20. – 25. maaliskuuta 2011 järjestämässä huutokaupassa välitettiin 2,5 miljoonaa minkinnahkaa (2,8 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 720.000 ketunnahkaa (650.000), 100.000 karakul-lampaannahkaa (150.000) ja 65.000 suomensupinnahkaa (46.000).  Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso vahvistui.  Huutokauppa olikin sekä välitysmyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön historian suurin. Kuusipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 252 miljoonaa euroa. Kaikkia markkina-alueita edustavia ostajia oli yli 700.

Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvan tilikauden viimeisen huutokaupan 8. – 13. kesäkuuta 2011.  Huutokaupassa tarjotaan lähes 2,3 miljoonaa minkinnahkaa (2,5 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa) ja noin 560.000 ketunnahkaa (700.000).  Koko tilikaudella välitettävä nahkamäärä jää hieman edellistilikautta alhaisemmaksi, mutta välitysmyynnin arvo ja liikevaihto nousevat selvästi edellistilikautta suuremmiksi.

Turkisnahkojen markkinatilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä, joskin nopea hintojen nousu korkealle tasolle saattaa vaikuttaa kysyntään ja lisää entisestään markkinariskiä. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan edellistilikautta selvästi paremmaksi.

 

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT
28.2.2011 28.2.2010 31.8.2010

Pitkäaikaiset varatAineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
23 138 23 469 23 212
Aineettomat hyödykkeet
796 1 001 833
Myytävissä olevat sijoitukset
498 477 482
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset
2 095 990 788
Pitkäaikaiset varat yhteensä
26 527 25 937 25 316

Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus
632 619 697
Korolliset ostajasaamiset
25 663 17 475 46 029
Korolliset tarhaajasaamiset
52 022 58 831 25 072
Korottomat saamiset
3 411 11 401 8 070
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
0 463 0
Rahavarat
4 001 3 410 6 167
Lyhytaikaiset varat yhteensä
85 729 92 199 86 034

Varat yhteensä
112 255 118 136 111 350
 

OMA PÄÄOMA JA VELAT
28.11.2011 28.2.2010 31.8.2010

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOsakepääoma
7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto
254 254 254
Muut rahastot
14 320 13 470 13 470
Muuntoero
57 59 59
Arvonmuutosrahasto
176 144 165
Kertyneet voittovarat
33 439 25 639 36 234
Oma pääoma yhteensä
55 446 46 766 57 382

Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat
2 871 1 298 2 893

Lyhytaikaiset velatKorolliset velat
34 497 55 646 35 543
Ostovelat ja muut velat
18 742 14 404 14 079
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvatverovelat
699 22 1 452
Lyhytaikaiset velat yhteensä
53 938 70 072 51 074

Velat yhteensä
56 809 71 370 53 967

Oma pääoma ja velat yhteensä
112 255 118 136 111 350
 


Konsernin tuloslaskelma
EUR 1.000
1.12.2010- 1.9.2010- 1.12.2009- 1.9.2009- 1.9.2009-


28.2.2011 28.2.2011 28.2.2010 28.2.2010 31.8.2010


3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk


Liikevaihto
8 912 19 275 6 361 12 176 45 038
Liiketoiminnan muut tuotot
506 937 342 410 551Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
-448 -1 076 -416 -914 -2 121
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
-5 284 -7 826 -5 741 -8 181 -15 511
Poistot ja arvonalentumiset
-680 -1 360 -703 -1 395 -2 821
Liiketoiminnan muut kulut
-4 553 -8 847 -4 472 -8 080 -17 833Liiketulos
-1 547 1 103 -4 629 -5 985 7 303Rahoitustuotot ja -kulut
677 1 440 479 1 463 3 303Tulos ennen veroja
-871 2 543 -4 150 -4 522 10 605Tuloverot
216 -671 1 069 1 160 -2 785Katsauskauden tulos
-654 1 872 -3 081 -3 362 7 820Muut laajan tuloksen erät

Eläkevastuuseen liittyvät vakuutusmatemaattiset tappiot
0 0 0 0 -481
IAS 19.58 mukainen taseeseen kirjaamaton eläkesaaminen
0 0 8 33 597
Myytävissä olevat sijoitukset
22 15 15 25 53
Muuntoerot
-1 -2 0 0 0
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot
-6 -4 -6 -15 -44
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
16 9 17 43 125Katsauskauden laaja tulos yhteensä
-639 1 881 -3 063 -3 319 7 945


         
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *)
-0,18 0,52 -0,86 -0,93 2,17
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole

 

Konsernin rahavirtalaskelma
EUR 1.000
1.9.2010- 1.9.2009- 1.9.2009-


28.2.2011 28.2.2010 31.8.2010


6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirtaVälitysmyynnistä saadut maksut ostajilta
214 831 107 548 433 197
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut    maksut
127 134 234
Maksut liiketoiminnan kuluista
-215 474 -117 207 -411 038
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 


 
ja veroja
-517 -9 525 22 392

Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista
-349 -668 -1 122
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
-80 -262 -542
Saadut korot liiketoiminnasta
2 257 2 459 4 685
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta
1 0 2
Saadut osingot liiketoiminnasta
8 0 0
Maksetut välittömät verot
-1 411 -534 -1 086
Liiketoiminnan rahavirta (A)
-90 -8 531 24 329

Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiinhyödykkeisiin
-1 285 -529 -1 548
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeidenluovutustuotot
82 37 62
Luovutustuotot muista sijoituksista
0 7 22
Investointien rahavirta (B)
-1 203 -485 -1 464

Rahoituksen rahavirtaLyhytaikaisten lainojen nostot
2 662 10 249 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
0 0 -18 183
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
0 -15 -15
Maksetut osingot
-3 535 -1 387 -2 080
Rahoituksen rahavirta (C)
-873 8 847 -20 278

Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
-2 166 -169 2 587

Rahavarat 28.2./31.8.
4 001 3 410 6 167
./. Rahavarat 1.9.
6 167 3 579 3 579
Rahavarojen muutos
-2 166 -169 2 587

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muunto-ero
Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensäOma pääoma 1.9.2009
7 200 254 13 470 59 125 30 488 51 597 0 51 597
Katsauskauden tulos

-3 362 -3 362
-3 362
Muut laajan tuloksen erät0 19 24 43
43
Osingonjako

-1 512 -1 512
-1 512
Oma pääoma 28.2.2010
7 200 254 13 470 59 144 25 639 46 766 0 46 766


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Oma pääoma 1.9.2010
7 200 254 13 470 59 165 36 234 57 382 0 57 382
Katsauskauden tulos

1 872 1 872
1 872
Muut laajan tuloksen erät-1 11 -1 9
9
Osingonjako

-3 816 -3 816
-3 816
Siirto suhdannerahastoon


850

-850 0
0
Oma pääoma 28.2.2011
7 200 254 14 320 57 176 33 439 55 446 0 55 446

 

Tunnusluvut


2010/2011 2009/2010 2009/2010


6 kk 6 kk  12 kk

Myynnin arvo, 1.000 euroa
183 850 91 347 441 813
Liikevaihto, 1.000 euroa
19 275 12 176 45 038
Liiketulos, 1.000 euroa
1 103 -5 981 7 303
% liikevaihdosta
5,7% -49,1% 16,2%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa
2 543 -4 522 10 605
% liikevaihdosta
13,2 % -37,1% 23,5%
Tulos/osake, euroa
0,52 -0,93 2,17
Oman pääoma/osake, euroa
15,40 12,99 15,94
Oman pääoman tuotto (ROE) -%
3,3 % -6,8% 14,4%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%
3,2 % -3,6% 12,6%
Omavaraisuusaste, %
53,8 % 41,7% 53,2%
Gearing
0,55 1,12 0,51
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa
1 285 529 1 548
% liikevaihdosta
6,7 % 4,3% 3,4%
Henkilöstö keskimäärin
336 334 307


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


EUR 1.000
28.2.2011 28.2.2010 31.8.2010

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta
16 412 42 874 14 370
Annettu kiinteistökiinnityksiä
54 071 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä
2 691 2 691 2 691
Pantatut saamiset
0 0 1 700

Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
0 6 700 0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
3 687 18 305 29 495

Kiinteistöinvestoinnit         
Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, 135 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2019.

 

Lähipiiritapahtumat


EUR 1.000 2010/2011 2009/2010 2009/2010

6 kk 6 kk 12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:


Liikevaihto


 - osakkuusyhtiöt 3 1 3
 - muu lähipiiri 106 76 317
Liiketoiminnan muut tuotot


 - emoyhtiö 21 21 43
Liiketoiminnan muut kulut


 - emoyhtiö -18 -19 -25
 - osakkuusyhtiöt -1 114 -1 003 -3 520
Rahoitustuotot


 - muu lähipiiri 7 11 21
Rahoituskulut


 - emoyhtiö -5 -8 -17
 - muu lähipiiri -17 -24 -27
Saamiset lähipiiriltä


 - muu lähipiiri 625 875 252
Velat lähipiirille


 - emoyhtiö -953 -996 -1 004
 - osakkuusyhtiöt -1 0 0
 - muu lähipiiri -817 -753 -1 779
Johdon työsuhde-etuudet


Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 572 418 857
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta emoyhtiön johtoryhmästä.

 

Vantaalla 29.4.2011
TURKISTUOTTAJAT OYJ
Hallitus


Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit