Turkistuottajat Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos selvästi voitollinen

  • Katsauskaudella 1.9.2010 – 30.11.2010 Turkistuottajat Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi 103,7 miljoonaan euroon (42,9 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) nahkojen hintatason nousun ja edellistä vastaavaa katsauskautta selvästi suuremman ketunnahkamäärän ansiosta.
  • Yhtiö välitti katsauskauden aikana 1,6 miljoonaa nahkaa (1,6 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
  • Voimakkaan kysynnän vuoksi niin minkin- kuin ketunnahkojen yleinen hintataso vahvistui selvästi edellisestä vastaavasta katsauskaudesta: minkinnahkojen dollarihinta 55 prosenttia ja eurohinta 69 prosenttia, ketun¬nahkojen dollarihinta 80 prosenttia ja eurohinta 98 prosenttia
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 78 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 10,4 miljoonaa euroa (5,8 MEUR).
  • Konsernin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa eli 25,6 prosenttia liikevaihdosta (liiketappio 1,4 MEUR eli 23,3 prosenttia liikevaihdosta edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (-0,08 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).

 

Konsernin avainlukuja 2010/2011
3 kk
2009/2010
3 kk
2009/2010
12 kk
Kokonaismyynnin arvo, MEUR 103,7 42,9 441,8
Liikevaihto, MEUR 10,4 5,8 45,0
Liiketulos, MEUR 2,7 -1,4 7,3
Tulos ennen veroja, MEUR 3,4 -0,4 10,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,70 -0,08 2,17
Oman pääoman tuotto, (ROE) % 4,3 -0,5 14,4
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 3,8 0,0 12,6

 

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset – esittämis¬vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.9.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen:

- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi
- IFRS- standardien tehdyt vuosittaiset parannukset (huhtikuu 2010)
- Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu:
- Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä.

Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2008 – 31.8.2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

 
Myynti katsauskaudella 1.9.2010 - 30.11.2010


Katsauskauden 1.9.2010 - 30.11.2011 ainoa huutokauppa järjestettiin 20. - 25. syyskuuta 2010. Se oli yhtiön suurin kettuhuutokauppa 20 vuoteen: huutokaupassa myytiin vajaat 830.000 ketun-nahkaa, mikä oli 61 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavassa huutokaupassa.  Lisäys johtui normaalituotannon lisäksi myyntiin tulleista pakkasvarastoissa olleista nahoista.  Sini¬ketun hintataso vahvistui dollarin kymmenen prosentin heikkenemisestä huolimatta kesäkuun huuto-kaupasta. Lisäksi myytiin runsaat 700.000 minkin-, runsaat 40.000 suomensupin- ja runsaat 20.000 karakul-lampaannahkaa. Välitysmyynnin arvo oli 103 miljoonaa euroa, mikä oli yli kaksinkertainen verrattuna vastaavaan huutokauppaan vuotta aikaisemmin.

Koko katsauskauden aikana myytiin yhteensä 720.000 pääosin edellisellä tilikaudella lajiteltua minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 890.000), 830.000 ketunnahkaa (520.000), 21.000 karakul-lampaannahkaa (130.000) ja 41.000 supinnahkaa (44.000).  Myynnin arvo nousi 142 prosenttia ja oli 103,7 miljoonaa euroa (42,9 MEUR).

Huutokauppa Myynti Arvo Myynti Arvo
1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
2010/2011 2010/2011 2009/2010 2009/2010
Syyskuu 1 605 102 943 1 560 42 633
Varastomyynti 17 723 16 237
Yhteensä 1 623 103 665 1 576 42 870

 

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 10,4 miljoonaa euroa (5,8 MEUR). Liikevaihto kasvoi 78 prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta korkeamman nahkojen hintatason ja selvästi suuremman ketunnahkamäärän ansiosta. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,2 MEUR). Liiketoiminnan kuluissa eniten kasvoivat markkinointi-, myynninedistämis- ja edun-valvonta¬kulut. Katsauskauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa (-1,4 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot pienenivät 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 760.000 euroa (980.000). Nettorahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa korollisten ostaja- ja tarhaajasaamisten vähenemisestä huutokauppojen nopean lunastustahdin ja tarhaajien vähentyneen rahoitustarpeen seurauksena. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 3,4 miljoonaa euroa (-370.000) ja katsauskauden tulos 2,5 miljoonaa euroa (-280.000). Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 4,3 prosenttia (-0,5 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,70 euroa (-0,08 euroa).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.

Investoinnit ja kehitys


Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 770.000 euroa (340.000) eli seitsemän prosenttia (6 prosenttia) liikevaihdosta.  Investoinneista 85 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja 15 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja 109.000 osaketta eli neljä prosenttia yhtiön C-osakkeista.  Kauden ylin kurssi oli 13,35 euroa, alin kurssi 9,30 euroa ja keski-kurssi 11,14 euroa.  Kauden päätöskurssi oli 12,33 euroa.  Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.11.2010 oli 44,4 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 133 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 136 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 65 henkilöä (64 henkilöä).  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 479 henkilöä (450 henkilöä).

Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-5 huutokauppaa.  Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2009 - 31.8.2010. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26. Riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen


Turkisten vahva asema muotimallistoissa, kylmä sää päämarkkina-alueilla ja Venäjän markkinoiden selvä piristyminen loivat voimakkaan kysynnän Turkistuottajat Oyj:n myyntikauden 2010–2011 avaushuutokaupassa joulukuussa. Huutokauppaan osallistui yhtiön monipuolisen tarjonnan ansiosta ennätykselliset lähes 450 ostajaa ja myynti jakautui tavallista tasaisemmin kaikille markkina-alueille. Huutokaupan kokonaismyynnin arvoksi tuli 80 miljoonaa euroa (42 miljoonaa joulukuussa 2009). Huutokaupassa myytiin 880.000 minkin- (700.000 edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 250.000 ketun- (220.000), 17.000 suomensupinnahkaa (10.000) sekä 260.000 karakul-lampaannahkaa (140.000). Minkinnahat myytiin korkeaan kansainväliseen hintatasoon. Ketunnahkojen hinnat nousivat selvästi, muun muassa siniketunnahkojen hintataso nousi noin kymmenen prosenttia yhtiön syyskuun huutokaupasta

Turkistuottajat Oyj:n 21.1.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
31.8.2010 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti jakaa osinkona 1,06 euroa/osake eli yhteensä 3.816.000 euroa sekä siirtää 850.000 euroa suhdannerahastoon. Yhtiön hallitukseen valittiin turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Hannu Sillanpää, Rainer Sjöholm ja DI Helena Walldén. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

 
Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj:n tavoitteena on tarjota maalis- ja kesäkuussa 2011 pidettävissä huutokau¬poissa 1,3 miljoonaa ketun- ja suomen¬supinnahkaa.  Kuluvan tilikauden päättymisen jälkeen järjestettävässä syyskuun huutokaupassa tarjottava ketunnahkamäärä jää selvästi viime syyskuuta pienemmäksi.  Ketunnahkojen markkina¬näkymät ovat varsin hyvät kevään huuto¬kauppojen suurista tarjonta¬määristä huolimatta, sillä kansain¬välinen muotiteollisuus käyttää aiempaa enemmän ketunnahkoja. Myös tammikuussa 2011 pidetyillä lähinnä vientiin keskittyvillä Pekingin turkismessuilla ketun¬nahkoja käytettiin selvästi aiempaa monipuolisemmin.  

Yhtiön tavoitteena on tarjota lopputilikauden huutokaupoissa 5,2 miljoonaa minkinnahkaa, eli 75 prosenttia koko tilikauden minkinnahoista.  Kuluvan talven vähittäismyyntikausi jäänee Kiinassa, yhtiön tärkeimmällä markkina-alueella, hieman edellisvuodesta talouden voimakkaasta kasvusta huolimatta. Talvi on ollut edellis¬vuotista lämpimämpi, ja minkkipukineiden vähittäismyyntihintojen kallistuminen nahkojen hintojen voimakkaan nousun seurauksena on vaikuttanut kysyntään. Maalis- ja kesäkuussa 2011 pidettävien huuto¬¬kauppojen minkinnahkojen hintataso riippuu pitkälti kuluvan vähittäis¬myyntikauden tuloksista.  

Tarhaajien rahoitustarve on pienentynyt nahkojen korkean hintatason seurauksena. Viimei¬simmissä huutokaupoissa myytyjen nahkojen lunastustahti on ollut nopea, ja tilikauden jäljellä olevien huutokauppojen osalta lunastustahti riippuu markkinatilanteen kehittymisestä.  Koko tilikauden nettorahoitustuotot jäänevät edellistilikautta pienemmiksi. Nopea hintojen nousu nykyiselle erittäin korkealle tasolle on lisännyt markkinariskiä.  Valtaosa tilikauden aikana myytävistä nahoista tarjotaan lopputilikauden huutokaupoissa, ja tilikauden tulos riippuu näiden huutokauppojen tuloksista sekä valuuttakurssikehityksestä.
 

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT 30.11.2010 30.11.2009 31.8.2010
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 327 23 944 23 212
Aineettomat hyödykkeet 794 1 072 833
Myytävissä olevat sijoitukset 475 461 482
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset 1 657 654 788
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 254 26 132 25 316
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 434 456 697
Korolliset ostajasaamiset 25 118 21 332 46 029
Korolliset tarhaajasaamiset 39 306 46 273 25 072
Korottomat saamiset 4 167 11 410 8 070
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset 28 228 0
Rahavarat 20 812 2 582 6 167
Lyhytaikaiset varat yhteensä 89 865 82 281 86 034
Varat yhteensä 116 119 108 413 111 350
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.11.2010 30.11.2009 31.8.2010
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 13 470 13 470 13 470
Muuntoero 58 59 59
Arvonmuutosrahasto 160 133 165
Kertyneet voittovarat 38 760 30 225 36 234
Oma pääoma yhteensä 59 901 51 341 57 382
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 867 2 386 2 893
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 34 743 42 352 35 543
Ostovelat ja muut velat 16 316 12 309 14 079
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 2 291 25 1 452
Lyhytaikaiset velat yhteensä 53 350 54 686 51 074
Velat yhteensä 56 218 57 072 53 967
Oma pääoma ja velat yhteensä 116 119 108 413 111 350

 

Konsernin tuloslaskelma
EUR 1.000 1.9.2010- 1.9.2009- 1.9.2009-
30.11.2010 30.11.2009 31.8.2010
3 kk 3 kk 12 kk
Liikevaihto 10 362 5 815 45 038
Liiketoiminnan muut tuotot 431 69 551
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -628 -498 -2 121
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 542 -2 440 -15 511
Poistot ja arvonalentumiset -680 -693 -2 821
Liiketoiminnan muut kulut -4 294 -3 608 -17 833
Liiketulos 2 650 -1 356 7 303
Rahoitustuotot ja -kulut 764 984 3 303
Tulos ennen veroja 3 413 -372 10 605
Tuloverot -887 91 -2 785
Katsauskauden tulos 2 526 -282 7 820
Muut laajan tuloksen erät
Eläkevastuuseen liittyvät vakuutusmatemaattiset tappiot 0 0 -481
IAS 19.58 mukainen taseeseen kirjaamaton eläkesaaminen 0 25 597
Myytävissä olevat sijoitukset -7 10 53
Muuntoerot -2 0 0
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 2 -9 -44
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7 26 125
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 519 -256 7 945
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) 0,70 -0,08 2,17
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma
EUR 1.000 1.9.2010- 1.9.2009- 1.9.2009-
30.11.2010 30.11.2009 31.8.2010
3 kk 3 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
  Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta 130 677 54 424 433 197
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 70 60 234
  Maksut liiketoiminnan kuluista -115 108 -52 328 -411 038
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
  ja veroja 15 639 2 156 22 392
  Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista -159 -367 -1 121
  Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -81 -25 -502
  Saadut korot liiketoiminnasta 895 1 552 4 685
  Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 139 204 2
  Saadut osingot liiketoiminnasta 8 7 0
  Maksetut välittömät verot -40 -183 -1 086
Liiketoiminnan rahavirta (A) 16 400 3 344 24 370
Investointien rahavirta
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
  hyödykkeisiin -771 -340 -1 548
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
  luovutustuotot 21 0 62
  Luovutustuotot muista sijoituksista 0 -0 22
Investointien rahavirta (B) -750 -340 -1 464
Rahoituksen rahavirta
  Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 0
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 005 -3 986 -18 183
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -15 -15
  Maksetut osingot 0 -1 -2 121
Rahoituksen rahavirta (C) -1 005 -4 002 -20 319
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) 14 645 -997 2 587
Rahavarat 31.8. 20 812 2 582 6 167
./. Rahavarat 1.9. -6 167 -3 579 -3 579
Rahavarojen muutos 14 645 -997 2 587

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muunto-ero Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.9.2009 7 200 254 13 470 59 125 30 488 51 597 51 597
Katsauskauden tulos -282 -282 -282
Muut laajan tuloksen erät 0 8 18 26 26
Oma pääoma 30.11.2009 7 200 254 13 470 59 133 30 225 51 341 0 51 341
Oma pääoma 1.9.2010 7 200 254 13 470 59 165 36 234 57 382 0 57 382
Katsauskauden tulos 2 526 2 526 2 526
Muut laajan tuloksen erät -1 -5 -1 -7 -7
Oma pääoma 30.11.2010 7 200 254 13 470 58 160 38 760 59 901 0 59 901

 

Tunnusluvut
2010/2011 2009/2010 2009/2010
3 kk 3 kk  12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa 103 665 42 870 441 813
Liikevaihto, 1.000 euroa 10 362 5 815 45 038
Liiketulos, 1.000 euroa 2 650 -1 356 7 303
% liikevaihdosta 25,6% -23,3% 16,2%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa 3 413 -372 10 605
% liikevaihdosta 32,9 % -6,4% 23,5%
Tulos/osake, euroa 0,70 -0,08 2,17
Oman pääoma/osake, euroa 16,64 14,26 15,94
Oman pääoman tuotto (ROE) -% 4,3 % -0,5% 14,4%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% 3,8 % 0,0% 12,6%
Omavaraisuusaste, % 54,7 % 50,3% 53,2%
Gearing 0,23 0,77 0,51
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 771 340 1 548
% liikevaihdosta 7,4 % 5,8% 3,4%
Henkilöstö keskimäärin 198 200 307
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.000 30.11.2010 30.11.2009 31.8.2010
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta 13 621 29 076 14 370
Annettu kiinteistökiinnityksiä 54 071 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691
Pantatut saamiset 19 100 0 1 700
Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta 0 6 771 0
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 4 078 19 523 29 495
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneista kiinteistö-investoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana.  Vastuun enimmäismäärä on 135 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2019.

 

Vantaalla 28.1.2011
Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa