Turkistuottajat Oyj:n tulos jäi tappiolliseksi


TURKISTUOTTAJAT OYJ
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.9.2008 – 31.8.2009
Vantaalla 27.11.2009

Turkistuottajat Oyj:n tulos jäi tappiolliseksi

Turkistuottajat Oyj välitti 1.9.2008 alkaneella ja 31.8.2009
päättyneellä tilikaudella 8,7 miljoona nahkaa (9,4 miljoonaan
edellisellä tilikaudella). Heikentyneen hintatason ja nahkamäärien
pienenemisen vuoksi myynnin arvo laski 24 prosenttia, ja oli
tilikaudella 248,4 miljoonaa euroa (325,7 miljoonaa edellisellä
tilikaudella).

Huutokauppamyynneillä painotettu Yhdysvaltain dollarin keskikurssi
vahvistui yhdeksän prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.
Minkinnahkojen dollarihintataso laski 29 ja eurohintataso 21 prosenttia
edelliskauden tasosta. Ketunnahkojen dollarihintataso laski 14
prosenttia ja eurohintataso 7 prosenttia edellisen tilikauden
hintatasosta.

Osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa (0,89 euroa).

Liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketappio on 12,5
prosenttia liikevaihdosta (1,0 MEUR ja 2,8 prosenttia voitollinen).

Konserninavainlukuja 2008/2009 2007/2008
┌─────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Kokonaismyynnin arvo, MEUR │ 248,4│ 325,7│
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Liikevaihto, MEUR │ 31,2│ 37,3│
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Liiketulos, MEUR │ -3,9│ 1,0│
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Tulos ennen veroja, MEUR │ -2,2│ 4,4│
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Osakekohtainen tulos, EUR │ -0,47│ 0,89│
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Oman pääoman tuotto, │ -3,1│ 5,7│
│ │ │ │
│(ROE) % │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Sijoitetun pääoman tuotto │ 0,5│ 6,7│
│(ROI) % │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Hallituksen osinkoehdotus, │ 0,42│ 0,70│
│EUR │ │ │
└─────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


Liiketoimintakatsaus

Tilikauden viimeisellä neljänneksellä (1.6. - 31.8.2009) järjestettiin
yksi huutokauppa (3. - 9.6.2009). Kesäkuun huutokaupassa myytiin lähes
koko tarjonta nousevin hinnoin kiinalaisten runsaiden ostojen
ansiosta. Ketunnahkojen myyntiprosentit jäivät 90:een, mutta kaikkien
tyyppien hinnat nousivat, sinikettujen jopa 20 prosenttia. Myynnin
arvo oli tilikauden viimeisellä neljänneksellä 90,0 miljoonaa euroa eli
kaksi prosenttia alhaisempi kuin edellisen tilikauden viimeisellä
neljänneksellä (92,3 MEUR).

Turkikset näkyivät voimakkaasti kansainvälisessä muodissa tilikauden
aikana. Tilikautta leimasi kuitenkin syyskuussa 2008 alkanut
kansainvälinen rahoituskriisi. Venäläisten ja Venäjän markkinoille
pukineita valmistavien asiakkaiden ostot laskivat voimakkaasti.
Italiassa kotimarkkinoiden kysyntä hiipui ja vientitoimitukset
hupenivat. Hongkong/Kiinan markkinoiden kasvu sen sijaan jatkui ja
korvasi osittain muiden markkinoiden vähentyneitä hankintoja.


Koko tilikauden aikana myytiin 6,5 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä
tilikaudella 6,6 miljoonaa), 1,8 miljoonaa ketunnahkaa (2,2 milj.),
110.000 suomensupinnahkaa (140.000) ja 280.000 afganistanilaista
karakul-lampaannahkaa (510.000). Myynti jakautui huutokaupoittain
seuraavasti:

Myynti Myynti Arvo Arvo
1.000 kpl 1.000 kpl EUR 1.000 EUR 1.000
Huutokauppa 2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008


Syyskuu 1.512 1.584 52.512 52.140

Joulukuu 397 1.241 12.765 38.969

Tammikuu 39 117 2.488 7.474

Maaliskuu 3.367 3.485 89.475 134.034

Kesäkuu 3.327 2.960 89.887 91.996

Varastomyynti
tilikaudella 47 56 1.291 1.063

Yhteensä 8.689 9.444 248.418 325.676


Norjalainen huutokauppayhtiö Oslo Skinnauksjoner SL, sen omistaja,
norjalaisten turkis­eläin­kasvattajien liitto Norges Pelsdyralslag ja
Turkistuottajat Oyj allekirjoittivat toukokuussa 2009 uuden
nelivuotisen yhteistyösopimuksen, joka astui voimaan 1.11.2009.Saga Furs of Scandinavian vuosikokouksessa lokakuussa 2008 hyväksytyt
uudet säännöt laajensivat osuuskunnan jäsenpohjaa. Samalla muuttuivat
myös Saga-markkinointimaksun määräytymisperusteet, mikä alensi
tilikauden Saga-kuluja olennaisesti kahden edellisen tilikauden
tasosta.

Nahkojen laadulla ja jäljitettävyydellä sekä eettisellä
turkistuotannolla on merkittävä osa yhtiön strategiassa. Suomalaisille
tuottaja-asiakkaille suunnattuja kannustinjärjestelmiä kehitettiin
edelleen. Kannustinjärjestelmät perustuvat Suomen Turkiseläinten
Kasvattajain Liiton alullepanemaan turkistilojen
sertifiointijärjestelmään. Elokuussa 2009 päätettiin, että
myyntikaudesta 2009/2010 alkaen ainoastaan sertifioidut
suomensupinnahat myydään SAGA-valikoimissa.

Turkistuottajat Oyj:n toimitusjohtaja Pirkko Rantanen-Kervinen täytti
60 vuotta huhtikuussa 2009. Tällöin hänellä oli sopimuksensa mukaan
oikeus jäädä eläkkeelle. Pirkko Rantanen-Kervinen jatkoi kuitenkin
yhtiön toimitusjohtajan tehtävissä tilikauden loppuun 31.8.2009 asti.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli tilikauden viimeisellä neljänneksellä 10,8
miljoonaa euroa eli viisi prosenttia korkeampi kuin edellisen
tilikauden vastaavalla neljänneksellä. Kesäkuun 2009 huutokaupassa
myyty nahkamäärä oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavassa
huutokaupassa vuotta aiemmin. Koko tilikauden liikevaihto 31,2
miljoonaa euroa (37,3 MEUR) oli nahkamäärien ja hintatason laskun
seurauksena 16 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä tilikaudella.
Valtaosa liikevaihdosta, 92 prosenttia, on turkistuottajilta ja
ostajilta perittyjä välityspalkkioita. Tuottajilta perittyjen
välitys­palkkioiden osuus oli 37 prosenttia ja ostajilta perittyjen
osuus 55 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui
nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myymisestä turkistuottajille,
ravintola- ja kongressi­palvelujen myynnistä sekä yhtiön omien nahkojen
myyntituotoista. Koti­maisilta asiakkailta, sekä turkistuottajilta
että ostajilta, perittyjen välityspalkkioiden osuus oli 18 prosenttia
ja ulkomaisten asiakkaiden osuus 74 prosenttia. Liikevaihdosta 19,6
prosenttia (9,6 %) kertyi tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana,
11,0 prosenttia (18,7 %) toisen kvartaalin, 34,9 prosenttia (41,7 %)
kolmannen kvartaalin ja 34,6 prosenttia (30,0 %) tilikauden viimeisen
kvartaalin aikana.

Taloudellinen asema ja tulos

Tilikauden viimeisen neljänneksen tulos oli 2,3 miljoonaa euroa (3,2
MEUR). Koko tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen (3,2
MEUR voitollinen). Oman pääoman tuotto oli tilikaudella -3,1 prosenttia
(5,7 prosenttia) ja osakekohtainen tulos -0,47 euroa (0,89 euroa).
Osakekohtainen oma pääoma oli 14,33 euroa (15,52 euroa).

Liiketoiminnan kulut kasvoivat tilikauden viimeisellä neljänneksellä 19
prosenttia edellisen tilikauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat 8,2
miljoonaa euroa (6,9 MEUR). Koko tilikauden aikana kulut sitä vastoin
laskivat kolme prosenttia edellisestä tilikaudesta ja olivat 35,4
miljoonaa euroa (36,5 MEUR). Kuluista 21,0 prosenttia (20,5 %) kertyi
tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana, 28,4 prosenttia (30,1 %)
toisen kvartaalin, 27,5 prosenttia (30,6 %) kolmannen kvartaalin ja
23,2 prosenttia (18,8 %) tilikauden viimeisen kvartaalin aikana.
SAGA-markkinointimaksun määräytymis­perusteet muuttuivat kesäkuussa
2008, ja SAGA-markkinointiin käytettiin tilikauden aikana 3,2 miljoonaa
euroa (4,8 MEUR). Venäjän talousvaikeuksien seurauksena
asiakas­luotto­tappioita kirjattiin 1,1 miljoonaa euroa. Konsernin
liiketulos jäi 3,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi (1,0 MEUR
voitollinen).

Konsernin nettorahoitustuotot laskivat tilikauden viimeisellä
neljänneksellä 45 prosenttia ja olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,9 MEUR).
Nettorahoitustuotot laskivat tilikauden aikana 50 prosenttia 1,7
miljoonaan euroon (3,3 MEUR). Nettokorkotuotot olivat 2,8 miljoonaa
euroa (3,1 MEUR), valuuttakurssivoitot 0,5 miljoonaa euroa (0,4 MEUR)
ja luottotappiot tarhaajille myönnetystä rahoituksesta 1,6 miljoonaa
euroa (0,1 MEUR). Tilikauden tappio ennen veroja oli 2,2 miljoonaa
euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,5 prosenttia (48,1 prosenttia).
Maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa (4,2 MEUR
edellisellä tilikaudella) eli 6,6 prosenttia (12,2 prosenttia) yhtiön
liikevaihdosta. Investoinneista 61 prosenttia kohdistui nahkojen
käsittelyyn ja varastointiin. Osa Fur Center -kiinteistön vuonna 1977
valmistuneesta I vaiheesta peruskorjattiin.Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 320
henkilöä, kuusi vähemmän kuin edellisellä tilikaudella. Valtaosa
henkilökunnasta työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa
turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Tilikauden palkat ja
palkkiot olivat konsernissa 11,1 miljoonaa euroa ja emoyhtiössä 9,4
miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 11,4 MEUR ja 9,8 MEUR).Konsernin henkilöstömäärät olivat tilikauden aikana seuraavat:

┌──────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ 2008/│ 2007/│ 2006/│
│ │ 2009│ 2008│ 2007│
├──────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Henkilöstö keskimäärin │ 320│ 326│ 323│
├──────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ - vakituisessa työsuhteessa │ 134│ 134│ 119│
├──────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ - määräaikaisessa työsuhteessa │ 186│ 192│ 204│
├──────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Henkilökunnan määrä tilikauden │ 176│ 201│ 193│
│päättyessä 31.8. │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘


Tilikaudella oli käytössä henkilökunnan vuosipalkkiojärjestelmä, joka
perustuu osittain kerättyihin nahkamääriin ja osittain oman pääoman
tuottoon. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin koko henkilökunta
tietyn palvelusajan jälkeen.

Kurssikehitys

Yhtiön C-sarjan osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pienten
yhtiöiden listalla (Small Cap) teollisuuden ja palveluiden sektorissa.
Osakkeiden vaihto oli tilikaudella yhteensä 750.000 euroa ja 99.000
osaketta eli neljä prosenttia yhtiön C-osakkeista. C-osakkeen
päätöskurssi oli tilikauden lopussa 8,33 euroa, kun se vuotta aiemmin
oli 8,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.8.2009 30,0
miljoonaa euroa (30,6 MEUR).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.1.2009.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti hallituksen esityksen
mukaisesti jakaa osinkona 0,70 euroa osakkeelta sekä siirtää 270.000
euroa suhdannerahastoon.

Hallituksella ei ole voimassa olevia uusmerkintää, vaihtovelkakirja-
tai optio-oikeuksien liikkeeseen­laskua koskevia valtuuksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Pertti Fallenius aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2009.
Samanaikaisesti julkistettiin uuden johtoryhmän kokoonpano sekä uusi
organisaatio. Pertti Falleniuksen lisäksi uuteen johtoryhmään kuuluvat
myynti- ja tuotantojohtaja Arto Honkanen, varatoimitusjohtaja Juha
Huttunen, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä,
henkilöstöjohtaja Marjatta Paunonen ja tuottajapalveluista vastaava
liiketoimintajohtaja Heikki Varis. Lisäksi johtoryhmään nimitettiin
9.11.2009 aloittanut kaupan palveluista vastaava liiketoimintajohtaja
Anne Rossinen.

Turkistuottajat Oyj:n syyskuun huutokauppa 21. – 25 9. 2009 käytiin
Kiinan kasvavien markkinoiden imussa. Kokonaismyynnin arvo oli 40,4
miljoonaa euroa, josta kiinalaisten osuus oli noin kaksi kolmasosaa.
Huutokaupassa myytiin 880.000 minkinnahkaa , 510.000 ketunahkaa, 44.000
supinnahkaa sekä 130.000 karakul-lampaan nahkaa. Huutokaupassa tapahtui
suomalaisen turkistuotannon tulevaisuuden kannalta merkittävä käänne,
runsaan 250.000 siniketunnahan valikoiman hintataso nousi lähes 30
prosenttia, ja kaikki nahat myytiin. Hintatason nousuun vaikuttivat
kiinalaisen sinikettutuotannon voimakas supistuminen sekä siniketun
muodikkuus.

Turkistuottajat Oyj:n kotimaisen henkilökunnan lakisääteinen eläketurva
on järjestetty Turkistarhaajien Eläkekassassa. Turkistarhaajien
Eläkekassan ylimääräinen kassankokous hyväksyi syyskuussa eläkevastuun
siirtämisen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle 31.12.2009
lukien. Turkistarhaajien Eläkekassassa rahastoidut vanhuus-,
työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeet on käsitelty etuuspohjaisina
eläkejärjestelyinä. Tältä osin Turkistuottajat-konsernin
eläkevakuutusten luokittelu muuttuu etuuspohjaisista maksupohjaisiksi
tilikauden 1.9.2009 - 31.8.2010 aikana. Ratkaisu edellyttää kuitenkin
Finanssivalvonnan hyväksymistä.

STKL ry ja Turkistuottajat Oyj toteuttivat syyskuussa näkyvän
mediakampanjan Suomen suurimmissa sanomalehdissä ”Turkisten lisäksi
sinulta halutaan kieltää moni muukin asia” –otsikolla. Kampanjalla
havainnollistettiin eläinoikeusjärjestöjen todellista tavoitetta eli
kaiken eläinperäisen tuotannon kieltämistä sekä tuotiin esille alan
vahvuuksia, työllistävyyttä, eläinten hyvinvoinnista huolehtimista ja
tuotteen ekologista kestävyyttä. Syyskuun lopussa Taloustutkimus Oy:n
tekemän selvityksen mukaan suomalaisten suuri enemmistö, 82 prosenttia,
suhtautuu mielipidekyselyn perusteella alaan neutraalisti tai
myönteisesti.

Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella

Turkistuottajat Oyj järjestää alkaneella tilikaudella syyskuussa 2009
pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat 21.-23.12., 1.2.2010,
22.-27.3.2010 sekä 6.-11.6. 2010. Yhtiön tavoitteena on tarjota
kyseisissä huutokaupoissa 5,8 miljoonaa minkin-, 1,5 miljoonaa ketun-
ja 90.000 suomen­supin­nahkaa sekä 400.000 karakul-lampaan nahkaa.
Tarjontamäärin sisältyvät edelliseltä tilikaudelta siirretyt ja
tuolloin lajitellut 130.000 ketunnahkaa.

Syyskuun huutokaupassa näkyi merkkejä erityisesti siniketunnahkojen
markkinatilanteen paranemisesta. Kansainvälistä rahoituskriisiä
seuranneet elvytystoimenpiteet näyttäisivät purreen varsinkin Kiinassa.
Lainanantoa yritystoimintaan ja investointeihin on helpotettu, ja
kansalaisia on rohkaistu kuluttamaan. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on
lieviä suhdannekäänteen merkkejä. Venäjällä uskotaan pahimman olevan
ohi, ja rupla on vahvistunut öljynhinnan nousun myötä. Vaikka
positiivisia signaaleja monilla markkinoilla on, ekonomistit ovat eri
mieltä siitä, onko maailmantalouden taantuma jo ohitettu vai voiko
kriisi vielä jopa syventyä.

Kansainvälinen muoti suosii turkiksia, mikä ruokkii positiivista
perusvirettä. Kiinan tuotannon laskun seurauksena turkisnahkojen
maailmantuotanto on supistunut, mikä parantaa erityisesti ketunnahkojen
kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.

Päättyneellä tilikaudella Hongkong/Kiinasta tulevat ostajat olivat
ylivoimaisesti suurin ostajaryhmä. Kääntöpuolena on, että yhden
markkinan varassa oleminen sisältää yhtiölle myös huomattavia riskejä.
Joulukuun huutokaupasta ostajat tekevät etupäässä täydennysostoja
alkaneen vähittäismyyntikauden tarpeisiin tai messumallistoja varten,
eivätkä huutokaupan tulokset anna riittävää tietoa koko kauden
kehityksestä. Pukinevalmistuksesta entistä suurempi osa on siirtynyt
Kiinaan. Sikäläisten tehtaiden tuotantoaikataulut vaikuttavat siihen,
että pääosa materiaalihankinnoista tehdään maalis- ja kesäkuun
huutokaupoissa.

Alkaneella tilikaudella yhtiön strategiatyön painoarvoa on nostettu.
Strategiatyön rinnalla on käynnistetty pitkän tähtäimen kehitysohjelma
toiminnan tehostamiseksi ja kulujen hallitsemiseksi. Markkinatilanteen
vakiintuminen pienentänee luottotappioita alkaneella tilikaudella.
Yhdysvaltain dollarin uskotaan olevan heikomman suhteessa euroon kuin
päättyneellä tilikaudella. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan
muodostuvan voitolliseksi.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.8.2009

- kertyneet voittovarat 28 466 770,81
- tilikauden voitto -2 058 287,46
- siirrettävä suhdannerahastoon yhtiöjärjestyksen mukaan 0,00


26 408 483,35
Hallitus ehdottaa, että

- tilikauden 1.9.2008 – 31.8.2009 voitonjakokelpoisista varoista
jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,42 euroa osaketta kohti,
yhteensä 1.512.000 euroa ja loppu jätetään voittovarojen tilille.


Konsernitase IFRS

EUR 1.000 31.8.2009 31.8.2008


VARAT


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet 24 278 25 334

Aineettomat hyödykkeet 1 091 927

Myytävissä olevat
sijoitukset 451 465

Pitkäaikaiset saamiset 654 204

Laskennalliset
verosaamiset 7 13

Pitkäaikaiset varat
yhteensä 26 482 26 943Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 649 675

Laskennalliset
verosaamiset 522 0

Asiakassaamiset ja
muut saamiset 83 599 84 457

Rahavarat 3 579 5 357

Lyhytaikaiset varat
yhteensä 88 349 90 490


Varat yhteensä 114 831 117 433OMA PÄÄOMA JA VELAT


Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 7 200 7 200

Ylikurssirahasto 254 254

Muut rahastot 13 470 13 200

Muuntoero 59 57

Arvonmuutosrahasto 125 136

Kertyneet voittovarat 30 488 35 016

Oma pääoma yhteensä 51 597 55 863Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset
verovelat 2 999 3 088

Korolliset velat 15 82

Pitkäaikaiset velat
yhteensä 3 013 3 170Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 47 600 48 295

Ostovelat ja muut
velat 12 621 10 106

Lyhytaikaiset velat
yhteensä 60 221 58 401


Velat yhteensä 63 235 61 571


Oma pääoma ja velat
yhteensä 114 831 117 433Konsernin tuloslaskelma

06/2009- 06/2008- 09/2008- 09/2007-
08/2009 08/2008 08/2009 08/2008
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk

EUR 1.000

Liikevaihto 10 771 10 303 31 158 37 295

Liiketoiminnan muut
tuotot 62 56 294 257

Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö -654 -1 022 -1 631 -2 346

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -2 220 -1 902 -13 697 -13 901

Poistot ja
arvonalentumiset -784 -688 -2 890 -2 642

Liiketoiminnan muut
kulut -4 531 -3 268 -17 133 -17 627


Liiketulos 2 644 3 479 -3 899 1 036Rahoitustuotot ja
-kulut 493 902 1 662 3 335Tulos ennen veroja 3 137 4 382 -2 236 4 371Tuloverot -841 -1 148 553 -1 172Tili-/Katsauskauden
tulos 2 296 3 233 -1 684 3 199Tulos/osake, euro 0,64 0,90 -0,47 0,89Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


EUR 1.000 Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot erot muutos voitto- pääoma

-rahasto varat yhteensä
Oma pääoma
1.9.2007 7 200 254 12 960 58 208 36 234 56 914

Eläkesaaminen


Vakuutusmatemaattiset
tappiot -766 -766
IAS 19.58 mukainen
taseeseen
kirjaamaton
saaminen -891 -891


Myytävissä olevat
sijoitukset

Voitto/tappio
käypään arvoon
arvostamisesta -72 -72

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot -72 -1 657 -1 729

Tilikauden tulos 3 199 3 199

Kokonaisvoitot
ja -tappiot -72 1 542 1 470

Osingonjako
-2 520 -2 520


Siirto
suhdannerahastoon 240 -240 0


Muuntoerot -1 -1

Oma pääoma
31.8.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 863EUR 1.000 Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot erot muutos voitto- pääoma

-rahasto varat yhteensä


Oma pääoma
1.9.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 863

Eläkesaaminen


Vakuutusmatemaattiset
tappiot -220 -220

IAS 19.58 mukainen
taseeseen
kirjaamaton
saaminen 165 165


Myytävissä olevat
sijoitukset

Voitto/tappio
käypään
arvoon
arvostamisesta -10 -10

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut

nettovoitot ja
-tappiot -10 -55 -65

Tilikauden tulos -1 684 -1 684

Kokonaisvoitot ja
-tappiot -10 -1 739 -1 749

Osingonjako -2 520 -2 520

Siirto
suhdannerahastoon 270 -270 0

Muuntoerot 2 1 3
Oma pääoma
31.8.2009 7 200 254 13 470 59 126 30 490 51 597

Konsernin rahavirtalaskelma
2008/ 2007/
(EUR 1.000) 2009 2008

Liiketoiminnan rahavirta:

Myynnistä saadut maksut 253 324 331 188
Liiketoiminnan muista
tuotoista saadut maksut 280 237
Maksut liiketoiminnan
kuluista 254 887 -315 614
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä
ja veroja -1 282 15 811

Maksetut korot ja
maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -4 501 -2 934

Saadut korot ja muut
rahoitustuotot
liiketoiminnasta 6 171 6 552

Saadut osingot
liiketoiminnasta 10 47

Maksetut välittömät verot 425 -936

Liiketoiminnan rahavirta (A) 823 18 539


Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin
hyödykkeisiin -2 044 -4 213

Aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 59 42

Investoinnit muihin
sijoituksiin
Luovutustuotot muista
sijoituksista 0 2

Investointien rahavirta (B) -1 984 -4 170

Rahoituksen rahavirta:

Lyhytaikaisten lainojen
nostot 1 977 0

Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut 0 10 885

Pikäaikaisten lainojen
nostot 0 132

Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -67 -50

Muuntoeron muutos 3 -2

Maksetut osingot -2 528 -2 473

Rahoituksen rahavirta (C) -616 -13 278Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-) -1 778 1 091Rahavarat 31.8. 3 579 5 357

Rahavarat 1.9. -5 357 -4 266

Rahavarojen muutos -1 778 1 091


Turkistuottajat Oyj 2004/2005 - 2008/2009


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat
tunnusluvut

2004/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/
2005 2005 2006 2007 2008 2009
FAS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

Myynnin arvo, 248
1.000 euroa 297.030 297.030 407.252 322.914 325.676 418

Liikevaihto,
1.000 euroa 32.969 32.969 42.066 34.625 37.295 31 158

Liiketulos,
1.000 euroa 2.132 2.497 7.673 497 1.036 -3 900

% liikevaihdosta 6,5 % 7,6 % 18,2 % 1,4 % 2,8 % -12,5 %

Tulos ennen veroja,
1.000 euroa 4.277 4.639 10.389 3.688 4.371 -2 236
% liikevaihdosta 13,0 % 14,1 % 24,7 % 10,7 % 11,7% -7,2 %

Osingot,
1.000 euroa 2.340 2.340 3.420 2.520 2.520 1 512

Oman pääoman
tuotto (ROE) -% 5,6 % 6,3 % 13,5 % 4,7 % 5,7% -3,1 %

Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 5,3 % 6,7 % 12,1 % 5,6 % 6,7% 0,5 %

Omavaraisuusaste, % 52,1 % 49,9 % 44,9 % 44,8 % 48,1% 46,5 %

Gearing 0,90 0,69 0,87 0,98 0,77 0,85

Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 2.212 2.212 1.789 2.707 4.216 2 044
% liikevaihdosta 6,7 % 6,7 % 4,3 % 7,8 % 11,3% 6,6 %

Henkilöstö
keskimäärin 311 311 309 323 326 320


Muut liitetiedot


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja
muut vastuut

(EUR 1.000) 31.8.2009 31.8.2008

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantattu saamisia


Lainat rahalaitoksilta 32 423 29.606

Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54 071 54.071

Annettu yrityskiinnityksiä 2 691 2.691

Pantatut saamiset 16 030 17.417Muut vastuut ja sitoumukset

Takaukset muiden puolesta 5 302 5.854Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 29 856 41.330


Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat kokonaisuudessaan
yleisön saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ffs.fi 27.11.2009.

Turkistuottajat Oyj

hallitus


Psta

Päivi Mononen-Mikkilä

viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja

puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka
tärkein tehtävä on raakaturkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa viisi
kertaa vuodessa järjestettävissä turkishuutokaupoissa.

Konsernin emoyhtiö on Turkistuottajat Oyj, jonka C-sarjan osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pienten yhtiöiden listalla (Small
Cap) teollisuuden ja palveluiden sektorissa. Emoyhtiön kotipaikka on
Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa.
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://www.cisionwire.fi
http://www.cisionwire.fi/turkistuottajat/turkistuottajat-oyj-n-tulos-jai-tappiolliseksi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1434207&fn=wkr0011.pdf Turkistuottajat Oyj tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.9.2008 - 31.8.2009

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit