TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 - 28.2.2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34
Osavuosikatsaus -standardia ja tilinpäätöksessä 31.8.2006 noudatettuja
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita lukuun ottamatta tilikauden
1.9.2006 - 31.8.2007 alusta käyttöön otettuja standardeja ja tulkintoja
(IFRS 7 ja IAS 1:n pääoman esittämistä koskevat liitetiedot sekä IFRIC 4 - 10),
joilla ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta konsernin katsauskauden lukuihin.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2006 - 28.2.2007 aikana kaksi
huutokauppaa, ensimmäisen syyskuussa ja toisen joulukuussa. Välitetyn
nahkamäärän ja hintatason nousun ansiosta välitysmyynnin arvo kasvoi 16 prosenttia
ja oli 127,0 miljoonaa euroa (109,3). Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana
tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 1,3 miljoonaa minkinnahkaa
(1,1 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 1,0 miljoonaa
ketunnahkaa (930.000), 240.000 karakul-lampaannahkaa (320.000) ja
35.000 suomensupinnahkaa (41.000). Yhdysvaltain dollari oli suhteessa euroon
syyskuun huutokaupan aikaan viisi prosenttia heikompi ja joulukuun huutokaupan
aikaan 12 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden vastaavissa huutokaupoissa.
Minkinnahkojen USD-hintataso oli 18 prosenttia ja eurohintataso
kahdeksan prosenttia korkeampi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.
Ketunnahkojen USD-hinnat nousivat 14 prosenttia ja eurohinnat kuusi prosenttia.


Myynti Myynti
1.000 kpl 1.000 kpl Arvo EUR 1.000 Arvo EUR 1.000
Huutokauppa 2006/2007 2005/2006 2006/2007 2005/2006
Syyskuu 1.072 968 56.493 42.398
Joulukuu 1.497 1.394 70.153 65.994
Varastomyynti 10 26 334 899
Yhteensä 2.580 2.388 126.980 109.291
Konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 13,5 miljoonaa euroa (12,0
MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 18,4 miljoonaa euroa (16,5 MEUR edellisellä vastaavalla
katsauskaudella). Katsauskauden liiketappio oli 4,8 miljoonaa euroa (-4,3 MEUR).


Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 50 prosenttia edellisestä vastaavasta
katsauskaudesta ja olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,1 MEUR). Tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (-3,3 MEUR). Tulos
osaketta kohden oli 0,67 euroa tappiollinen (-0,68 euroa).


Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,5 prosenttia (helmikuun
2006 lopussa 51,3 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2006 45,1 prosenttia).
Konsernitaseen loppusumma oli 113,5 miljoonaa euroa (28.2.2006 100,3 MEUR ja
31.8.2006 133,3 MEUR) ja oma pääoma osaketta kohden 14,93 euroa
(28.2.2006 13,74 euroa ja 31.8.2006 16,53 euroa).Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,0 MEUR edellisellä
vastaavalla katsauskaudella) eli 11 prosenttia (yhdeksän prosenttia)
liikevaihdosta. Investoinneista 70 prosenttia kohdistui emoyhtiössä tapahtuvaan
nahkojen varastointiin ja käsittelyyn, mm. ketunnahkojen uuden
varastointijärjestelmän laajentamiseen. Konserni on myös tehnyt päätöksen
minkkilajittelukeskuksen laajentamisesta.


Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa
ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli
900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa ja
527.000 osaketta eli 20 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli
14,20 euroa, alin kurssi 10,75 euroa ja keskikurssi 12,50 euroa. Kauden
päätöskurssi oli 10,96 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
28.2.2007 39,5 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin
116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 115 henkilöä) ja
määräaikaisten työntekijöiden määrä 233 henkilöä (213 henkilöä).
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 449 henkilöä
(426 henkilöä).


Varsinainen yhtiökokous

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.1.2007. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkona 0,95 euroa osakkeelta,
yhteensä 3.420.000 euroa ja siirtää 730.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko
maksettiin 23.1.2007.

Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin
turkistarhaaja Jorma Kauppila, turkistarhaaja Markku Koski, turkistarhaaja Erik
Karls, turkistarhaaja Pentti Lipsanen, turkistarhaaja Esa Rantakangas ja johtaja
Helena Walldén. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Yhtiön tilintarkastajana
jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg.


Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huutokauppaa.
Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Tilikauden
aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin huutokauppoja ei järjestetä.
Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että
vertailujaksolla on järjestetty/ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja.
Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset
vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden
kehityksestä.


Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen yhden
huutokaupan 25.-30. maaliskuuta 2007. Huutokaupassa myytiin
2,2 miljoonaa minkinnahkaa (2,3 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa
huutokaupassa), 590.000 ketunnahkaa (860.000), 86.000 karakul-lampaannahkaa
(100.000) ja 27.000 suomensupinnahkaa (43.000). Epävarmaksi muuttuneessa
markkinatilanteessa nahkojen hintataso jäi edellisvuoden vastaavaa
huutokauppaa alhaisemmaksi ja osa tarjotuista nahoista jäi myymättä.
Nahkamäärän ja hintatason laskun johdosta huutokaupan myynnin arvo
jäi 44 prosenttia vuoden takaista alhaisemmaksi ja oli
99,4 miljoonaa euroa (176,1 MEUR).

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvan tilikauden viimeisen huutokaupan
31. toukokuuta - 5. kesäkuuta 2007. Huutokaupassa tarjotaan
2,3 miljoonaa minkinnahkaa (2,3 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa
huutokaupassa) ja 860.000 ketunnahkaa (940.000). Tilikaudella välitettävän
nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon odotetaan laskevan edellisestä
tilikaudesta. Tilikauden tuloksen säilyminen voitollisena riippuu
kesäkuun huutokaupan myyntituloksista.Konsernitase IFRS
EUR 1.000

VARAT 28.02.2007 28.02.2006 31.8.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24.279 24.153 23.837
Aineettomat hyödykkeet 579 1.243 783
Myytävissä olevat sijoitukset 596 506 488
Pitkäaikaiset saamiset 576 1.069 872
Laskennalliset verosaamiset 23 45 27
Eläkesaamiset 3.859 3.442 3.482
Pitkäaikaiset varat yhteensä 29.911 30.458 29.488

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 611 1.429 524
Laskennalliset verosaamiset 918 965 0
Asiakassaamiset ja muut saamiset 80.947 65.286 93.713
Rahavarat 1.063 2.196 9.610
Lyhytaikaiset varat yhteensä 83.539 69.876 103.847

Varat yhteensä 113.450 100.334 133.335


OMA PÄÄOMA JA VELAT 28.02.2007 28.02.2006 31.8.2006

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7.200 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 12.960 12.230 12.230
Muuntoero 58 57 57
Arvonmuutosrahasto 231 165 151
Kertyneet voittovarat 33.062 29.562 39.627
Oma pääoma yhteensä 53.765 49.468 59.519

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4.173 4.058 4.069

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 44.698 36.488 60.904
Ostovelat ja muut velat 10.814 10.319 8.843
55.512 46.807 69.747

Velat yhteensä 59.685 50.865 73.816

Oma pääoma ja velat yhteensä 113.450 100.334 133.335


Konsernin tuloslaskelma 1.12.2006- 1.9.2006- 1.12.2005- 1.9.2005- 1.9.2005-
EUR 1.000 28.2.2007 28.2.2007 28.2.2006 28.2.2006 31.8.2006
3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk

Liikevaihto 7.953 13.452 7.387 12.022 42.066
Liiketoiminnan muut
tuotot 88 157 69 128 338

Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö 8 -574 137 -243 -1.849
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -5.047 -6.993 -4.439 -6.064 -12.757
Poistot ja arvon-
alentumiset -645 -1.272 -751 -1.487 -3.017
Liiketoiminnan muut
kulut -5.264 -9.597 -4.634 -8.691 -17.109

Liiketulos -2.907 -4.827 -2.231 -4.335 7.673

Rahoitustuotot ja
–kulut 955 1.574 443 1.052 2.716

Voitto/tappio ennen
veroja -1.952 -3.252 -1.788 -3.283 10.389

Tuloverot 503 838 463 850 -2.757

Katsauskauden tulos -1.450 -2.415 -1.325 -2.433 7.632

Tulos/osake, euroa -0,40 -0,67 -0,37 -0,68 2,12


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(EUR 1.000)
Osake-
pääoma Yli- Arvon- Kertyneet Oma
kurssi- Muut Muunto- muutos- voitto- pääoma
rahasto rahastot erot rahasto varat yhteensä

Oma pääoma 1.9.2005 7.200 254 11.905 57 137 34.660 54.213
Katsauskauden tulos -2.433 -2.433
Osingonjako -2.340 -2.340
Muut rahastot 325 -325 0
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 27 27
Oma pääoma
28.2.2006 7.200 254 12.230 58 164 29.562 49.468

Oma pääoma 1.9.2006 7.200 254 12.230 57 151 39.627 59.519
Katsauskauden tulos -2.415 -2.415
Osingonjako -3.420 -3.420
Muut rahastot 730 -730 0
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 80 80
Oma pääoma
28.2.2007 7.200 254 12.960 58 231 33.062 53.765Konsernin rahavirtalaskelma


EUR 1.000 2006/2007 2005/2006 2005/2006
6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta:
Välitysmyynnistä ja muusta myynnistä saadut
maksut 165.944 141.481 390.144
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 141 128 285
Maksut liiketoiminnan kuluista -161.292 -136.671 -391.430
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja 4.792 4.939 -1.001
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -1.188 -940 -2.553
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
liiketoiminnasta 3.454 2.788 4.988
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 7 19
Maksetut välittömät verot -611 -932 -2.524
Liiketoiminnan rahavirta (A) 6.448 5.862 -1.072

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -1.523 -1.023 -1.789
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 29 37 103
Investointien rahavirta (B) -1.494 -986 -1.686

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 10.624
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -10.147 -4.427 0
Muuntoeron muutos 1 0 0
Maksetut osingot -3.356 -2.294 -2.297
Rahoituksen rahavirta (C) -13.502 -6.721 8.327

Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) -8.548 -1.845 5.569

Rahavarat jakson lopussa 1.063 2.196 9.610
Rahavarat jakson alussa -9.610 -4.041 -4.041
Rahavarojen muutos -8.548 -1.845 5.569Tunnusluvut

2006/2007 2005/2006 2005/2006
6 kk 6 kk 12 kk

Myynnin arvo, 1.000 euroa 126.980 109.291 407.252
Liikevaihto, 1.000 euroa 13.452 12.022 42.066
Liikevoitto/tappio, 1.000 euroa -4.827 -4.335 7.673
Voitto/tappio ennen veroja, 1.000 euroa -3.252 -3.283 10.389
Tulos/osake, euroa -0,67 -0,68 2,12
Oma pääoma/osake 14,93 13,74 16,53
Oman pääoman tuotto (ROE) -% -4,3% -4,7% 13,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% -1,9% -2,6% 11,9 %
Omavaraisuusaste, % 48,5% 51,3% 45,1 %
Gearing 0,81 0,69 0,86
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 1.523 1.023 1.789
% liikevaihdosta 11,3% 8,5% 4,3 %
Henkilöstö keskimäärin 349 328 309
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
ja pantattu saamisia
28.2.2007 28.2.2006 31.8.2006
EUR 1.000

Lainat rahalaitoksilta 25.227 20.789 35.705
Annettu kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071
Annettu yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691
Pantatut saamiset 25.246 21.813 13.574

Muut vastuut ja sitoumukset
Takaukset muiden puolesta 2.845 0 2.597

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 21.717 12.665 57.186Vantaalla 27.4.2007
Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit