TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 - 30.11.2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu
samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2006 – 31.8.2007
tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Konsernin kehitys

Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on
kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.
Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskaudella 1.9.2007 -30.11.2007 yhden
huutokaupan syyskuussa 2007. Huutokaupassa ja syksyn aikana
tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin pääosin edellisellä tilikaudella
lajitellut 760.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella
380.000), 780.000 ketunnahkaa (671.000), 23.000 karakul-lampaannahkaa
(12.000) ja 22.000 supinnahkaa (12.000). Nahkojen hintataso oli
keskimäärin 37 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella. Nahkamäärien selvästä kasvusta huolimatta myynnin arvo
52,3 miljoonaa euroa oli kahdeksan prosenttia edellistä vastaavaa
katsauskautta pienempi (56,7 MEUR).Huutokauppa Myynti Myynti Arvo Arvo
1.000 kpl 1.000 kpl EUR 1.000 EUR 1.000
2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007
Syyskuu 1.584 1.072 52.140 56.493
Varastomyynti 3 4 162 226
Yhteensä 1.587 1.076 52.302 56.719


Välitetyn nahkamäärän kasvun ansiosta konsernin liikevaihto kasvoi 14
prosenttia ja oli 6,3 miljoonaa euroa (5,5 MEUR). Liiketoiminnan kulut
olivat edellisen vastaavan katsauskauden tasolla 7,5 miljoonaa euroa.
Katsaus­kauden liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa eli 18 prosenttia
liikevaihdosta (-1,9 MEUR ja -35 prosenttia).

Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 34 prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 410.000 euroa (620.000 euroa).
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 730.000 euroa (-1,3
MEUR). Tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa tappiollinen (-0,27 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,7 prosenttia
(marraskuun 2006 lopussa 56,8 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä
31.8.2007 45,4 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 121,7
miljoonaa euroa (30.11.2006 106,0 MEUR ja 31.8.2007 131,7 MEUR).


Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 2,1 miljoonaa
euroa (900.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli 34
prosenttia (16 %) liikevaihdosta. Investoinneista 38 prosenttia
kohdistui konsernin minkkilajittelukeskuksen laajennukseen ja 32
prosenttia muuhun nahkojen käsittelyyn ja varastointiin.
Minkkilajittelukeskuksen laajennus otettiin käyttöön katsaus­kauden
päättyessä.Osake ja kurssikehitys

Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000
euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita
oli 700.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.900.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 550.000 euroa ja 52.000
osaketta eli kaksi prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi
oli 11,00 euroa, alin kurssi 10,33 euroa ja keskikurssi 10,54 euroa.
Kauden päätöskurssi oli 10,64 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
oli 30.11.2007 38,3 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana
keskimäärin 134 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 116
henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 80 henkilöä (85
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 493
henkilöä (485 henkilöä).


Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-
6 huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/
ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen
myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon
nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.


Katsaus lopputilikauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen
kaksi huutokauppaa, ensimmäisen 18.- 21.12.2007 ja toisen 21.1.2008.
Huutokaupoissa myytiin 830.000 minkinnahkaa (930.000 joulukuun 2006
huutokaupassa), 260.000 ketunnahkaa (310.000), 230.000 karakul-
lampaannahkaa (230.000) ja 41.000 suomensupinnahkaa (23.000).
Huutokauppojen myynnin arvo, yhteensä 46,4 miljoonaa euroa oli 34
prosenttia joulukuun 2006 huutokaupan myynnin arvoa (70,2 MEUR)
pienempi. Huuto­kaupoista kertynyt liikevaihto jäi 28 prosenttia
joulukuun 2006 huutokaupasta kertynyttä liikevaihtoa alhaisemmaksi.

Turkisten vähittäis­myyntisesonki käynnistyi hitaasti marras-
joulukuussa, mutta vilkastui tammikuussa kylmien säiden ja
taloudellisen kasvun ansiosta yhtiön päämarkkina-alueilla Kiinassa ja
Venäjällä. Se, millaiseksi tilikauden tulos muodostuu, riippuu maalis-
huhtikuun (30.3. – 4.4.) ja kesäkuun (4. – 9.6.) huutokauppojen
tuloksista, sillä valtaosa tilikauden aikana myytävistä nahoista
tarjotaan näissä huutokaupoissa.


Konsernitase IFRS

EUR 1.000

VARAT 30.11.2007 30.11.2006 31.8.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 25.533 24.207 24.227
Aineettomat hyödykkeet 692 678 491
Myytävissä olevat
sijoitukset 579 551 564
Pitkäaikaiset saamiset 450 872 450
Laskennalliset
verosaamiset 17 25 19
Eläkesaamiset 4.132 3.670 4.035
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 31.404 30.004 29.786

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 901 345 1.231
Laskennalliset
verosaamiset 200 374 0
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 85.953 71.363 96.447
Rahavarat 3.288 3.923 4.266
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 90.342 76.005 101.944

Varat yhteensä 121.746 106.010 131.729


OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.11.2007 30.11.2006 31.8.2007

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7.200 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 12.960 12.230 12.960
Muuntoero 57 57 58
Arvonmuutosrahasto 219 198 207
Kertyneet voittovarat 37.626 38.662 38.174
Oma pääoma yhteensä 58.315 58.602 58.854

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4.211 4.121 4.193
Korolliset velat 132 0 0
Pitkäaikaiset velat
yhteensä 4.343 4.121 4.193

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 50.325 32.052 60.227
Ostovelat ja muut velat 8.762 11.235 8.455
Lyhytaikaiset velat
yhteensä 59.087 43.286 68.682

Velat yhteensä 63.430 47.408 72.875

Oma pääoma ja velat
yhteensä 121.746 106.010 131.729
Konsernin
tuloslaskelma

EUR 1.000 2007/2008 2006/2007 2006/2007
3 kk 3 kk 12 kk

Liikevaihto 6.276 5.499 34.625
Liiketoiminnan
muut tuotot 69 68 273

Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö -623 -582 -1.596
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuvat kulut -2.206 -1.947 -13.109
Poistot ja
arvonalentumiset -590 -627 -2.586
Liiketoiminnan
muut kulut -4.064 -4.332 -17.110

Liiketulos -1.138 -1.920 497

Rahoitustuotot
ja -kulut 409 620 3.191

Tulos ennen veroja -729 -1.300 3.688

Tuloverot 180 335 -991

Katsauskauden tulos -549 -965 2.697

Tulos/osake, euroa -0,15 -0,27 0,75

Laskelma oman pääoman muutoksista

Arvon- Kertyneet Oma
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- muutos- voitto- pääoma
EUR 1.000 pääoma rahasto rahastot erot rahasto varat yhteensä

Oma pääoma
1.9.2007 7.200 254 12.960 58 207 38.174 58.853
Katsauskauden
tulos -549 -549
Muuntoeron muutos -1 -1
Arvonmuutosrahasto 12 12
Oma pääoma
30.11.2007 7.200 254 12.960 57 219 37.625 58.315


Oma pääoma
1.9.2006 7.200 254 12.230 57 151 39.627 59.519
Katsauskauden
tulos -965 -965
Muuntoeron muutos 1 1
Arvonmuutosrahasto 47 47
Oma pääoma
30.11.2006 7.200 254 12.230 58 198 38.662 58.602
Konsernin
rahavirtalaskelma

EUR 1.000 2007/2008 2006/2007 2006/2007
3 kk 3 kk 12 kk

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä
saadut maksut 71.506 95.607 357.232
Liiketoiminnan muista
tuotoista saadut maksut 60 99 289
Maksut liiketoiminnan
kuluista -63.305 -78.312 -364.457
Liiketoiminnan
rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja 8.260 17.393 -6.936

Maksetut korot
ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -952 -665 -2.857
Saadut korot ja muut
rahoitustuotot
liike-toiminnasta 1.455 1.679 5.974
Saadut osingot
liiketoiminnasta 17 0 25
Maksetut välittömät verot -667 -304 -811
Liiketoiminnan
rahavirta (A) 8.113 18.103 -4.605

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -2.111 -901 -2.707
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustuotot 22 8 39
Investoinnit muihin
sijoituksiin 0 0 0
Investointien
rahavirta (B) -2.088 -893 -2.668

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten
lainojen nostot 0 0 5.291
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -7.133 -22.897 0
Pitkäaikaisten
lainojen nostot 137 0 0
Pitkäaikaisten
lainojen takaisinmaksut -5 0 0
Muuntoeron muutos -2 1 1
Maksetut osingot 0 0 -3.364
Rahoituksen rahavirta (C) -7.003 -22.897 1.929

Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) /vähennys (-) -978 -5.687 -5.344

Rahavarat 31.8./30.11. 3.288 3.923 4.266
Rahavarat 1.9. -4.266 -9.610 -9.610
Rahavarojen
muutos -978 -5.687 -5.344
Tunnusluvut

2007/2008 2006/2007 2006/2007
3 kk 3 kk 12 kk

Myynnin arvo, 1.000
euroa 52.302 56.719 322.914
Liikevaihto, 1.000
euroa 6.276 5.499 34.625
Liiketulos, 1.000
euroa -1.138 -1.920 497
Tulos ennen veroja,
1.000 euroa -729 1.300 3.688
Tulos/osake, euroa -0,15 -0,27 0,75
Oman pääoma/osake,
euroa 16,20 16,28 16,35
Oman pääoman tuotto
(ROE) -% -0,9 % -1,6 % 4,6 %
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 0,2 % -0,6 % 5,5 %
Omavaraisuusaste, % 48,7 % 56,8 % 45,4 %
Gearing 0,81 0,48 0,95
Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 2.110 901 2.707
% liikevaihdosta 33,6 % 16,4 % 7,8 %
Henkilöstö keskimäärin 214 201 323

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

EUR 1.000 30.11.2007 30.11.2006 31.8.2007

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantattu saamisia

Lainat rahalaitoksilta 34.111 13.268 40.949
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691
Pantatut saamiset 23.103 22.707 19.568

Muut vastuusitoumuset

Takaukset muiden
puolesta 4.425 3.528 2.720

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit 23.034 21.091 38.876Vantaalla 30.1.2008
Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit