Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Kristiina Kulha

  Viestintäpäällikkö


  PL 18 00391 Helsinki Käyntiosoite: Arinatie 3 A (Pitäjänmäki)
  030 474 2551
  040 548 6914
  http://www.ttl.fi
 • Tiina Kaksonen

  Koordinaattori, viestintä


  Aapistie 1 90220 Oulu
  050 3643158
 • Lainaukset

  Työn murros on yksi suurimpia muutosajureita Suomessa tällä hetkellä. Ekosysteemin rakentaminen yhteistyössä VTT:n ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä keino, jolla lisätä ymmärrystä työn murroksesta ja helpottaa sen johtamista.
  Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
  Työntekijän kokema työn vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välinen epäsuhta nousee analyyseissa esiin vahvana mielenterveyden häiriöiden syynä.
  Marianna Virtanen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
  Työikäisen väestön masennus, uupumus tai muut emotionaaliset ongelmat eivät ole yhden tai kahden työhön tai muuhun elämään liittyvän tekijän synnyttämiä. Ne heijastavat koko väestöön, työelämän rakenteeseen ja terveydenhuoltoon vaikuttaneita kehityskulkuja.
  Ari Väänänen, ohjelmapäällikkö, Työterveyslaitos
  Tarkastelemme työelämän murrosta inhimillisen työn näkökulmasta
  yksikön johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
  Kiinnostuksen kohteita ovat ihminen, ekosysteemit, osaaminen ja oppiminen, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus sekä palvelujen murros. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi työn uudet muodot, kuten alusta- ja jakamistalous, automatisaatio ja robotisaatio, keinoäly ja lisätty todellisuus työssä. Myös sote-alan teknologisoituminen kiinnostaa.
  yksikön johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
  Koska tautien hoito on parantunut ja niihin liittyvä kuolleisuus vähentynyt, sairaudet koskettavat yhä useammin myös työelämää
  Jenni Ervasti, erikoistutkija, Työterveyslaitos
  Juuri nämä työpaikkaosaamisen ulottuvuudet ovat niitä, joissa työpaikoilla ilmeni pulmia. Yhteisen ymmärryksen saavuttamiseen oli vielä matkaa.
  Minna Toivanen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
  Haaste sote-alan esimiehille on melkoinen. Järjestelmä ja prosessit muuttuvat ja henkilöstöä rassaa epävarmuus. Tarvitaan osaavaa muutosjohtamista, jotta palikat pysyvät kasassa ja henkilöstö työkykyisenä.
  Sirpa Laakso, MBA-ohjelmapäällikkö, Työterveyslaitos
  Tarjoamme osallistujille monipuolisen muutosjohtamista tukevan paketin. Luvassa on omat osionsa myös itsensä johtamisesta, toimintaympäristön tulevaisuudesta, tiedolla johtamisesta, taloudesta ja palvelumuotoilusta.
  Outi Perhiö, MBA-ohjelmapäällikkö, Laurea
  Sairauspoissaolot ovat kaiken kaikkiaan vähentyneet 2010-luvulla. Tässä tutkimuksessa havaitsimme, että yli 30 päivän sairauspoissaolojen lyheneminen oli voimakkaampaa lakimuutoksen jälkeisenä aikana verrattuna sitä edeltäviin vuosiin
  dosentti Svetlana Solovieva, Työterveyslaitos
  Tämä on linjassa aikaisempien löydöstemme kanssa, joiden mukaan osasairauspäivärahan käyttö edistää työhön paluuta ja työssä pysymistä
  tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos
  Jotta kasvava määrä ikääntyviä työntekijöitä säilyisi työkykyisinä, pitää työpaikoilla kiinnittää aiempaa enemmän huomiota työn sopivaan kuormitukseen.
  Eira Viikari-Juntura, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
  Huono uni ja palautuminen sekä työajan pituus muodostavat noidankehän. Edeltävän yön huonompi unen laatu tai heikompi vireys aamulla vaikuttavat pidentävästi seuraavan päivän työaikaan. Vastaavasti pidempi työaika heikentää seuraavan yön unen laatua ja aamun vireyttä.
  vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
  Meillä ei ole tutkittua tietoa siitä, miten pitkät työpäivät vaikuttavat yrittäjiin tai mitkä ovat parhaat keinot edistää yrittäjien työstä palautumista työpäivän aikana ja vapaa-ajalla.
  johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
  Koska lisäksi vain harva mikroyrittäjä hankkii itselleen työterveyshuollon, jossa työkykyä voitaisiin tukea ja tarkkailla, luotettavaa tutkimustietoa tarvitaan myös yrittäjien työterveyshuollon palvelujen sisältöjen uudistamiseksi ja työterveyshuollon palvelujen kattavuuden lisäämiseksi.
  johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
  Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat löytäneet paikkansa työpaikkojen työsuojelutoiminnassa. Turvallisuushavainnot ja niiden käsittely ovat nousseet merkittäväksi työsuojelun mittariksi perinteisten reagoivien mittareiden rinnalle
  asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus
  Haluamme kannustaa työsuojelutoimijoita jatkamaan sitkeästi suunnitelmallista ja uudistavaa työsuojelutyötä työpaikoilla. Aktiivinen, edustuksellinen työsuojelutoiminta on vaikuttavan ja kaikkia koskevan työsuojelun perusta.
  erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos
  Esitämme, että sote-palveluiden yhteensovittaminen työterveyshuollon palveluiden kanssa lisätään lakiehdotuksen pykäliin.
  Jorma Mäkitalo, johtaja, Työterveyslaitos
  Hyvän perehdytyksen avulla uusi työntekijä tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä.
  tutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos
  Kiinnostusta oman työkyvyn edistämiseen näyttää olevan, mutta valitettavasti omasta itsestä huolehtiminen usein unohtuu kiireen ja yrittäjän haasteiden pyörremyrskyssä. Yrittäjät näyttävät kyselyn tulosten perusteella hyötyvän tuesta. Kyselyvastaajista yli 60 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja heillä on vain harvoin järjestettynä vaikkapa työterveyshuollon palveluita. Tuen saaminen jääkin muiden toimijoiden varaan ja on puutteellista.
  hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi asiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos
  On hyvä, että tämä monella työpaikalla vaiettu aihe saa päivänvalon. On tärkeää, että asiaa ei sallita työpaikalla eikä kenenkään kokemuksia pidä väheksyä. Kenenkään ei pidä pelätä työpaikalla tai sietää loukkaavaa käyttäytymistä.
  johtaja Krista Pahkin, Työterveyslaitos
  Komitea ehdottaa, että pitkittyvään työttömyyteen ja työkyvyttömyyteen puututaan nykyistä varhemmin ja että Kela kehittäisi mm. ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Myös yhteistyötä työeläkelaitosten kanssa pitäisi tiivistää.
  Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos
  Yhteishankinta vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa. Sen avulla varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia sekä vastaavat yrittäjien ja pienten yritysten tarpeita.
  kehittämispäällikkö Helena Palmgren, Työterveyslaitos
  Pienyrityksistä noin puolella on työterveyshuollon palvelut. Yrittäjän oma työterveyshuolto tarkoittaa käytännössä usein vain sairaanhoitoa. Pienyrittäjät kuitenkin toivovat edullisia ja keveitä palveluja työterveyshuolloilta ja järjestöiltä sekä vertaistukea. Näistä lähtökohdista kehitimme videovälitteistä ryhmäohjausta
  johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
  Pienyrittäjillä on työn imua jopa niin paljon, että suuri osa tekee viikoittain työtunteja enemmän kuin terveyden kannalta on hyväksi. Univaje ja unihäiriöt ovat yleisiä. Päivittäiseen työstä palautumiseen on tarvetta panostaa. Suuri joukko pienyrittäjistä on lisäksi maksanut itselleen liian pieniä eläkevakuutusmaksuja, jolloin eläkkeelle jäämiseen ei ole varaa ja siksi työkyvyn tukeminen työuran lopussa on erityinen haaste
  työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos
  Videovälitteisyys luo uusia mahdollisuuksia perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle. Se on myös kustannustehokasta, koska sekä osallistujat että vetäjät voivat osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan ja omilta koneiltaan
  johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
  Tarvitaan toimivia yhteistyökäytänteitä ja toimintamalleja, jotta työterveyshuolto voi toimia työpaikan yhteistyökumppanina työntekijöiden kokonaisvaltaisessa työkyvyn tukemisessa. Näitä käytänteitä löytyy nyt uudesta kokonaisuudestamme
  kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos
  Yhteistyö työterveyshuollon sisällä sekä asiakasyrityksen ja kuntoutuksen palveluntuottajan kanssa on tule-ongelmaisen työntekijän työkyvyn tukemisen prosesseissa keskeistä.
  Erikoistutkija Erja Sormunen, Työterveyslaitos
  Tule-ongelmaisen työntekijän työkyvyn tukeminen vaatii selkeitä rakenteita ja yhteisiä toimintamalleja. Tähän tarvittaisiin uusia ajattelutapoja, välineitä ja foorumeita myös työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi
  Erikoistutkija Erja Sormunen, Työterveyslaitos
  Näkemyksemme mukaan maakunta sote-järjestäjänä vastaa jatkossa myös työterveyshuollon ja sote-palveluiden yhteensovittamisesta.
  Jorma Mäkitalo, johtaja, Työterveyslaitos
  Työn tuunaaminen on aloitteellista toimintaa, jossa työntekijä itse pyrkii lisäämään työssään kaipaamiaan voimavaroja esimerkiksi hakemalla kehittymismahdollisuuksia, palautetta esimieheltä tai tukea työtovereilta.
  Jari Hakanen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
  Robottileikkaamisen oppiminen on hidasta ja kirurgien pitää leikata usein, jotta taito säilyy. Koska kirurgirobotti on kallis, leikkaukset keskittyvät harvoihin sairaaloihin.
  Laura Seppänen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
  – Meidän pitää ymmärtää teknologiaa, jotta osaamme ostaa ja vaatia hyviä tietojärjestelmiä
  Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
  Digiosaamisen puute ei saa johtaa syrjäytymiseen
  Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
  Asiantuntija- ja tietotyöhön liittyvät uudet elementit kuten joustotyöaika, liukuvan työajan laajentaminen ja työaikapankin käyttö ovat hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta merkittäviä parannuksia nykytilaan.
  tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos
  Me Työterveyslaitoksessa haluamme tukea pienyrittäjiä muuttuvassa työelämässä, luoda innostavaa ja kestävää yritystoimintaa. Haluamme madaltaa yrittäjän kynnystä tarttua oman ja henkilöstönsä hyvinvoinnin parantamiseen. #SatasellaMukaan –kampanja on yksi pk-yrittäjille suunnatuista toimistamme.
  Antti Koivula, Työterveyslaitoksen pääjohtaja
  Kaiken kaikkiaan vuoden 2010 lakimuutokset ovat varsin hyvin onnistuneet tavoitteissaan lisätä työhön paluuta ja työhön osallistumista pitemmällä aikajänteellä
  tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos
  Yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen kivijalka. Joskus työhön sitoutuminen voi kuitenkin olla niin voimakasta, että itsestä huolehtiminen unohtuu. Myös taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet työstä irrottautumiseen voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin huolehtia työkyvystä
  työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos
  Yrittäjillä on usein paljon tietoa siitä miten pitäisi toimia, mutta harvempi on ehkä ajatellut oman työkykynsä ja yrityksen menestyksen välistä yhteyttä. Tai sitä, mitä kaikkea muutoksen tekemisen prosessiin sisältyy, jos ryhtyy pistämään työnteon tapojaan tai muita tottumuksiaan uuteen uskoon.
  erityisasiantuntija Eija Mäenpää-Moilanen, Työterveyslaitos
  Olemme Työterveyslaitoksessa tehneet usealle riskityölle tehtäväkohtaisia malliratkaisuja ja tietokortteja, joiden avulla pienelläkin työpaikalla on helpompi päästä perille tarvittavista toimenpiteistä. Esimerkiksi KAMAT-tietokortit on suunnattu auto- ja metallialan riskienhallintaan. Lisäksi teimme yleisiä suosituksia kemikaalialtistumisen hallintaan ja kokosimme tiedon lähteitä yhteen helpommin löydettäviksi.
  vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen, Työterveyslaitos
  Tilastoissa REACHin vaikutus ei kuitenkaan vielä näy. Esimerkiksi ammattitautien määrissä tai syöpävaarallisille aineille altistuneiden rekisteriin kirjatuissa määrissä (ASA) ei ole tapahtunut suuria muutoksia
  erikoistutkija Milja Koponen, Työterveyslaitos
  Etenkin pienille yrityksille on suunnattava viestintää ja tarjottava työkaluja, joilla REACH:n ja työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet avataan
  erikoistutkija Milja Koponen, Työterveyslaitos
  REACH täydentää käyttöturvallisuustiedotteita riskinhallinnan osalta, mutta ohjeet ja dokumentit koetaan jatkokäyttäjäyrityksissä liian vaikeiksi ymmärtää. Hyödyntäminen vaatii asiantuntemusta, jota työpaikoilla ei aina ole
  erikoistutkija Milja Koponen, Työterveyslaitos
  Mitä varhemmin kontakti työelämään syntyy, sitä paremmat mahdollisuudet kehitysvammaisella henkilöllä on työllistyä avoimille työmarkkinoille. Sopiva vaihe tutustua työelämään olisi 14–16 -vuotiaana, kertoo dosentti Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.
  dosentti Nina Nevala, Työterveyslaitos
  Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että työ- ja toimintakeskukset eivät edistä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
  dosentti Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto
  Työn tavoitteista riippuen kulttuurista monimuotoisuutta voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Kulttuurien tuntemuksesta on hyötyä esimerkiksi kansainvälisille markkinoille mentäessä sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa.
  Barbara Bergbom, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
  Jatkossa olisikin kiinnostavaa päästä tutkimaan, mitä asioita palavereissa käsitellään ja miten vuorovaikutteista käsittely on.
  tutkija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos
  Kertovatko positiiviset tulokset siitä, että lakisääteinen edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta sujuu useilla työpaikoilla hyvin, mutta yhteys johtamisjärjestelmiin on vielä hakemassa muotoaan?
  asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus
  Ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ovat pysyneet melko vakaina koko 2000-luvun mutta ikäryhmien väliset erot ovat tasoittuneet.
  johtava asiantuntija Tuula Oksanen Työterveyslaitos
  Ihmiset luovat uuden soten. He ovat tukipilari, joka kannattelee sotea vähintään yhtä suuresti kuin rakenteelliset, hallinnolliset ja rahoitukselliset järjestelyt. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa, muistuttaa.
  johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun