Muiden yritysten läsnäolo omalla työpaikalla aiheuttaa haasteita työsuojelulle ja työturvallisuudelle

Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos tiedottavat

Alihankinnan, vuokratyövoiman tai ostopalveluiden käyttö tuo työpaikalle eri työnantajien työntekijöitä. Muiden yritysten työntekijöiden työskentely omalla työpaikalla aiheuttaa haasteita erityisesti työsuojelutoiminnalle. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista. Paneelissa kerätään tietoja suomalaisilla työpaikoilla näkyvistä työsuojelun ilmiöistä ja tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön.

Työsuojeluhenkilöstöstä noin kaksi viidestä arvioi, että omalla työpaikalla työskentelee vähintään satunnaisesti myös muiden kuin oman yrityksen tai organisaation työntekijöitä. He ovat useimmin siivoustyötä tekeviä. 

– Vastaajat kokivat, että muiden yritysten käyttö mahdollistaa työpaikan oman työvoiman keskittymisen ydinosaamiseen, tuo joustavuutta ja usein taloudellisia etuja yritykselle, kertoo Työterveyslaitoksen tutkija Minna Toivanen. Toisinaan taas työpaikalle tulee uusia ideoita ulkopuolisten työntekijöiden myötä.

Ulkopuolinen työvoima tuo haasteita yhteisen työpaikan työsuojelutoiminnalle ja työturvallisuudelle

Muiden yritysten työntekijöiden työskentely omalla työpaikalla tuo haasteita paitsi työsuojelutoiminnalle myös työpaikan yleiselle työturvallisuudelle, esimiestyölle ja johtamiselle sekä työn organisoinnille. Tieto ei aina kulje, yhteisistä toimintatavoista ei ole sovittu ja perehdytys voi olla puutteellista. Ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuustasoa sekä työtapaturmien määriä ei aina seurata. Ulkopuolisen henkilöstön vaihtuvuus tuo omat haasteensa.  

Ulkopuolisen työvoiman käyttöön voi liittyä myös epätasa-arvon ja heikomman osallisuuden kokemuksia. Muiden yritysten työntekijöillä ei välttämättä ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi työpaikan henkilöstökoulutukseen, olla työyhteisön tasavertaisia jäseniä tai saada perehdytystä ja tietoa esimerkiksi työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä.

Yhteistyökumppaneiden taustojen ja toimintatapojen selvittämisessä on kehittämisen varaa

Alle puolet vastaajista arvioi, että yhteisellä työpaikalla toimivien muiden yritysten taustat ja niiden työturvallisuustaso selvitetään aina. Vain joka kolmas vastaaja ilmoitti aina seuraavansa yhteistyökumppaneiden työtapaturmia ja keskustelevansa työsuojeluasioista vastaavien henkilöiden kanssa yhteisestä toiminnasta. Parannettavaa on myös ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttämisessä ja ns. yhteisistä pelisäännöistä sopimisessa. 

– Yhteistoimintaa voidaan edistää esimerkiksi palavereiden ja säännöllisen yhteydenpidon sekä perehdytyksen, riittävän ohjeistuksen ja koulutuksen avulla, toteaa vanhempi tutkija Anne Alvesalo Työterveyslaitoksesta. Näin luodaan yhteisiä toimintatapoja, jotka ovat kaikkien tiedossa. 

Työsuojelutoimintaa ei suunnitella kovin pitkälle

Työsuojelupaneelin tulokset osoittavat myös, että työsuojelutoimintaa suunnitellaan useimmiten vuositasolla, mutta pitkän aikavälin suunnittelua on vähän. Ennakoivien mittareiden, kuten turvallisuuskierrosten ja turvallisuusaloitteiden, käyttö ei ole kovin yleistä työpaikoilla.

– Myös työsuojelutoiminnan raportoinnissa on kehitettävää, toteaa asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskukselta. Ennakoivaan työsuojelutoimintaan tulisikin työpaikoilla panostaa nykyistä enemmän, hän jatkaa.  

Tulokset antavat viitteitä myös siitä, että työpaikkojen heikko taloudellinen tilanne ja epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttavat työsuojeluhenkilöstössä huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Työsuojelupaneeli

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 2-3 kertaa vuodessa toteuttama paneelimuotoinen kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Ensimmäinen kysely tehtiin syksyllä 2012 ja tuorein huhti-touko 2014. Kysely lähetettiin 3261 Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja –päällikölle, joista kyselyyn vastasi 558.

Seuraava kysely tehdään syksyllä 2014. Kyselytutkimuksella saadaan tietoa ajankohtaisista työelämään liittyvistä kysymyksistä suomalaisilla työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön näkökulmasta. Kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työsuojeluhenkilöstön ja työpaikkojen tulisi kiinnittää huomiota. Tuloksia voidaan käyttää toiminnan suuntaamiseen laajemminkin.

Lisätietoja:

asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, p. 040 716 5915, kerttuli.harjanne (at)ttk.fi
tutkija Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p. 030 474 2665, minna.toivanen (at)ttl.fi
vanhempi tutkija Anne Alvesalo, Työterveyslaitos, 030 474 4741, Anne.Alvesalo-Kuusi(at)ttl.fi

TS-paneelin nettisivut www.ttl.fi/tyosuojelupaneeli   

Paneelin III tarkemmat tulokset

Työturvallisuuskeskus

Työterveyslaitos:  Työturvallisuus ja riskien hallinta –verkkosivut

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203

tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa