Vesihuoltolaitoksille valmistui työturvallisuusopas

Tiedote 41/2015, Helsinki 21.8.2015

Työterveyslaitos ja Vesilaitosyhdistys tiedottavat

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Riskien tunnistaminen ja niiden torjunta on edellytys työturvallisuuden toteutumiselle. Vesihuoltolaitoksille tuotettu uusi työturvallisuusopas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin. Oppaasta löytyy toimintaohjeita myös onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä tietoa työterveyshuollon palveluista.

Työturvallisuusopas on tarkoitettu kaikille vesihuoltolaitosten työntekijöille ja urakoitsijoille sekä muille vesihuollossa toimiville. Työturvallisuuden huomioiminen on koko työporukan yhteinen asia, vaikka lähiesimiehet ovatkin tärkeässä asemassa työturvallisuuden arvioinnissa, opastamisessa ja valvonnassa. Oppaasta löytyy ohjeet turvallisiin työskentelytapoihin ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, lisäksi siitä löytyy vesihuoltolaitoksilla käytössä olevia ohjeita ja mallilomakkeita. Opas on ladattavissa maksutta Työterveyslaitoksen internetsivuilla www.ttl.fi/vesihuolto.

 Työturvallisuuslaki korostaa riskinhallinnassa ennakointia. Työturvallisuutta kohennetaan vaikuttamalla työolosuhteisiin ennakolta eikä vasta sitten, kun epäkohtia ja vaaratekijöitä ilmenee. Työvaiheiden, aikataulujen sekä menetelmien ja toimintaympäristön suunnittelu ennen töiden aloittamista on tärkeätä, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti, sanoo erikoistutkija Sirpa Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Kaivannoissa työskentely aiheuttaa eniten onnettomuuksia

Vesihuoltotöissä tapaturmavaaroja aiheutuu esimerkiksi kaivannoissa tai liikenteen seassa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) keräämän tilaston mukaan vuonna 2013 vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työpaikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa.

 Tapaturmista merkittävä osa tapahtui laitosten ja toimistojen ulkopuolella kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa, kertoo vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitokselta. Oppaaseen on kirjattu tapaturmavaarallisia töitä ja niiden riskinhallintakeinoja.

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusoppaan asiantuntijaryhmään kuuluivat erikoistyöhygieenikko Marko Ikäheimo, erikoistutkija Sirpa Laitinen, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, erityisasiantuntija Jarmo Vorne ja verkkotoimittaja Sarno Ojell Työterveyslaitoksesta. Oppaan teossa olivat mukana myös Vesilaitosyhdistyksen vesi- ja viemärilaitosryhmät ja muita vesihuoltolaitoksia. Opas toteutettiin Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

Lisätietoja:

Sirpa Laitinen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1911, sirpa.laitinen[at]ttl.fi

Saijariina Toivikko, vesihuoltoinsinööri, Vesilaitosyhdistys, puh. 040 849 7434, saijariina.toivikko[at]vvy.fi

Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 0405054546, tuula.rasanen[at]ttl.fi

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas -sivusto www.ttl.fi/vesihuolto

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Tapaturmavaaroja aiheutuu esim. kaivannoissa tai liikenteen seassa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä. Biologisia altisteita ovat näkymättömät eliöt käsiteltäessä viemärivesiä ja lietteitä. Fysikaalisia vaaroja ovat mm. pumppujen sekä muiden koneiden ja laitteiden melut, korkeapainevesipesut sekä sähkö- ja tulipalovaarat. Vesihuollossa käytettävät kemikaalit ja viemäriveden mukana kulkeutuvat aineet ovat kemiallisia vaaratekijöitä. Lisäksi vesihuollon prosesseista voi vapautua työympäristöön terveydelle haitallisia tai räjähtäviä yhdisteitä esim. pumppaamoilla ja suljetuissa tiloissa kuten kaivoissa ja säiliöissä. Psykososiaalista kuormitusta puolestaan aiheuttavat yksintyöskentely, yötyö ja päivystykset, aggressiivisten asiakkaiden aiheuttama väkivallan uhka sekä vastuu talousveden laadusta ja jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormasta.

Kuva: Kuopion uusi jätevedenpuhdistamo. Kuvaaja Sirpa Laitinen

Sairariina Toivikon kuva: Hannu Bask

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia