Kesän tietöiden tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Kesän 2010 merkittävimmät tietyöt ovat käynnistyneet pääkaupunkiseudulla. Tietöiden tarkoituksena on parantaa teiden kuntoa ja lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä parantaa alueiden viihtyisyyttä.

Alueen uusia tietyökohteita on yhteensä noin kymmenkunta. Näistä suurimpia ovat Sipoonlahden siltojen korjaustyöt Porvoon moottoritiellä (Vt 7) sekä Kilpilahden teollisuusalueelle rakennettava uusi tieyhteys. Lisäksi merkittävät suuret hankkeet kuten Kehä III:n parantaminen Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä, Kehä I:n parantaminen Leppävaarassa ja Kt 51:n parantaminen Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä edistyvät myös kesän aikana. Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee ja ajoittaa kunnostustyöt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän ja lyhytaikaista haittaa liikenteelle. Tuorein tieto pääkaupunkiseudun tärkeimmistä tietyökohteista ja niiden vaikutuksista liikenteelle löytyy osoitteesta www.tiehallinto.fi/paakaupunkiseuduntietyot Kehä I:n parantaminen Leppävaarassa Kehä I ja Turunväylää uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Hankkeen ansiosta liikenteen sujuvuus paranee, alueen viihtyisyys lisääntyy ja alueen kaupunkirakenne yhtenäistyy. Tiet ja kevyen liikenteen yhteydet ovat käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen ongelmat vähenevät lisäkaistojen sekä uusien eritasoliittymien rakentamisen ja nykyisten eritasoliittymien parantamisen ansiosta. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat uusien joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjestelyjen myötä. Kevyen liikenteen väyliä tulee huomattavasti lisää, joten kevyen liikenteen palvelutaso ja turvallisuus paranevat. Kaikki uudet kevyen liikenteen väylät risteävät vilkkaita ajoratoja eritasossa. Meluesteiden ansiosta hankkeen alueelle ei jää yhtään yli 60 dB melusta kärsivää asukasta. Ilmanlaatu paranee, kun liikenne Kehä I:llä tulee sujuvammaksi ja Mestarintunnelin alueella liikenteen pakokaasupäästöt johdetaan poistopiipun kautta läheisten talojen yläpuolelle. Henkilövahinkojen ennustetaan vähenevän nykyiseen verrattuna huolimatta liikenteen kasvusta. Tasoliittymien korvaaminen eritasoratkaisulla estää vaaralliset risteämisonnettomuudet. Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/leppavaara Lisätietoja: Liikennevirasto: projektipäällikkö Hannu Lehtikankare, p. 020 637 3555 tai 040 518 2992, hannu.lehtikankare(at)liikennevirasto.fi Kehä III:n parantaminen välillä Vantaankoski – Lentoasemantie Kehä III uudistetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kehä III:n kehittäminen tehdään kahdessa vaiheessa. Parannushankkeen ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosille 2009–2011 ja koskee väliä Vantaankoski–Lentoasemantie. Toiseen vaiheeseen sisältyvät välit Vanhakartano–Vantaankoski, Vantaankoski–Lentoasemantie ja Lahdenväylä (vt4)–Porvoonväylä (vt7). Hankkeen ansiosta liikenteen sujuvuus paranee sekä Kehä III:lla että sen rinnakkaisväylillä. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja ruuhka-aikojen keskiajonopeus kasvaa. Samalla varmistetaan erityisesti Vuosaaren sataman sekä lentoaseman tavara- ja kuljetusliikenteen tieyhteyksien toimivuus. Kehä III:lla ja siihen yhtyvillä teillä tapahtuu keskimäärin 40 liikenneonnettomuutta, joista keskimäärin 14 johtaa henkilövahinkoihin. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena onnettomuuksien arvioidaan jopa puolittuvan. Toisaalta ruuhkien avautumisen myötä nousevat ajonopeudet nostavat hieman onnettomuusriskiä. Rinnakkaisväylien liikenne siirtyy jälleen Kehälle, mikä parantaa asuinalueiden katuverkon turvallisuutta sekä vähentää päästöjä ja meluhaittoja. Myös joukkoliikenteen toimivuus kohenee uusien kaistojen ja pysäkkijärjestelyiden johdosta. Uusien kevyen liikenteen yhteyksien myötä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus paranee. Kokonaisuudessaan hankkeen arvioidaan puolittavan Kehä III:n onnettomuusmäärän. Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/keha3. Lisätietoja: Liikennevirasto: projektipäällikkö Antti Koski, puh. 0400 987 242, antti.koski(at)liikennevirasto.fi Niska & Nyyssönen Oy: työmaainsinööri Mikko Ratia, puh. 040 723 0670, mikko.ratia(at)niska-nyyssonen.fi Kantatie 51 parantaminen välillä Kirkkonummi – Kivenlahti Kantatie 51 uudistetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Parannushanke koskee väliä Kirkkonummi–Kivenlahti. Kantatie 51:n välillä Kirkkonummi–Kivenlahti on seitsemän yleisten teiden tasoliittymää ja useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain Kehä III:n liittymä on eritasoliittymä. Tieyhteyden liikennemäärän arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Vuosina 2010–2013 tehtävän parannushankkeen aikana tieosuus muutetaan moottoritieksi noin 10 kilometrin matkalta. Leveämpi, kaksikaistainen tie sekä tieosuudelle rakennettavat uudet eritasoliittymät ja sillat vähentävät ruuhkia, helpottavat tielle pääsyä ja siten parantavat liikenneturvallisuutta. Tieosuudelle rakennetaan lisäksi riista-aita sekä valaistus koko matkalle, mitkä myös lisäävät tien turvallisuutta. Hankkeesta kerrotaan lisää osoitteessa: www.liikennevirasto.fi/kt51kiki Lisätietoja: Liikennevirasto: projektipäällikkö Jukka Hietaniemi, puh. 0400 422 251, jukka.hietaniemi(at)liikennevirasto.fi Destia Oy: projektipäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen, puh. 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen(at)destia.fi Uusi tieyhteys Kilpilahden teollisuusalueelle Porvoossa sijaitseva Kilpilahden teollisuusalue on Pohjoismaiden laajin ja yksi Pohjois-Euroopan suurimmista öljynjalostuksen sekä kemian- ja muoviteollisuuden keskuksista. Alueelle rakennetaan uusi tieyhteys yhdystienä Sipoon Boxista Porvoon Kullooseen. Pohjoisessa tie alkaa maantieltä 170 (Uusi Porvoontie) ja suuntautuu Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolitse maantielle 148 (Nesteentie) Kulloossa. Uuden tien pituus on noin 6 kilometriä ja tien leveys on 9,0 metriä. Moottoritielle (valtatie 7) toteutetaan eritasoliittymä nykyisen levähdysalueen kohdalle. Uusi tieyhteys ylittää teollisuusalueen ratapihan rakennettavaa siltaa pitkin. Nopeusrajoitus vaihtelee 60-80 km/h. Tie valaistaan kokonaan. Lisäksi osana hanketta rakennetaan jalankulku- ja polkupyörätie välille Borealis – Nesteentie, Nesteentien parantaminen Kulloossa. Asutuksen kohdalle Boxissa rakennetaan meluvallit ja -kaiteet. Työt alkoivat tammikuussa 2010 pintamaiden poistolla, moottoritien ylittävän sillan rakentamisella ja massanvaihtotöillä. Vuoden 2010 aikana saadaan betonoitua kaikki hankkeeseen kuuluvat kolme siltaa. Valmiiksi saadaan myös maatöistä massanvaihtotyöt, louhinnat ja murskaukset. Hanke valmistuu elokuussa 2011. Koska kyseessä on kokonaan uuden tien rakentaminen, ovat vaikutukset tieliikenteeseen vähäiset. Valtatielle 7 rakennetaan uusi risteysilta mikä vaikuttaa valtatien 7 liikenteeseen kesällä 2010. Lisätietoja: Liikennevirasto: projektipäällikkö Jukka Hietaniemi, puh. 0400 422 251, jukka.hietaniemi(at)liikennevirasto.fi Östersundom – Hindsby -tien peruskorjaus Sipoossa sijaitsevaa Östersundom – Hindsby -tietä korjataan noin kahden kilometrin matkalla kuluvana kesänä Sipoossa. Vanha soratie kunnostetaan kuivatusta ja kantavuutta parantamalla ja päällystetään. Työt ajoittuvat heinäkuun alkupuolelle. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Kalevi Toikkanen, puh. 0400 502 819, kalevi.toikkanen(at)ely-keskus.fi Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Suvisaaristossa Espoon Suvisaaristossa, Suvisaarentielle (maantie 11329) välille Meri-Hanikka – Sävasundintie rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Uusi kevyen liikenteen väylä parantaa alueella olevan asutuksen kevyen liikenteen olosuhteita sekä liikenneturvallisuutta. Hanke on parhaillaan urakkavalmistelussa Espoon kaupungilla ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesän aikana. Hankkeen etenemisestä ja liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin hankkeen edetessä. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Heikki Kanerva, puh. 040 550 0118, heikki.kanerva(at)ely-keskus.fi Espoon kaupunki: Rakennuttajainsinööri Jarkko Riipinen puh. (09) 816 54502, jarkko.riipinen(at)espoo.fi Vuoden 2010 aikana tehtävät päällystystyöt Uudenmaan ELY:n alueella tehdään päällystystöitä kuluvana vuonna yhteensä 637 kilometrin matkalla. Vilkkaille teille tehtäviä yhden kaistan päällystyksiä on 314 kilometriä, muita vilkkaiden teiden päällysteitä ja ramppeja on 200 kilometriä, rakenteenparantamiskohteita vähäliikenteisille teille on 105 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä18 kilometriä. Päällystykset toteutetaan erillisissä urakoissa ja urakoitsijoina ovat Destia Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Pääväylillä korjataan suurimmalta osalta urautuneita kaistoja ja ramppeja. Pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisimmillä väylillä päällystystyöt tehdään yötöinä, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Moottoriteillä ja kehäteillä tehtävien päällystystöiden aikana on aina yksi kaista käytössä. Pisimmät päällystyskohteet ovat vt 3:lla 24 kilometrin osuus Hämeenlinnan - Riihimäen välillä ja 18 kilometrin osuus Nurmijärven - Keimolan välillä. Päällystystöiden jälkeen tiemerkinnät, kuten esimerkiksi kaistamerkinnät, puuttuvat. Nopeusrajoitukset pidetään normaalia alempina, kunnes tiemerkinnät on tehty valmiiksi. Tiemerkintöjen ylläpitotyöt ovat myös käynnistyneet ja ne jatkuvat koko kesän syyskuun loppuun saakka. Urakoitsijana on Cleanosol Oy. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Kalevi Toikkanen, puh. 0400 502 819, kalevi.toikkanen(at)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskus: päällystemestari Matti Hämäläinen, puh. 0400 487 960, matti.hamalainen(at)ely-keskus.fi Destia Oy: projektipäällikkö Mikko Eerola, puh. 0400 459 029, mikko.eerola(at)destia.fi; uusiopäällysteet, projektipäällikkö Matti Pölkki, puh. 040751 2881, matti.polkki(at)destia.fi Lemminkäinen Infra Oy: projektipäällikkö Mikko Immonen, puh. 044 590 8006, mikko.immonen(at)lemminkainen.fi; Vt 3;n päällysteet, projektipäällikkö Jyri Haapamäki, puh. 040 516 9837, jyri.haapamaki(at)lemminkainen.fi Cleanosol Oy: projektipäällikkö Vesa Aartolahti, puh. 0400 701 249, vesa.aartolahti(at)cleanasol.fi Kesän tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet Tiemerkintätöiden tekeminen Uudenmaan ELY:n alueella on aloitettu toukokuun alusta alkaen. Liikenteen sujuvuuteen merkintätöillä ei ole vaikutusta, mutta tienkäyttäjiltä edellytetään kärsivällisyyttä ja varovaisuutta merkintätyömaan läheisyydessä. Työt jatkuvat aina syksyyn saakka. Pienet tiemerkinnät kuten suojatiet, nuolet ja symbolit eristetään ajoneuvo- ja kevyeltä liikenteeltä varoitusauton ja mahdollisten kartioiden avulla. Linjamerkintöjä kuten reuna-, keski- ja sulkuviivoja merkittäessä käytetään vaahtohattaroita varoittamaan juuri maalatusta viivasta. Tiemerkintämaalin kuivuminen kestää viidestä viiteentoista minuuttia. Varoitushattarat haihtuvat itsestään maalin kuivuttua. Sateella on syytä huomioida, että uudet tiemerkinnät ovat etenkin märkinä liukkaita. Varoitusautoissa ja merkintäkoneissa on kiinnitettynä tilapäisen nopeusrajoituksen ja pakollisen kiertosuunnan määräävät merkit sekä tietyömerkit. Lisäksi merkintäkoneissa on teksti ”tiemerkintä”. Varoituksilla pyritään välttämään ajoneuvojen tahriintumista. Tiemerkintämateriaalit on kehitelty hyvin alustaansa tarttuviksi ja niiden poistaminen ajoneuvon korirakenteista on erittäin hankalaa. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Kalevi Toikkanen, puh. 0400 502 819, kalevi.toikkanen(at)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskus: päällystemestari Matti Hämäläinen, puh. 0400 487 960, matti.hamalainen(at)ely-keskus.fi Cleanosol Oy: projektipäällikkö Vesa Aartolahti, puh. 0400 701 249, vesa.aartolahti(at)cleanasol.fi Siltatyöt Sipoonlahden alueen siltojen ja ajoradan peruskorjaus 2010–2011 Kaksi Sipoonlahden siltaa, Eriksnäsin ja Solkullan sillat sekä ajorata valtatie 7:llä 100 m:n matkalta peruskorjataan. Korjaustyöt alkoivat toukokuun alussa. Korjattavalla tieosuudella on ollut kantavuusongelmia, joka on aiheuttanut painaumia tielle. Korjattavan tieosuuden painumat poistetaan ja uusien painaumien syntyminen estetään paalulaattaratkaisulla. Silloissa mm. vedeneristeet ja sillan kansirakenteiden yläpintojen betonivauriot korjataan sekä kaiteet uusitaan. Korjaustöiden ajan sekä Helsingin että Porvoon suuntaan menevällä liikenteellä on käytössä kaksi kaistaa kummallakin. Nopeusrajoitus on 50 km tunnissa. Työt Porvoosta Helsinkiin kulkevalla ajoradalla valmistuvat lokakuussa 2010. Työt käynnistyvät uudelleen alkuvuonna 2011, jolloin tehdään samat toimenpiteet Helsingistä Porvooseen kulkevalla ajoradalla. Valtatie 7:n korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan marraskuun 2011 loppuun mennessä. Lisätietoja: Lemminkäinen Infra Oy: vastaava mestari Eero Kumpulainen, puh. 040 546 8095, eero.kumpulainen(at)lemminkainen.fi SWECO PM Oy: projektipäällikkö Pasi Orava, puh. 020 752 7253, pasi.orava(at)sweco.fi Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400 415 109, timo.repo(at)ely-keskus.fi Pihlajamäen risteyssillan peruskorjaus Pihlajanmäen risteyssilta valtatiellä 4 peruskorjataan. Sillan vanhat vesieristeet uusitaan ja kansilaatan yläpinta, kaiteet, reunapalkit ja alusrakenteet kunnostetaan. Vuonna 1964 valmistuneen sillan vanhat vesieristeet vuotavat, ja peruskorjauksella varmistetaan sillan kunnon säilyvyys vuosikymmeniksi eteenpäin. Pintarakenteiden uusimistyöt tehdään viikkojen 19–25 aikana, mikä aiheuttaa merkittäviä poikkeusjärjestelyjä liikenteelle. Pintarakenteiden uusimisen aikana valtatie 4:n liikenne ohjataan kahdelle kaistalle ajosuuntaa kohden ja nopeus rajoitetaan 60 km/tunnissa. Sillan alapuolisen Pihlajamäentien liikennettä joudutaan rajoittamaan jonkin verran sillan alapuolen korjaustöiden aikana. Muiden työvaiheiden aikana valtatie 4:n liikennettä pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän. Kokonaisuudessaan peruskorjaus valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Pintarakenteiden uusimistyö kuuluu ”Pintarakenteiden nopeutetut uusimismenetelmät” projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää nopeampia pintarakenteiden uusimismenetelmiä liikennehaittojen minimoimiseksi. Normaalisti pintarakenteiden uusiminen on kestänyt noin kolme kuukautta siltaa kohden, mutta nopeutetulla menetelmällä liikenteelle aiheutuvan haitan kestoaika pyritään puolittamaan. Lisätietoja: Urakoitsija, Peab Infra Oy: työpäällikkö Pasi Pelkonen, puh. 040 7676 152, pasi.pelkonen(at)peab.fi Urakoitsija, Peab Infra Oy: työnjohtaja Ville Piirainen, puh. 050 3141 300, ville.piirainen(at)peab.fi Urakan valvoja, SiltaInsinöörit TH Oy: Timo Turunen, puh. 045 126 996, timo.turunen(at)siltainsinoorit.fi Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400 415 109, timo.repo(at)ely-keskus.fi Luoman sillan peruskorjaus Kirkkonummella Kirkkonummella sijaitseva Luoman ylikulkusilta peruskorjataan: vanhat vesieristeet uusitaan ja kansilaatan yläpinta ja alusrakenteet kunnostetaan. Sillan reunapalkit, kaiteet ja sillan alittavan sähköistetyn rantaradan kosketussuojat uusitaan. Lisäksi sillan kantavuutta parannetaan hiilikuituvahvennuksin ja lisälaakerein. Vuonna 1967 valmistuneen sillan vanhat vesieristeet vuotavat ja betonipinnoissa esiintyy vaurioita. Peruskorjauksella varmistetaan sillan kunnon säilyvyys vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi kantavuuden parannustoimenpiteillä varmistetaan sillan toimivuus, kun kantatie 50:n liikennemäärät kasvavat. Reunapalkkien ja kaiteiden uusiminen toteutetaan juhannukseen 2010 mennessä. Pintarakenteiden uusimistyöt tehdään viikkojen 26–33 välisenä aikana, jolloin liikenteelle aiheutuu eniten poikkeusjärjestelyjä. Ylikulkusillalla on töiden ajan käytössä molempiin ajosuuntiin yksi ajokaista. Nopeusrajoitus on pääosin 50 km /h. Alhaisempaa nopeusrajoitusta voidaan joutua käyttämään tilapäisesti. Pintarakenteen uusiminen tehdään kolmessa osassa, joten ajokaistoja joudutaan siirtelemään työn aikana. Muut työt valmistuvat syyskuun 2010 loppuun mennessä. Pintarakenteiden uusimistyö kuuluu ”Pintarakenteiden nopeutetut uusimismenetelmät” projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää nopeampia pintarakenteiden uusimismenetelmiä liikennehaittojen minimoimiseksi. Lisätietoja: Urakoitsija, Soraset Yhtiöt Oy: työpäällikkö Jaakko Erikäinen, puh. 040 734 8241, jaakko.erikainen(at)soraset.fi Urakoitsija, Soraset Yhtiöt Oy: työnjohtaja Pasi Nerontie, puh 050 380 3128, pasi.nerontie(at)soraset.fi Urakan valvoja, Laatukonsultit Oy: Arto Peltola, puh 040 763 4017, arto.peltola(at)laatukonsultit.fi Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Repo, puh. 0400 415 109, timo.repo(at)ely-keskus.fi Muut kohteet Kehäradan rakentaminen käynnissä Kehärata on pääkaupunkiseudun keskiosiin sijoittuva henkilöliikenteen rata, joka yhdistää Vantaankosken radan Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta päärataan. Rata yhdistää seudun nykyisiä aluekeskuksia sekä asunto- ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa uusien asuin- ja työpaikka-alueiden keskittämisen tehokkaan joukkoliikenneväylän varteen. Liikenteellisiä tavoitteita ovat liikennetarpeen vähentäminen yhdyskuntarakennetta tiivistämällä, joukkoliikenteen palvelutason parantaminen, raideliikennejärjestelmän tehostaminen sekä lentoaseman kytkeminen raideliikennejärjestelmään. Ympäristöllisiä tavoitteita ovat liikenteen energiankulutuksen ja haitallisten päästöjen vähentäminen. Parhaimpaan liikennejärjestelmäkokonaisuuteen päästään tukemalla eri liikennemuotojen yhteistoimintaa ja toteuttamalla samalla tarvittavat tieyhteydet ja joukkoliikenteen vaihtopaikat. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan neljä asemaa: Kivistö, Aviapolis, Lentoterminaalin asema ja Leinelä. Lisäksi varaudutaan neljän muun aseman toteuttamiseen (Ruskeasanta, Vehkala, Petas, Viinikkala). Hankkeessa parannetaan lisäksi valtatietä 3 linjaosuudella ja eritasoliittymissä, rakennetaan uusi Keimolanportin eritasoliittymä, toteutetaan valtatieltä 3 sujuvat liityntäliikenne- ja pysäköintiyhteydet sekä joukkoliikenteen vaihtoyhteydet Kivistön asemalle, parannetaan Kivistön alueen tie-, katu- ja kevyen liikenteen yhteyksiä sekä siirretään nykyinen Keimolan tieliikenteen palvelualue pohjoisemmaksi. Lisätietoja: Kehärata-hankkeen infopuhelin 0800 157 457. Infopuhelin on soittajalle ilmainen ja siihen vastataan toimistoaikana. Kantatie 45 parantaminen välillä Käpylä - Kulomäki Kantatie 45 parantaminen on aloitettu syksyllä 2009 ja urakka valmistuu syyskuun 2010 alkuun mennessä. Hanke kuuluu teemahankkeeseen Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä. Töiden toteutus edellyttää liikennejärjestelyjä ja nopeuden alentamista työmaa-alueilla, jotta tien käyttäjien ja tiellä työskentelevien turvallisuus koko urakan ajan voidaan taata. Työt jakautuvat Tuusulanväylän varressa viiteen eri kohteeseen seuraavasti: Asesepäntien eritasoliittymässä rakennetaan Tuusulanväylältä erkaneviin ramppeihin lisäkaistat kääntyvää liikennettä varten. Työt aloitettiin toukokuussa, ja ne valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Kirkonkylän eritasoliittymässä (Kehä III:n liittymä) rakennetaan joukkoliikenteen rampit Tuusulanväylän molemmille puolille Ylästöntien yli. Työ valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä 2010. Valkoisenlähteentien ja Junkersintien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi ja parannetaan kevyenliikenteen yhteyksiä. Työt valmistuvat heinäkuun 2010 aikana. Vanhan Tuusulantien ja Simonkylän liittymässä parannetaan pysäkkijärjestelyjä. Työt aloitetaan heinäkuussa 2010, ja ne valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Torpparinmäen kohdalla parannetaan liikenneturvallisuutta jatkamalla Tuusulanväylän välikaistan kaiteita. Työ toteutetaan kesäkuun aikana 2010. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Lauri Salmi, puh. 040 548 3387, lauri.salmi(at)ely-keskus.fi Urakoitsija, Destia Oy: Timo Äkräs, puh. 0400 128 996, timo.akras(at)destia.fi Urakan valvoja, Sweco Oy: Maija Sirkkanen, puh. 020 752 7262, maija.sirkkanen(at)sweco.fi Munkkivuoren melusuojaus Turunväylällä Hankkeessa rakennetaan melusuojausta Turunväylän (Vt 1) molemmin puolin sekä korjataan kaksi Turunväylällä sijaitsevaa siltaa. Melusuojaus toteutetaan melukaiteilla ja -valleilla sekä neljä metriä korkealla meluaidalla. Työ on aloitettu syksyllä 2009, ja se valmistuu syyskuun loppuun mennessä 2010. Toukokuussa aloitettavat siltojen korjaustyöt aiheuttavat tienkäyttäjille poikkeusjärjestelyjä. Liikennehaittaa minimoidaan sujuvilla liikennejärjestelyillä. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Lauri Salmi, puh. 040 548 3387, lauri.salmi(at)ely-keskus.fi Urakoitsija, H&P Infra Oy: Ari-Pekka Linna, puh. 0400 408 805, ari-pekka.linna(at)hpinfra.fi Urakan valvoja, Ahma insinöörit Oy: Olli Kuusela, puh. 040 7794 022, olli.kuusela(at)ahmainsinoorit.fi Kaidekohteet Uudellamaalla Valtatiellä 4 välillä Helsinki-Järvenpää ja valtatiellä 7 välillä Helsinki-Kulloo rakennetaan uusia kaiteita moottoritieosuuksille sekä kunnostetaan olemassa olevia kaiteita. Työ on alkanut törmäysesteiden kartoittamisella ja jatkuu uusien kaiteiden rakentamisella touko-kesäkuun vaihteessa. Olemassa olevien kaiteiden toimintavarmuutta parannetaan liitosten vahvistamisella. Työ pyritään tekemään kesällä ennen syyspimeiden tuloa. Työt tehdään pääosin yöllä, jotta liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Kaiteen rakentamisen aikana toinen kaista on suljettuna. Liikennettä häiritsemätöntä työtä voidaan tehdä myös päivällä. Lisätietoja: Urakan valvoja, Ramboll Finland Oy: Marko Miskala, puh. 040 521 0418, marko.miskala(at)ramboll.fi Vihertyöt Pääkaupunkiseudun teiden vihertyöt alkavat juhannuksen tienoilla. Vihertöistä ei aiheudu liikenteelle poikkeusjärjestelyjä, sillä työt tapahtuvat osin ajoratojen ulkopuolella. Töitä tehdään osin myös pientareilla, jolloin liikenteelle aiheutuu lyhytaikaisia poikkeusjärjestelyjä. Työstä varoitetaan normaalisti liikennemerkein. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus: Jarmo Puharinen, puh. 0400 417 026, jarmo.puharinen(at)ely-keskus.fi

Yrityksestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä.

Tilaa