Liikennelupahakemuksen peruuttaminen maksulliseksi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset perivät jatkossa suoritemaksun peruutetusta tai täydentämättä jätetystä lupahakemuksesta. Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä ha-kemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus luvan maksutaulukon mukaisesta normaalihinnasta.

Suoritteen maksullisuus perustuu Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista 5 § (17.12.2009/1097) Lisätietoja: Pasi Hautalahti puh. 050 456 0684 pasi.hautalahti(at)ely-keskus.fi

Yrityksestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä.

Tilaa