Kansainvälisen Porvoo-ryhmän 12. konferenssi Grossetossa, Italian Toscanassa, 18. - 19.10.2007: EU:SSA ON KÄYNNISSÄ USEITA SÄHKÖISEN HENKILÖLLISYYDEN YHTEENSOPIVUUTEEN TÄHTÄÄVIÄ OHJELMIA JA HANKKEITA

Yhteensopivaa sähköistä henkilöllisyyttä sekä sähköisen asioinnin turvallisuutta ja tulevaisuutta pohditaan paljon sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Käynnissä on useita kansainvälisiä hankkeita, joissa tavoitteena on kansalliset rajat ylittävän sähköisen henkilöllisyyden toteutuminen. Esimerkiksi EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2010 mennessä käytössä on eri maiden rajat ylittävä, yhteensopiva sähköinen henkilöllisyys ja Euroopan komissio on kannustanut EU-jäsenmaita kehittämään verkkoasiointia erityisesti julkishallinnossa.

Kansainvälinen ns. Porvoo-ryhmä kokoontuu pohtimaan sähköisen henkilöllisyyden ja asioinnin kehitystä Italian Toscanaan, Grosseton kaupunkiin 18. - 19.10.2007. Konferenssiin osallistuu edustajia useista Euroopan maista sekä USA:sta ja Japanista. Porvoo-ryhmän 12. konferenssin järjestävät Grosseton kaupunki ja Suomen Väestörekisterikeskus.

Konferenssissa on laajasti esillä sähköisen henkilöllisyyden yhteensopivuus Euroopassa. Lisäksi käsitellään sähköisen hallinnon kehittymistä sekä identiteetin hallintaan liittyviä kysymyksiä ja henkilön tunnistamisessa tarvittavia viranomaisrekistereitä sekä kansallisia henkilökorttihankkeita mm. Italiassa, Belgiassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Esillä ovat myös mm. EU:ssa tehtävä valmistelutyö, käytettävyysnäkökohdat, kortinhaltijan saamat hyödyt (esimerkiksi palvelujen saatavuus), standardisointi, biometriikka, matkapuhelimen avulla tapahtuva sähköinen allekirjoitus ja henkilöllisyyden autentikointi verkkopalveluissa sekä aikaleimapalvelut.

Paikallisena esimerkkinä kuullaan mm. sähköisen henkilöllisyyden ja sähköisten palvelujen kehitystyöstä Italiassa, erityisesti Grosseton kaupungissa. Siellä on kehitetty mm. sähköisen tunnistamisen yhteensopivuustestausta, jossa ovat olleet mukana ainakin Belgian, Italian, Suomen ja Viron sirulliset henkilökortit.

Porvoo-ryhmä seuraa aktiivisesti sähköisen identiteetin hallinnointiin liittyvää Large scale pilot -projektia, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteiset turvalliset sähköiset tunnistamismenetelmät sekä luoda puitteet autentikoitujen sähköisten asiakirjojen käyttöön EU:ssa vuoteen 2010 mennessä.

Euroopan ohella konferenssissa tarkastellaan sähköisen henkilöllisyyden ja henkilön tunnistamisen nykytilannetta ja tulevaisuutta myös USA:ssa ja Aasiassa. EU:n Biometric Forumin aloitteesta Porvoo-ryhmä tiivistää jatkossa yhteydenpitoa ja tietojen vaihtoa Euroopan ja USA:n välillä.


Varmenteiden käyttö yleistyy sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti

Laajimmin sirullinen henkilökortti lienee otettu käyttöön Virossa, jossa se on säädetty pakolliseksi ja myönnetään kansalaisille valtion tukemaan hintaan. Siellä oli syksyn 2005 kunnallisvaaleissa tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäisen kerran mahdollista äänestää verkossa koko maan käsittävissä vaaleissa. Äänestäminen tapahtui sirullisen henkilökortin avulla. Myös tämän vuoden parlamenttivaaleissa oli käytössä internetäänestys.

Viron lisäksi sirullinen henkilökortti on jo käytössä ainakin Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Suomessa. Kortin käyttöönottoa valmistellaan useimmissa EU-maissa. Myös esimerkiksi Norjassa sähköinen henkilöllisyys on ollut keskeinen kehityshanke. Sloveniassa kansalainen saa halutessaan varmenteen käyttöönsä veloituksetta.

EU-maissa kerätään parhaillaan kokemuksia biotunnisteiden yhteensopivuustestauksesta viranomaisten myöntämissä asiakirjoissa. Myös tunnistamismenettelyjen yhdenmukaistamista selvitellään.

Eurooppalaista Porvoo-ryhmää vastaavan Aasian IC Card -foorumin visiona on ”yksi kortti, yksi Aasia”. Foorumiin kuuluvat maanosan kehittyneimmät sähköisen asioinnin maat. Aasiassa suunnitellaan parhaillaan useiden sirullisten henkilökorttien käyttöä. Esimerkiksi Japanissa on terveyssektorilla käynnissä uusi projekti. Volyymiltään merkittäviä maita ovat Kiina ja Intia. Myös USA:ssa kehitetään standardisointia yhdessä Euroopan ja Aasian kanssa. Sisäisen turvallisuuden direktiivin mukaisesti USA:ssa on aloitettu liittovaltion tasolla hallinnossa ns. virkakorttien käyttöönotto.


Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa

Suomen koordinoima Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa huhtikuussa 2002, EU:n eEurope 2002 -hankkeen yhteydessä. Ryhmän päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) sekä älykortteihin ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista sekä turvallista sähköistä asiointia Euroopassa.

Porvoo-ryhmä on kaiken aikaa laajentunut. Ryhmä on tunnustettu laajalti merkittäväksi toimijaksi ja keskustelukumppaniksi alan julkisessa keskustelussa. Valtaosa jäsenistä edustaa oman maansa viranomaisia, mutta työhön on osallistunut myös yritysten sekä Euroopan komission ja YK:n edustajia. Lisäksi USA ja Aasia ovat lähes 30 Euroopan maan ohella tiiviisti mukana. Konferenssien osallistujamäärä on ollut jopa noin 100 henkilöä.

Porvoo-ryhmän konferensseja pidetään puolen vuoden välein eri Euroopan maissa. Porvoo 13 -konferenssi pidetään keväällä 2008.


Lisätietoja: Rekisteröintipäällikkö Tuire Saaripuu, Suomen Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut-yksikkö, puh. (09) 2291 6636 tai 050 563 5735

Konferenssin agenda ym. materiaalia internetissä: www.porvoo12.net ja www.fineid.fi -> Tapahtuu maailmalla -> Porvoo Group

Yhteyshenkilö: viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, Suomen Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit