MAA- JA METSÄTALOSMINISTERIÖ HANKKI ASIOINTIKORTIT JA VARMENNEPALVELUT VÄESTÖREKISTERIKESKUKSELTA

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt sopimuksen virkamiesten asiointikorttien ja niihin liittyvien varmennepalvelujen hankinnasta Väestörekisterikeskuksen kanssa. Hankinta perustuu valtioneuvoston tietohallintoyksikön tekemään kilpailutukseen ja sen pohjalta Väestörekisterikeskuksen kanssa kesäkuussa 2004 solmittuun valtionhallintoa koskevaan puitesopimukseen. Maa- ja metsätalousministeriössä otetaan kevään 2006 aikana käyttöönsä asiointikortit, joissa on Väestörekisterikeskuksen toimittama laatuvarmenne. Kortit toimittaa Setec Oy. Kortti mahdollistaa esimerkiksi tietojärjestelmiin tunnistautumisen sekä tietoverkon käyttäjien ja heidän käyttövaltuutensa todentamisen. Varmennekortilla on lisäksi mahdollista tehdä sähköinen allekirjoitus ja salata sähköpostiviestejä sekä tiedostoja. ”Asiointikortit otetaan ministeriössä käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä kortit hankitaan etätyötä tekeville ja EU-kokouksiin osallistuville virkamiehille, jotka kirjautuvat tietojärjestelmiin varmennekortin avulla.”, toteaa maa- ja metsätalousministeriön tietohallintopäällikkö Tarmo Maunu. Sopimuksen mukaan Väestörekisterikeskus tuottaa maa- ja metsätalousministeriölle asiointikortit ja organisaatiovarmenteet sekä niihin liittyvät varmenteiden ympärivuorokautiset ylläpitopalvelut. Ylläpitopalvelut koostuvat varmenne-, hakemisto-, sulku- ja HelpDesk-palveluista. Vastaavan hankintasopimuksen on jo tehnyt koko sisäasiainministeriön hallinnonala syksyllä 2005 sekä puolustusministeriö keväällä 2006. Lisätiedot: ·Väestörekisterikeskus: myyntipäällikkö Ari Häkli, puh. (09) 2291 6686, 050 572 9535 sähköposti ari.hakli@vrk.intermin.fi ·Maa- ja metsätalousministeriö: tietohallintopäällikkö Tarmo Maunu, puh. 040 5828 515 sähköposti tarmo.maunu@mmm.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit