Suomen maitoalan haasteet jatkuvat hyvästä markkinatilanteesta huolimatta

Meijerituotteiden maailmanmarkkinatilanne on tällä hetkellä erittäin myönteinen. Eri puolilla maailmaa jatkuva hyvä talouskehitys on lisännyt tuoremaitotuotteiden, juuston, jäätelön, lastenruokien ja teolli-suustuotteiden kysyntää etenkin Aasiassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä, USA:ssa ja myös Euroopassa. Kysynnän kasvun seurauksena maitovalmisteiden maailmanmarkki-nahinnat ovat tällä hetkellä ennätysmäisen korkeat. Muun muassa maitojauheen hinta on kaksinker-taistunut vuodentakaiseen verrattuna ja myös voin hinta on kääntynyt nousuun.

Maidon tuotanto ei kuitenkaan ole kasvanut pystyäkseen vastaamaan kysynnän kasvuun. Syitä tähän on useita. Esimerkiksi EU:ssa viime vuodet jatkunut tuottajamaidon hinnan lasku on vähentänyt kiin-nostusta maidontuotantoon, ja samalla peltoalaa ollaan siirtämässä karjataloudesta energian tuotan-toon. EU:n tuotannon kiintiöjärjestelmän asettama määräkatto rajoittaa tuotannon kasvumahdolli-suuksia. Ennätysmäinen kuivuus ja kasteluveden rajoitukset ovat laskeneet tuotantoa Australiassa, ja ympäristöpolitiikan asettamat rajoitukset estävät tuotannon kasvua EU:ssa, Kaliforniassa ja Uudessa-Seelannissa.

Markkinatilanteen vuoksi EU:n maitoalan markkinaohjausjärjestelmien käyttö on poikkeustilassa: In-terventiovarastot ovat tyhjät eikä tarjontaa niihin juuri ole, vientitukien myöntäminen lopetettiin kesä-kuussa, ja tuottajamaidon hinta on useissa EU-maissa kääntynyt nousuun monen vuoden laskun jäl-keen.

EU on onnistuneesti saattanut maitoalan CAP-reformin päätökseen ja maitoalan ohjaus- ja tukijärjes-telmät ovat hyvin WTO-kelpoisia tulevia kauppapoliittisia ratkaisuja ajatellen. Valitettavasti sisämark-kinoiden kuluttajatuotteiden hinnat eivät ole kehittyneet maailmanmarkkinahintoja vastaavalla tavalla. Keskeinen syy tähän on eurooppalaisen vähittäiskaupan suuri ostovoima ja toimialan hajanaisuus useissa maissa.

Suomen maitoala on yli kymmenen vuoden EU-jäsenyyden aikana käynyt läpi merkittävän rakenne-muutoksen kaikilla tasoilla. Esimerkiksi maitotilojen määrä on vähentynyt kolmannekseen, mutta tuo-tanto on lisääntynyt jatkavilla tiloilla niin, että maakiintiömme on tuotettu joka vuosi lähes täyteen. Mei-jeriteollisuuden tuotantorakenne on saneerattu kilpailukykyiseksi ja näin ollen tuottajahinta on ollut koko ajan yli 20 % eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. Tämä ero kieltämättä tarvitaankin keskimää-räistä korkeampien tuotantokustannusten vuoksi.

EU:n maitopolitiikan toimivuutta arvioidaan uudelleen niin sanotun terveystarkastuksen eli health checkin puitteissa tämän vuoden syksyn ja tulevan vuoden aikana. Komissiolla on tarkoituksena arvi-oida CAP:in toimivuus toteutettujen muutosten jälkeen.

Suomen maitoalan kannalta keskeinen kysymys on kiintiöjärjestelmän tulevaisuus. Kuten tiedämme, kiintiöjärjestelmä on tuonut paljon hyvää etenkin maitoalan vakauden ja tuottajamaidon hinnanmuo-dostuksen kannalta. CAP-reformin 2003 yhteydessä on sovittu kiintiöjärjestelmän jatkuvan maalis-kuun loppuun 2015. Tällä hetkellä eri puolilla EU:ta on otettu voimakkaasti kantaa maidontuotannon lisäämisen puolesta hyvään markkinatilanteeseen, käyttämättömään tuotantopotentiaaliin ja maail-manmarkkinaosuuksien menettämiseen vedoten, ja vaadittu joustoja nykyjärjestelmään jo ennen vuotta 2015. Suomen maitoalan kannalta vaarana ovat markkinatarjonnan lisääntymisen kautta hinta-paineet kotimarkkinallamme, sillä jo yli 10 % maitovalmisteiden kotimaan kulutuksesta on tuontituot-teita.

Suomen maitoalan menestyksen edellytyksenä ovat alkutuotannon kilpailukyvyn parantaminen ra-kennekehityksen ja tuottavuuden kasvun avulla, tuottajien omistaman Valion onnistuminen markkinoil-la sekä Suomessa että ulkomailla, ja tukipolitiikan edunvalvonnan onnistuminen sekä EU- että kansal-lisella tasolla. Maitoalan muutoksia ja kehitysnäkymiä arvioitaessa on muistettava Suomen muutosten lähtökohdat ja muuta Eurooppaa vaikeammat ja kustannuksia lisäävät luonnon olosuhteet. Ensiarvoi-sen tärkeää on kohdistaa tukia maidontuotantoa jatkaville tiloille ja alueille nykyistä paremmin.

Meijeriteollisuus toimii jatkossa entistä avoimemmassa ja vapaamassa markkinatilanteessa ilman pe-rinteisiä vienti- tai muita tukijärjestelmiä. Valio Oy:n onnistuminen tuottajien viimekädessä omistama-na yrityksenä on koko maitoalan tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jatkuvuuden ja tule-vaisuuden menestymisen avaimet löytyvät asemaa vahvistamalla Suomessa, Itämeren alueella ja Venäjällä, omaleimaisella tuotekehityksellä, kustannustehokkaalla operatiivisella toiminnalla ja ennen kaikkea vahvistamalla Valio brändin asemaa luotetuimpana kuluttajatuotemerkkinä.

Lisätietoja: vientijohtaja Veijo Meriläinen, Valio Oy, puhelin 050 384 0086Yrityksestä

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 718 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit