Små företag inom byggbranschen har inte förberett sig för den kommande lagstiftningen

Skatteförvaltningens vecka med intensivkontroll visar att bara var tionde byggarbetsplats har ett elektroniskt datasystem, som i praktiken av den kommande lagstiftningen. Skatteförvaltningen utförde i samarbete med Regionförvaltningsverket och Pensionsskyddscentralen ett riksomfattande kontrolltillslag under vecka 39. Tillslaget gällde främst små byggarbetsplatser. Under veckans lopp undersöktes 94 byggarbetsplatser.

Vid intensivövervakningen upptäcktes stora brister i upprätthållandet av förteckningen över arbetstagarna som ska finnas på byggarbetsplatsen och i förberedelserna inför det kommande förfarandet som gäller lämnande av uppgifter. Cirka var tredje byggarbetsplats hade ingen förteckning över arbetstagarna och bara var tionde byggarbetsplats använde ett elektroniskt datasystem, som förutsätts av den kommande lagstiftningen.
Enligt resultaten från kontrollveckan hade det bildförsedda personkortet och kontrollen av skattenumret tagits i bruk i rätt så stor omfattning i hela landet, men fortfarande fanns det brister i användningen av personkortet och i det lagstadgade informationsinnehållet på 15 % av de undersökta byggarbetsplatserna.
Det var speciellt små byggarbetsplatser som inte hade förberett sig för förfarandena för att bekämpa grå ekonomi. I det fräckaste fallet under veckan flydde arbetstagarna från byggarbetsplatsen när övervakarna anlände. En byggarbetsplats stängdes tillfälligt eftersom byggarbetsplatsen inte använde bildförsedda personkort.

– Den nya lagstiftningen som gäller skyldigheten att lämna uppgifter träder i kraft den 1 juli 2014. I lagen finns inga övergångsperioder. En del av aktörerna är inte ännu heller medvetna om den i praktiken obligatoriska övergången till elektronisk datahantering och anmälan. I praktiken kommer många att få bråttom eftersom förberedelserna inför en så pass grundläggande förändring kräver sin egen tid, konstaterar överinspektör Pekka Muinonen på Skatterevisionsenheten.
De stora företagen inom byggbranschen har redan beaktat att skyldigheten att lämna uppgifter utvidgas i framtiden. Dessa har tagit i bruk elektroniska system för övervakning av byggarbetsplatsen, som ersätter de nuvarande arbetsdryga och sålunda dyra manuella förfarandena. Däremot har mindre byggarbetsplatser inte ännu övergått till elektroniska system.

– Orsakerna kan t.ex. vara förmodade kostnadsfaktorer eller en bristande kännedom om förändringsbehovet som gäller hela byggbranschen, uppskattar Muinonen.
Under kontrollveckans lopp utförde varje myndighet kontroll enligt sin behörighet. Skatteförvaltningen utförde skattekontroll i realtid för de utvalda byggarbetsplatserna och delade ut information om aktuell och kommande lagstiftning.

Ytterligare information: Skattekontrollprojektet inom byggbranschen / överinspektör Pekka Muinonen, tfn 020 612 5264.

Skatteförvaltningens anvisningar som gäller den nya lagstiftningen och skattnumret finns på skatt.fi.
Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande (informationsinnehåll)
http://www.skatt.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Naringsbeskattning/Skyldighet_att_lamna_uppgifter_vid_bygga(28438)

Byggbranschens skyldighet att lämna uppgifter
http://www.skatt.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Vanliga_fragor/Byggbranschens_skyldighet_att_lamna_uppg(28475)

Skattenummer
http://www.skatt.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Vanliga_fragor/Skattenummer__Vanliga_fragor(19250)

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit