Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella pidettävä kunnallisvero nykytasolla

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta vaatii, että nykyisen kunnallisverotuksen tason riittävyys tulee asettaa yhdeksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen perustavoitteeksi.

”Onnistuessaan kunta- ja palvelurakenneuudistus hillitsee tehokkaasti kunnallisen palvelutuotannon kustannusten kasvua ja siten myös kunnallisverotuksen korotuspaineita.”

”Valtion on jatkossakin vastattava kokonaan ansiotulojen verotuksen keventämisen kustannuksista. Kiinteistöveron osalta kuntien päätäntävaltaa on lisättävä poistamalla kiinteistöveroprosenttien lakisääteiset alarajat.”

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta on huolestunut siitä, kuinka suuri joukko kuntia on jälleen päätynyt veroprosentin korottamiseen.

”Ensi vuonna 106 kuntaa korottaa veroprosenttiaan ja vain kolme alentaa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa maan talous on ollut voimakkaassa kasvussa, työllisyys parantunut ja näiden myötä myös verotuotot ovat selkeästi nousseet. Lisäksi kuntien veropohja on turvattu ansiotulojen verotusta uudistettaessa, kun valtio on ottanut vastattavakseen kaikista kevennyksen kustannuksista.”

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta korostaa, että julkisten palvelujen turvaaminen vaatii tuottavuuden jatkuvaa parantamista, koska resurssit palvelujen tuottamiseen ovat aina rajalliset.

”Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ovat vastiketta veroeuroille. Maksajan kannalta oleellista on saada veroillaan tehokkaasti tuotetut, kattavat ja laadukkaat palvelut. Tuottavuuden parantaminen edellyttää joustavuutta, yhteistyötä ja valmiutta muutoksiin niin organisaatioiden, tuotantotapojen kuin johtamisenkin osalta. Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet on myös hyödynnettävä täysimääräisesti julkisten palvelujen kehittämisessä.”

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta kokoontui Helsingissä 20.11.2006.

Lisätiedot:
viestintäjohtaja Antti Marttinen, 040 546 8693
tiedottaja Leena Kurkinen, 050 531 5465
www.veronmaksajat.fi


Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.