Veronmaksajien vero-ohjelma vuosille 2008-2011: Ansiotulojen verotusta kevennetään 2,5 miljardia euroa - perintöveroa ja eläkeläisten verotusta korjataan

Veronmaksajain Keskusliitto esittää ansiotulojen verotuksen keventämistä 2,5 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kevennykset kohdistettaisiin kautta linjan kaikkiin tuloluokkiin. Ansiotulojen verotuksen tuntuva keventäminen on tärkein asia toimitusjohtaja Teemu Lehtisen esittelemässä Veronmaksajien vero-ohjelmassa vuosille 2008-2011.

Ansiotulojen verotusta kevennettäisiin alentamalla valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteja kautta linjan vähintään neljä prosenttiyksikköä sekä vähentämällä asteikkoluokkien määrä nykyisestä neljästä kolmeen. Samalla valtionverotuksen ansiotulovähennys kohdistettaisiin entistä tarkemmin pieni- ja keskituloisille.

Eläkeverotuksessa Veronmaksajat esittää rakenteellisena korjauksena uuden valtion eläketulovähennyksen käyttöönottoa. Uudella enimmillään 500 euron suuruisella vähennyksellä alennettaisiin kohdennetusti niiden eläkkeensaajien verotusta, jotka nyt maksavat veroa enemmän kuin samantuloinen palkansaaja.

Perintö- ja lahjaverotukseen Veronmaksajat vaatii peruskorjausta, jossa verottoman perinnön alaraja nostetaan nykyisestä 3.400 eurosta 25.000 euroon, perintö- ja lahjaveroasteikon veroprosentteja alennetaan, lapsen perimän asunnon perintöveroa lykätään lesken asumisoikeuden ajaksi, kolmas perintöveroluokka poistetaan ja yritysten sukupolvenvaihdosten verokohtelua huojennetaan.

Pääomatulojen verotukseen Veronmaksajat esittää muun muassa pörssiyhtiöiltä saatujen osinkojen kahdenkertaisen verotuksen lieventämistä sekä piensäästämisen edistämiseksi vähäisten osinkotulojen vapauttamista verotuksesta. Vapaaehtoisen eläkesäästämisen vaihtoehtoja laajennettaisiin eläkevakuutuksista myös rahastomuotoiseen säästämiseen.

Kotitalousvähennystä on kehitettävä muun muassa poistamalla vähennyksestä nykyinen sadan euron omavastuu. Kiinteistöverotuksessa Veronmaksajat vaatii kunnallisen päätäntävallan lisäämistä poistamalla kiinteistöveroprosenttien lakisääteiset alarajat.

Autojen verotuksessa liitto esittää painopisteen siirtämistä auton hankinnasta käyttöön alentamalla autoveroa, missä yhteydessä on mahdollista korottaa maltillisesti ja ympäristövaikutukset huomioon ottavalla tavalla vuotuista ajoneuvoveroa vähintään viiden vuoden siirtymäajan kuluessa.

Välillisissä veroissa pääsäännön tulee olla kevennyksistä pidättyminen, jolloin verotuksen painopiste siirtyy asteittain työnteon verottamisesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verottamisen suuntaan. Alkoholin valmisteveron lievää korottamista liitto pitää perusteltuna alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen torjumiseksi, mutta korotuksessa tulee olla varovainen verottoman matkustajatuonnin kasvun hillitsemiseksi.

Ensi vaalikaudella jatkuvan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteeksi tulee asettaa kunnallisverotuksen pitäminen nykytasolla. Nykyiset kunnallisverotuksen vähennykset tulee säilyttää ja kuntien verotulopohjan vahvistaminen toteuttaa valtion ja kuntien keskinäisin siirroin niin, että veroja maksavan kansalaisen verotus ei muutu.

Julkisia palveluja tulee kehittää tuottavuutta lisäämällä, maksupolitiikassa noudattaa tariffiperiaatetta ja tulonsiirtojen kehittämisessä lähtökohtana on pidettävä kannustamista omatoimisuuteen ja ahkeruuteen.

Veronmaksajan oikeusturvaa liitto vaati parannettavaksi muun muassa kehittämällä esitäytettyihin veroilmoituksiin perustuvaa verotusmenettelyä, järkeistämällä verohallintoa veroasiamiesjärjestelmä lopettamalla sekä tekemällä työstä aiheutuvat kulut entistä kattavammin vähennyskelpoisiksi tuloverotuksessa.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.