EmCen selvitys pk-yritysten tietotekniikan käytöstä: Kasvavat pk-yritykset investoivat tietotekniikkaan eniten

Pienille ja keskisuurille yrityksille tietotekniikkapalveluja tarjoava EmCe Solution Partner Oy on toteuttanut selvityksen suomalaisten pk-yritysten tietotekniikan käytöstä ja haasteista. Tutkimukseen vastasi yhteensä 170 pk-yrityksen toimitusjohtajaa, talouspäällikköä ja tietohallintopäällikköä eri toimialoilta. EmCe toteutti vastaavan selvityksen edellisen kerran vuonna 2008.

Selvityksen mukaan liikevaihtoa kasvattaneet yritykset suhtautuvat positiivisimmin tietotekniikkaan. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä kolmanneksen liikevaihto on pysynyt ennallaan, 28 prosenttia kasvanut ja 14 prosenttia laskenut viimeisen vuoden aikana. IT-investointien koetaan kasvavan jatkossa juuri liikevaihtoaan kasvattaneissa yrityksissä. Näissä yrityksissä IT-ratkaisut ovat myös keskeisimmässä roolissa liiketoiminnassa. Kasvavat yritykset arvioivat IT:n roolin tulevan myös tärkeämmäksi seuraavan kahden vuoden kuluessa muihin yrityksiin verrattuna. Kasvaneissa yrityksissä koetaan selvästi keskimääräistä enemmän, että IT parantaa palvelua ja tehostaa tuotantoa.

”Kasvavat yritykset tekevät oikein, kun ne panostavat tietotekniikkaan nykyisessä taloudellisessa suhdanteessakin. Kilpailukyvyn ja tehokkuuden lisäämisen tulee olla jatkuvaa. Varsinkin kun suomalaisen pk-yrityksen kohtaama kilpailu on tänä päivä entistä globaalimpaa”, sanoo EmCen toimitusjohtaja Markus Backlund.

Tietotekniikka tärkeässä roolissa

Tutkimukseen vastanneista pk-yrityksistä 86 prosenttia kertoi tietotekniikkaratkaisujen olevan keskeisessä roolissa liiketoiminnassaan. Vastaajista 79 prosenttia kokee, että IT on hyvin tai melko keskeisessä roolissa kahden vuoden kuluttua.

Maailman talouden taantuma on vienyt jonkin verran pk-yritysten uskoa IT-investointeihin verrattuna vuoden 2008 kyselyyn. Vastaajista 31 prosenttia uskoo IT-investointien kasvavan tulevaisuudessa ja 39 prosenttia on sitä mieltä, että ne eivät kasva tulevaisuudessa. Kaksi vuotta sitten noin puolet vastaajista uskoi IT-investointien kasvavan tulevaisuudessa. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut, suhtautuivat negatiivisimmin IT-investointeihin. Vastaajista 54 prosenttia aikoo ostaa tietotekniikkaa palveluina seuraavan kahden vuoden aikana. Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa 68 prosenttia aikoi ostaa tietotekniikkaa palveluna seuraavien kolmen vuoden aikana.

”Talouden lama on saanut yritykset leikkaamaan investointejaan, myös tietotekniikasta. Uskomme kuitenkin, että palveluna ostaminen ylipäätään kasvaa pk-sektorilla, sillä tämän kokoluokan yrityksissä ei yleensä ole omaa IT-osastoa. Palveluna ostaminen on siksi houkutteleva vaihtoehto pk-yritykselle”, sanoo Backlund.

Tietotekniikasta tehokkuutta

Vastaajilla on käytössään eniten taloushallinnon (97 prosenttia) ja palkanlaskennan (78 prosenttia) sovelluksia. Seuraavaksi eniten on käytössä etätyöratkaisuihin (50 prosenttia) ja asiakkuuksien hallintaan liittyviä sovelluksia (46 prosenttia) Seuraavan kahden vuoden aikana oman toiminnan kannalta tärkeimmiksi sovelluksiksi koetaan taloushallinnon ja palkanlaskennan sovellukset. Asiakkuuksien hallinnan sovellukset koettiin kaksi vuotta sitten selvästi keskeisemmiksi kuin nyt (2008: 75 prosentille tärkeä; 2010: 60 prosentille tärkeä).

Vastaajien mukaan tietotekniikka lisää toiminnan tehokkuutta (84 prosenttia) ja helpottaa päivittäisen työn tekemistä (82 prosenttia). Sen koetaan myös yhdenmukaistavan toimintatapoja (46 prosenttia) ja lisäävän kilpailukykyä (25 prosenttia). Tietotekniikka tehostaa toimintaa, helpottaa päivittäistä työn tekemistä ja automatisoi hallinnon rutiineja erityisesti 25 - 50 hengen yrityksissä.

”Tietotekniikan hyödyt liiketoiminnalle alkavat näkyä yleensä vasta 25 – 50 työntekijän kokoluokkaa olevissa yrityksissä. Ne ovat kehitysvaiheessa, jossa tietotekniikkainvestointeja on järkevä tehdä ja jossa niihin on myös tarve”, Backlund sanoo.

Tärkeimmät kriteerit tietotekniikkakumppanin valinnassa ovat palvelun laatu ja asiakassuhteen laadukas hoitaminen. Asiakassuhteen laadukas hoitaminen koettiin kaksi vuotta sitten vasta viidenneksi tärkeimmäksi tekijäksi. Vastaajat eivät myöskään kokeneet hinnoittelua kovin merkittäväksi tekijäksi, se oli listalla vasta viides. Tietotekniikkakumppanin kokonaistarjonnalla, koolla tai maineella ei ollut juurikaan merkitystä vastaajille.

Selvityksen taustaa

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena syksyn 2010 aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä 170 pk-yrityksen toimitusjohtajaa, talouspäällikköä ja tietohallintopäällikköä eri toimialoilta. Tutkimuksen keskeiset taustamuuttujat olivat yrityksen henkilöstömäärä ja liikevaihdon kasvu viimeisen kolmen vuoden aikana. Tutkimus etsi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

-       Millaisessa roolissa tietotekniikka on pk-yrityksissä?

-       Miten tietotekniikka tukee pk-yritysten toimintaa?

-       Miten pk-yritysten tietotekniikkainvestoinnit kehittyvät seuraavan kolmen vuoden aikana?

-       Miten pk-yritykset ostavat tietotekniikkaa?

-       Mitä sovelluksia ja ratkaisuja pk-yrityksillä on käytössä ja mihin niistä jatkossa investoidaan?

-       Mitkä ovat pk-yrityksen tärkeimmät kriteerit tietotekniikkakumppanin valinnassa?

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markus Backlund, EmCe Solution Partner Oy,

Puhelin: 040 5520 900

Sähköposti: markus.backlund(at)emce.fi

EmCe Solution Partner Oy

Vuonna 1980 perustettu EmCe Solution Partner Oy tarjoaa tietotekniikkapalveluja pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa vuonna 2009. EmCen palveluksessa on 63 työntekijää. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Lahdessa.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa