Lähes kaksi miljoonaa ihmistä liittyi rikkaiden joukkoon vuonna 2013 varallisuuden kasvaessa ennätyslukemiin

Pohjois-Amerikassa enää 10 000 rikasta ihmistä enemmän kuin  Aasian ja Tyynenmeren alueella

Espoo, 19.6.2014 – Parantunut taloustilanne ja osakemarkkinoiden kasvu auttoivat nostamaan 1,76 miljoonaa uutta ihmistä maailman rikkaiden¹ joukkoon vuonna 2013 samalla kun heidän sijoitettavan varallisuutensa määrä kasvoi lähes 14 prosenttia 52.62 biljoonan dollarin ennätyslukemiin. Tiedot ilmenevät konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti tarjoavan Capgeminin ja RBC Wealth Managementin toteuttamasta vuotuisesta maailman varallisuutta tarkastelevasta World Wealth Report (WWR) -selvityksestä. Raportin mukaan vuonna 2013 nähty 15 prosentin kasvu rikkaiden ihmisten määrässä on toiseksi suurin vuoden 2000 jälkeen. Toistaiseksi ainoa tätä suurempi nousu rikkaiden määrässä tapahtui vuonna 2009, jolloin talouskriisin jälkeinen kasvu nosti maailman rikkaiden määrää 17 prosentilla.

Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen välinen kilpailu rikkaiden ihmisten määrässä jatkui tiukkana vuonna 2013. Aasian ja Tyynenmeren alue kavensi Pohjois-Amerikan johtoa alle 10 000 rikkaaseen henkilöön. Pohjois-Amerikan varakkaiden ihmisten määrä nousi 16 prosenttia 4.33 miljoonaan henkilöön, samalla kun varakkaiden määrä Aasian- ja Tyynenmeren alueella kasvoi 17 prosenttia 4.32 miljoonaan. Pohjois-Amerikka säilytti asemansa maailman vauraimpana alueena sen rikkaiden ihmisten kokonaisvarallisuuden noustua 17 prosenttia 14,88 biljoonaan dollariin. Aasian ja Tyynenmeren alueella rikkaiden kokonaisvarallisuus kasvoi 18 prosenttia 14,20 biljoonaan dollariin, eli nopeammin kuin Pohjois-Amerikassa. Euroopassa rikkaiden lukumäärä nousi 12 prosenttia 3,83 miljoonaan ihmiseen samalla kun heidän kokonaisvarallisuutensa kasvoi 14 prosenttia 12,39 biljoonaan dollariin. Sekä rikkaiden ihmisten määrä että heidän varallisuutensa kasvoi Euroopassa huomattavasti enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Poiketen muun maailman kasvutrendistä, Latinalaisessa Amerikassa rikkaiden ihmisten määrä kasvoi ainoastaan neljä prosenttia ja heidän kokonaisvarallisuutensa kaksi prosenttia. Heikko kasvu johtui hitaasta bruttokansantuotteen kasvusta sekä haastavista osakemarkkinoista.

Rikkaiden ihmisten määrän kasvu oli jälleen vahvaa vuonna 2013. Kasvavat osakemarkkinat sekä parantunut taloustilanne mahdollistivat kaksinumeroisen kasvun sekä rikkaiden ihmisten lukumäärässä että heidän varallisuutensa kokonaismäärässä”, kertoo Geroge Lewis, RBC Wealth Management & RBC Insurancen johtaja (Group Head). ”Kun katsotaan pidemmän aikavälin kasvutrendejä, lähes 40 prosenttia maailman rikkaiden henkilöiden tämänhetkisestä varallisuudesta on luotu viimeisen viiden vuoden aikana.”

Maailman rikkaat osoittavat kasvanutta kiinnostusta globaaleihin investointeihin - ultrarikkaat panostavat kasvuun

Vuoden 2014 alussa maailman rikkaiden ajattelutapa muuttui globaalimmaksi ja he allokoivat yli kolmanneksen (37 %) omaisuudestaan oman maantieteellisen alueensa ulkopuolelle. Edellisenä vuonna vastaavan luku oli 25%. Tulokset käyvät ilmi WWR-tutkimuksen Global High Net Worth Insights –kyselystä,² johon haastateltiin yli 4500 rikasta henkilöä. Samanaikaisesti kun käteisvarojen taso pysyi korkeana (27 %), investoinnit vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin³ kasvoivat kolmella prosentilla edustaen siten 13 prosenttia kokonaisportfoliosta. Ultrarikkaiden4 kohdalla nähtiin selvä muutos yhä useamman keskittymisessä varallisuuden kasvattamiseen (nousu 18 prosentista 31 prosenttiin) sen säilyttämisen sijaan (muutos 45 prosentista 28 prosenttiin).

Luottamus varainhallinnan toimialaan kasvaa, mutta yritysten on tehtävä enemmän vastatakseen rikkaiden tarpeisiin

Rikkaiden luottamus varainhallinnan toimialaan kasvoi. Noin kolme neljästä vastaajasta (edellisenä vuonna 61 %) ilmaisi vuoden 2014 alussa luottavansa vahvasti sekä varainhallinnan toimialaan että alan ammattilaisiin. Luottamus rahoitusmarkkinoihin kasvoi 45 prosentista 58 prosenttiin, ja sääntelyelimiin 40 prosentista 56 prosenttiin. Maailman rikkaat ovat optimistisia tulevaisuudennäkymiensä suhteen, 77 prosenttia heistä uskoo pystyvänsä kasvattamaan varallisuuttaan lähitulevaisuudessa.

Varallisuuden ja luottamustason vahvasta kasvusta huolimatta rikkaat henkilöt antoivat varojensa hallinnasta vastaaville yrityksille heikompia arvosanoja näiden suoriutumisesta vuoden 2014 alussa kuin edellisenä vuonna, luvun tiputtua neljä prosenttia 63 prosenttiin. Merkittävin pudotus, seitsemän prosenttia, tapahtui Pohjois-Amerikassa. Tästä huolimatta kyseinen markkina saa edelleen kaikkein korkeimmat suorituspisteet (77 %). Pohjois-Amerikkaa seuraavat Lähi-itä ja Afrikka (69 %), Aasian ja Tyynenmeren alue pois lukien Japani5 (68 %), Latinalainen Amerikka (67 %), Eurooppa (59 %) ja Japani (46 %).

Kun tarkastellaan minkä tyyppistä palvelua rikkaat henkilöt haluavat varainhoitoyritykseltään, käy ilmi että he hakevat ammattitaitoista neuvontaa (34 %) ja suosivat yhteistyötä yhden yrityksen kanssa (41 %). Rikkaista 29 prosenttia haluaa räätälöityjä palveluita, standardipalveluiden riittäessä 24 prosentille vastaajista. He haluavat säilyttää henkilökohtaisen kontaktin varainhoitajiinsa (30 %), joskin jo 26 prosenttia toivoo sähköistä viestintää ja sähköisen viestinnän määrä onkin kasvussa. Lähes kaksi kolmesta odottaa varainhoitosuhdettaan hoidettavan pääosin tai kokonaan sähköisesti seuraavan viiden vuoden kuluessa.

”Vaikka raportti osoittaa selvästi kasvun ja luottamuksen lisääntyneen, kertovat varainhoidon pudonneet suorituspisteet, että yritysten on mahdollista räätälöidä palvelutarjontaansa edelleen vastaamaan paremmin asiakkaidensa toiveisiin”, sanoo Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services. ”Yksi tapa vastata nykyisten ja tulevien asiakkaiden muuttuviin toiveisiin ja vaatimuksiin on tarjota integroitu, saumaton sähköinen palvelukokemus, jossa digitaalisuus toteutuu kaikissa asiakasrajapinnoissa.”

Rikkaat etsivät tapoja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan

Tämän vuoden raportissa korostuu, että valtaosa rikkaista (92 %) kokee tärkeäksi investoida aikaansa, rahojaan tai asiantuntemustaan yhteiskunnan hyväksi. Varakkaista 61 prosenttia kuvailee sen olevan heille erittäin tai äärimmäisen tärkeää. Varakkaat myös odottavat yritysten ottavan suuremman roolin tukeakseen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Varallisuuden kasvun odotetaan kiihtyvän - 12 biljoonaa dollaria lisää vuoteen 2016 mennessä

Kun katsotaan eteenpäin, maailman rikkaiden henkilöiden kokonaisvarallisuuden odotetaan kasvavan uuteen ennätykseen, 64,3 biljoonaan dollariin, vuoteen 2016 mennessä. Tämä merkitsee peräti 22 prosentin ja 12 biljoonan dollarin kasvua vuoden 2013 tasosta. Vankkaa kasvua odotetaan useilta maantieteellisiltä alueilta, mutta erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueelta jonka ennustetaan kasvavan 9.8 prosenttia vuodessa. Tämä nostaisikin alueen johtavaan asemaan rikkaiden henkilöiden kokonaisvarallisuudessa vuoteen 2015 mennessä, ja rikkaiden ihmisten lukumäärässä jo vuoteen 2014 mennessä.

[1] Rikkaiksi luokitellaan henkilöt, joilla on varallisuutta vähintään miljoona dollaria ensisijainen asunto, keräilyesineet, kulutushyödykkeet ja kestokulutushyödykkeet pois lukien.

² Capgemini, RBC Wealth Management ja Scorpio Partnership Global HNW Insights 2014 -tutkimus

[1] Vaihtoehtoiseiin investointeihin kuuluvat yhdistelmätuotteet, hedge-rahastot, johdannaiset, ulkomaan valuutta, hyödykkeet ja yksityinen pääoma

4 Kyselyssämme olemme luokitelleet yli 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varallisuuden ylimmäksi varallisuusryhmäksi. Ultrarikkaan määritelmä on edelleen yli 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varallisuus. Analyysitarkoituksessa ylin varallisuusryhmä edustaa ultrarikkaita hyvin.

5 Termi ”Aasian ja Tyynen meren alue (Japani pois luettuna)” viittaa Australiaan, Kiinaan, Intiaan, Hong Kongiin, Singaporeen, Indonesiaan ja Malesiaan.

Lisätietoa: Leena Lahti, puh. +358 9 452 651, leena.lahti@capgemini.com

The World Wealth Report 2014
The World Wealth Report from Capgemini and RBC Wealth Management is the industry-leading benchmark for tracking high net worth individuals (HNWIs), their wealth, and the global and economic conditions that drive change in the Wealth Management industry. This year’s 18th annual edition includes findings from the most in-depth primary research works available on global HNWI perspectives and behavior. Based on responses from over 4,500 High Net Worth Individuals across 23 countries, the Global HNW Insights Survey explores HNWI confidence levels, asset allocation decisions, perspectives on driving social impact, as well as their wealth management advice and service preferences.

For more information, explore the interactive report website at www.worldwealthreport.com

About Capgemini
With more than 130,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2013 global revenues of EUR 10.1 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model. Learn more about us at www.capgemini.com.

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

About Capgemini’s Financial Services Global Business Unit

Capgemini’s Global Financial Services Business Unit brings deep industry experience, innovative service offerings and next generation global delivery to serve the financial services industry. With a network of 24,000 professionals serving over 900 clients worldwide Capgemini collaborates with leading banks, insurers and capital market companies to deliver business and IT solutions and thought leadership which create tangible value. More information is available at: www.capgemini.com/financialservices

Connect with our wealth management experts in the Financial Services section of Capgemini Expert Connect at http://www.capgemini.com/experts/financial-services

The World World Wealth Report 2014 and other Capgemini thought leadership is available for your iPad through Capgemini's Financial Services Insights app. Download it through iTunes at

https://itunes.apple.com/us/app/capgeminis-financial-services/id668885174?mt=8

Connect with Capgemini:

About RBC Wealth Management

RBC Wealth Management is one of the world’s top 10 largest wealth managers*. RBC Wealth Management directly serves affluent, high-net-worth and ultra-high net worth clients in Canada, the United States, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia with a full suite of banking, investment, trust and other wealth management solutions. The business also provides asset management products and services directly and through RBC and third party distributors to institutional and individual clients, through its RBC Global Asset Management business (which includes BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management has more than C$690 billion of assets under administration, more than C$426 billion of assets under management and approximately 4,400 financial consultants, advisors, private bankers, and trust officers. For more information, please visit www.rbcwealthmanagement.com

About RBC

Royal Bank of Canada is Canada’s largest bank, and one of the largest banks in the world, based on market capitalization. We are one of North America’s leading diversified financial services companies, and provide personal and commercial banking, wealth management services, insurance, investor services and capital markets products and services on a global basis. We employ approximately 79,000 full- and part-time employees who serve more than 16 million personal, business, public sector and institutional clients through offices in Canada, the U.S. and 42 other countries. For more information, please visit rbc.com.

RBC supports a broad range of community initiatives through donations, sponsorships and employee volunteer activities. In 2013, we contributed more than $104 million to causes worldwide, including donations and community investments of more than $69 million and $35 million in sponsorships. Learn more at www.rbc.com/community-sustainability.

#   #   #

*Scorpio Partnership Global Private Banking KPI Benchmark 2013. In the United States, securities are offered through RBC Wealth Management, a division of RBC Capital Markets, LLC, a wholly owned subsidiary of Royal Bank of Canada. Member NYSE/FINRA/SIPC.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.