Puutteet teleyritysten toimittamissa tiedoissa viivästyttävät verkkovuokrauksen enimmäishintojen määrittämistä

Viestintävirastossa valmisteilla olevat tilaajayhteyksien* enimmäishintapäätökset viivästyvät useilla kuukausilla. Viivästys johtuu siitä, että teleyritysten toimittamat tiedot eivät ole riittävän luotettavia enimmäishintojen asettamiseksi. 

Viestintävirasto asetti joulukuussa 2012 kahdeksalle laajakaistaverkkojen vuokrauksen kannalta merkittävimmälle teleyritykselle (AinaCom Oy, Anvia Oyj, DNA Oy, Elisa Oyj, KYMP Oy, SSP Yhtiöt Oy, PPO Yhtiöt Oy ja TeliaSonera Finland Oyj) velvollisuuden noudattaa tilaajayhteyksien vuokraamisessa Viestintäviraston myöhemmin määrittämää enimmäishintaa. Samalla Viestintävirasto ilmoitti kuulevansa teleyrityksiä enimmäishintojen tasosta ja niiden asettamisessa käytettävästä menetelmästä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kuuleminen samoin kuin enimmäishintapäätösten antaminen viivästyvät, koska teleyritykset eivät ole toimittaneet Viestintäviraston tarvitsemia tietoja pyydetyssä aikataulussa. Lisäksi toimitetut tiedot ovat olleet puutteellisia ja epäluotettavia.

Tietoja kerätään hinnoittelun tueksi

Verkkojen vuokrauksen enimmäishintojen tulee lain mukaan olla kohtuullisia ja ne tulee määrittää operaattoreille aiheutuneet kustannukset huomioiden. Enimmäishintojen asettaminen perustuu uuteen vakiokomponenttimenetelmään, jossa verkon rakennusosat eli komponentit vakioidaan ja ne ovat kaikille yrityksille samat. Yrityskohtaisten enimmäishintojen laskemiseksi Viestintävirasto tarvitsee kuitenkin yrityskohtaiset tiedot käyttö- ja yleiskustannuksista sekä komponenttien määristä ja ikätiedoista. Näiden tietojen toimittamisessa monella yrityksellä on ollut suuria vaikeuksia.

– Olen pettynyt siihen, etteivät teleyritykset ole toimittaneet virastolle luotettavia tietoja omien verkkojensa rakenteesta ja kustannuksista. Haluan myös muistuttaa, että Viestintävirasto on kehittänyt vakiokomponenttimenetelmän tiiviissä yhteistyössä teleyritysten kanssa sekä kertonut tietojen keräämisen aikataulusta hyvissä ajoin etukäteen, toteaa Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Yrityskohtaisten tietojen luotettavuuden ja asetettavien enimmäishintojen oikeellisuuden varmistamiseksi Viestintävirasto tulee tekemään tarkastuksen kaikkiin kahdeksaan yritykseen. Tarkastukset tehdään tammi-helmikuussa 2014, ja enimmäishinnat pyritään määrittämään kevään 2014 aikana.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 0295 390 400
Johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402
Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

* Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään laajakaistaliittymän tarjoamiseksi loppuasiakkaalle ja jonka kilpaileva teleyritys joutuu vuokraamaan paikalliselta teleyritykseltä halutessaan tarjota laajakaistapalveluita toimialueella. Vuokrahintaa säännellään laajakaistamarkkinoiden kilpailun edistämiseksi ja palvelujen käyttäjien etujen turvaamiseksi. Ilman hintasääntelyä yritykset voivat vahvan markkina-asemansa turvin asettaa verkkojensa vuokran niin korkeaksi, että kilpailevien yritysten pääsy markkinoille käytännössä estyy. Tämä heikentää kilpailua, vähentää käyttäjien valinnanvapautta ja hidastaa palvelujen kehitystä ja hintojen laskua.

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.