Teleyritysten lisättävä tiedotusta viestintäpalveluiden toteuttamisesta ulkomailla

Viestintävirasto on selvittänyt kansainvälisen tiedustelutoiminnan vaikutuksia suomalaisille tarjottavien viestintäpalveluiden tietoturvallisuuteen. Teleyritysten antamissa selvityksissä tiedustelutoiminnan ei arvioitu vaikuttaneen palveluiden turvallisuuteen. Viestintäpalveluiden käyttäjien valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää kuitenkin käyttäjien tietoisuuden lisäämistä palvelun keskeisistä ominaisuuksista.

Teleyritykset ilmoittivat vastauksissaan toteuttavansa palveluitaan niihin sovellettavan sääntelyn mukaisesti. Teleyritykset kertoivat luovuttavansa tietoja viranomaisille ainoastaan lainsäädännön puitteissa. Ulkomailla toteutettavaan palveluun voidaan soveltaa monen valtion sääntelyä.

Selvitysten perusteella yli kolmasosa suomalaisista teleyrityksistä toteuttaa viestintäpalvelunsa kokonaan Suomessa ja suomalaisten yritysten toimesta. Tällöin palveluihin sovelletaan ainoastaan kotimaista lainsäädäntöä. Teleyritysten mukaan kansainvälisellä tiedustelutoiminnalla ei näin ollen arvioitu olevan erityistä vaikutusta viestinnän luottamuksellisuuteen.

Loput teleyritykset toteuttavat osan palveluistaan kokonaan tai osittain Suomen ulkopuolella. Ulkomailla toteutettujen palveluiden tietoturvaan saattaa kohdistua sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. Tällaisissa tilanteissa on käyttäjän perusoikeuksien toteutumisen ja viestintäpalveluita kohtaan tunteman luottamuksen kannalta välttämätöntä, että käyttäjällä on mahdollisimman kattavat tiedot palvelun keskeisistä turvallisuusominaisuuksista. Jos palvelun tietoturvaan, kuten viestinnän luottamuksellisuuteen kohdistuu teleyrityksen toimenpiteistä huolimatta erityinen uhka, teleyrityksen on sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan ilmoitettava siitä viipymättä tilaajalle ja käyttäjälle.

Viestintäpalveluiden käyttäjien on tärkeää tunnistaa omaan viestintäänsä kohdistuvat uhkat ja käytettävissään olevat keinot sen luottamuksellisuuden suojaamiseen. Viestintävirasto on julkaissut asiasta käyttäjille suunnatun ohjeen.

Viestintäviraston yhteenvetoon tiedusteluselvityksistä on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:

Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.