Tutkimus: Business coaching tehostaa tavoitteiden saavuttamista

Liike-elämässä käytetty henkilökohtainen valmennus eli business coaching on tehokas keino saavuttaa niin konkreettiseen suoriutumiseen kuin henkilökohtaiseen kehittymiseenkin liittyviä tavoitteita. Tähän tulokseen on tullut TkL, KTM, KM Ria Parppei väitöstutkimuksessaan ”Business coaching itsesäätelyn kehitysinterventiona”.

Business coaching on yksilöllinen valmennusmuoto, jolla tehostetaan tavoitteen saavuttamista ja henkilökohtaista kehittymistä liike- ja työelämässä. Ria Parppei on haastatellut suomalaisen yrityselämän valmentajia ja valmennettavia heidän kehityskokemuksistaan. Parppein tutkimus on ensimmäinen alalta tehty väitöskirja Suomessa ja kansainvälisestikin ensimmäinen, jossa coachingia tarkastellaan itsesäätelyn yhteydessä. Itsesäätelyä on tutkittu aiemmin lähinnä kasvatustieteissä, mutta Parppei on laajentanut sen koskemaan myös henkilöstöjohtamista.

Coaching-kirjallisuudessa itsesäätelyä ei ole tähän asti avattu konkreettisiksi sisällöiksi, vaan puhuttu abstraktisti "tiedostamattomista voimavaroista". Parppei määrittää itsesäätelyn ajattelun, toiminnan ja tunteiden tietoiseksi hallinnaksi, jolla tehostetaan tavoitteen saavuttamista. Tutkimus selvittää tällaisen itsesäätelyn kehittymistä ja sen kautta saavutettavia tuloksia.

Parppei mallintaa business coachingin systemaattiseksi vuorovaikutukseksi, joka parantaa työsuoritusta. Prosessissa kiinnitetään huomiota henkilökohtaisen motivaation lisäksi myös systemaattiseen toiminnan ylläpitämiseen, volitioon.

”Coachingin vuorovaikutuksen rakenne on sellainen, että se paitsi herättää innostuksen ja motivaation, myös ylläpitää toimintaa pidemmällä aikajänteellä. Näin motivaatio saa aikaan konkreettista toimintaa ja siten tehostaa tavoitteen saavuttamista”, sanoo Parppei, jolla itsellään on yli 20 vuoden kokemus liike-elämästä, muun muassa johtamisen ja henkilöstön kehittämisestä.

Valmennusprosessissa omaksutaan myös coaching-vuorovaikutusmalli, joka tehostaa itsesäätelyä ja kehittää valmennettavaa henkilökohtaisella tasolla. Tutkimuksessa valmentajan ja valmennettavan välinen dialogi kehitti valmennettavan ajatteluun liittyviä taitoja. Valmennettavat myös omaksuivat valmentajan käyttämiä menetelmiä ja pystyivät siirtämään niitä eteenpäin omassa vuorovaikutuksessaan.

Tulosten perusteella Parppei arvioi, että muuttamalla organisaation vuorovaikutuskulttuuria voidaan vaikuttaa merkittävästi sen tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.
”Juurruttamalla coaching-vuorovaikutusmalli kaikkeen kanssakäymiseen on mahdollista saavuttaa kulttuuri, jossa työntekijät voivat "sparrata" toinen toistaan parempaan suoritukseen organisaatiotasosta riippumatta.”

Tutkimuksessa haastatellut valmennettavat kokivat valmennuksen konkreettisesti tehostaneen heidän tavoitteeseen pääsyään. Parppein mukaan tutkimuksen osoittamat hyödyt tulisikin saada laajempaan käyttöön suomalaisessa liike-elämässä. Omassa yrityksessään Parppei onkin menestyksellisesti soveltanut tutkimustuloksiaan yritysmaailman tarpeisiin.

Väitöksen ajankohta: 12.12.2008 klo 12.00
Paikka: TKK, Tuotantotalouden laitos, Sali TU1, Otaniementie 17, Espoo
Vastaväittäjä: Professori Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän yliopisto
Valvoja: Professori Stina Immonen, Teknillinen korkeakoulu
Väitöskirjan nimi: Business coaching itsesäätelyn kehitysinterventiona
Väitöskirja verkossa: http://lib.tkk.fi/Diss/2008/isbn9512293070/
Väitöskirjan ala: Tuotantotalous, Työpsykologia ja johtaminen

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä TKK:n ylivahtimestarin ilmoitustaululla 10 päivää ennen väitöspäivää.

Lisätietoja: Ria Parppei, puh. 050 5015 313, ria.parppei@sparria.fi
Liitteenä oleva kuva on vapaasti tiedotusvälineiden käytössä.

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Multimedia

Multimedia