Kuntien mahdollista säästää sekä rahaa että ympäristöä koulujen tietotekniikkahankinnoissa

Uusi hankintamalli alensi kustannuksia ja paransi palvelun laatua Kauniaisten kouluissa

Uusin teknologia ja taajaan vaihtuvat laitteet eivät välttämättä takaa laadukkaita tietotekniikkapalveluita kouluissa. VTT:n toteuttama tutkimus Kauniaisten kouluissa osoitti, että vanhaa laitekantaa tehokkaasti hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä sekä vastata entistä paremmin oppilaiden tarpeisiin.

VTT arvioi Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen tietotekniikan hankintamallia, joka on ollut käytössä syksystä 2007 lähtien. Kauniaisten mallin kantavana ajatuksena on ostaa tietotekniikkapalvelua ja niiden ylläpitoa laitteiden asemesta ja hyödyntää tehokkaasti vanhempaa laitekantaa. Koulutoimi määrittelee itse tieto- ja viestintätekniset tarpeensa ja hankkii niiden mukaiset palvelut yrityksiltä kilpailutusten kautta. Perinteisesti koulujen tietotekniikkapalveluiden tuottamisesta ja hankkimisesta ovat vastanneet suoraan kuntien omat tietohallinnot.

VTT tutki, miten uusi hankintamalli on vaikuttanut Kauniaisten koulujen työasemien tietotekniikkapalveluiden laatuun ja minkälaisia taloudellisia sekä ympäristövaikutuksia sen käytöstä on tullut. Vaikuttavuuden mittaamisessa sovellettiin VTT:n kehittämää tietopalveluiden arviointityökalua, Evaservea (http://www.evaserve.fi/index_fi.html).

VTT:n arvioinnissa kävi ilmi, että Kauniaisten mallissa uusien päätelaitteiden ostotarve vähenee huomattavasti. Vanhojen laitteiden käyttöikä pitenee useilla vuosilla; Kauniaisissa päätelaitteiden käyttöikä on kaksinkertaistunut. Tämä on vähentänyt ympäristökuormitusta ja tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä. Kustannussäästöiksi arvioitiin lähes 40 prosenttia, vaikka laskelma kattoi toteutusratkaisuun liittyvät perustamiskustannukset.

Kauniaisissa otettiin syksyllä 2007 käyttöön Linux-pohjainen palvelin- ja verkkokeskeinen toteutusratkaisu. Järjestelmässä pääosa työpisteistä on verkosta palvelimien avulla käynnistyviä laitteita. Avoimen lähdekoodin työpöytäohjelmistot ja sovellukset on keskitetty palvelimille.

Uusi hankintamalli ja toteutusratkaisu ovat parantaneet työasemien toimintavarmuutta sekä vähentäneet sähkönkulutusta ja käynnistymisestä johtuvaa hukka-aikaa. VTT arvioi, että Kauniaisten hankintamalli on vähentänyt jätemäärää noin kahdeksan tonnia ja hiilidioksidipäästöjä noin 15 tonnia vuodessa. Kokonaisuudessaan työasemapalveluiden laatu Kasavuoren koulussa on parantunut. Palvelut vastaavat entistä paremmin käyttäjien tarpeita, mikä edistää tietotekniikan käyttöä oppimisessa.

Kauniaisten mukainen edullinen, laadukas ja toimiva koulujen tietotekniikan hankinta- ja toteutusmalli voisi tuoda Suomessa laajemminkin helpotusta talousvaikeuksissa oleville kunnille, minkä lisäksi siitä voitaisiin soveltaa kansainvälisesti muun muassa köyhissä maissa. Suomen vahvaa opetus- ja teknologiaosaamista yhdistämällä olisi mahdollista kehittää vientikonsepteja globaaleille markkinoille.

Kauniaisten hankintamallin soveltaminen edellyttää, että koulutoimessa on tarpeeksi tietoteknistä, hankinta- ja sopimusosaamista. Koulutoimilla tulisi olla aikaa, halua sekä kunnan tarjoama mahdollisuus toteuttaa tietotekniikkapalveluiden hankinta itsenäisesti. Myös palvelutarjonnan on oltava riittävää, mikä voi etenkin syrjäseuduilla olla haaste.

VTT:n tutkimus on osa kansallista Opetusteknologia koulun arjessa -hanketta (Optek), jossa luodaan edellytyksiä tasa-arvoiselle tieto- ja viestintätekniikan käytölle Suomen kouluissa. Optek-hankkeen kärkikouluihin kuuluvaa Kasavuoren koulua pidetään malliesimerkkinä siitä, kuinka tietotekniikkaa on mahdollista soveltaa innovatiiivisesti ja kustannustehokkaasti oppimisessa kestävä kehitys huomioon ottaen.

Mediamateriaali: http://www.vtt.fi/news/2011/041511_kuntien_mahdollista_saastaa_seka_rahaa_etta_ymparistoa_koulujen_tietotekniikkahankinnoissa.jsp

Lisätietoja:
Raine Hautala
Erikoistutkija, VTT
Puh. 040 584 1114
raine.hautala@vtt.fi

Pekka Leviäkangas
Johtava tutkija, VTT
Puh. 040 561 6529
pekka.leviakangas@vtt.fiLisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 280 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa