VTT ja Stella Polaris yhdistävät tutkimuksen ja improvisaation työyhteisöjen kehitystyössä

VTT ja improvisaatioteatteri Stella Polaris ovat yhdistäneet voimansa edistääkseen työyhteisöjen hyvinvointia, asiakaspalvelutaitoja ja riskinottokykyä.  Työyhteisön toimintaa kehitetään yhdistämällä vaikuttavuustutkimus ja vuorovaikutuskoulutus. Onnistunut muutosprosessi edellyttää koko työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantamista.  

Työyhteisöillä on taipumus urautua toimintatapoihin, joita on vaikea muuttaa. VTT on yhteistyössä Stella Polariksen kanssa kehittänyt Improvisoi!-menetelmän, jolla luodaan valmiuksia työyhteisön tärkeiksi katsomilleen muutoksille. Lähestymistavan erityisyys syntyy vuorovaikutuskoulutuksen ja vaikuttavuustutkimuksen yhdistämisestä. Kommunikointikykyä ei kehitetä vain yksilötasolla vaan koko työyhteisön tasolla.

Tietoyhteiskunnassa vuorovaikutustaidot ovat nousemassa maailmanlaajuisesti kärkiasiaksi. Improvisoi!-lähestymistavassa on kysymys työyhteisön sisäisen ja ulkoisen kommunikointikyvyn kehittämisestä, mikä erottaa sen selkeästi muista, perinteisistä lähestymistavoista. Muutosten läpiviennissä hyödynnetään henkilökunnan omaa luovuutta”, sanoo hankkeen projektipäällikkö, VTT:n erikoistutkija Tapio Koivisto.

VTT tutkii Improvisoi!-hankkessa, millaisia vaikutuksia vuorovaikutuskoulutuksella ja organisaation kehittämisinterventiolla sekä niiden yhdistämisellä on organisaation ulospäin suuntautuvaan toimintaan.

Koulutus auttaa osallistujia analysoimaan omaa sekä muiden ilmaisua haastavissa vuorovaikutustilanteissa (muun muassa kuuntelu, läsnäolo, sanaton viestintä, erilaiset toimintatavat). Parhaimmillaan vaikutukset näkyvät asiakkaille.

Menetelmässä ei keskitytä vain yhden ongelman tai muutoksen ratkaisemiseen, vaan kyse on useiden erilaisten ongelmien omatoimisesta ratkaisemisesta asiantuntijoiden tukemana.

VTT ja Stella Polaris ovat toteuttaneet kolme pilottihanketta, joiden avulla on saatu kokemusta ja luotu valmiudet uudenlaisen lähestymistavan soveltamiselle julkisten ja yksityisten organisaatioiden palvelumallien ja -kulttuurien kehittämiselle. Pilottikohteina ovat olleet Vantaan kirjasto, Lempäälän vanhustenhuolto ja Raision kaupunki. Pilotit toimivat menetelmän malleina muille kuntapuolen toimijoille.

Kehitysprojekti jakaantuu neljään, samanaikaiseen ja toisiinsa vaikuttavaan osaan. Ensimmäinen osa sisältää näyttelijöiden vetämät vuorovaikutuskoulutukset, joilla vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutusta. Toisen osan muodostavat niin sanotut tulevaisuusverstaat, joissa avainhenkilöt määrittävät, mihin tähdätään ja miten. Muutosprosessin tulokset yhdistyvät kolmannessa osassa, jossa työyhteisö luo työympäristöönsä uudet käytännöt. Neljännen osan muodostavat työyhteisön ulkopuoliset tahot (asiakkaat, veronmaksajat, rahoittajat), joihin muutosten on tarkoitus näkyä esimerkiksi parempana asiakaspalveluna.

Improvisoinnille on tilaa ja se on toivottavaakin prosessin eri vaiheissa: matkan varrella esiin tulevat muutostarpeet otetaan mukaan kehitystyöhön ja osallistujajoukkoa laajennetaan tarvittaessa. Menetelmä edellyttää kaiken aikaa osanottajiltaan herkkää kuulolla olemista.

Hankkeen rahoittajia ovat Työsuojelurahasto, VTT ja kolme asiakasorganisaatiota.

Mediamateriaali: http://www.vtt.fi/news/2011/040411_VTT_ja_Stella_Polaris_yhdistavat_tutkimuksen_ja_improvisaation_tyoyhteisojen_kehitystyossa.jsp

Lisätietoja:
Tapio Koivisto
Erikoistutkija, VTT
Puh. 020 722 3737
tapio.koivisto@vtt.fi

Micke Rejström
Improvisaatio- ja vuorovaikutuskouluttaja. Stella Polaris
Puh. 0400 425269
toimisto@stella-polaris.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 280 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa