WWF ja MTK etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä viljelijää

Nyt neljättä kertaa toteutettavalla viljelijäkilpailulla halutaan innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin. Tavoitteena on esitellä hyviä esimerkkejä parhaista käytännöistä, joista muut voivat ottaa oppia.

WWF Suomi ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ovat käynnistäneet kilpailun vuoden 2013 Itämeren ympäristöystävällisimmän maataloustuottajan löytämiseksi Suomesta. Suomen kilpailu on osa laajempaa, koko Itämeren alueen kattavaa kilpailua, jonka järjestävät WWF ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumi (BFFE) yhdessä eri maiden viljelijäjärjestöjen kanssa.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

”Innovatiivisten ja uusien käytäntöjen rinnalla tärkeitä ovat myös yksinkertaiset ja helposti toteutettavat toimet, joita viljelijöiden eri puolilla Itämeren aluetta on helppo ottaa käyttöön”, kertoo suojeluasiantuntija Elina Erkkilä WWF Suomesta.

Kilpailuun kannustetaan mukaan yksittäisiä viljelijöitä, viljelijäjärjestöjä ja muita kiinnostuneita tahoja eri puolilta Itämerta. Kilpailussa valitaan jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta kansallinen voittaja, joka saa 1000 euron palkintosumman. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla. Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla.

”Kilpailun avulla haluamme innostaa viljelijöitä valitsemaan sellaisia menetelmiä, jotka vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta ja antaa näistä menetelmistä konkreettisia esimerkkejä. Syyllistämisen sijaan tarvitaan hyviä esimerkkejä ja neuvontaa sekä ympäristönsuojeluhengen nostattamista”, Erkkilä sanoo.

”Hyviä käytäntöjä löytyy niin tavanomaisilta tiloilta kuin luomutiloilta, ja haluammekin kannustaa kaikkia ympäristöystävällisiä tuottajia jakamaan ja näyttämään vastuullisia ratkaisujaan”, sanoo ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta.

Palkintokriteerit ja hakulomakkeet löytyvät osoitteista www.wwf.fi/viljelijapalkinto ja www.mtk.fi/ymparisto/Vesiasiat/fi_FI/itameri/. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30. huhtikuuta 2013. Viljelijät voivat ilmoittautua kilpailuun itse tai heitä voivat ehdottaa kunkin maan viljelijäjärjestöt. Suomen voittaja julkistetaan 29. toukokuuta 2013.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on jaettu vuosina 2009, 2010 ja 2011. Viimeksi kilpailun voitti puolalainen Marian Rak, joka on muun muassa rakentanut tilalleen laskeutusaltaita ja tulvaniittyjä, perustanut suojavyöhykkeitä ja istuttanut puita peltoaukeiden väliin. Suomen kilpailun voittaja oli Toni ja Mari Haapakosken omistama Koivurinteen tila. Kilpailun tuomaristo painotti ratkaisussaan tilan tehokasta ravinteiden kierrätystä, joka oli erillisteema edellisessä Suomen osakilpailussa. 

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540

Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

Tiedoksi toimituksille:

WWF:n Itämeri-ohjelma järjestää kilpailun yhdessä Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) ja Itämeren lähialueilla toimivien maanviljelijäjärjestöjen kanssa (Suomessa MTK). Kilpailun aiemmat voittajat ovat:

2011: Marian Rak, Puola

2010: Håkan ja Teri Lee Eriksson, Ruotsi

2009: Katariina Vapoja ja Jyrki Ankelo, Suomi

Edellisen kilpailun voittajista kerrotaan Baltic Sea Farmer of the Year Award 2011 -esitteessä osoitteessa http://wwf.fi/mediabank/3463.pdf (englanniksi).

Lisää tietoa maatalouden parhaista ympäristökäytännöistä löytyy Ratkaisuja Itämeren alueen maataloudelle -esitteestä osoitteessa http://wwf.fi/mediabank/2910.pdf.

WWF:n Itämeri-ohjelma

WWF:n Itämeri-ohjelma eli Baltic Ecoregion Programme on kunnianhimoinen ja merkittävä ohjelma, joka työskentelee niin kentällä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Ohjelmassa on tehty ahkerasti työtä vuodesta 2007 lähtien rehevöitymisongelmien parissa kaikissa Itämeren maissa. Erityisesti on selvitetty maatalouden vaikutusta Itämeren tilaan ja etsitty ratkaisuja asiaan. WWF:n tavoite on pienentää rehevöitymisen aiheuttamaa uhkaa Itämeren luonnon monimuotoisuudelle. Siksi WWF pyrkii edistämään ympäristömyönteisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä Itämereen.

***

Pressmeddelande 12.12.2012

WWF och MTK söker efter den miljövänligaste odlaren i Östersjöområdet

Med denna tävling vill organisatörerna inspirera jordbrukare till odlingsmetoder som kan hjälpa Östersjön må bättre. Tävlingens ändamål är att presentera goda exempel på bästa praxis, något som andra kan ta del av.

WWF Finland och Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund MTK har inlett tävlingen för att hitta den Östersjövänligaste odlaren i Finland år 2013. Den riksomfattande tävlingen är en del av hela Östersjöområdets tävling som ordnas av WWF och jordbrukarnas miljöforum i Östersjöområdet (BFFE).

Syftet med priset är att förmedla information om bästa praxis för Östersjövänlig odling och att ge ett erkännande till de odlare som är föregångare vad gäller användningen av innovativa metoder, särskilt när det är fråga om att minska avrinningen av näringsämnen som orsakar övergödning.

”Förutom innovativa och nya metoder är det även viktigt att hitta enkla och lätt genomförbara åtgärder som odlarna runtom Östersjön enkelt kan ta i bruk”, berättar naturskyddsexperten Elina Erkkilä från WWF Finland.

Man uppmuntrar enskilda odlare, odlarorganisationer och andra intresserade aktörer i Östersjöområdet att delta i tävlingen. I tävlingen utses en nationell vinnare från alla nio Östersjöländerna och prisbeloppet är 1000 euro. Den nationella vinnaren i Finland får även en rekreationssemester för hela familjen. Bland de nationella vinnarna utses en vinnare av hela tävlingen och han/hon får 10 000 euro.

”Med tävlingens hjälp vill vi uppmuntra odlarna att välja sådana metoder som minskar näringsbelastningen på Östersjön och dessutom ge konkreta exempel på sådana metoder. I stället för att orsaka skuldkänslor behöver vi bra exempel och rådgivning samt arbeta för att höja känslan för miljöskydd”, säger Erkkilä.

”Man hittar god praxis på såväl traditionella som ekologiska gårdar och vi vill nu uppmuntra alla miljövänliga odlare att visa upp och dela med sig av sina ansvarsfulla lösningar”, säger miljödirektör Liisa Pietola från MTK.

Tävlingskriterier och anmälningsblanketter hittar du på adresserna www.wwf.fi/viljelijapalkinto och www.mtk.fi/ymparisto/Vesiasiat/fi_FI/itameri/. Ansökningarna ska lämnas in senast den 30 april 2013. Jordbrukare uppmanas föreslå sig själva som tävlingsdeltagare, eller bli utnämnda av jordbrukarorganisationer i det egna landet. Den finska vinnare offentliggörs den 29 maj 2013.

Miljöpriset till odlare i Östersjöområdet har delats ut åren 2009, 2010 och 2011. Den senaste vinnaren var Marian Rak från Polen, som bland annat på sin gård har byggt sedimenteringsbassänger och översvämningsängar, har grundat skyddszoner och planterat träd mellan åkerområden. I Finland vanns tävlingen av Toni och Mari Haapakoski som äger gården Koivurinne. Tävlingsjuryn betonade i sitt beslut den effektiva återvinningen av näringsämnen på gården, vilket förra året utgjorde ett separat tema för deltävlingen i Finland.

Mer information:

Naturskyddsexpert Elina Erkkilä, WWF Finland, 050 522 4540

Miljödirektör Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

För kännedom till redaktioner:

WWF:s Östersjöprogram arrangerar tävlingen i samarbete med miljöforumet för odlarna i Östersjöområdet (Baltic Farmers Forum for the Environment, BFFE) och jordbrukarorganisationerna i Östersjöområdet (i Finland MTK). Tidigare vinnare i tävlingen är:

2011: Marian Rak, Polen

2010: Håkan och Teri Lee Eriksson, Sverige

2009: Katariina Vapoja och Jyrki Ankelo, Finland

Du kan läsa mer om de tidigare vinnarna i broschyren Baltic Sea Farmer of the Year Award 2011 på http://wwf.fi/mediabank/3463.pdf (på engelska). Mer information om bästa praxis inom jordbruk hittar du i broschyren Lösningar för jordbruket i Östersjöområdet på http://wwf.fi/mediabank/2910.pdf (på finska).

WWF:s Östersjöprogram

WWF:s Östersjöprogram, dvs. Baltic Ecoregion Programme, är ett ambitiöst och viktigt program, som arbetar såväl ute på fältet som på samhällelig nivå. Sedan år 2007 har man arbetat intensivt med frågor som gäller eutrofiering i alla Östersjöländer. Man har lagt särskild fokus på jordbrukets inverkan på Östersjön och försökt hitta lösningar på problemet. WWF:s mål är att minska det hot som eutrofieringen utgör mot naturens mångfald i Östersjön. Därför arbetar WWF för att främja miljövänliga jordbruksmetoder som minskar tillförseln av näringsämnen, t.ex. fosfor och kväve, till Östersjön.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Liitteet & linkit