KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PÖRSSITIEDOTE         4.2.2010 klo 08.05 
KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                  

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 500.000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

9. Osingonjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä päättäminen

Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään 7.4.2010.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä.

12. Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 e/v), varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

13. Palkkion määrääminen tilintarkastajalle

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäseniä ja heidät on esitelty yhtiön Internet-sivuilla.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista

Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista:

16.1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

16.1.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.500.000 kappaletta. 16.1.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 16.1.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 16.1.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2009 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

16.2. Hallituksen ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista:

16.2.1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25.000.000. 16.2.2. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 16.2.3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 16.2.4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 16.2.5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen kohteena on enintään 12.645.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2009 annetun valtuutuksen luovuttaa omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä viisi vuotta.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4.2.2010 alkaen Internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 17.2.2010 alkaen Internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2009 postitetaan sitä pyytävälle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi viimeistään 24.3.2010.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.3.2010 jollakin seuraavista tavoista: 1. YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita 2. Telefaksilla numeroon 020 433 2077 3. Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 4. Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.3.2010 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten 5.3.2010 klo 10.00 mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö voi ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon ja tällaisella omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta ja ääntä.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 12.00.Helsinki 3.2.2010

YIT Oyj HallitusJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa