KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUS      6.2.2009 KLO 08:10     

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                  

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Asialuettelo on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla www.yit.fi/yhtiokokous2009.

1.1. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 0,50 euroa osakkeelta ja että oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään 2.4.2009.

1.2. Hallitus Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä ja että puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja jäseniksi Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 e/v), varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

1.3. Tilintarkastaja Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

2.1. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

2.1.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.100.000 kappaletta.

2.1.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

2.1.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

2.1.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2008 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

2.2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta:

2.2.1 Valtuutuksen kohteena on enintään 12.700.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

2.2.2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.

2.2.3. Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2008 annetun valtuutuksen luovuttaa omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2008 tilinpäätösinformaatio on osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2008 postitetaan sitä pyytävälle. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 8/2009 lähtien.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2009 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 27.2.2009.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään 4.3.2009 jollakin seuraavista tavoista: 1) YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous2009 noudattaen siellä annettuja ohjeita 2) Telefaksilla numeroon 020 433 2077 3) Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 4) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.3.2009 klo 16.00.

Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

Helsinki 5.2.2009

YIT Oyj HallitusJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit