KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PÖRSSITIEDOTE     9.2.2007 KLO 8.05

 KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16. päivänä maaliskuuta 2007 alkaen klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo 12.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1.1. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 28.3.2007.

1.2. Hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 25 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan: puheenjohtaja Reino Hanhinen, varapuheenjohtaja Eino Halonen ja jäsenet Sari Baldauf, Antti Herlin ja Teuvo Salminen.

Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

2. Yhtiöjärjestyksen kokonaismuutos.

Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

Yhtiöjärjestyksen 3 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta enimmäis- ja vähimmäispääomasta ja nimellisarvosta poistetaan ja tilalle tulee maininta yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi kahteen eri paikkaan selventävä maininta siitä, että puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen ao. tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määräys yhtiön toiminimenkirjoittamisesta ja prokuroista. Uudessa OyL:ssa on säännös yhtiön edustamisesta. Uusi laki ei tunne käsitettä toiminimen kirjoittaminen. Uuden lain säännökset on otettu huomioon ehdotuksen sanamuodossa, itse sisältöä ei ehdoteta muutettavaksi.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään, jossa määrätään mm. kokouskutsutavasta, ehdotetaan lisättäväksi sana muutoin.

Yhtiöjärjestyksen 9 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luettelossa on otettu huomioon uuden OyL:n säännökset kokouksessa käsiteltävistä asioita.

Yhtiöjärjestyksen 10 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan määräykset liittyen osakkeiden kuulumisesta arvo- osuusjärjestelmään ja tilalle tulee määräys siitä, että osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään välimiesmenettelyssä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, ehdotetaan poistettavaksi.

3. Vuoden 2004 ja 2006 optio-ohjelmien ehdot

Edellyttäen, että yhtiöjärjestys muutetaan em. tavalla, ehdotetaan otettavaksi optio-ohjelmien osakemerkintöjen ehtojen osalta huomioon, että yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja päätettäväksi, että optio-oikeuksien perusteella merkittäessä osakkeita, koko merkintähinta kirjataan osakepääomaan, minkä vuoksi ehtojen määräys enimmäisosakepääoman korotuksen määrästä poistetaan.

4. Osakepääoman korottaminen

Edellyttäen, että yhtiöjärjestys muutetaan em. tavalla, ehdotetaan osakepääomaa korotettavaksi rahastokorotuksena 82.822.459,92 eurolla 146.210.995,92 euroon siirtämällä ylikurssirahaston määrä 82.822.459,92 euroa osakepääomaan. Korotuksessa ei anneta uusia osakkeita.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2006 tilinpäätösinformaatio sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2006 postitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.
Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 9/2007 lähtien.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 6.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.3.2007 toimistoaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 puhelimitse Liisa Nordbergille numeroon 020 433 2257 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 tai telefaksilla numeroon 020 433 2077. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse liisa.nordberg@yit.fi tai pirkko.pesonen@yit.fi tai postitse osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em.
osoitteeseen.

Helsinki 8.2.2007

YIT Oyj HallitusJakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa