KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

1 (5)
YIT-YHTYMÄ OYJ  PÖRSSITIEDOTE     10.2.2006 KLO 8.05

 KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 13. päivänä maaliskuuta 2006 alkaen klo 15.00 Finlandia talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 E, Helsinki (sisäänkäynti ovista M3 ja K3).

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1.Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1.1.Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 23.3.2006.

1.2. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 25 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5 ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Eino Halonen, Reino Hanhinen, Antti Herlin ja Teuvo Salminen sekä uutena jäsenenä Sari Baldauf. Samat tahot tulevat ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Ehdotettavat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään valinnalle.

2. Yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:ien muuttaminen.

Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

Yhtiöjärjestyksen 1 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön toiminimi ja ruotsiksi oleva rinnakkaistoiminimi muuttuvat muotoon YIT Oyj ja YIT Abp.

Yhtiöjärjestyksen 2 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että toimialaan lisätään sana verkkopalvelut.

Yhtiöjärjestyksen 3 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakkeen nimellisarvo muutetaan yhdestä eurosta 0,50 euroksi.
Muutosehdotus tarkoittaa toteutuessaan sitä, että jokaisesta yhden euron nimellisarvoisesta osakkeesta tulee kaksi 0,50 euron nimellisarvoista osaketta eli yhtiön osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistuu osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.
Osakepääomaa ei koroteta. Nimellisarvon muutoksen aiheuttama muutos osakkeiden lukumäärään toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiöjärjestyksen 4 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä hallitukseen ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseneksi ei voida valita 67 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Yhtiöjärjestyksen 9 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

3. Vuoden 2002 ja 2004 optio-oikeuksien ehtojen muuttaminen

3.1. Vuoden 2002 C ja D optio-oikeuksien ehtoja ehdotetaan muutettavaksi edellyttäen, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla. Voimassa olevien optioehtojen mukaisesti, mikäli osakkeen nimellisarvoa ennen merkintäajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Muutosta ehdotetaan siten, että kukin C ja D optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään neljä 0,50 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä siten, että osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla. Voimassa olevien ehtojen mukaan kukin C ja D optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi osaketta, joiden nimellisarvo on yksi euro. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2.800.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla.

C optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi ehdotetaan muutettavaksi 3,2725 euroa, mikä on puolet nykyisestä 6,545 euron merkintähinnasta. D optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi ehdotetaan muutettavaksi 2,9225 euroa, mikä on puolet nykyisestä 5,845 euron merkintähinnasta.

3.2. Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien ehtoja ehdotetaan muutettavaksi edellyttäen, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.
Muutosta ehdotetaan siten, että kukin E ja F optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi 0,50 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 1.200.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 600.000 eurolla. Voimassa olevien ehtojen mukaan kukin E ja F optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden osakkeen, jonka nimellisarvo on yksi euro. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 600.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 600.000 eurolla.

Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintäpaikaksi ehdotetaan muutettavaksi Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit YIT-Yhtymä Oyj:n pääkonttorin sijaan, kuten on päätetty vuoden 2002 C ja D optio- oikeuksien osalta aikaisemmin.

Osakkeiden merkintähinta ehdotetaan muutettavaksi 7,70 euroksi osakkeelta, mikä on puolet voimassa olevien ehtojen mukaisesta 15,40 euron määrästä. Edelleen ehdotetaan, että osinkojen vaikutus merkintähintaan muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla: Osakkeen merkintähintaa alennetaan E optioiden osalta vuosina 2005 ja 2006 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävien osakekohtaisten osinkojen puolella määrällä ja F optioiden osalta vuosina 2005 ja 2006 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävien osakekohtaisten osinkojen puolella määrällä ja 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävän osakekohtaisen osingon määrällä. Hallitus vahvistaa ennen merkintäaikojen alkamista osakkeiden merkintähinnan.

4. Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi

Optio-oikeudet ehdotetaan tarjottavaksi vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio- oikeudet on tarkoitettu osaksi YIT-konsernin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkittäväksi esitetään annettavaksi enintään 300.000 K, 900.000 L, 900.000 M ja 900.000 N optio-oikeutta. Kaikki optio-oikeudet on tarkoitus antaa YIT Rakennus Oy:n (täysin omistettu tytäryhtiö) merkittäviksi 31.5.2006 mennessä. YIT Rakennus Oy:n merkitsemät optio-oikeudet jaetaan vuosina 2006 (K), 2007 (L), 2008 (M) ja 2009 (N) YIT-Yhtymä Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella YIT- konsernin yhtiöiden palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville, YIT-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille konsernin johto- ja avainhenkilöille. YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää siitä, kuinka paljon optio-oikeuksia yksittäisille henkilöille jaetaan. Vuoden 2006 L, M ja N optio-oikeudet jaetaan vuosien 2006, 2007 ja 2008 tulosten osoittaman kannattavuuden ja kasvun perusteella ehdoista tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden 0,50 euron nimellisarvoisen osakkeen. Merkintöjen seurauksena YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 1.500.000 eurolla eli osakkeita voidaan merkitä enintään 3.000.000 kpl. Osakkeita voidaan merkitä 1.4.-30.11.2007 (K ja L), 1.4.-30.11.2008 (K, L ja M), 1.4.-30.11.2009 (M ja N) sekä 1.4.-30.11.2010 (N).

Osakkeiden merkintähinta tulee perustumaan YIT Oyj:n osakkeen pörssikurssiin ja ylittää Helsingin pörssin joulukuussa 2005 sekä tammi- ja helmikuussa 2006 päätettyjen kauppojen keskikurssin 10 %:lla lisättynä ja kahdella jaettuna. Osakkeen em. tavalla määräytyvää merkintähintaa alennetaan: K ja L optio-oikeuksien osalta vuonna 2007, M optio-oikeuksien osalta vuosina 2007 ja 2008, optio-oikeuksien N osalta vuosina 2007, 2008 ja 2009 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Yhtiön hallitus vahvistaa ennen merkintäaikojen alkamista osakkeiden merkintähinnat.

Mikäli yhtiökokous ei päätä muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla, ehdotetaan optio-ohjelmasta päätettäväksi siten, että yhtiön toiminimi on nykyisessä muodossaan optioehdoissa ja optioiden ja niiden perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärät ovat puolet edellä mainituista, osakkeen nimellisarvo on yksi euro ja osakkeen merkintähinta on kaksinkertainen verrattuna edellä mainittuun.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2005 tilinpäätöstä sekä hallituksen ehdotuksia koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Tilinpäätösinformaatio ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös internetissä YIT-Yhtymä Oyj:n kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2005 postitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Myös vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 9/2006 lähtien.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 3.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.3.2006 toimistoaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 puhelimitse Liisa Nordbergille numeroon 020 433 2257 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 tai telefaksilla numeroon 020 433 2077. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse liisa.nordberg@yit.fi tai pirkko.pesonen@yit.fi tai postitse osoitteella YIT-Yhtymä Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em.
osoitteeseen.

Helsinki 9.2.2006

YIT-Yhtymä Oyj HallitusYIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa