KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT-YHTYMÄ OYJ  PÖRSSITIEDOTE     15.2.2005 KLO 8.05

 KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä maaliskuuta 2005 alkaen klo 15.00 Finlandia talon Helsinki- salissa, Mannerheimintie 13 E, Helsinki (sisäänkäynti ovista M3 ja K3).

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1.Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1.1.Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 30.3.2005.

2. Omien osakkeiden hankkiminen

Omia osakkeita ehdotetaan päätettäväksi hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

2.1. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai hankittaessa liiketoimintaan omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi tai siihen liittyen tai luovutettaviksi Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai mitätöitäviksi.
2.2. Osakkeita hankitaan vähintään 200 ja enintään 2.000.000 kappaletta.
2.3. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
2.4. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
2.5. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
2.6. Koska hankittavien ja yhtiön hallussa jo olevien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja alle 5 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
2.7. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 31.1.2005 yhteensä 2.605.462 osaketta yhtiön 61.292.854 osakkeesta, mikä on 4,25 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 4,25 %. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida etukäteen määritellä.

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen seuraavin ehdoin:

3.1.Valtuutuksen kohteena on enintään 2.000.000 yhtiölle edellisen ehdotuksen perusteella mahdollisesti hankittavaa omaa osaketta.
3.2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
3.3. Omat osakkeet luovutetaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa tai kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi tai siihen liittyen. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä ne Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
3.4. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
3.5. Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2004 tilinpäätöstä sekä hallituksen ehdotuksia koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Tilinpäätösinformaatio ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös internetissä YIT-Yhtymä Oyj:n kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2004 postitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Myös vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 9/2005 lähtien.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 4.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 11.3.2005 toimistoaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 puhelimitse Liisa Nordbergille numeroon 020 433 2257 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 tai telefaksilla numeroon 020 433 2412. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse liisa.nordberg@yit.fi tai pirkko.pesonen@yit.fi tai postitse osoitteella YIT-Yhtymä Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em.
osoitteeseen.

Helsinki 14.2.2005

YIT-Yhtymä Oyj HallitusYIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa