Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016: Liikevaihto kasvoi, Venäjällä myönteistä kehitystä kolmannella neljänneksellä

YIT Oyj Pörssitiedote 27.10.2016 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen mukaisesti*

Heinä–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 13 % 443,8 (391,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 14 %. Oikaistu liikevoitto oli 19,0 (20,3) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,3 % (5,2 %). Kaudella kirjattiin oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Tilauskanta laski 3 % kesäkuun lopun tasolta ja oli 2 640,7 miljoonaa euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -22,8 (11,9) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 7 % 1 269,9 (1 182,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10 %. Oikaistu liikevoitto oli 51,2 (59,4) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,0 % (5,0 %). Kaudella kirjattiin oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -21,7 (140,3) miljoonaa euroa.

Konserniraportointi, IFRS  

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä*

Heinä–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 15 % 419,3 (363,8) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -20,9 (1,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -5,0 % (0,4 %). Oikaistu liikevoitto oli 6,1 (11,8) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,5 % (3,3%)

Tammi–syyskuu

Liikevaihto laski 6 % 1 153,2 (1 220,6) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -7,6 (53,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -0,7 % (4,4 %). Oikaistu liikevoitto oli 19,4 (63,5) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,7 % (5,2 %).

Tulosohjeistus vuodelle 2016 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton** arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0 miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

** Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku ”liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liikevoitto”. Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä ja sisältävät muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalennukset. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Julkistimme syyskuussa yhtiön uudistetun strategian seuraavalle kolmivuotiskaudelle. YIT:n kasvun ja kannattavuuden parantamisen moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys aiempaa laajemmin kumppaneita osallistaen. Tilauskantamme Suomessa ja CEE:ssä on vahva, mikä antaa tukevan pohjan seuraavan kolmivuotiskauden kasvulle. Painopisteen siirtäminen kasvuun on mahdollista kuluneen strategiakauden aikana alentuneen nettovelan ja entistä pääomatehokkaampien liiketoimintamallien ansiosta.

Pääomamarkkinapäivän yhteydessä kerroimme, että edelliselle strategiakaudelle asetettu pääomanvapautusohjelma saatetaan tavoitteiden mukaisesti päätökseen. Pääomanvapautusohjelman loppuunsaattaminen näkyy katsauskauden tunnusluvuissa ja kannattavuuskehityksessä. Pääoman kiertonopeuden parantaminen jatkuu kuitenkin osana normaalia liiketoimintaa. Strategiamme mukaisesti pyrimme vahvistamaan kasvua vapauttamalla pääomaa Venäjältä ja sijoittamalla sitä kasvukeskusten hankekehitykseen Suomessa ja CEE-maissa.

Heinä–syyskuussa näimme positiivisen vireen jatkuvan ja liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisen iloinen olen siitä, että kolmas vuosineljännes oli myönteinen Asuminen Venäjä -toimialalla; toimialan oikaistu liikevoitto oli positiivinen ensimmäisen kerran vuoden 2016 aikana. Tavoittelemme Venäjällä positiivista oikaistua liikevoittoa toisella vuosipuoliskolla. Tavoitteena on jatkaa toimintaa kaikilla nykyisillä toiminta-alueilla Venäjällä, mutta pienentää Venäjälle investoitua pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa (noin 80 miljoonaa euroa) 2018 loppuun mennessä.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialan liikevaihto pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä ja kannattavuus parani vertailukauteen nähden. Toimialalla tavoitteenamme on parantaa edelleen kannattavuutta lisäämällä kuluttajamyyntiä ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Saimme käyntiin muun muassa useita Smartti-kohteita Suomessa ja käynnistimme Slovakian suurimman aluehankkeemme Bratislavassa.

Toimitilat ja infra -toimialalla liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 24 % vuoden takaiseen verrattuna. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta lisäämällä pidemmän arvoketjun hankkeiden määrää sekä omaperusteisessa että neuvottelu- ja kilpailupohjaisessa liiketoiminnassa. Hyvänä esimerkkinä voin mainita Triplan, jonka vuokraus on edennyt odotuksiamme nopeammin. Katsauskauden aikana olemme voittaneet uusia, merkittäviä hankkeita, joiden urakkasopimukset allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen. YIT valittiin esimerkiksi Metropolian Myllypuron kampushankkeen toteuttajaksi.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 7–9/16 7–9/15 Muutos 1–9/16 1–9/15 Muutos 1–12/15
Liikevaihto 419,3 363,8 15 % 1 153,2 1 220,6 -6 % 1 732,2
Liikevoitto -20,9 1,5 -7,6 53,2 81,6
Liikevoitto-% -5,0 % 0,4 % -0,7 % 4,4 % 4,7 %
Tulos ennen veroja -24,8 -5,1 -389 % -24,2 39,8 61,3
Katsauskauden tulos*** -22,6 -4,0 -467 % -22,1 31,2 47,2
Osakekohtainen tulos, e -0,18 -0,03 -467 % -0,18 0,25 0,38
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -22,8 11,9 -21,7 140,3 183,7
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
611,4 574,6 6 % 611,4 574,6 6 % 529,0

Velkaantumisaste
kauden lopussa, %
118,9 % 106,1 % 118,9 % 106,1 % 101,1 %
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
30,1 % 33,1% 30,1% 33,1 % 32,9 %

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 7–9/16 7–9/15 Muutos 1–9/16 1–9/15 Muutos 1–12/15
Liikevaihto  443,8 391,7 13 % 1 269,9 1 182,7 7 % 1 651,2
Asuminen Suomi ja CEE 167,0 165,8 1 % 517,9 557,0 -7 % 777,8
Asuminen Venäjä 76,0 63,9 19 % 183,9 204,8 -10 % 266,4
Toimitilat ja infra 203,1 164,1 24 % 575,0 427,1 35 % 615,6
Muut erät -2,3 -2,0 -6,9 -6,2 -8,6
Liikevoitto -8,0 10,0 24,2 49,0 -51 % 65,7
Liikevoitto-% -1,8 % 2,6 % 1,9 % 4,1 % 4,0 %
Oikaistu liikevoitto  19,0 20,3 -7 % 51,2 59,4 -14 % 76,0
Asuminen Suomi ja CEE 12,9 12,3 5 % 41,5 42,6 -3 % 56,0
Asuminen Venäjä 0,7 1,7 -59 % -5,1 10,2 10,9
Toimitilat ja infra 8,2 8,3 -2 % 26,9 15,1 78 % 22,7
Muut erät -2,7 -2,0 -12,0 -8,5 -13,5
Oikaistu liikevoitto-% 4,3 % 5,2 % 4,0 % 5,0 % 4,6 %
Asuminen Suomi ja CEE 7,7 % 7,4 % 8,0 % 7,7 % 7,2 %
Asuminen Venäjä 0,9 % 2,7 % -2,8 % 5,0 % 4,1 %
Toimitilat ja infra 4,0 % 5,1 % 4,7 % 3,5 % 3,7 %
Oikaisuerät -27,0 -10,4 -27,0 -10,4 -10,4
Tulos ennen veroja -17,0 -0,7 yli tuhat %  -7,5 20,9 27,0
Katsauskauden tulos*** -15,9 -0,8 yli tuhat %  -8,7 15,5 20,0
Osakekohtainen tulos, e -0,13 -0,01 yli tuhat %  -0,07 0,12 0,16
Sijoitetun pääoman tuotto
(viim. 12 kk), %
3,6 % 5,1 % 3,6 % 5,1 % 5,3 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
509,1 529,2 -4 % 509,1 529,2 -4 % 460,8
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
33,8 %  35,5 %  33,8 %  35,5 %  35,5 % 
Tilauskanta kauden lopussa 2 640,7  2 314,6  14 %  2 640,7  2 314,6  14 %  2 172,9 

***Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 200 asuntoa (10/15: yli 100), CEE-maissa noin 100 asuntoa (10/15: noin 80) ja Venäjällä yli 300 asuntoa (10/15: noin 200).

10.10. JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä ylitti 5 prosentin rajan.

18.10. JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä alitti 5 prosentin rajan.

25.10. YIT allekirjoitti uuden 200 miljoonan euron syndikoidun vakuudettoman valmiusluottosopimuksen ydinpankkiensa kanssa korvatakseen vuonna 2018 erääntyvän syndikoidun valmiusluoton. Uusi komittoitu valmiusluotto erääntyy tammikuussa 2020 ja siinä on samat kaksi kovenanttia: omavaraisuusaste (IFRS) tulee olla vähintään 25,0 % ja velkaantumisaste (IFRS) tulee olla alle 150,0 %. Valmiusluotto on tarkoitettu reserviksi konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja uuden fasiliteetin katsotaan olevan kooltaan riittävä tähän tarkoitukseen. 

Näkymät vuodelle 2016

Tulosohjeistus ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0 miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2016 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: Syyskuun lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 56 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli 60 % vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon viimeisen vuosineljänneksen uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

Toimitilat ja infra -toimialan tuloksentekokyvyn odotetaan olevan vuoden toisella puoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Venäjällä vallitsevan vaativan markkinaympäristön odotetaan pitävän Asuminen Venäjä -toimialan kannattavuuden vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2015 tapaan Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla sijoittajakohteiden osuuden liikevaihdosta arvioidaan pysyvän korkeana, mikä vaikuttaa toimialan oikaistuun liikevoittomarginaaliin negatiivisesti. Syksyllä 2013 aloitetun pääomanvapautusohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti vuonna 2016, ja pääomanvapautustoimien odotetaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti oikaistuun liikevoittomarginaaliin.

Markkinanäkymät

Suomi

Suomessa makrotalouden heikkouden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja toimitilamarkkinoihin vuonna 2016.

Asuntojen kuluttajakysynnän odotetaan piristyvän hieman ja kysynnän arvioidaan kohdistuvan erityisesti pieniin, kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa. Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta sijainnin merkityksen korostuvan entisestään. Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena toimitilarakentamisessa. Uusiin infrahankkeisiin kohdistuvan poliittisen tuen arvioidaan piristävän inframarkkinaa. Rakentamisen korkea aktiviteetti on johtanut resurssipulaan.

Venäjä

Venäjällä taloustilanteen ei odoteta enää heikentyvän, mutta näkyvyys on heikko ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti myös asuntomarkkinoihin. Rakentamisen kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina nimellisesti. Kysynnän odotetaan kohdistuvan erityisesti pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin.

CEE-maat

CEE-maissa positiivisen talouskehityksen odotetaan tukevan kysyntää asunto- ja toimitilamarkkinoilla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan Tšekissä, Slovakiassa ja Liettuassa ja pysyvän vakaana Puolassa, Virossa ja Latviassa. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman.

Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä ja korkotason matalana.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 27.10.2016 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.  

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 817 10495.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja 

JakeluNASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä.Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssäwww.yit.fi 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi