Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014: Kohtuullista kehitystä Asumisessa, haasteita Toimitilat ja infra -toimialalla

 

YIT OYJ                        PÖRSSITIEDOTE                                              25.4.2014 KLO 8.00

 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2014:
Kohtuullista kehitystä Asumisessa, haasteita Toimitilat ja infra -toimialalla

 

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

 

Tammi-maaliskuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 11 % 403,1 (452,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 6 %.
  • Liikevoitto oli 26,9 (35,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,7 % (7,9).
  • Tilauskanta pysyi 2013 lopun tasolla ja oli 2 696,7 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -12,3 (-5,3) miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2014 ennallaan

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5–8,5 % ilman kertaluonteisia eriä.

Jatkunut epävarmuus yleisestä makrotalouden kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinatilanne jatkui haastavana, ja Ukrainan kriisi lisäsi epävarmuutta toimintaympäristössämme. Venäjällä asuntomyyntimme sai helmi-maaliskuussa tukea kuluttajien halusta siirtää varojaan kiinteään omaisuuteen. Kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus liiketoimintaamme.

Asuminen -toimialan osalta voimme olla tyytyväisiä alkuvuoden vahvaan kasvuun kappalemääräisessä asuntomyynnissä sekä Venäjällä että Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa. Suomessa saavutettu tulos oli kohtuullinen vallitsevassa markkinaympäristössä. Toimitilaliiketoiminnan heikko kehitys ja infrapalveluiden kausiluonteisuudesta ja projektien ajoituksista johtuva alhaisempi volyymi painoivat Toimitilat ja infra -toimialan tuloksen vaatimattomaksi.

Vuonna 2014 painopisteemme ovat asiakaskeskeisyys, kustannustehokkuus sekä kassavirran ja pääomankäytön parantaminen. Meillä on käynnissä toimia, joilla pyrimme edelleen parantamaan asiakaskokemusta, asiakkaan kokemaa laatua, sähköisiä palveluita sekä tuomaan toimintaamme uusia asiakastarpeisiin vastaavia konsepteja. Vallitseva kysyntä kohdistuu tällä hetkellä kokonaisedullisiin tiloihin. Tuotekehityksessä painotamme suunnittelunohjausta, tuotteen kohtuuhintaisuutta sekä hankinnoissa saavutettavia volyymihyötyjä. Kassavirran parantamiseksi toteutamme järjestelmällisesti lupaamiamme toimia valmiiden myymättömien asuntojen ja toimitilojen määrän normalisoimiseksi, hitaasti kiertävien tase-erien vapauttamiseksi ja ulkoisten kumppanuuksien rakentamiseksi tonttihankintaamme tukemaan. Kassavirta ja sijoitetun pääoman tuotto ovat edelleen keskeisiä mittareita johdon palkitsemisessa kuluvana vuonna.  

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 1-3/14 1-3/13 Muutos 1-12/13
Liikevaihto 403,1 452,0 -11 % 1 858,8
  Asuminen 281,3 286,2 -2 % 1 152,2
    Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 172,9 188,6 -8 % 656,2
    Venäjä 108,5 97,6 11 % 496,0
  Toimitilat ja infra 121,1 158,8 -24 % 688,9
  Muut erät 0,7 7,0   17,8
Liikevoitto 26,9 35,9 -25 % 152,8
Liikevoitto-% 6,7 % 7,9 %   8,2 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 35,9 -25 % 154,0
  Asuminen 28,9 35,0 -17 % 136,3
   Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 16,8 22,4 -25 % 66,2
   Venäjä 12,2 12,6 -3 % 70,2
  Toimitilat ja infra 0,2 3,1 -94 % 31,0
  Muut erät -2,3 -2,2   -13,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 6,7 % 7,9 %   8,3 %
  Asuminen 10,3 % 12,2 %   11,8 %
    Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 9,7 % 11,9 %   10,1 %
    Venäjä 11,2 % 12,9 %   14,1 %
  Toimitilat ja infra 0,2 % 1,9 %   4,5 %
Tulos ennen veroja 18,2 30,6 -41 % 122,8
Katsauskauden tulos1 14,3 23,4 -39 % 93,9
Osakekohtainen tulos, e 0,11 0,19 -42 % 0,75
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -12,3 -5,3   -87,9
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 10,2 % 15,0 %   10,3 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,0 % 40,7 %   37,8 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 696,7 2 710,2 0 % 2 713,7

1 Emoyhtiön omistajille

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 1-3/14 1-3/13 Muutos 1-12/13
Liikevaihto 403,2 445,6 -10 % 1 743,0
Liikevoitto 23,2 31,0 -25 % 104,0
Liikevoitto-% 5,8 % 7,0 %   6,0 %
Tulos ennen veroja 18,8 30,3 -38 % 95,0
Katsauskauden tulos1) 14,6 22,9 -36 % 70,3
Osakekohtainen tulos, e 0,12 0,18 -33 % 0,56
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -12,3 -5,3   -87,9
Tilauskanta 3 146,4 3 045,9 3 % 3 184,6
Sijoitettu pääoma 1 555,8 1 445,5 8 % 1 556,2
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), %
(3/13 luvut ei-IFRS)
7,0 % 14,3 %   7,0 %
Efektiivinen verokanta, % 22,4 % 23,7 %   26,1 %

 

  3/14 3/13 Muutos 12/13
Korollinen nettovelka, milj. e1 840,3 677,7 24 % 781,7
Velkaantumisaste, % 1 132,1 % 94,0 %   112,0 %

1(3/13 ei IFRS)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa YIT:n asuntomyynti Suomessa, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa on ollut normaalilla tasolla. Venäjällä asuntokauppa on hidastunut hieman alkuvuoden kehitykseen verrattuna.

Katsauskauden jälkeen YIT allekirjoitti sopimuksen Vantaalla sijaitsevan Bisnespaja Avia -toimitilakiinteistön myynnistä OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolle.

Markkinanäkymät vuodelle 2014 

Asuminen

Suomessa asuntokysyntää pitkällä aikavälillä tukee muuttoliike kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee. YIT arvioi etenkin pienten asuntojen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Rakennusteollisuus RT ry:n huhtikuussa 2014 julkaiseman ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 26 500 asunnon rakentaminen vuonna 2014. VTT:n tammikuussa 2012 julkaistun selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on 24 000–29 000 asuntoa. YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa maan johtavana asuntorakentajana.

YIT arvioi asuntojen hintatason Suomessa pysyvän vakaana vuonna 2014. Rakennuskustannusten nousun arvioidaan olevan maltillista vuonna 2014. Asuntolainojen korkotason ennustetaan pysyvän matalana ja kuluttajien asuntolainarahoituksen saatavuus on helpottunut hieman. Makrotalouden epävarmuus ja pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella oleva kuluttajaluottamus vaikuttavat kuitenkin edelleen Suomen asuntomarkkinaan.

Baltian maissa asuntojen kysynnän odotetaan saavan tukea talouskasvusta, lisäksi asuintalojen heikko kunto luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Asuntorakentamisen volyymin arvioidaan kasvavan Baltian maissa (VTT, joulukuu 2013). Euroconstruct arvioi marraskuussa 2013 asuntoaloitusten laskevan hieman Tšekissä ja Slovakiassa vuonna 2014. Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maissa asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman.

Asuntorakentamisen määrän arvioidaan jatkavan kasvuaan Venäjällä vuonna 2014, mutta kasvun odotetaan hidastuvan jonkin verran aiempien vuosien tasosta (VTT, joulukuu 2013). YIT arvioi asuntojen hintojen pysyvän vakaina Venäjällä vuonna 2014. Asuntojen kysyntää on tukenut alhainen työttömyys ja asuntolainamarkkinoiden myönteinen kehitys, lisäksi asuntolainojen korkojen nousu on tasoittunut viime aikoina. Venäjän talouskasvuennusteita on viime aikoina laskettu, ja rupla on heikentynyt selvästi euroa vastaan. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Pitkän aikavälin näkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuintalojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Lisäksi keskiluokan osuuden väestöstä arvioidaan kasvavan ja asuntokuntien lukumäärän jatkavan kasvuaan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjällä on myös osaltaan laajentanut potentiaalista ostajakuntaa. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa.

Toimitilat ja infra

Suomessa toimitilamarkkinan odotetaan jatkuvan heikkona vuonna 2014. Kiinteistösijoittajat ovat edelleen varovaisia yleisen taloustilanteen vuoksi, ja riskien hallitsemiseksi pääkaupunkiseutua ja hyviä vuokralaisia arvostetaan. Pitkien korkojen alhainen taso lisää sijoittajien kiinnostusta hyvin tuottaviin kiinteistöihin. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edelleen korkealla tasolla ja tyhjänä oleva rakennuskanta pitää sisällään myös vanhaa, huonokuntoista toimistotilaa. YIT uskoo kysynnän kohdistuvan moderneihin ja energiatehokkaisiin toimistoihin. Liikerakentamista pitävät yllä vähittäiskaupan investoinnit ja ulkomaisten kauppaketjujen laajeneminen Suomen markkinoilla. Liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat varsin alhaiset.

Baltiassa toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan 5 % vuonna 2014 (VTT, joulukuu 2013). Slovakiassa toimitilarakentamisen odotetaan laskevan 8 % vuonna 2014 (Euroconstruct, marraskuu 2013).

Infrarakentamisen arvioidaan laskevan hieman verrattuna vuoteen 2013 (Euroconstruct, marraskuu 2013). Kilpailu on kireää erityisesti pienemmissä infrarakentamisen urakoissa.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 25.4.2014 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa numeroon +358 9 817 10467.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

 

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 


 

 

 

 


 

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit