YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007: LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI

YHTIÖTIE­DOTE OSAVUOSIKATSAUS  27.7.2007  klo 8.00           
                                              
YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007: LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI

YIT-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja liikevoitto 23 prosenttia edellisvuotisesta. Konsernin tilauskanta vahvistui edelleen.

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja panostettiin liikevaihdon kasvuun. Toimialan liikevoitto kasvoi 41 prosenttia ja nousi 5,7 prosenttiin (1-6/2006: 4,7 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 24 prosenttia.

Rakentamispalveluiden kannattavuus säilyi erinomaisena. Liikevoitto oli 11,8 prosenttia (11,3 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 71 prosenttia.

Teollisuus- ja verkkopalveluissa liikevoitto kasvoi 5 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 4,5 (4,6 %). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevoittoon kirjattiin 1,0 milj. euron loppuosa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista. Tilauskanta kasvoi 2 prosenttia.

- Palvelujemme kysyntä on jatkunut kokonaisuutena hyvänä koko toiminta-alueellamme. Kiinteistöteknisten palvelujen määrätietoiset toimet kannattavuuden parantamiseksi toivat vahvan tulosparannuksen. Samalla käänsimme toimialan liikevaihdon tuntuvaan kasvuun, toteaa konsernijohtaja Hannu Leinonen.

- Kokonaisuutena näkymät vuodelle 2007 ovat edelleen suotuisat. Asuntojen suuri tarve Venäjän suurkaupungeissa mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Vahva tilauskanta ja hyvä markkinatilanne antavat hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua suunnitelmiemme mukaisesti, Leinonen jatkaa.

Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia

YIT-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 12 prosenttia ja oli 1 772,8 milj. euroa (1-6/2006: 1 586,8 Me). Liikevaihto Venäjällä kasvoi 5 prosenttia ja oli 114,7 milj. euroa (109,6 Me). YIT:n liikevaihdosta 54 prosenttia tuli Suomesta, 33 prosenttia muista Pohjoismaista, 7 prosenttia Venäjältä ja 6 prosenttia Baltian maista.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 36 prosenttia (36 %) eli 645,3 milj. euroa (563,6 Me).

Liikevoitto kasvoi 23 prosenttia

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 23 prosenttia 139,7 milj. euroon (113,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,9 (7,2 %). Osakekohtainen tulos kasvoi 22 prosenttia ja oli 0,73 euroa (0,60 e). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,7 prosenttia (28,2 %).

Rahoitusasema säilyi vakaana

Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 28 prosenttia eli 359 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 23 prosenttia eli 279 milj. euroa. Nettovelat nousivat 548,9 milj. euroon (342,5 Me). Velkaantumisaste oli 79,8 prosenttia (59,5 %). Nettorahoituskulut olivat 15,1 milj. euroa (8,4 Me) eli 0,9 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (34,5 %). Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 346,1 milj. euroa (1 847,2 Me).

Tilauskanta kasvoi 52 prosenttia

Konsernin tulouttamaton tilauskanta vahvistui edelleen. Konsernin tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa oli 52 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 275,2 milj. euroon (2 151,3 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä.

Henkilöstön määrä kasvoi

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 22 712 (21 346) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstön määrä oli 23 474 (21 873). YIT:n henkilöstöstä 51 prosenttia työskentelee Suomessa, 35 prosenttia muissa Pohjoismaissa ja 7 prosenttia Baltian maissa ja 7 prosenttia Venäjällä.

Korkeasuhdanne jatkuu YIT:n toiminta-alueella

Pohjoismaissa korkeasuhdanteen huippu ohitettiin viime vuoden aikana, mutta talouskasvu jatkuu lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana. Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden kasvuvauhti on yli kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Hyvä tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta kaikissa YIT:n toimintamaissa. Toimitilarakentaminen kasvaa asuntotuotantoa nopeammin. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.

YIT arvioi aloittavansa viimevuotista enemmän asuntoja

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna Suomessa noin 2 700 (aloituksia 2006: 2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentamisen, Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 700 (887) asunnon rakentamisen.

Näkymät vuodelle 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) kasvavat viimevuotisista.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat vahva tilauskanta, korkeasuhdanteen jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille. Tiedotustilaisuudet ja verkkolähetys

Perjantaina 27.7. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 ja lehdistötilaisuus klo 13.00 YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki.

Osoitteessa http://webcast.magneetto.com/yit/fi on nähtävissä verkkolähetys, jossa konsernijohtaja Hannu Leinonen esittelee tammi-kesäkuun 2007 tuloksen.

YIT OYJ

Hannu Leinonen konsernijohtaja

Lisätietoja antavat: Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

LIITE: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi YIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 LIIKEVAIHTO KASVOI 12 PROSENTTIA

YIT-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 12 prosenttia ja oli 1 772,8 milj. euroa (1-6/2006: 1 586,8 Me). Liikevaihto Venäjällä kasvoi 5 prosenttia ja oli 114,7 milj. euroa (109,6 Me). YIT:n liikevaihdosta 54 prosenttia tuli Suomesta, 33 prosenttia muista Pohjoismaista, 7 prosenttia Venäjältä ja 6 prosenttia Baltian maista.

Liikevaihto segmenteittäin, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevaih- | | | | | | dosta | | | | | | 1-6/2007| | | | | | , % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 778,0 | 674,0 | 15 | 44 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 785,5 | 718,9 | 9 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 240,3 | 224,6 | 7 | 14 | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -31,0 | -30,7 | 1 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 1 772,8 | 1 586,8 | 12 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

YIT:n palveluketju kattaa investointien koko elinkaaren. Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaiseen tuottovirtaan. Osa konsernin liikevaihdosta tulee kiinteistöjen, teollisuuden, tietoliikenneverkkojen ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Katsauskaudella tämän liiketoiminnan osuus oli 645,3 milj. euroa (563,6 Me), mikä oli 36 prosenttia (36 %) koko liikevaihdosta.

YIT seuraa liikevaihdon kehityksessä myös kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten, omaperustaisten kehityshankkeiden sekä kilpailu-urakoiden osuuksien kehitystä. Tammi-kesäkuun liikevaihdosta kuluttajapalvelujen osuus oli 22 prosenttia, pitkien palvelusopimusten osuus 28 prosenttia, omaperustaisten kehityshankkeiden osuus 12 prosenttia ja kilpailu-urakoiden osuus 38 prosenttia.
YIT:n strategisena tavoitteena on lisätä kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten sekä omaperustaisten kehityshankkeiden suhteellista osuutta liikevaihdosta.

YIT-konsernin strateginen liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi YIT on asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

LIIKEVOITTO KASVOI 23 PROSENTTIA

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 23 prosenttia 139,7 milj. euroon (113,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,9 (7,2 %).

Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevoitos-| | | | | | ta | | | | | | 1-6/2007 | | | | | | , % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 44,4 | 31,5 | 41 | 32 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 92,7 | 81,2 | 14 | 66 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 10,8 | 10,3 | 5 | 8 | | verkkopalvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -8,2 | -9,2 | -11 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 139,7 | 113,8 | 23 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 5,7 | 4,7 | 6,2 | | palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 11,8 | 11,3 | 11,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 4,5 | 4,6 | 3,8 | | verkkopalvelut *) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 7,9 | 7,2 | 7,9 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy 1,0 milj. euron loppuosa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista. Sopeuttamiskustannusten ensimmäinen osa, 5,1 milj. euroa, kirjattiin kauden 7-9/2006 liikevoittoon.

Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,7 prosenttia (28,2 %). Osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (0,60 e). Kasvu edellisvuodesta oli 22 prosenttia.

YIT on asettanut strategiakaudelle 2007 - 2009 tavoitteeksi kasvattaa liikevoitto 9 prosenttiin liikevaihdosta. Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 22 prosenttia.

TILAUSKANTA KASVOI 52 PROSENTTIA

Konsernin markkina-asema on vahva. Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa vahvistui edelleen. Konsernin tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa oli 52 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 275,2 milj. euroon (2 151,3 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä. Osa konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa.

Tilauskanta segmenteittäin, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | tilauskan- | | | | | | nasta | | | | | | 6/2007, | | | | | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 721,8 | 584,1 | 24 | 22 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 378,3 | 1 391,8 | 71 | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 213,6 | 208,4 | 2 | 6 | | verkkopalvelut  | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -38,5 | -33,0 | 17 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 3 275,2 | 2 151,3 | 52 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHOITUSASEMA SÄILYI VAKAANA

Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 28 prosenttia eli 359 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 23 prosenttia eli 279 milj. euroa. Korolliset luotot kauden lopussa olivat 599,6 milj. euroa (369,8 Me) ja likvidit varat 50,7 milj. euroa (27,3 Me). Nettovelat nousivat 548,9 milj. euroon (342,5 Me). Velkaantumisaste kauden lopussa oli 79,8 prosenttia (59,5 %). Omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (34,5 %). Osinkoja maksettiin katsauskaudella 82,6 milj. euroa (68,9 Me).

Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 35 prosenttia. Strateginen osingonjakotavoite on 40 - 60 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Lyhytaikaisia luottoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi maaliskuussa kahdella 50 milj. euron suuruisella listaamattomalla joukkovelkakirjalainalla.

Kauden rahoitustuotot olivat 1,1 milj. euroa (1,7 Me), valuuttakurssitappiot 1,7 milj. euroa (1,2 Me) ja rahoituskulut 14,5 milj. euroa (8,9 Me). Nettorahoituskulut olivat 15,1 milj. euroa (8,4 Me) eli 0,9 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta.

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 55 prosenttia (44 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 63 prosenttia (44 %).

Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kauden lopussa oli 243,5 milj. euroa (268,0 Me). Niistä 94,5 milj. euroa (93,5 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat taseen ulkopuolisia eriä IAS 39 säännösten mukaisesti. Myydyistä saatavista rahoitusyhtiöille maksetut 5,2 milj. euron (4,6 Me) korot sisältyvät kaikki rahoituskuluihin.

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet 36,4 milj. euroa (19,0 Me) sisältyvät myös korollisiin velkoihin, mutta niiden korot 0,8 milj. euroa (0,3 Me) on yhtiövastikkeisiin sisältyvinä kirjattu projektikuluihin.

Korollisiin velkoihin sisältyviä leasing-vastuita oli 2,2 milj. euroa (4,0 Me).

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 346,1 milj. euroa (1 847,2 Me).

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tammi-kesäkuussa olivat 21,5 milj.
euroa (18,7 Me) eli 1,2 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 7,6 milj. euroa (6,6 Me) ja tietotekniikkaan 3,1 milj. euroa (2,4 Me). Muut investoinnit sisältäen yritysostot olivat 10,8 milj. euroa (9,7 Me). Hankitut liiketoiminnot on kerrottu osavuosikatsauksen 1-6/2007 liitetiedoissa. Kauden aikana ei ollut liiketoimintojen myyntejä.

MUUTOKSIA KONSERNIJOHDOSSA

Kauppatieteiden maisteri Sakari Ahdekivi (44) nimitettiin 1.6.2007 YIT Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2007 alkaen. Hän raportoi konsernijohtaja Hannu Leinoselle ja hänen vastuualueeseensa tulee kuulumaan talousasioiden lisäksi myös muita keskitettyjä konsernipalveluita. Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen keskittyy syyskuun alusta lähtien konsernin strategiseen suunnitteluun ja yrityskauppoihin.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

YIT on määritellyt konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. YIT-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Vahinkoriskit on vakuutettu projektikohtaisesti. Riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

YIT:n merkittävimmät strategiset riskitekijät liittyvät orgaanisen ja yritysostojen kautta tapahtuvan kasvun toteuttamiseen, pääoman hallintaan, kilpailu-urakoiden hallintaan, henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistamiseen sekä yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Hallinnollisissa riskeissä kiinnitetään huomiota menestyksekkään yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän edelleen kehittämiseen.

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta on julkistettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä ja vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.yit.fi. Selvitys rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja osavuosikatsauksen 1-6/2007 liitetiedoissa.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 23 500

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 22 712 (21 346) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstön määrä oli 23 474 (21 873). YIT:n henkilöstöstä 51 prosenttia työskentelee Suomessa, 35 prosenttia muissa Pohjoismaissa ja 7 prosenttia Baltian maissa ja 7 prosenttia Venäjällä.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 6/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 12 007 | 11 102 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 6 371 | 5 534 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 4 755 | 4 914 | 20 | | verkkopalvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 341 | 323 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 474 | 21 873 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 6/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 11 814 | 11 673 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 220 | 3 928 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 2 730 | 2 487 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 253 | 1 182 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 1 733 | 1 102 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, Latvia, Liettua | 1 724 | 1 501 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 474 | 21 873 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Vuonna 2007 YIT Oyj:n osakkeita voidaan merkitä vuonna 2004 liikkeelle laskettujen E ja F optio-oikeuksien sekä vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K ja L optio-oikeuksien perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 63 388 536,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 777 072 kappaletta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen myötä yhtiön osakepääomaa korotettiin rahastokorotuksena 82.822.459,92 eurolla 30.3.2007. Korotuksessa ei annettu uusia osakkeita.

Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien sekä vuoden 2006 K ja L optio-oikeuksien perusteella merkittiin alkuvuonna 121 834 osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin 477 848,00 eurolla 30.4.2007 ja 305 047,40 eurolla 26.6.2007.

Kauden lopussa osakepääoma oli 146 993 891,32 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 898 506 kappaletta.

Valtuudet osakepääoman korottamiseen

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa valtuutusta osakeantiin eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

Omat osakkeet

YIT Oyj:llä oli vuoden 2007 alussa 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastasi 0,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. YIT Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007.

Katsauskauden päättyessä YIT Oyj:llä ei ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita. Emoyhtiön hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita kauden aikana.

Kaupankäynti osakkeella

Osakkeen keskikurssi tammi-kesäkuun aikana oli 24,52 euroa (20,48 e). Kauden ylin kurssi oli 27,90 euroa (23,88 e) ja alin 19,81 euroa (16,65 e). Kauden lopussa päätöskurssi oli 23,35 euroa (19,17 e).

Osakevaihdon arvo katsauskaudella oli 2 843,6 milj. euroa (1 712,1 Me) ja vaihdettujen osakkeiden määrä 116 127 102 (83 314 935) kappaletta. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 2 963,1 milj. euroa (2 406,7 Me).

Kaupankäynti optio-oikeuksilla

Vuonna 2004 liikkeelle lasketut F optio-oikeudet sekä vuonna 2006 liikkeelle lasketut K ja L optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaiseen Pörssiin Helsingissä 2.4.2007 alkaen.

Katsauskauden aikana käytiin kauppaa 67 494 kappaleella E optio-oikeuksia keskihintaan 36,28 euroa/kappale, 100 758 kappaleella F optio-oikeuksia keskihintaan 39,62 euroa/kappale, 29 950 kappaleella K optio-oikeuksia keskihintaan 6,31 euroa/kappale ja 73 885 kappaleella L optio-oikeuksia keskihintaan 6,36 euroa/kappale.

Kansainvälinen omistus kasvoi

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden alussa 14 364 (9 368) ja sen päättyessä 13 957 (11 340).

Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 45,9 prosenttia (39,9 %) osakkeista ja kauden lopussa yhteensä 52,7 prosenttia (47,8 %) YIT:n koko osakemäärästä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 3.5.2007, että sen omistusosuus YIT:n osakemäärästä on alittanut 5 prosenttia. Schroder Investment Management Compliance Limited lähetti 1.5.2007 ilmoituksen, että sen omistusosuus on noussut 5,36 prosenttiin YIT:n osakemäärästä.

KORKEASUHDANNE JATKUU YIT:N MARKKINA-ALUEELLA POHJOIS-EUROOPASSA

Maailmantalouden näkymät ovat hyvät. Euroopassa ja Japanissa talouskasvu jatkuu vakaana. Aasian uusissa teollisuusmaissa Kiinassa ja Intiassa jatkuu erittäin nopea kasvu matalan inflaation vallitessa. Yhdysvaltain talouskasvun odotetaan hidastuvan hallitusti tänä vuonna ja voimistuvan uudelleen ensi vuonna. Pohjoismaissa korkeasuhdanteen huippu ohitettiin viime vuoden aikana, mutta korkeasuhdanne jatkuu lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana. Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden kasvuvauhti on edelleen yli kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Eurokorot noussevat vielä tänä vuonna.
Positiivinen tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta kaikissa YIT:n toimintamaissa. Suomessa ennätyksellisen suurena jatkuva maan sisäinen muuttoliike pitää uusien asuntojen tuotantotarpeen vakaana ja lisää vanhojen asuntojen korjaustoimintaa. Suuri asuntojen tarve Venäjän suurkaupungeissa mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Toimitilarakentaminen kasvaa Pohjoismaissa asuntotuotantoa nopeammin. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.

Suomi

Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 4,3 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 prosenttia. Työllisyyden paraneminen, positiivinen ansiokehitys ja edelleen maltillinen korkotaso tukevat kotitalouksien kulutusta ja asuntokysyntää. Ansiotasoindeksin kasvu nousee tänä vuonna 3,0 ja ensi vuonna 5,0 prosenttiin. Muutos heijastuu kotitalouksien kulutukseen. Investoinnit kasvavat 5,0 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Rakentamisen määrä kasvaa Rakennusteollisuus RT:n huhtikuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan tänä vuonna 3,5 ja ensi vuonna 3 prosenttia. Asuntojen rakentaminen pysyy hyvällä tasolla. Korjaustoiminta pysyy vilkkaana. Asuntoja aloitetaan RT:n kesäkuun asuntotuotantokatsauksen mukaan tänä vuonna 33 000, kun viime vuonna aloitettiin 34 000 asuntoa. Euroconstruct arvioi kesäkuussa asuntotuotannon vähenevän tänä vuonna 2,4 prosenttia ja muun talonrakentamisen kasvavan 13,1 prosenttia. Kahdelle seuraavalle vuodelle Euroconstruct ennustaa 0,9 ja 0,5 prosentin laskua, jolloin tuotantomäärä pysyisi resursseihin nähden korkealla tasolla. Maa- ja vesirakentaminen lisääntyy vuosina 2007 - 2009 hieman. Rakennuttajaliitto RAKLI:n kesäkuun suhdannetiedotteen mukaan toimistorakentaminen lisääntyy erityisesti pääkaupunkiseudulla. Myös liikerakentaminen jatkuu vilkkaana. Korjausrakentaminen kasvaa tällä vuosikymmenellä 2 - 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Uudis- ja korjausrakentamisen kasvu ylläpitää kysyntää rakennus- ja kiinteistötekniikkamarkkinoilla (lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiourakointi ja kunnossapito). Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kesäkuussa julkaiseman Investointitiedustelun mukaan teollisuusyritysten kiinteiden investointien arvo kasvaa tänä vuonna lähes 3,9 miljardiin euroon, eli runsaalla kahdeksalla prosentilla viimevuotisesta. Teollisuuden, kiinteistöjen ja infrastruktuurin kunnossapitomarkkinat laajentuvat ulkoistamiskehityksen edetessä. Laajakaistayhteyksien määrän kasvu on hidastunut, ja matkapuhelinverkon laajennusinvestoinnit pysyvät vähäisinä.

Ruotsi

Konjunkturinstitutet (KI) arvioi kesäkuussa Ruotsin BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia, 3,7 prosenttia vuonna 2008 ja 3 prosenttia vuonna 2009. Positiivisen kehityksen taustalla on teollisuuden korkea kapasiteetin käyttöaste ja hyvät tulokset sekä kotitalouksien positiivinen tulokehitys. Palkat nousevat 4,3, 4,7 ja 4,8 prosenttia vuosina 2007 - 2009. Työttömyysaste laskee tämän vuoden 4,7 prosentista 3,7 prosenttiin vuonna 2009. Inflaatio nopeutuu yli 2,5 prosenttiin. KI odottaa, että Riksbanken jatkaa ohjauskoron nostoja 4,75 prosenttiin vuonna 2009. Kansantalouden kasvu on laajalla pohjalla. Vuonna 2007 vienti lisääntyy 5,9 prosenttia ja ensi vuonna 6,5 prosenttia kansainvälisen kysynnän ja suhteellisen heikon kruunun vaikutuksesta. Kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 10,6 prosenttia, mutta kasvu hidastuu ensi vuoden aikana 5,5 prosenttiin. Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 11,8 ja ensi vuonna 3,9 prosenttia. Palvelusektorin investoinnit ovat suuremmat kuin teollisuuden. Tänä vuonna kasvua on 8,8 prosenttia ja ensi vuonna 7,5 prosenttia. KI:n kesäkuun suhdannebarometrin mukaan rakennusyritysten tilauskannat ja työllisyys olivat kasvaneet ja yritykset odottivat tuotantonsa kasvavan edelleen. Lähes 80 prosenttia rakennusyrityksistä ilmoitti, että ammattityövoiman puute hidastaa tuotannon kasvua ja kolmannes rakennusyrityksistä odottaa tarjoushintojen nousevan. Byggindustrin BI arvioi kesäkuun lopussa, että asuntoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 10 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia. Muiden rakennustyyppien tuotanto kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia ja 4 prosenttia vuonna 2008. Valtion tukien poistaminen tämän vuoden alusta lähtien ja muutokset asuntoverossa lisäsivät keinotekoisesti viime vuoden aloitusmäärän 42 100 asuntoon. Ruotsin Prognoscentretin arvion mukaan tämän ja ensi vuoden aloitusmäärät ovat vastaavasti pienemmät eli 30 000 ja 32 000 asuntoa. Työvoimapulaa on helpotettu ulkomaisella työvoimalla ja voimakkaalla tuottavuuskehityksellä.

Norja

Norjan korkeasuhdanne jatkuu. Norjan tilastokeskuksen toukokuun lopussa julkistaman ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,9 ja ensi vuonna 4,0 prosenttia. Manner-Norjan BKT:n kasvuluvut ovat vastaavasti 4,1 ja 3,4. Kotitalouksien kulutus kasvaa 4,7 prosenttia ja ensi vuonna 3,9 prosenttia.
Vuonna 2004 alkanut voimakas kiinteiden investointien kasvu hidastuu tänä vuonna 7,3 prosenttiin asuntoinvestointien kasvun hidastuessa kapasiteettiongelmien takia tänä vuonna 5,3 prosenttiin ja vuosina 2008 - 2010 vastaavasti 1,5, 1,4 ja 0,8 prosenttiin. Elinkeinoelämän kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 8,1 prosenttia ja kolmen seuraavan vuoden aikana vastaavasti 3,4, 2,3 ja 2,5 prosenttia. Öljy- ja kaasusektorin investoinnit vauhdittuvat uudelleen ensi vuodesta alkaen noin 10 prosentin vuosikasvuun. Viime vuonna aloitettiin 33 300 asunnon rakentaminen. Norjan Prognosesenteret arvioi kesäkuussa, että tänä vuonna aloitetaan 35 000 ja ensi vuonna 33 500 uuden asunnon rakentaminen. Talojen uudisrakentaminen kasvaa tänä vuonna yhteensä 8,3 prosenttia ja korjausrakentaminen 2,5 prosenttia. Kahden seuraavan vuoden aikana talonrakennustuotanto säilyttää korkean tasonsa, mutta kapasiteettipula jarruttaa tuotannon kasvua. Tilastokeskus odottaa Norjan keskuspankin ohjauskoron nousevan vuodessa siten, että kolmen kuukauden rahamarkkinakorko asettuu 5,25 prosenttiin ja jäävän siihen vuoteen 2010 asti. Kohonneet korot, vahvistunut valuutta ja työvoimapula hidastavat kasvua useilla talouden sektoreilla. Silti tilastokeskus arvioi korkeasuhdanteen jatkuvan ainakin vuoteen 2010 ja työttömyysasteen painuvan 2,5 prosenttiin.

Tanska

Tanskan talousnäkymät ovat edelleen hyvät. Nordea ennakoi toukokuussa tämän vuoden BKT:n kasvuksi 1,9 prosenttia. Vuonna 2008 kasvu hidastuu 1,4 prosenttiin. Viime vuonna nopeutunut viennin kasvu jatkuu tänä vuonna 6 ja ensi vuonna 5,6 prosentin vauhdilla. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 1,9 prosenttiin. Investoinnit kasvavat tänä vuonna 5,6 prosenttia. Asuntojen hinnat nousivat viime vuonna 23,9 prosenttia. Hintojen nopea nousu on lisännyt asuntojen tarjontaa, jonka seurauksena asuntomarkkinat ovat normalisoitumassa. Myös riski hintojen laskulle on lisääntynyt. Dansk Byggeri arvioi huhtikuun alussa, että uusia asuntoja aloitetaan tänä vuonna 30 500 ja ensi vuonna 28 500, kun viime vuonna aloitusmäärä oli 33 000 asuntoa vuodessa. Reaalitulojen kasvu ja täystyöllisyys ovat vahvistaneet kotitalouksien luottamusta talouteensa, joten asuntojen kysyntämahdollisuudet säilyvät edelleen hyvinä. Asuntojen korjausrakentaminen ei kasva vuosina 2007 - 2009. Muu talojen uudisrakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan 4,7 prosenttia tänä vuonna ja 5,6 ja 5,0 prosenttia vuosina 2008 - 2009 ja niiden korjausrakentaminen 2 prosenttia vuodessa. Rakentamisen korkea taso säilyy lähivuosina ja sen ylläpitäminen edellyttää edelleen uusista EU-maista ja Saksasta tulleen työvoiman lisääntynyttä käyttöä.

Baltia

Latvian, Liettuan ja Viron BKT:n ja investointien kasvu on selvästi nopeampaa kuin Pohjoismaissa. VTT:n kesäkuussa tekemän arvion mukaan Baltian maiden yhteenlaskettu BKT oli 53 miljardia euroa ja rakentamisen arvo 7,2 miljardia euroa vuonna 2006. Nordea arvioi toukokuussa Latvian BKT:n kasvavan tänä vuonna 9,2 prosenttia ja 7,7 prosenttia vuonna 2007. Virossa BKT:n kasvu olisi vastaavasti 7,9 ja 8,3 prosenttia ja Liettuassa 6,8 ja 8,5 prosenttia. Inflaatio on Virossa kaksinkertainen EMU-alueen keskiarvoon verrattuna ja Latviassa kolminkertainen. Investointien kasvu on tänä vuonna Virossa 13 prosenttia, Latviassa 14 ja Liettuassa 10,6 prosenttia. Vuonna 2008 investointien kasvu jatkuu näissä maissa noin 10 prosentin vauhdilla, Latviassa kasvu on 11,6 prosenttia. Lainanoton edullisuus, talouskasvu ja väestön vaurastuminen ovat viime vuosina lisänneet uusien asuntojen kysyntää ja korjausrakentamista. VTT arvioi, että tänä vuonna Baltian maissa valmistuu yhteensä noin 22 000 asuntoa. Rakennuslupia on myönnetty valmistuneisiin verrattuna kaksinkertaiselle määrälle. VTT:n kokoamien arvioiden mukaan Virossa valmistui viime vuonna 30 prosenttia enemmän asuntoja ja muita talonrakennuksia kuin vuonna 2005. Latviassa valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi 50 prosenttia ja muiden rakennustyyppien tilavuus 40 prosenttia. Liettuassa asuntojen ja muiden rakennusten valmistumismäärät kasvoivat 20 prosenttia. Asuntolainakannan arvo on Virossa noussut 33 prosenttiin verrattuna BKT:n arvoon, mikä on sama lukema kuin Suomessa. Latviassa vastaava lukema on 29 prosenttia ja Liettuassa vain 13 prosenttia. Virossa nopeasti kohonneet asuntojen hinnat ja korkojen nousu ovat vuoden alkupuoliskolla vähentäneet asuntolainojen kysyntää.

Venäjä

Korkea öljyn hintataso tukee Venäjän talouskasvua. Nordea arvioi toukokuussa Venäjän BKT:n kasvavan tänä vuonna 6,9 prosenttia ja 6,5 prosenttia vuonna 2008.
Venäjä on öljyrahastonsa varoilla viime aikoina lyhentänyt nopeutetussa aikataulussa valtion velkaa ja on valuuttavaranto huomioon ottaen käytännössä velaton maa. Inflaatio oli viime vuonna 9,7 prosenttia ja se hidastuu tänä vuonna Nordean arvion mukaan 8,1 prosenttiin ja ensi vuonna 7,2 prosenttiin. Investointien kasvuvauhti kiihtyy tänä vuonna 18 prosenttiin ja jatkuu ensi vuonna 12 prosentin vauhdilla. Investointivauhti on lähivuosina edelleen selvästi nopeampi kuin EU:ssa ja Pohjoismaissa keskimäärin.Merkittävä osa investoinneista kohdistuu asuntotuotantoon. Hyvän tulokehityksen ansiosta kotitalouksien kulutuksesta on tullut kasvun päämoottori. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 15 prosenttia ja se muodostaa puolet BKT:sta.Keskiluokan vaurastuminen on vahvistanut vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa. Viime vuoden aikana eräissä suurkaupungeissa asuntojen hinnat nousivat poikkeuksellisesti jopa 60 - 100 prosenttia tarjonnan vähentymisen takia, mikä heikensi asunnonostokykyä. Tämän vuoden alussa asuntojen hintojen nousuvauhti on hidastunut.

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja panostettiin liikevaihdon kasvuun. Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 15 prosenttia 778,0 milj. euroon (1-6/2006: 674,0 Me). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 63 prosenttia (62 %).

Liikevoitto kasvoi 41 prosenttia ja oli 44,4 milj. euroa (31,5 Me). Liikevoittoprosentti parani 5,7 prosenttiin (4,7 %). Vuoden 2007 toisella neljänneksellä liikevoittoprosentti oli 6,2 (5,7 %).

Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 24 prosenttia ja oli 721,8 milj. euroa (584,1 Me).

Kauden lopussa toimialan palveluksessa oli 12 007 henkeä (11 102).

Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | Muutos, % | Osuus toimialan | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | 1-6/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 284,8 | 255,9 | 11 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 209,6 | 165,5 | 27 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 182,6 | 161,8 | 13 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 76,6 | 69,7 | 10 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, | 24,4 | 21,1 | 16 | 3 | | Latvia, | | | | | | Liettua ja | | | | | | Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 778,0 | 674,0 | 15 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa vilkas kysyntä

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat ovat kokonaisuutena kasvaneet alkuvuonna. Uudisrakentamisessa erityisesti julkisen sektorin hankkeita on toteutettu runsaasti ja liiketilojen rakentaminen on lisääntynyt. Korjaus- ja kunnossapitotöiden kysyntä kasvoi. Teollisuuden toiminta on vilkasta ja investointeja toteutetaan tänä vuonna runsaasti.

Kauden aikana Bombardierin kanssa sovittiin LVIS-toimituksista uuteen junien huoltorakennukseen. Ringhalsin ydinvoimalan turbiinien modernisointihankkeeseen toimitetaan kaikki putkistoasennukset sekä sprinklerijärjestelmät.

Locumin kanssa solmittiin energiansäästösopimus, jolla pyritään vähentämään Danderydin ja Jakobsbergin sairaalojen energiankulutusta ja kustannuksia sekä parantamaan ilmanlaatua. Ruotsin tiehallinnon kanssa allekirjoitettiin kolmivuotinen palvelusopimus koskien Göteborgissa neljän tunnelin, Älvsborgin sillan sekä muutaman pysähtymispaikan huoltoa.

Norjassa markkinat kasvoivat

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat kasvoivat alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna. Uudisrakentaminen lisääntyi etenkin liike- ja toimitilojen osalta. Korjausrakentamisen kysyntä pysyi hyvänä. YIT:n toiminnassa putkistotoimitukset ovat lisääntyneet, kun liiketoimintoja on täydennetty pienillä yrityskaupoilla.

ServiFlex-konseptin mukaisia huolto- ja kunnossapitosopimuksia on solmittu useiden kumppanien kanssa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Oslossa sovittiin Rikshospitalet-Radiumhospitalet yliopistollisen sairaalan kanssa laajasta taloteknisestä kokonaistoimituksesta uuteen tutkimusrakennukseen. Eidissa sovittiin toimituksesta koulu- ja kulttuuritiloihin. Stavangerissa Aftenbladetin uuteen toimitaloon toteutetaan talotekninen kokonaisratkaisu.

Suomessa palvelujen kysyntä voimakasta

Kiinteistötekniikan markkinat kasvoivat edelleen vakaasti. Etenkin pääkaupunkiseudulla kysyntä lisääntyi vilkkaan liike- ja toimitilarakentamisen myötä. Kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöjohtamispalvelujen markkinat kasvavat rakentamisen ja talotekniikan investointeja nopeammin. Kiinteistöjen ja niiden talotekniikan energiatehokkuuden ja ekologisuuden merkitys on korostunut myös kokonaisten kaupunginosien ja isojen kokonaisuuksien suunnittelussa.

Pitkiä palvelusopimuksia solmittiin kiinteistöjen ylläpidosta, isännöinnistä ja manageerauksesta mm. Tamron ja TeliaSonera Finlandin kanssa. UPM:n kanssa tehtyä ylläpito- ja ennakkohuoltosopimusta laajennettiin koskemaan myös yhtiön Valkeakosken kiinteistöjä.

Helsingin Ruoholahdessa luovutettiin Ahlströmille toimistorakennus, jonka rakentamisesta ja talotekniikkatoimituksista YIT vastasi. Alfred. A. Palmbergin kanssa sovittiin LVIS-toimituksista Fennian rakennuttamaan Pasilan Visio -toimistotaloon. Levillä sovittiin kokonaistalotekniikan toteutuksesta Levin Luontokeskus Oy:n rakennuttamaan kongressi- ja näyttelykeskukseen.

Tanskassa rakentaminen jatkui vilkkaana

Talouden kehitys jatkui hyvänä ja rakentaminen oli edelleen vilkasta. Maan työttömyysluvut laskivat historiallisen alhaisiksi. Rakennusalalla tavoitteena on helpottaa työvoiman liikkuvuutta Saksasta ja Itä-Euroopan maista. Kiinteistöteknisten palvelujen ja asennustöiden kysyntä pysyi hyvänä sekä teollisuudessa että liiketilojen ja julkisten tilojen rakentamisessa. Yritysten kiinnostus teknisten palvelujen ulkoistamiseen lisääntyi.

Juutinmaan eteläosassa solmittiin Syd Energi Netin kanssa palvelusopimus liittyen omakotitaloihin asennettaviin tietoliikenneyhteyksiin. Energi Randers Produktionin kanssa sovittiin modernisointitöistä lämpövoimalaitokseen, johon YIT on tehnyt töitä sen rakentamisesta 1982 alkaen.

Vejlessa toimitetaan sähköasennukset korkeatasoiseen hotelliin. Viborgin kunnanoikeuden käyttöön tulevaan vanhaan rakennukseen toimitetaan uusi ilmastointijärjestelmä. Energinet.dk:n kanssa sovittiin uuden hätäjärjestelmän toimittamisesta kansallisen energiansaannin turvaamiseksi.

Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä hyvä markkinatilanne

Kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanne jatkui suotuisana Baltian maissa ja etenkin Venäjällä. Rakentaminen ja länsimaiset investoinnit lisääntyivät kasvattaen kiinteistöteknisten projektien ja huoltopalvelujen kysyntää.

Venäjällä aloitettiin jääratateknologian suunnittelu- ja asennustoimitus Pol'yot Sport Complexiin Rybinskiin sekä kylmäteknologian suunnittelu- ja asennustoimitus Paramonovo-kelkkarataan Moskovan Oblastiin. Pietarissa käynnistyivät YIT:n omaan käyttöönsä rakentaman toimitalon ja kahden asuintalon talotekniset asennukset. Tekninen huolto aloitettiin Valion Lobnyan tuotantolaitoksella.

Virossa allekirjoitettiin sopimus Tarton Yliopistollisen Klinikan sähköistysurakasta. Latviassa jatkettiin Hesburger-ketjulle rakennusautomaatiohanketta, joka mahdollistaa kohteiden etävalvonnan Suomesta internetin kautta. Liettuassa allekirjoitettiin Vilnassa kaksivuotinen asuntoalueen kiinteistöjohtamis- ja huoltosopimus ja Kaunasissa merkittävä teknisen huollon sopimus Akropolis-kauppakeskukseen.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 9 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 785,5 milj. euroa (718,9 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 3 prosenttia (3 %). Liikevaihdosta 74 prosenttia tuli Suomesta, 13 prosenttia Venäjältä, 12 prosenttia Virosta, Latviasta ja Liettuasta sekä alle prosentti muista maista.

Liikevoitto kasvoi 14 prosenttia ja oli 92,7 milj. euroa (81,2 Me). Liikevoittoprosentti pysyi erinomaisena ja oli 11,8 (11,3 %).

Tilauskanta kasvoi 71 prosenttia ja nousi 2 378,3 milj. euroon (1 391,8 Me).

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 6 371 henkeä (5 534).

Asuntojen kysyntä säilyi hyvänä

Suomessa uusien asuntojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla ja asuntojen hinnat nousivat maltillisesti. Venäjällä tarve ja kiinnostus uusiin asuntoihin ovat säilyneet vahvoina, mutta mm. vuoden 2006 kovasta hintojen noususta johtuen YIT:n alkuvuonna 2007 myymien asuntojen lukumäärä laski viimevuotisesta. Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2006 aikana eräissä suurkaupungeissa poikkeuksellisesti jopa 60 - 100 prosenttia tarjonnan vähentymisen takia, mikä heikensi asunnonostokykyä. Tämän vuoden alussa asuntojen hintojen nousuvauhti on hidastunut. Baltian maista asuntokysyntä jatkui hyvänä Liettuassa ja kohtuullisena Latviassa. Virossa kysyntä heikkeni.

YIT:n rakentamien asuntojen keskimääräinen myyntihinta huhti-kesäkuussa Venäjällä oli noin 43 prosenttia (4-6/06: 35 %) ja Baltian maissa noin 61 prosenttia (62 %) YIT:n Suomessa myymien vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräisestä myyntihinnasta.

YIT laajensi kesäkuussa toimintaansa strategiansa mukaisesti Venäjällä Donin Rostoviin perustamalla kaupunkiin yhteisyrityksen viiden henkilöosakkaan kanssa.
Perustettavalle yhteisyritykselle siirtyivät kahden tontin investointioikeudet. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisen, 270 asuntoa käsittävän kohteen rakentamistyöt vuoden 2007 loppuun mennessä. YIT rakentaa asuntoja Venäjällä Pietarissa, Moskovassa ja sen ympäristössä, Jaroslavlissa sekä Jekaterinburgissa. Heinäkuussa asuntorakentaminen aloitettiin myös Kazanissa.

Suomessa YIT ja Rovaniemen kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen Fenix-hankkeen toteuttamisesta kaupungin keskustaan. YIT rakentaa alueelle noin 500 uutta asuntoa tulevina vuosina. Helsingissä YIT osti kaupungilta Leppäsuon alueelta tontin, johon rakennetaan noin 50 korkeatasoista asuntoa. Vapaa-ajan asuntojen ja keskusten rakentaminen jatkui suunnitellusti ja neuvotteluja uusien alueiden hankkimiseksi jatkettiin. Allekirjoitetuista sopimuksista merkittävin oli Siuntion Pickalan alueen yhteistyösopimus.

YIT arvioi aloittavansa viimevuotista enemmän asuntoja

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna Suomessa noin 2 700 (aloituksia 2006: 2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentamisen, Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 700 (887) asunnon rakentamisen.

Asuntojen perustajaurakoinnin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän kokonaisuutena hyvinä YIT:n markkina-alueella. Suomessa asuntokysyntää pitävät yllä työllisyyden paraneminen, muuttoliike, kuluttajien myönteiset näkemykset oman taloutensa kehittymisestä sekä edelleen maltillinen korkotaso. Venäjällä ja Baltiassa asuntokysyntää pitävät yllä voimakas talouskasvu, kotitalouksien positiivinen tulokehitys sekä tarpeet parantaa asumisen laatua.

Kesäkuun lopussa YIT:llä oli Suomessa 291 valmista myymätöntä asuntoa. Venäjällä valmiita myymättömiä asuntoja oli 16 ja Baltiassa ei yhtään.

Asuntorakentaminen 1-6/2007 (1-6/2006), kpl

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Suomi | Suomi | Venäjä | Viro, | | | | | | | Latvia, | | | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vapaa- | Valtion | Yhteensä | Yhteensä | Yhteensä | | |rahoitteiset|rahoittamat,| | | | | | (sisältäen |vuokra-asun-| | | | | | vapaa-ajan | not ja | | | | | | asunnot) | kilpailu- | | | | | | | urakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 1 278 (1 | - (-) | 1 278 (1 | 692 (1 | 264 (370) | | | 303) | | 303) | 171) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aloitettuja| 1 218 (1 | 156 (104) | 1 374 (1 | 1 141 | 350 (195) | | | 602) | | 706) | (754) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla| 2 862 (3 | 272 | 3 134 (3 | 7 315 | 1 898 (1 | | kauden | 462) | (177) | 639) | (5 768) | 485) | | lopussa | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 1 566 (1 | 70 (80) | 1 636 (1 | 894 (314) | 325 (238) | | | 552) | | 632) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiita | 291 | - (-) | 291 | 16 (5) | - (-) | | myymättömiä| (147) | | (147) | | | | kauden | | | | | | | lopussa | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Venäjällä asuntolukujen kirjaamista on muutettu. Asunnot kirjataan valmistuneiksi kolme kuukautta viranomaisten käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Aikaisemmin asunto kirjattiin valmistuneeksi vasta ostajan rekisteröityä omistuksensa viranomaisille. Venäjällä rakenteilla olevien, valmistuneiden ja valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärät kausilta 1-6/2007 ja 1-6/2006 on esitetty uuden kirjaustavan mukaisesti.

Tonttivaranto 30.6.2007 (30.6.2006) Rakennusoikeudet ja kaavoitusmahdollisuudet, 1 000 krs-m2

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Venäjä | Viro, Latvia, | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntotontit | 1 685 (1 771) | 2 345 (723) | 394 (274) | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimitilatontit | 855 (674) | 415 (444) | 35 (33) | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 540 (2 445) | 2 760 (1 167) | 429 (307) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tonttivarantoon | 322,0 (321,7) | | 64,8 (33,3) | | sidottu pääoma, | | 133,4 (52,8) | | | milj. euroa | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi.

Useita liike- ja toimitilakohteita aloitettiin ja myytiin alkuvuonna

Suomessa toimisto-, kauppa- ja logistiikkatilojen rakentamisen näkymät pysyivät alkuvuonna suotuisina. Toimistojen kysyntä jatkui pääkaupunkiseudulla hyvänä. Teollisuuden rakennusinvestoinnit olivat edelleen vähäisiä. Rakennusosakohtaiset korjaustyöt lisääntyivät.

Huhti-kesäkuun aikana käynnistettiin Vantaalle liikekeskus Grandiksen, Espooseen kauppakeskus Entressen sekä Riihimäelle Matkakeskuksen rakentaminen. Toimitilakohteista alkuvuoden aikana aloitettiin Helsingissä YIT:n pääkonttorin laajennuksen ja Duetto Business Parkin rakentaminen. Kilpailu-urakkakohteista käynnistettiin mm. Kiljavan sairaalan peruskorjaus ja Ahlsellin logistiikkakeskuksen rakentaminen.

Kevään aikana YIT on myynyt kaikki edellä mainitut omaperustaiset kiinteistökehityshankkeet. Liikekeskus Grandis myytiin suomalaiselle FEA-kiinteistörahastolle, Entresse suomalaisen CapManin ja englantilaisen RBS Nordisk Rentingin liittoumalle, Kauppakortteli Atomi Riihimäellä englantilaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Boultbeelle, YIT:n pääkonttori RBS Nordisk Rentingille sekä Duetto Business Park saksalaiselle Union Investment -rahastolle.

Venäjällä YIT ja Evli Pankin kiinteistöpääomarahasto EPI (Evli Property Investments) Russia allekirjoittivat lopullisen sopimuksen noin 100 milj. euron arvoisten toimisto- ja logistiikkatilahankkeiden toteuttamisesta YIT:n tonteille Pietariin.

Liettuassa valmistuivat FEZ-logistiikkahankkeen 1 ja 2 vaiheet ja ne luovutettiin vuokrattuina Genestalle. Hankkeen 3 vaiheen rakentaminen jatkui.

Infrarakentamisen kysyntä hyvä

Infrarakentamisen kysyntä jatkui hyvänä. Helsingissä sovittiin kaupungin kanssa Koskelantien eritasoliittymän rakentamisesta sekä Toukoranta 3:n alueen esirakentamisesta. Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n kanssa sovittiin Launeen harjoitusjäähallin rakentamisesta.

Tiehallinnon yleisten teiden hoidon tarjouskilpailussa YIT voitti seitsemän- ja viisivuotiset Nummen ja Rovaniemen urakat. Lahden kaupungilta saatiin kaksi kolmivuotista katualueiden hoitourakkaa.

Kiinaan Wuwein kaupungin kaukolämpöprojektiin tehtiin sopimus laitteistotoimituksesta.

TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT

Teollisuus- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 240,3 milj. euroa (224,6 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 58 prosenttia (61 %) liikevaihdosta. Liikevaihdosta 91 prosenttia tuli Suomesta ja 9 prosenttia muista maista.

Toimialan liikevoitto kasvoi 5 prosenttia ja oli 10,8 milj. euroa (10,3 Me). Liikevoittoprosentti oli 4,5 (4,6 %). Kaudella 1-3/2007 liikevoittoon kirjattiin 1,0 milj. euron loppuosa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista.

Tilauskanta kauden lopussa oli 213,6 milj. euroa (208,4 Me). Verkkopalveluiden tilauskanta perustuu asiakkailta saatuihin ennusteisiin, jotka laskivat viimevuotisesta.

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 4 755 henkilöä (4 914).

Teollisuuden palvelujen markkinatilanne jatkui hyvänä

Teollisuuden kunnossapito- ja investointipalvelujen markkinatilanne jatkui suotuisana. Kysyntää tukevat isot huoltoseisokit mm. Kilpilahden alueella ja Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloissa sekä energia- ja prosessiteollisuuden investoinnit.

Alkuvuoden aikana päivitettiin kumppanien kanssa kaikki merkittävät kokonaisvaltaiset kunnossapitosopimukset. Huoltoseisokkeja tehtiin katsauskauden aikana mm. Teollisuuden Voimalle Olkiluodossa, Borealikselle Porvoossa, Forchemille Raumalla ja AGAlle Harjavallassa. YIT:n ja Metsä-Botnian yhteisyritys Botnia Mill Service vastasi kokonaisuudessaan Botnian Rauman, Joutsenon ja Äänekosken sellutehtaiden huoltoseisokeista. Teollisuuden investointeihin toimituksia vientiin

Teollisuuden investointiprojektien kysyntä säilyi hyvänä ja erityisesti vientitoiminta oli vilkasta. Suomessa toteutettiin säiliö- ja putkistotoimituksia sekä sähköautomaatio- ja ilmanvaihtotöitä UPM:n Kuusankosken Kymi REC 08 -projektiin, jonne solmittiin edelleen myös uusia sopimuksia. Aker Yardsille toteutetaan Color Line -varustamon päivälauttojen konetilojen teräs- ja putkivarustelutöitä.

Venäjällä sovittiin Ahlstromin kanssa säiliö- ja koneasennustoimituksista lasihuopatehtaaseen Tveriin. Ruotsissa Alstom Industrial Turbinen kanssa sovittiin putkistojen toimittamisesta Oskarshamnin ydinvoimalan PILS-projektiin.

Metso Powerin kanssa sovittiin soodakattilan suunnittelusta ja putkistotoimituksista RAPP-projektiin Indonesiaan ja Kemsley Mill Ltd:n kanssa säiliötoimituksista Englantiin.

Verkkopalveluiden markkinatilanne pysyi edelleen kireänä

Teleoperaattoreille tarjottavissa kenttäpalveluissa jatkui kireä markkinatilanne.

Mobiiliverkoissa on odotettavissa investointiluontoisten töiden suhteellisen osuuden kasvua. Elisa Oyj:n kanssa sovittiin Elisan matkapuhelinverkkojen 3G-tukiasemalaitteiden rakentamisesta kaikkialla Suomessa.

Sähköverkkojen alueella Vattenfall Verkko Oy:n kanssa solmittu kumppanuussopimus on käynnistynyt odotetusti. Vattenfallin sähköverkon ylläpito-, viankorjaus- ja rakennustyöt siirtyivät YIT:lle vuoden alussa ja noin 100 henkilöä siirtyi YIT:n palvelukseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) kasvavat viimevuotisista.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat vahva tilauskanta, korkeasuhdanteen jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille.

Helsingissä, 26. heinäkuuta 2007

Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007: TAULUKKO-OSA Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

1. YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 30.6.2007

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2007 Tuloslaskelma 1.4. - 30.6.2007 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

3. Liitetietoja

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,73 | 0,60 | 22 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu | 0,72 | 0,60 | 20 | 1,35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 5,38 | 4,54 | 19 | 5,29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden | 24,52 | 20,48 | 20 | 19,24 | | aikana, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, | 23,35 | 19,17 | 22 | 20,95 | | e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo | 2 963,1 | 2 406,7 | 23 | 2 656,0 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 803 | 124 951 | 1 | 125 357 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 385 | 126 821 | 0 | 126 773 | | osakeantioikaistun | | | | | | lukumääränpainotettu keskiarvo, | | | | | | 1 000 kpl, laimennettu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 899 | 125 543 | 1 | 126 777 | | osakeantioikaistu lukumäärä | | | | | | kauden lopussa, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden | 548,9 | 342,5 | 60 | 506,5 | | lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, | 25,7 | 28,2 | -9 | 24,8 | | viimeiset 12 kk, % 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 32,4 | 34,5 | -6 | 34,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 79,8 | 59,5 | 34 | 75,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 21,5 | 18,7 | 15 | 50,4 | | vastaaviin, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, | 3 275,2 | 2 151,3 | 52 | 2 802,3 | | milj. e 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 1 730,9 | 925,7 | 87 | 1 490,0 | | tilauskantaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 22 712 | 21 346 | 6 | 21 846 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Laskettu ajalta 1.7.2006 - 30.6.2007 käyttäen 30.6.2006 ja 30.6.2007 taseen lukuja.

2) Tulouttamaton osuus sitovasti saaduista tilauksista.

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2006|II/2006|III/2006|IV/2006 | I/2007 | II/2007| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, milj. e | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, milj. e | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot, milj. e | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, milj. e | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -0,1 | -1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, milj. e | -4,3 | -4,6 | -5,9 | -5,7 | -6,9 | -7,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja, | 50,1 | 55,3 | 52,7 | 80,1 | 54,8 | 69,8 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma, milj. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | e | 722,0 | 847,2 | 925,5 | 117,8 | 155,9 | 346,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,48 | 0,31 | 0,42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 4,23 | 4,54 | 4,83 | 5,29 | 4,95 | 5,38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen päätöskurssi, e | 22,38 | 19,17 | 18,27 | 20,95 | 25,80 | 23,35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, milj. e | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 792,9 | 406,7 | 294,4 | 656,0 | 270,8 | 963,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 28,1 | 28,2 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | | tuotto, viimeiset 12 kk, | | | | | | | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 33,5 | 34,5 | 34,6 | 34,5 | 31,8 | 32,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 334,2 | 342,5 | 416,8 | 506,5 | 540,9 | 548,9 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 62,7 | 59,5 | 68,1 | 75,1 | 85,6 | 79,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 9,1 | 18,7 | 29,9 | 50,4 | 15,8 | 21,5 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | tilauskanta kauden | 007,2 | 151,3 | 246,2 | 802,3 | 995,4 | 275,2 | | lopussa, milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 21 | 21 | 22 188 | 22 311 | 22 418 | 23 474 | | lopussa | 140 | 873 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2006|II/2006|III/2006|IV/2006 | I/2007 | II/2007| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 325,6 | 348,4 | 335,2 | 405,9 | 367,7 | 410,3 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 350,8 | 368,1 | 337,0 | 396,3 | 369,2 | 416,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 107,7 | 116,9 | 128,3 | 124,0 | 110,7 | 129,6 | | verkkopalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -15,3 | -15,4 | -11,0 | -18,1 | -14,1 | -16,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2006|II/2006|III/2006|IV/2006 | I/2007 | II/2007| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 11,7 | 19,8 | 21,1 | 35,0 | 18,8 | 25,6 | | palvelut *) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 40,7 | 40,5 | 39,6 | 50,0 | 41,2 | 51,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | | verkkopalvelut **) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -3,8 | -3,8 | -4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa kustannuksia, jotka johtuvat Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutetuista henkilöstövähennyksistä.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2006|II/2006|III/2006| IV/2006| I/2007 | II/2007| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 517,6 | 584,1 | 582,7 | 601,7 | 670,3 | 721,8 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 296,5 | 391,8 | 524,4 | 053,5 | 137,9 | 378,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 219,5 | 208,4 | 180,3 | 184,0 | 228,8 | 213,6 | | verkkopalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -26,4 | -33,0 | -41,2 | -36,9 | -41,6 | -38,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 007,2 | 151,3 | 246,2 | 802,3 | 995,4 | 275,2 | --------------------------------------------------------------------------------

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.6.2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 772,8 | 1 586,8 | 12 | 3 284,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 816,9 | 693,0 | 18 | 1 477,4 | | liiketoiminnan osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -1 621,0 | -1 462,0 | 11 | -3 002,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,6 | 0,4 | 50 | 1,3 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -12,7 | -11,4 | 11 | -24,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 139,7 | 113,8 | 23 | 258,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,9 | 7,2 | 9 | 7,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,1 | 1,7 | -35 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -1,7 | -1,2 | 42 | -2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -14,5 | -8,9 | 63 | -20,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 124,6 | 105,4 | 18 | 238,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,0 | 6,6 | 6 | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 3) | -32,1 | -27,5 | 17 | -62,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 92,5 | 77,9 | 19 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,2 | 4,9 | 6 | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 92,0 | 75,6 | 22 | 171,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,5 | 2,3 | -78 | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta laskettu | | | | | | osakekohtainen tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,73 | 0,60 | 22 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,72 | 0,60 | 20 | 1,35 | --------------------------------------------------------------------------------

3) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TULOSLASKELMA 1.4. - 30.6.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2007 | 4-6/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 939,3 | 818,0 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 445,0 | 366,1 | 22 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -854,7 | -752,6 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0,4 | 0,4 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -6,5 | -5,7 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 78,5 | 60,1 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 8,4 | 7,3 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,5 | 0,4 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -1,6 | -0,6 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -7,6 | -4,6 | 65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 69,8 | 55,3 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,4 | 6,8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 3) | -17,4 | -15,1 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 52,4 | 40,2 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,6 | 4,9 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 52,4 | 39,2 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,0 | 1,0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,42 | 0,31 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,41 | 0,31 | 32 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 92,6 | 82,8 | 12 | 91,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 248,8 | 248,8 | 0 | 248,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 19,6 | 15,0 | 31 | 15,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3,2 | 2,2 | 45 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,9 | 3,0 | -3 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 18,6 | 11,0 | 69 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 25,6 | 21,9 | 17 | 21,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 157,2 | 797,4 | 45 | 1 006,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 726,9 | 637,8 | 14 | 688,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 50,7 | 27,3 | 86 | 25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 346,1 | 1 847,2 | 27 | 2 117,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | | | | oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 147,0 | 62,8 | *) | 63,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 536,3 | 507,5 | 6 | 607,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 4,5 | 5,8 | -22 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 687,8 | 576,1 | 19 | 674,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 61,7 | 40,0 | 54 | 52,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 8,4 | 11,0 | -24 | 11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 34,1 | 33,3 | 2 | 32,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 400,8 | 166,7 | *) | 275,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 3,0 | 13,8 | -78 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 931,3 | 786,9 | 18 | 788,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 20,2 | 16,3 | 24 | 18,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 198,8 | 203,1 | -2 | 256,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 346,1 | 1 847,2 | 27 | 2 117,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli-| Vara-| Muut|Muunto-| Arvon-| Kerty-| Vähem-| Oma| | | pää-| kurs-| ra-|rahas-| ero-| muu-| neet| mistön| pääoma| | | oma| si-| hasto| tot| ra-| tos-|voitto-| osuus| yh-| | | | ra-| | | hasto| ra-| varat| | teensä| | | | hasto| | | | hasto| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | 82,8 | -82, | - | - | - | - | - | - | - | | anti | | 8 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,4 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau- | - | - | - | - | - | - | 92,0 | - | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -82,5 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | -1,0 | 0,2 | 0,9 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 147, | 0,0 | 1,0 | 14,6 | -5,9 | 3,0 | 523,6 | 4,5 | 687,8 | | pääoma | 0 | | | | | | | | | | 30.6.2007| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut|Muunto-| Arvon-| Kerty-| Vähem-| Oma| | | pää-|kurs- | ra-| ra-| ero-|muutos-| neet| mistön| pääoma| | | oma| si- | hasto|hastot| ra-| ra-|voitto-| osuus| yh-| | | | ra- | | | hasto| hasto| varat| | teensä| | | |hasto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,4 | 2,2 | | | | | | | | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioiden| | | | 12,1 | | | -11,3 | | | | kirjaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 75,6 | | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -68,6 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | -0,1 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,8 | 79,4 | 0,8 | 14,6 | -3,3 | 0,4 | 415,6 | 5,8 | 576,1 | | pääoma | | | | | | | | | | | 30.6.2006| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake-| Yli-| Vara-| Muut |Muunto-| Arvon-| Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää| kurs-| ra-| ra- | ero-| muu-| neet| mistön| pääoma| | | äoma| si-| hasto|hastot| ra-| tos-|voitto-| osuus | yh- | | | | ra-| | | hasto| ra-| varat| | teensä| | | | hasto| | | | hasto| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 1,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,5 | - | -0,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | 1,0 | - | 11,2 | - | - | -9,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 171,0 | - | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -68,9 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | |31.12.2006| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 92,5 | 76,7 | 21 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien | 60,3 | 47,3 | 27 | 106,8 | | peruminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | -37,6 | -86,8 | -57 | -140,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -149,7 | -112,8 | 33 | -319,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 123,6 | 93,7 | 32 | 105,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -63,7 | -105,9 | -40 | -353,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -7,9 | -7,5 | 5 | -24,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1,1 | 1,8 | -39 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -26,1 | -20,9 | 25 | -54,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 56,2 | -8,5 | *) | -148,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | -5,1 | 0,9 | *) | -11,1 | | liiketoimintojen hankinta | | | | | | vähennettynä hankintahetken | | | | | | rahavaroilla | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten hankinta | 0,0 | -0,2 | *) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -12,7 | -15,8 | -20 | -33,8 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -2,7 | -3,0 | -10 | -3,1 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | 0,0 | 2,6 | *) | 2,5 | | liiketoimintojen myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten hyödykkeiden | 2,3 | 2,1 | 10 | 3,0 | | myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0,0 | 0,1 | *) | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -17,7 | -13,3 | 33 | -42,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0,8 | 2,6 | -69 | 6,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | -54,9 | 69,5 | *) | 61,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 128,5 | 0,0 | *) | 175,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -4,6 | -33,7 | -86 | -37,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -1,0 | -1,0 | 0 | -1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -82,6 | -68,9 | 20 | -68,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -13,7 | -31,4 | -56 | 135,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 24,8 | -53,2 | *) | -54,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 25,9 | 80,6 | -68 | 80,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen | 0,0 | -0,1 | *) | 0,1 | | vaikutus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 50,7 | 27,3 | 86 | 25,9 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3. LIITETIETOJA

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2007 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-standardien muutosten tai tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavien standardien tai tulkintojen muutoksia: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi vaikuttaa pääasiassa vuositilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen. IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Kaudella 1-3/2007 hallitus muutti valuuttakurssiriskin hallintaa siten, että YIT:n oman pääoman arvoa ei enää suojata valuuttakurssien muutoksilta. Valuuttapositiot raportoidaan kerran vuodessa tarkastusvaliokunnalle.

SEGMENTTITIEDOT

YIT:n liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut ja Teollisuus- ja verkkopalvelut.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 778,0 | 674,0 | 15 | 1 415,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 785,5 | 718,9 | 9 | 1 452,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 240,3 | 224,6 | 7 | 476,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -31,0 | -30,7 | 1 | -59,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 1 772,8 | 1 586,8 | 12 | 3 284,4 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 44,4 | 31,5 | 41 | 87,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 92,7 | 81,2 | 14 | 170,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 10,8 | 10,3 | 5 | 18,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -8,2 | -9,2 | -11 | -17,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 139,7 | 113,8 | 23 | 258,8 | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 721,8 | 584,1 | 24 | 601,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 378,3 | 1 391,8 | 71 | 2 053,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 213,6 | 208,4 | 2 | 184,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -38,5 | -33,0 | 17 | -36,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 275,2 | 2 151,3 | 52 | 2 802,3 | --------------------------------------------------------------------------------

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten purku | - | - | 7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenjärjestelyt | -1,0 | - | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -1,0 | - | 2,1 | --------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa kustannuksia, jotka johtuvat Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutetuista henkilöstövähennyksistä.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy osti 2.4.2007 T. Kanerva Oy:n, joka on prosessi- ja energiateollisuudessa käytettävien erikoistiivisteiden ainoa suomalainen toimittaja.

Kaudella 1-3/2007 Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla liiketoimintoja täydennettiin Ruotsissa ja Norjassa tekemällä neljä pientä yrityshankintaa.

-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 4 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 2 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -4 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 6 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu vastike | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | -1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 5 | | --------------------------------------------------------------------------------

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 91,8 | 77,1 | 19 | 77,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 13,0 | 15,4 | -16 | 33,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 0,9 | 1,0 | -10 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -1,4 | -1,6 | -13 | -2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset yritysmyyntien | 0,0 | -0,3 | *) | -0,3 | | kautta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -9,6 | -8,9 | 8 | -18,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | -2,1 | 0,1 | *) | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjapitoarvo kauden lopussa | 92,6 | 82,8 | 12 | 91,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 25,8 | 19,1 | 35 | 19,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 493,3 | 295,4 | 67 | 378,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 520,2 | 398,7 | 30 | 500,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 66,1 | 53,0 | 25 | 64,9 | | kiinteistöosakeyhtiöiden | | | | | | osakkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 47,4 | 25,5 | 86 | 35,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihto-omaisuus | 4,4 | 5,7 | -23 | 8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 157,2 | 797,4 | 45 | 1 006,4 | --------------------------------------------------------------------------------

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja | Osakkeiden| Osake- | Ylikurs-| Omat | Yhteensä| | ylikurssirahasto | lukumäärä| pääoma | sira- | osakkeet| | | | | | hasto| | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2007 | 126 777 | 63,4 | 83,8 | 0,0 | 147,2 | | | 072 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoanti | - | 82,8 | -82,8 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto muihin | - | - | -1,0 | - | -1,0 | | rahastoihin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | -400 | - | - | 0,0 | 0,0 | | mitätöinti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden käyttö | 121 834 | 0,8 | - | - | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2007 | 126 898 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | | | 506 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

KOROLLISET VELAT (milj. e)

Joukkovelkakirjalainat -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä | Tasearvo | Nimellisarvo| | | arvo | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä | 275,5 | 275,0 | 275,0 | | 31.12.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yllä olevien arvostus per 30.6.2007 | 275,6 | 275,0 | 275,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskaudella nostetut | | | | | joukkovelkakirjalainat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1) 1/2007-2014, kuponkikorko 4,670 %, | 50,0 | 49,9 | 50,0 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (2) 2/2007-2012, kuponkikorko 4,564 %, | 50,5 | 50,0 | 50,0 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 376,1 | 374,9 | 375,0 | | 30.6.2007 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti

1) Laina-aika 26.3.2007 - 26.3.2014, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 26.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI0003024216. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,51%. (Private Placement). 2) Laina-aika 29.3.2007 - 29.3.2012, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 29.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi SE0001991068. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,40 %. (Private Placement).

Lainoihin liittyvän korkoriskin hallinta

Koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisten, 3 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 225 milj. euron ja 6 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 45 milj. euron määräisten lainojen korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Suojaukset on tehty tehokkaiksi ja koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon. Koronvaihtosopimukset laskevat koko lainasalkun korkojen painotettua keskiarvoa 0,182 prosenttiyksiköllä.

Katsauskauden lopussa pitkäaikaisten lainojen ja niitä suojaavien korkojohdannaisten duraatio oli 1,39 vuotta (31.12.2006 1,52 vuotta). Korkotason yhden prosenttiyksikön muutoksella olisi välitilinpäätöshetkellä ollut 3,2 milj.
euron (31.12.2006 4,1 milj. euron) vaikutus konsernin vuosittaisiin nettokorkokuluihin.

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2007 | 6/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | | vakuudet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 29,3 | 29,3 | 0 | 29,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut arvopaperit | 1,5 | 2,0 | -25 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovastuut | 231,8 | 286,0 | -19 | 252,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 259,0 | 191,2 | 35 | 202,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vuokravastuut | 8,6 | 2,3 | *) | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 0,8 | 0,6 | 33 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva | | | | | | vastuu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuksien arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko-optiosopimukset | 28,1 | 28,4 | -1 | 28,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 270,0 | 95,0 | *) | 145,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | 181,9 | 64,9 | *) | 202,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko-optiosopimukset | 1,4 | 1,0 | 40 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 3,8 | 0,5 | *) | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | -1,0 | -1,7 | -41 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeudenkäynnit | 11,1 | 11,1 | 0 | 11,1 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2007 | 1-6/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 0,5 | 0,4 | 25 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 2,0 | 0,0 | *) | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0,0 | 2,6 | *) | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,5 | 0,1 | *) | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit