YIT OSTAA ABB:N BUILDING SYSTEMS -LIIKET

YIT OSTAA ABB:N BUILDING SYSTEMS -LIIKETOIMINNOT POHJOISMAISSA, BALTIASSA JA VENÄJÄLLÄ

YIT-Yhtymä Oyj ("YIT") on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut ABB Ltd:ltä ("ABB") sen talotekniikka-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluita tarjoavat Building Systems -liiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yrityskaupan arvo on 203 miljoonaa euroa. Kaupasta maksettava käteissumma täsmentyy kaupan toteutuessa, jolloin yrityskaupan arvosta vähennetään liiketoimintakauppoina ostettavien liiketoimintojen siirtyvien tase-erien varojen ja velkojen negatiivinen erotus. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan 1.9.2003 mennessä.

Ostetun Building Systems -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1 130 miljoonaa euroa. Oikaistu operatiivinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja liikearvopoistoja (EBITA) korjattuna ABB- konsernin sisäisillä veloituksilla oli noin 40 miljoonaa euroa.
Laskelmat on tehty YIT:n käytössä olevien lukujen perusteella.
Building Systemsin luvut perustuvat paikalliseen GAAP- kirjanpitokäytäntöön. Yrityskauppahinta vastaa EV/EBITA -kerrointa noin 5 (EV = Enterprise Value, koko yhtiön arvo). Henkilöstön määrä toukokuussa 2003 oli 9 080.

Ostettu liiketoiminta muodostaa yhdessä YIT:n nykyisten yksiköiden YIT Kiinteistötekniikan (Suomi) ja Calor AB:n (Ruotsi) kanssa konsernin suurimman toimialan, YIT Building Systemsin. Se on keskeinen osa YIT:n ydinliiketoimintaa, jonka teknistä ja taloudellista suorituskykyä kehitetään strategian mukaisesti.
Paikallisille markkinoille tämä kauppa ei tuo uutta kapasiteettia, joten kilpailutilanne säilyy ennallaan.

YIT:n ja ostetun pohjoismaisen Building Systemsin liiketoiminnot täydentävät toisiaan. Päällekkäistä toimintaa on erittäin vähän.
Suomessa ja Ruotsissa YIT:n kiinteistötekniikan nykyinen vesi- ja lämpötekninen osaaminen täydentyy Building Systems -liiketoiminnan sähkö- ja ilmastointiosaamisella. Norjassa ja Tanskassa YIT:lle avautuvat kokonaan uudet markkinat. Yrityskauppa vahvistaa YIT:n markkina-asemaa. YIT voi tarjota asiakkaille entistä parempaa ja kattavampaa palvelua kiinteistön koko elinkaaren aikana. YIT:n huoltoverkko kattaa nyt kaikki Pohjoismaat.

Kiinteistötekniikan osuus rakennuskustannuksista sekä kiinteistökannan korjaus- ja kunnossapitotöistä kasvaa edelleen.
Automaation ja tietoliikenneteknologian osuus kiinteistöteknisissä laitteissa ja järjestelmissä lisääntyvät. Siksi kiinteistötekniikka on YIT:n strategiassa merkittävä kasvualue sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

YIT:n liikevaihdon ja tuloksen riippuvuutta suhdannevaihteluista on määrätietoisesti vähennetty laajentamalla huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa yrityksen eri toimialoilla.
Yrityskaupan jälkeen kunnossapitoliiketoiminnan osuuden konsernin liikevaihdosta arvioidaan edellisen vuoden liikevaihtojakauman perusteella nousevan noin 30 prosenttiin, kun se vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä oli 25 prosenttia YIT:n koko liikevaihdosta.

- YIT on yrityskaupan jälkeen merkittävä aidosti pohjoismainen palveluyritys, jonka paikalliset tytäryhtiöt palvelevat asiakkaitamme yli 500 paikkakunnalla kaikissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä paikallisin voimin, toteaa konsernijohtaja Reino Hanhinen.

YIT-konsernin liikevaihto yrityskaupan jälkeen

Vuonna 2002 YIT-konsernin liikevaihto oli 1 763 miljoonaa euroa.
Ostetun pohjoismaisen Building Systems -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1 130 miljoonaa euroa. Yhdistelemällä vuoden 2002 YIT:n luvut ja ostetun Building Systems -liiketoiminnan luvut yrityskaupan jälkeen muodostuneen YIT-konsernin liikevaihto noin 2 890 miljoonaa euroa jakautuisi eri toimialojen kesken seuraavasti: Kiinteistötekniset palvelut noin 1 520 miljoonaa euroa eli 52 %, Rakentamispalvelut 1 086 miljoonaa euroa eli 37 %, Teollisuuden palvelut 230 miljoonaa euroa eli 8 % ja Televerkkopalvelut 78 miljoonaa euroa eli 3 % (YIT-konsernissa 1.6.-31.12.2002). Lukujen yhdistämisellä pyritään antamaan taloudellinen kuva uudesta kokonaisuudesta.

Maittain liikevaihto jakautuisi vuoden 2002 liikevaihtoluvuilla seuraavasti: Suomi 1 670 miljoonaa euroa, muut Pohjoismaat 1 040 miljoonaa euroa, Baltia 110 miljoonaa euroa, Venäjä 40 miljoonaa euroa ja muut maat 20 miljoonaa euroa.

Henkilöstön lukumäärä nousee lähes 21 700 henkilöön

- Tärkeänä motiivina kaupan syntymiselle oli ABB Building Systemsin positiivinen teknologiaimago ja henkilöstön ammattitaito, toteaa konsernijohtaja Reino Hanhinen. YIT:n avaintuloksissa henkilöstö ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat avainasemassa. Edellytykset henkilöstön ja liiketoiminnan integraation toteutukselle ovat hyvät, sillä YIT:llä on kokemusta ja näyttöä onnistuneista integraatioista aikaisempien yrityskauppojen yhteydessä.

YIT-konsernin henkilöstön määrä toukokuun lopussa 2003 oli 12 600.
Yrityskaupan jälkeen konsernin palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä nousee 21 680 henkilöön. Ostetun Building Systems - liiketoiminnan henkilöstömäärä on 9 080. Se jakaantuu maittain seuraavasti: Suomi 2 300, Ruotsi 2 900, Norja 2 700, Tanska 950, Baltia 200 ja Venäjä 30.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

YIT rahoittaa yrityskaupan lainarahoituksella. Kaupan seurauksena yhtiön omavaraisuusaste alenee. YIT:n tavoitteena on palauttaa omavaraisuusaste tavoitetasolle viimeistään vuonna 2006. YIT:n strategisena tavoitetasona omavaraisuusasteelle on 40 %, kasvulle keskimäärin 5 -10 % vuodessa, sijoitetun pääoman tuotolle 18 % ja osingonjaolle 30 - 50 % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen. Kaupan vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen arvioidaan olevan positiivinen vuodesta 2004 alkaen. Building Systems - liiketoiminnalle ominaista on hyvä kassavirta, vähäiset investointitarpeet sekä hyvä sijoitetun pääoman tuotto.

YIT arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja vuosittain noin 10 miljoonaa euroa vuodesta 2004 alkaen. Synergiaedut saavutetaan pääosin hankintatoimessa, hallinnossa ja tietotekniikassa sekä teknologian siirrossa nykyisten ja uusien yksiköiden välillä. - Kasvaneilla resursseilla voimme tarjota asiakkaillemme sisällöltään entistä laajempia kokonaistoimituksia ja suurprojekteja Pohjoismaissa ja lähialueilla, toteaa konsernijohtaja Reino Hanhinen.

Integraatiokustannusten arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa vuosina 2003 ja 2004. Integraatiokustannukset muodostuvat pääosin tietotekniikasta, ulkoisen asun muutoksesta ja henkilöstön valmennuksesta. Ruotsissa toimenpiteet liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos vuonna 2004.

Suomen, Norjan, Tanskan, Viron ja Latvian Building Systems - liiketoimintojen osto toteutetaan liiketoimintakauppoina.
Ruotsissa, Venäjällä ja Liettuassa ostetaan paikallisten yhtiöiden koko osakekanta. Liiketoimintakaupoista syntyy verovähennyskelpoista liikearvoa noin 180 miljoonaa euroa.
Liikearvo poistetaan 10 vuodessa lukuun ottamatta Tanskaa, jossa käytetään 7 vuoden poistoaikaa. Building Systems -liiketoiminnot konsolidoidaan YIT:hen arviolta 1.9.2003.

Konsernirakenne ja organisaatio

Yrityskaupan myötä YIT:n konsernirakenne muuttuu. Konsernin liiketoiminta jaetaan neljään toimialaan: Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut, Teollisuuden palvelut ja Televerkkopalvelut.

Ostettu pohjoismainen Building Systems -liiketoiminta muodostaa yhdessä nykyisten yksiköiden YIT Kiinteistötekniikan (Suomi) ja Calor AB:n (Ruotsi) kanssa Kiinteistötekniset palvelut -toimialan, jonka emoyhtiö on YIT Building Systems Oy. Siihen liitetään myös YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy ja YIT Primatel Oy:n kiinteistöverkkoliiketoiminta. Kiinteistöteknisistä palveluista tulee liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään YIT:n suurin toimiala.
Rakentamispalveluista vastaa YIT Rakennus Oy. Teollisuuden investointi- ja kunnossapitopalveluita tarjoavat YIT Industria Oy ja YIT Service Oy. Televerkkopalveluita tarjoaa YIT Primatel Oy.

YIT Building Systems Oy:n toimitusjohtajaksi tulee YIT Installaatiot Oy:n nykyinen toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Juhani Pitkäkoski (45 v) ja varatoimitusjohtajaksi YIT:n nykyinen yrityssuunnittelujohtaja, tekniikan lisensiaatti Sakari Toikkanen (35 v). YIT Building Systems Oy:n johto asettuu YIT:n pääkonttoriin Helsingin Käpylään.

YIT Building Systems -toimiala jakaantuu Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan toimintoihin. Suomen toiminnot sisältävät myös Baltian maiden ja Venäjän toiminnot. Ruotsin Building Systems - toiminnoista vastaa Calor AB:n nykyinen toimitusjohtaja, civil ing. Kari Kallio (53 v). Suomen tytäryhtiön YIT Kiinteistötekniikka Oy:n toimitusjohtajaksi tulee ABB Oy:n Talotekniikka ja kiinteistöpalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja, insinööri Antti Rantanen (57 v) ja varatoimitusjohtajaksi YIT Huber Oy:n nykyinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Pekka Hämäläinen (51 v). Norjan tytäryhtiön YIT Building Systems AS:n toimitusjohtajaksi tulee ABB Building Systems Norwayn nykyinen johtaja, insinööri Arne Malonæs (45 v) ja Tanskan tytäryhtiön YIT Installation AS:n toimitusjohtajaksi ABB Building Systems Denmarkin nykyinen johtaja, insinööri Leo G Sørensen (50 v).

YIT Rakennus Oy:n toimitusjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Ilpo Jalasjoki (52 v). Teollisuuden palveluista vastaa diplomi- insinööri Raimo Poutiainen (49 v), joka jatkaa myös YIT Industria Oy:n toimitusjohtajana. YIT Service Oy:n toimitusjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Juha Moisio (49 v) ja YIT Primatel Oy:n toimitusjohtajana diplomi-insinööri Hannu Leinonen (41 v). YIT:n yrityssuunnittelujohtajaksi on nimitetty YIT Rakennus Oy:n kehitysjohtaja diplomi-insinööri, hallintotieteiden tohtori Juha Kostiainen (38 v). Pitkäkoski, Jalasjoki, Poutiainen, Leinonen ja Kostiainen sekä varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä ja viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö raportoivat konsernijohtaja Reino Hanhiselle.

Tarkempia tietoja konsernirakenteesta ja maakohtaisista organisaatioista löytyy internetsivuilta osoitteesta www.yit.fi.

Tiedotustilaisuudet 4.7.2003

Asiasta järjestetään lehdistötilaisuus Helsingissä klo 11.00 (Suomen aikaa), Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tiedotustilaisuus klo 13.00 – 14.00 Suomen aikaa Helsingissä, Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9. Konsernijohtaja Reino Hanhisen ja varatoimitusjohtaja Esko Mäkelän esityksiä tilaisuudessa voi seurata suorana web casting -lähetyksenä englanniksi klo 13.00 Suomen aikaa osoitteesta www.yit.fi. Web casting sisältää myös puhelinkonferenssin. Esityksen aineisto sekä vastaavat suomen- ja ruotsinkieliset esitykset ja niihin liittyvä aineisto ovat myös nähtävissä osoitteessa www.yit.fi.

YIT-YHTYMÄ OYJ

Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

YIT tarjoaa investointi- ja kunnossapitopalveluita asumiseen, työympäristöihin, julkisyhteisöille, teollisuuteen ja tietoliikenteeseen. Konsernin palvelut kattavat kaikilla toimintasektoreilla hankkeiden koko elinkaaren. YIT:n päämarkkina- aluetta ovat Suomen lisäksi Skandinavia, Baltian maat ja Venäjä.
YIT:n kansainvälistymisen strategiana on YIT Building Systemsin markkina-aseman vahvistaminen Pohjoismaissa ja YIT Rakennuksen ja YIT Primatelin markkina-aseman vahvistaminen Baltian maissa ja Venäjällä. YIT:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä 4.9.1995 lähtien. Osake noteerataan päälistalla toimialaryhmässä Muut palvelut.

Pohjoismainen Building Systems on taloteknisten palvelujen ja järjestelmien kokonaistoimittaja kiinteistön koko elinkaarelle.
Sen tarjoamat kiinteistöpalvelut turvaavat laadukkaan ja kokonaiskustannuksiltaan tehokkaan kiinteistöjen ylläpidon ja toimitilapalvelut. Building Systems tarjoaa tieto- ja tietoliikenneteknologian sekä teollisuuden palveluja ja järjestelmätoimituksia paikallisesti kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa ja Venäjällä.

Lisätietoja antavat: Konsernijohtaja Reino Hanhinen, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2454, reino.hanhinen@yit.fi Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2258, gsm 040 826 1199, esko.makela@yit.fi Viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Yrityssuunnittelujohtaja Sakari Toikkanen, YIT-Yhtymä Oyj, puh.
020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski, YIT Installaatiot Oy, puh. 020 433 3738, juhani.pitkakoski@yit.fi Sijoittajasuhdepäällikkö Petra Thorén, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2635, gsm 040 764 5462 petra.thoren@yit.fi

Lisätietoja myös: www.yit.fi

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fiYrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa