YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE   16.3.2007                      

YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                 

YIT Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen muutoksesta, muutoksesta koskien vuosien 2004 ja 2006 optio-ohjelmia sekä osakepääoman korotuksesta.

Osingonmaksu Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 82,4 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 28.3.2007. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoonpano päätettiin pitää ennallaan: puheenjohtaja Reino Hanhinen, varapuheenjohtaja Eino Halonen ja jäsenet Sari Baldauf, Antti Herlin ja Teuvo Salminen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell KHT. Yhtiöjärjestyksen 3, 4, 6, 8, 9, 10 ja 11 §:n muuttaminen Yhtiöjärjestyksen 3 § päätettiin muuttaa siten, että maininta enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä nimellisarvosta poistettiin. Tilalle tuli maininta yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään päätettiin lisätä kahteen eri paikkaan selventävä maininta siitä, että puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen ao. tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määräys yhtiön toiminimenkirjoittamisesta ja prokuroista. Uudessa OyL:ssa on säännös yhtiön edustamisesta. Uusi laki ei tunne käsitettä toiminimen kirjoittaminen. Uuden lain säännökset päätettiin ottaa huomioon ehdotuksen sanamuodossa. Itse sisältöä ei muutettu.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään, jossa määrätään mm. kokouskutsutavasta, päätettiin lisätä sana muutoin.

Yhtiöjärjestyksen 9 § päätettiin muuttaa siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luettelossa otetaan huomioon uuden OyL:n säännökset kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöjärjestyksen 10 § päätettiin muuttaa siten, että siitä poistetaan määräykset liittyen osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään ja tilalle tulee määräys siitä, että osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään välimiesmenettelyssä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, päätettiin poistaa.

Vuoden 2004 ja 2006 optio-ohjelmat

Sen seurauksena, että yhtiöjärjestys muutettiin em. tavalla, päätettiin ottaa optio-ohjelmien osakemerkintöjen ehtojen osalta huomioon, että yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja, että optio-oikeuksien perusteella merkittäessä osakkeita, koko merkintähinta kirjataan osakepääomaan. Tämän vuoksi ehtojen määräys enimmäisosakepääoman korotuksen määrästä päätettiin poistaa. Osakepääoman korottaminen

Sen seurauksena, että yhtiöjärjestys muutettiin em. tavalla, päätettiin osakepääomaa korottaa rahastokorotuksena 82.822.459,92 eurolla 146.210.995,92 euroon siirtämällä ylikurssirahaston määrä 82.822.459,92 euroa osakepääomaan. Korotuksessa ei anneta uusia osakkeita.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3, 4, 6, 8, 9, 10 ja 11 § muuttamiseksi sekä hallituksen ehdotus koskien vuosien 2004 ja 2006 optio-ohjelmia ja osakepääoman korottamista ovat luettavissa YIT:n internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.

Lisätietoja antavat: Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi, Hallintopäällikkö Marja Salo, 020 433 2470, marja.salo@yit.fi

YIT OYJVirva Salmivaara Viestintäjohtajan varamies

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa