YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1 (3)
YIT-YHTYMÄ OYJ  PÖRSSITIEDOTE     13.3.2006 KLO 17.30


YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


YIT-Yhtymä Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta sekä yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:ien sekä vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta.
Lisäksi päätettiin uusien optio-oikeuksien antamisesta YIT- konsernin johto- ja avainhenkilöille.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 68,6 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2005.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Eino Halonen, vuorineuvos Reino Hanhinen, Jaakko Pöyry Group Oyj:n toimitusjohtajan sijainen Teuvo Salminen ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Sari Baldauf.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell KHT.

Yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:n muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 1 § päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiön toiminimi muuttuu muotoon YIT Oyj ja ruotsiksi oleva rinnakkaistoiminimi muotoon YIT Abp.
Yhtiöjärjestyksen 2 § päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että toimialaan lisätään sana verkkopalvelut.
Yhtiöjärjestyksen 3 § päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että osakkeen nimellisarvo muutetaan yhdestä eurosta 0,5 euroksi (splittaus), jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistuu. Muutos tapahtuu osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta.

YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääoma on tällä hetkellä 62.397.352 euroa.
Yhden euron nimellisarvoisia osakkeita on 62.397.352 kappaletta.
Yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeen kukin yhden euron nimellisarvoinen osake jaetaan kahdeksi 0,5 euron nimellisarvoiseksi osakkeeksi. Osakkeiden lukumääräksi tulee 124.794.704 kappaletta. Kullakin osakkeenomistajalla tulee siten olemaan osakkeita kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo- osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Osakkeiden nimellisarvon muutos on tarkoitus merkitä kaupparekisteriin 24.3.2006, jolloin kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä käytettäisiin uusia kaksinkertaisia osakemääriä 27.3.2006 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 4 § päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Yhtiöjärjestyksen 9 § päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiökokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Vuoden 2002 ja 2004 optio-ohjelmien ehtojen muutos

Vuoden 2002 C ja D optio-oikeuksien ehtoja päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa siten, että kukin C ja D optio- oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään neljä YIT-Yhtymä Oyj:n 0,5 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä siten, että osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla. C optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta päätettiin muuttaa 3,2725 euroksi ja D optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 2,9225 euroksi.

Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien ehtoja päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa siten, että kukin E ja F optio- oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi 0,50 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 1.200.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 600.000 eurolla. E ja F optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta päätettiin muuttaa 7,70 euroksi osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan E optioiden osalta vuosina 2005 ja 2006 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettyjen osakekohtaisten osinkojen puolella määrällä ja F optioiden osalta vuosina 2005 ja 2006 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettyjen osakekohtaisten osinkojen puolella määrällä ja 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävän osakekohtaisen osingon määrällä.

Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintäpaikaksi muutettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit YIT-Yhtymä Oyj:n pääkonttorin sijaan, kuten on päätetty vuoden 2002 C ja D optio-oikeuksien osalta aikaisemmin.

Uusien optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti antaa vastikkeetta merkittäviksi enintään 300.000 K, 900.000 L, 900.000 M ja 900.000 N optio-oikeutta. Optio-oikeudet jaetaan vuosina 2006 (K), 2007 (L), 2008 (M) ja 2009 (N) YIT-Yhtymä Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella YIT-konsernin yhtiöiden palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville, YIT-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille konsernin johto- ja avainhenkilöille.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 § muuttamiseksi, hallituksen ehdotus vuosien 2002 ja 2004 optio- ohjelmien ehtojen muuttamiseksi, hallituksen ehdotus uusien optio- oikeuksien antamisesta sekä optioehdot kokonaisuudessaan ovat luettavissa YIT:n Internet-sivuilla.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja, sijoittajasuhteet Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa