Boardman 2020 tutki kasvuyritysten kansainvälistymistä

Kyky ja halu rakentaa kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä on nopeasti noussut omistajayrittäjien oman varallisuuden luonnin lisäksi yhdeksi keskeiseksi tekijäksi koko kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvuyrityksissä on kuitenkin ammottava kuilu omistajien tahtotilan ja yrityksen johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien välillä. Boardman 2020 selvitti tuoreessa tutkimuksessaan kasvuyritysten näkemyksiä kansainvälistymisen edellytyksistä ja haasteista.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa pääasiassa teknologiasektorin ja ns. luovien toimialojen, kuten markkinoinnin ja sisältötuotannon omistajayrittäjiltä yhteensä 66 yrityksestä. Kohderyhmän joukossa oli sekä hitaasti kasvaneita että jopa useiden satojen prosenttien vuosikasvuun yltäneitä kansainvälistymis¬vaiheessa olevia yrityksiä.

Tyypillisessä kasvuyrityksessä yrityksen omistajien tahtotilana on kansainvälistyminen. Tällä tahtotilalla onkin vahva yhteys toteutuneeseen ja odotettuun kasvuun. Myös yrityskulttuurissa korostuvat rohkea kasvuhakuisuus ja myyntihenkisyys.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Yritykset eivät kykene hoitamaan mallikkaasti erilaisia muutostilanteita ja resurssipullonkauloja. Kulttuurieroja kotimaan ja kohdemarkkinoiden välillä ei ymmärretä, eikä osata toimia niiden edellyttämällä tavalla. Myös valmiuksia kansainväliseen myyntityöhön tulee kehittää. Nämä ja monet muut johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvät valmiudet sekä kesto-ongelmaksi muodostunut rahoituksen saatavuus saavat tutkimuksessa heikot arviot.

<b>Oikeat valinnat, ajoitus ja johtamisosaaminen ratkaisevat</b>

Kansainvälistymisstrategiassa oikeiden valintojen ja ajoituksen merkitys on ratkaiseva kansainvälistymis¬pyrkimysten onnistumiseen. Monipuolisella ja kokeneella hallituksella, hyvällä hallitus¬työskentelyllä sekä laajalla, oikein valikoidulla yhteistyöverkostolla voi merkittävästi vaikuttaa strategisten valintojen onnistumiseen.

Rohkeutta ja tahtoa on täydennettävä johtamisosaamisella, jolla hallitaan muutostilanteet ja luodaan kansainväliseen liiketoimintaan tarvittavat rakenteet ja prosessit. Johtamisosaamisen suhteen omistaja¬yrittäjiltä vaaditaan entistä suurempaa itsekriittisyyttä, kykyä ja halua kehittää itse omaa osaamistaan sekä täydentää avainhenkilötiimiä kansainvälisen liiketoiminnan kokemuksella - myös itseään paremmilla henkilöillä.

Myös sitouttamisasiat korostuvat sekä avainhenkilöiden että kumppanien ja jakelukanavien osalta. Nopeimmin kasvavilla yrityksillä korostuvat henkilöstön sitoutuminen, rohkeus ja omistajien tahtotila erityisinä vahvuuksina. Suotavaa olisi, että yrittäjät vaihtavat keskenään kokemuksia hyvistä käytännöistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sitouttamisen ja palkitsemisen suhteen. Boardman 2020 –verkosto pyrkii omalta osaltaan luomaan edellytyksiä ja foorumin vapaamuotoiselle ja innostavalle kokemusten vaihdolle.

<b>Referenssiasiakkaat avainasemassa</b>

Asiakaslähtöistä ajattelutapaa on syytä korostaa myös kansainvälistymisessä. Konkreettiset asiat, kuten referenssiasiakkaiden merkitys ja kyky palvella eri puolilla maailmaa toimivia asiakkaita ovat jääneet tuotteiden ja teknologioiden jalkoihin, eikä niiden merkitystä yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle ole edelleenkään sisäistetty. Erityisesti kannattaisi ryhtyä toimiin, jotka nopeuttavat kansainvälisesti merkittävien referenssiasiakkaiden saantia kasvuyrityksiin. Tämän nopeuttaminen 3-5 vuodesta 6-18 kuukauteen voisi tuoda merkittävän lisävauhdin kasvupyrkimyksiin. Yritysjohdon tuleekin miettiä omaa kontaktiverkostoa tai jopa avainhenkilöiden ja hallituksen kokoonpanoa tästä näkökulmasta – miten ja kenen kontakteilla päästään varmasti ja nopeasti kiinni yrityksen profiiliin sopivaan kansainväliseen referenssiasiakkuuteen.

Omistajayrittäjien on syytä hyväksyä, että kaikkea ei tarvitse osata itse ja oppia kantapään kautta. Apua ja osaamista on tarjolla. Kaiken ei silti tarvitse olla etukäteen yksityiskohtaisesti tiedossa, vaan rohkeus, oikea suunta ja tekemisen into voivat viedä pitkälle!

Kasvuyritysten kansainvälistymistutkimuksen tuloksia esitellään tarkemmin Boardman 2020 -verkoston tuottamassa Maailmalle! –kirjasessa, joka julkistetaan Boardmanin Kaamos Forumissa Saariselällä 20.-21.11.2008. Lisäksi julkaisussa esitetään otteita huhti-syyskuussa järjestetyistä Maailmalle! -keskustelutilaisuuksista, jossa joukko kasvuyritysten parissa toimivia yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita pohti yhdessä kansainvälistymisen haasteita aiheina kehittyvät markkinat, ulkomaisten tytäryhtiöiden hallinta, Venäjä sekä UK-markkinat.Lisätietoja: tutkimuksen tekijä KTT Esa Matikainen, Boardman 2020, puh. 040 506 0080
tai www.boardman.fi/julkaisut/maailmalle


Yrityksestä

Autamme asiakkaitamme kaikenlaisessa viestinnässä aina strategisesta suunnittelusta jokapäiväiseen käytännön viestintätyöhön. Ohjenuoramme on reilu meininki. Se tarkoittaa, että emme tee viestintää viestinnän takia, vaan kaikessa toiminnassamme on lähtökohtana asiakkaan liiketoiminta.

Tilaa