Deficiențele sistemelor cauzează cele mai mari perturbări în cadrul serviciilor de comunicații electronice, indică un raport nou al ENISA

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) a publicat astăzi al treilea raport anual cu privire la întreruperile pe scară largă în sectorul comunicațiilor electronice. Raportul anual 2014 cu privire la incidente oferă o analiză agregată a incidentelor de securitate din 2013, care au cauzat perturbări cu un impact semnificativ . În cele mai multe incidente, care au fost raportate entităților  de reglementare şi Agenției ENISA, au fost implicate rețeaua mobilă de internet şi conexiunile de telefonie mobilă. Cauzele cele mai frecvente sunt deficiențele sistemelor, care afectează în special stațiile de bază şi conexiunile.

Raportul anual este rezultatul unui proces de raportare a incidentelor la nivelul UE, care a fost inițiat în   2012, conform articolului 13a al Directivei cadru (2009/140/CE). Incidentele sunt raportate de operatori, la nivel național, Autorit ă ților Naționale de Reglementare (ANR). Cele mai grave perturb ă ri sunt raportate anual de ANR, Agenției ENISA și   Comisiei Europene. Principalele rezultate sunt cuprinse în rezumatul de mai jos :

  • 90 de incidente majore raportate : În acest an 19 ț ă ri au raportat 90 de incidente cu impact semnificativ, în  timp ce 9 ț ă ri nu au raportat nici un fel de incidente importante.
  • Rețelele mobile sunt cele mai afectate : Aproximativ jum ătate din perturbările cu impact semnificativ au implicat rețeaua mobil ă de internet şi telefonia mobil ă .
  • Impactul asupra apelurilor de urgen ț ă : 21% din incidentele majore au afectat accesul la apelurile de urgenț ă (accesul la 112).
  • Majoritatea (61%) perturb ări llor sunt cauzate de deficiențele sistemelor : Cel mai adesea deficiențele sistemelor au inclus erori în software, deficiențe legate de hardware şi configura țiile de software gre şite care afecteaz ă conexiunile şi sta țiile de baz ă .
  • Fenomenele naturale au cel mai semnificativ impact în sensul orelor pierdute de utilizator. De multe ori starea vremii (ninsori abundente, furtuni), au dus la întreruperi de energie şi ruperi de cablu , care la r ândul lor au dus la perturb ări majore în sensul orelor pierdute de utilizator. Cele mai afectate componente au fost stațiile de baz ă , conexiunile şi conexiunile mobile.

Directorul executiv al ENISA Profesorul univ. Udo Helmbrecht relateaz ă :

„Rețelele şi serviciile de internet sunt coloana societ ă ții digitale a UE. Obiectivul nostru este de a ajuta la sporirea capacității de rezistență şi a securității comunica țiilor electronice . Raportarea incidentelor şi analiza incidentelor actuale este esen țial ă pentru a în țelege riscurile şi ceea ce poate fi îmbunătă țit . ENISA va continua colaborarea cu entitățile reglementatoare Telecom ale UE pentru a sprijini raportarea eficient ă şi efectiv ă a incidentelor de securitate”.

Acest raport anual nu menționeaz ă anumite ț ări , furnizori sau incidente specifice. Incidentele specifice vor fi discutate cu Comisia European ă şi cu ANR, în cadrul Grupului de exper ți (Group expert) asupra Articolului 13a . ENISA va acorda sprijin statelor membre ale UE, acolo unde este nevoie, pentru atenuarea anumitor tipuri de incidente specifice. Pe baza raportului din 2012 asupra incidentelor, ENISA elaborează un ghid al vânzătorului-cumpărătorului, pentru a permite furnizorilor asigurarea unei securități în contractarea de la vânzători de TIC și în externalizarea către parteneri, a activităților lor de bază.

Raportul în întregime: http://www.enisa.europa.eu/?came_from=https%253A//www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Context juridic: Articolul 13a al Directivei Cadru (2009/140/CE) în contextul cadrului juridic al UE pentru comunicațile electronice .

Video : https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Pentru interviuri: Christoffer Karsberg, Expert în Securitatea Rețelelor Informatice şi a Datelor, email: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, Telefon mobil: +30 6951782255

Tags:

Subscribe

Documents & Links