Peter Wallenberg Jr ny ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Peter Wallenberg Sr, ordförande i Knut och Alice Wallenberg Stiftelse sedan 1982, lämnar denna befattning och efterträds den 16 januari 2015 av Peter Wallenberg Jr som sedan 2005 är vice ordförande. Styrelsen har utsett Peter Wallenberg Sr till hedersordförande.

När Peter Wallenberg Sr blev ordförande 1982 var Stiftelsens totala tillgångar cirka 2 miljarder kronor och anslagen till svensk forskning och utbildning 62 Mkr. Idag är tillgångarna cirka 85 miljarder kronor och anslagen 1,7 miljarder kronor.

– Jag är glad över den utveckling som Stiftelsen har haft och den viktiga roll den spelar för svensk grundforskning och därmed för Sverige. Det är rätt tidpunkt för mig att lämna över till Peter Jr och jag är tacksam över att femte generationen av vår familj tar vid i det arbete som våra förfäder grundlagt genom att arbeta i företagsamhetens tjänst och engagera sig i stiftelser dit betydande kapital donerats, säger Peter Wallenberg Sr i en kommentar. 

Som styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, utsedd av Huvudmannarådet*, vill jag lyfta fram det ovärderliga arbete som Peter Wallenberg Sr under lång tid ägnat Stiftelsens verksamhet och utveckling. Under Peter Wallenberg Sr:s ordförandeskap har Stiftelsen utvecklats till en av Europas största privata forskningsfinansiärer och för svenska forskare och lärosäten utgör Stiftelsen idag den vid sidan av staten viktigaste forskningsfinansiären. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under Peter Wallenberg Sr:s ledning gjort stora insatser för svensk forskning. Jag ser fram emot att vice ordförande Peter Wallenberg Jr, som känner verksamheten mycket väl, tar över den viktiga uppgiften som ordförande, säger Kåre Bremer, tidigare rektor vid Stockholms universitet.

 – Det är mycket stimulerande att få förtroendet att ta över ordförandeskapet och därmed det yttersta ansvaret att förvalta och vidareutveckla Stiftelsen. Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete på den redan inslagna vägen där fokus ligger på excellenta forskare och forskningsprojekt i absolut världsklass. Detta med det landsgagneliga fokus som våra statuter ålägger oss, säger Peter Wallenberg Jr, tillträdande ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenbergstiftelserna omfattar totalt 15 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av - eller bildats genom insamling till hedrande av - medlemmar i familjen Wallenberg. Peter Wallenberg Jr är förutom tillträdande ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ordförande eller vice ordförande i de flesta av de övriga Wallenbergstiftelserna. Under de senaste fem åren har totalt 8 miljarder kronor anslagits från dessa stiftelser till svensk forskning och utbildning, varav cirka 2 miljarder kronor 2014.

Ytterligare information om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Under de senaste åren har ett antal särskilda insatser finansierats som alla syftar till att stärka Sveriges position som forskningsnation i världsklass. Bland annat kommer totalt upp till 2,5 miljarder kronor att anslås till Europas största privata satsning på unga forskare; Wallenberg Academy Fellows. Programmet som stödjer några av landets, och världens, mest lovande forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap, är tänkt att omfatta en satsning på upp till 250 unga forskare över totalt 10 år.

Ett annat exempel är satsningen på medicinsk forskning där Stiftelsen under fjolåret beslutade att avsätta 1,8 miljarder kronor under en tioårsperiod till stöd för utrustning, kliniska forskare samt karriärtjänster vid flera av landets universitet med medicinska fakulteter.

Ytterligare ett exempel är Stiftelsens långsiktiga stöd till MAX-laboratoriet vid Lunds universitet. MAX-laboratoriet är en synkrotronljusanläggning som blir 100 gånger effektivare än de som existerar i dag. Anläggningen kan beskrivas som ett supermikroskop som avslöjar detaljer om naturens allra minsta byggstenar. Stiftelsen har genom åren bidragit med mer än 600 Mkr till denna anläggning.

Wallenbergstiftelsernas administration och förmögenhetsförvaltning

För att effektivt och professionellt hantera förvaltningen av samtliga Wallenbergstiftelsers tillgångar samt administrationen av anslagsverksamheten äger Wallenbergstiftelserna FAM AB** och Wallenberg Foundations AB**. Dessa bolag har per den 1 januari 2015 i korthet utvecklat sina verksamheter som följer: 

  • Wallenberg Foundations AB: Ägs gemensamt av samtliga Wallenbergstiftelser. Bolaget administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser. De tre största stiftelserna har delegerat ansvaret för förvaltningen och ägarstyrningen av deras direktägda tillgångar till en investeringskommitté administrerad av Wallenberg Foundations AB. Stiftelsernas innehav utgörs av bland annat Investor, FAM och SAS.
     
  • FAM AB: Är ett privat ägarbolag som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna med fokus på att förvalta och utveckla sina direktägda innehav. FAM förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. Därigenom skapas värdetillväxt och utdelning till Stiftelserna vilket främjar deras anslagsverksamhet. FAM utvärderar även nya potentiella investeringar. FAM:s största innehav utgjordes vid årsskiftet av SKF, Stora Enso och Höganäs. FAM:s tillgångar uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 36 miljarder kronor.

För mer information och kontakt:

  • Mer information om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finns på www.wallenberg.com/kaw
  • Peter Wallenberg Jr, 08-545 017 80
  • Oscar Stege Unger, oscar.stege.unger@wfab.se, 070-624 2059, 08-545 077 37
  • www.wfab.se (Wallenberg Foundations AB) och www.fam.se (FAM AB)

*Huvudmannarådet i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse består av 12 universitetsrektorer och de ständiga sekreterarna vid Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien. Huvudmannarådet utser Stiftelsens revisorer och en ledamot i styrelsen.

**FAM AB är namnbytt från Foundation Asset Management Sweden AB och ägs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Wallenberg Foundations AB är namnbytt från Foundation Administration Management Sweden AB.

Tags:

About Us

The Knut and Alice Wallenberg Foundation was established in 1917. The Foundation’s aim is to benefit Sweden by supporting Swedish basic research and education, mainly in medicine, technology and the natural sciences. This is achieved through grants to excellent researchers and to projects. During the Foundation’s 100 years SEK 24 billion has been awarded in grants, of which SEK 1.7 billion yearly in recent years, to excellent research and education, making the Foundation the largest private funder of scientific research in Sweden and one of the largest in Europe.

Subscribe