24Seven Technology Group ASA : Årsrapport 2011

Årsrapport for 24Seven Technology Group ASA er vedlagt.

Styret i 24Seven Technology Group ASA har vedtatt selskapets årsregnskap for 2011.

Implementeringen av selskapets nye strategi har medført at virksomheter som ikke tilhører selskapets kjernevirksomhet har blitt solgt og selskapet er i dag i større grad et SaaS og software selskap enn tidligere regnskapsår. Denne strategiendringen og selskapets forsiktighetsprinsipp i regnskapsførselen er en vesentlig årsak til de endringene som er foretatt siden avleggelsen av selskapets foreløpige årsresultat og fjerdekvartalsrapport for 2011.IAS 12 stiller strenge krav til historisk regnskapsmessig lønnsomhet og legger liten vekt på fremtidig lønnsomhetspotensiale. Selskapet har således vurdert utsatt skattefordel i balansen til kun å inkludere de datterselskapene med lønnsom historikk. Utsatt skattefordel er korrigert i sammenligningstallene for 2010 i henhold til IAS 8. For 2011 medfører det at utsatt skattefordel er redusert med NOK 19,6 millioner i forhold til foreløpig årsregnskap for 2011. Den regnskapsmessige vurderingen av eiendelene og fordringene i de datterselskapene som ikke er relatert til selskapets kjernevirksomhet har fått nedskrevet verdiene med henhodsvis 4,5 MNOK i Phonzo og 4,8 MNOK i Propartner Holding AS.

Endring i styret
Marte Kopperstad har av private årsaker i november 2011 varslet om at hun måtte fratre vervet som styremedlem. Styret innvilget dette ønsket på det samme møtet som vedtok årsregnskapet.

Abonner

Dokumenter og linker