Aksjekjøpsprogram for ansatte og styre i 24Seven Technology Group ASA

Styret i 24Seven Technology Group ASA har i overensstemmelse med rammene for vedtak på ordinær generalforsamling 30.04.10 besluttet å opprette et aksjekjøpsprogram hvor ansatte og styremedlemmer som kjøper aksjer får to opsjoner for hver aksje de kjøper. Aksjer vil bli ervervet til markedspris. Programmet inneholder en låneordning til samtlige ansatte hvor de som benytter det kun vil motta 1 opsjon per aksje i stedet for 2 opsjoner for hver kjøpte aksje. Ordningen er likt fordelt med samme antall aksjer og opsjoner for alle ansatte og styret. Deltakere i programmet kan etterspørre et større antall aksjer enn sin relative andel og tildeles en større andel dersom deler av programmet ikke benyttes.

Aksjekjøpsprogrammet har til hensikt å beholde og motivere ansatte, samtidig som det skal øke interessen for selskapet og aksjekursen for å gi samme insentiv som øvrige aksjonærer.

Opsjonene opptjenes over 2 år og har innløsningskurs lik aksjekurs den 28.01.11 på NOK 4,03. Opsjonene må innløses innen 4 år fra tildelingsdato og aksjene som kjøpes i aksjekjøpsprogrammet har en bindingstid på 11 måneder. De ansatte må arbeide i konsernet i opptjeningsperioden. Ordningen vil maksimalt omfatte 500 000 opsjoner

Fordeling av primærinnsidere vil bli kommunisert så snart det er klart hvem i selskapet som deltar i programmet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner