Garantert emisjon i 24Seven Technology Group ASA

Styret i 24Seven Technology Group ASA har blitt tilbudt en garantert emisjon på inntil 10 MNOK på enhver tid gjeldende børskurs begrenset oppad til 9 NOK pr aksje.  Garantist for emisjonen er ICT Group AS, som er største aksjonær i 24Seven Technology Group ASA. ICT Group AS er et investeringsselskap kontrollert av Stian Rustad, som også er CEO i 24Seven Technology Group ASA.

I forbindelse med denne garantien har 24Seven Technology Group ASA besluttet å starte en bookbuilding prosess med hensikt å hente inn mellom 10 til 20 MNOK . Proveny fra emisjonen vil bidra til å sikre selskapets vekstambisjoner og videre framdrift i den pågående  internasjonaliseringsprosessen.  Emisjonen vil være forbeholdt profesjonelle investorer og blir tilbudt færre enn 100 potensielle investorer. Styret forbeholder seg retten til å prioritere strategiske investorer og spredning, samt retten til å stanse emisjonen dersom prisingen i emisjonen ikke er innenfor hva man anser som fornuftig ved gjennomføringstidspunkt. Det tas ikke sikte på å utarbeide et prospekt i forkant av emisjonen, men aksjeutstedelsen vil bli omfattet i det allerede pågående arbeidet med noteringsprospekt knyttet til tidligere børsmeldte aksjeutstedelser. 24Seven Technology Group ASA har engasjert Danske Markets som tilrettelegger av emisjonen.

Styret i 24Seven Technology Group ASA ønsker å meddele at det er økt interesse for selskapet, dets plattform og produkter, noe som også gjenspeiler seg i økt takt i antall nyregistrerte brukere. Spesielt stor har veksten vært i regnskapsbyrå klienter og selskapets fokus på regnskapsbyrå skal styrkes ytterligere fremover. Selskapet har inngått flere internasjonale distribusjonsavtaler med betydelig kundemasse, blant annet med Apptix. Fokuset på internasjonale distributører vil være et viktig steg i den pågående internasjonaliseringsprosessen 24Seven Technology Group ASA er inne i. Fremdrift og utvikling av 24SevenOffice World Edition går også i forhold til plan, og emisjonen vil hovedsakelig bidra til å styrke balansen og fokusere på den videre utviklingen av 24SevenOffice World Edition og det internasjonale partnerarbeidet.

Styret i 24Seven Technology Group har valgt å engasjere Danske Markets og Terra Markets til å vurdere ulike strategiske muligheter.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner