Garantert emisjon i 24SevenOffice til tegningskurs over siste børskursDet vurderes fortløpende ulike oppkjøpskandidater.

Gjennomføring av emisjonen er betinget av at det utarbeides et prospekt av selskapet som blir godkjent av styret og tilsynsmyndighet. Etter dette vil styret treffe et endelig vedtak om å forhøye aksjekapitalen. Dette vedtaket antas å bli truffet innen utgangen av desember 2009.

Administrerende direktør Stian Rustad uttaler at det er tilfredsstillende å motta tilbud fra noen om å tegne aksjer til en høyere pris en hva selskapets aksjer noteres til ved dagens omsetning. Styrets leder Karl-Anders Grønland uttaler at til tross for at tilbudet lå over siste noteringskurs var det ikke opplagt at styret ville akseptere tilbudet om å tegne aksjer til en kurs av NOK 6.