Vilkår og betingelser

Aksept av vilkår og betingelser

Når du aksesserer dette nettstedet og bruker tjenestene der, er det ensbetydende med at du aksepterer disse bruksvilkårene. I tilfelle du er uenig i noen av bruksvilkårene, ber vi deg la være å bruke dette nettstedet.

Gjennom denne tjenesten kan du velge å få levert eller å abonnere på materiale, nyheter og informasjon som er av interesse for deg. Ønsker du å endre profil og si opp abonnementet på et bestemt tidspunkt, kan dette gjøres via denne tjenesten på support.se@cision.com.

Vær oppmerksom på at bruksvilkårene uten forvarsel kan bli revidert og gitt ut på nytt til enhver tid når denne postingen oppdateres. Vi råder deg til å besøke denne siden med jevne mellomrom for å sjekke gjeldende bruksvilkår. Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert 18. august 2008.

Hvordan kontakte oss

Dette nettstedet kontrolleres og drives av Cision Sverige AB, SE 114 88 Stockholm, Sverige. Telefonnummeret er + 46 8 507 410 00. Kommentarer eller klager bes sendt til supposrt.se@cision.com.

Registrering

For å få adgang til dette nettstedet eller noen av de ressursene som tilbys der, kan du bli bedt om å komme med registreringsdetaljer. Betingelsen for å kunne bruke dette nettstedet, er at alle opplysningene som gis, er korrekte og fullstendige. Får vi mistanke om at du har kommet med ukorrekte og ufullstendige opplysninger, har vi rett til å nekte deg adgang til dette nettstedet eller alle tilgjengelige ressurser der, og til å si opp eller midlertidig oppheve din konto.

Personvernerklæring

Vennligst les vår personvernerklæring før du tar dette nettstedet i bruk. Klikk her for å se denne meldingen, som er en del av disse bruksvilkårene.

Informasjon, varemerker, og copyrights

Dette nettstedet og alt materiale, nyheter og informasjon (“Information”) som Cision Sverige AB har lagt inn her, er beskyttet av copyrights, patenter, handelshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter. Noen av tegnene, logoene eller andre bilder Cision Sverige AB har plassert på dette nettstedet, er også beskyttet som registrerte eller uregistrerte varemerker eller varenavn eid av Cision Sverige AB, Cision Sverige ABs kunder eller av andre.

Bruk av informasjonen

Enhver bruk av dette nettstedet og all informasjon eller annet innhold som vises der, er betinget av at disse bruksvilkårene overholdes. Endring eller bruk av informasjon eller annet innhold på dette nettstedet som benyttes til formål som ikke er dekket av disse bruksvilkårene, kan utgjøre en krenkelse av f.eks. copyright- og/eller varemerkeloven, og er forbudt.

Du kan aksessere og vise informasjon og annet innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet, for ikke-kommersiell og personlig bruk, på bare én enkelt datamaskin. Videre er det ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere, reprodusere, gjenutgi, videresende, distribuere eller bruke informasjon og annet innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet, uten Cision Sverige ABs uttrykkelige godkjennelse. Enhver bruk av tilgjengelig informasjon er betinget av at all copyright og andre eiendomsrettigheter overholdes. Det er heller ikke tillatt å bruke eller overføre informasjon til et annet nettsted eller andre dataområder tilknyttet nett uten Cision Sverige ABs uttrykkelige godkjennelse. All dekompilering, omvendt utvikling ("reverse engineering"), demontering eller forsøk på å redusere programvarekoder på dette nettstedet til lesbar form med det formål å kunne studere programvarens oppbygging og/eller kopiere eller utvikle andre produkter basert (helt eller delvis) på denne programvaren, er også forbudt.

Fraskrivningsklausul og ansvarsbegrensning

All tilgjengelig informasjon og annet innhold på dette nettstedet presenteres utelukkende i den hensikt å formidle informasjon. Til tross for at det er blitt lagt stor vekt på å sikre informasjonsnøyaktighet på dette nettstedet, tilbyr Sverige AB materialet "som det er", og fraskriver seg ethvert ansvar og garantiforpliktelser for bruken av nettstedet eller for egnethet for spesielle forhold. Du samtykker i at all bruk av materialet på dette nettstedet foregår for din egen regning og risiko, og at du påtar deg fullt ansvar for alle bruksrelaterte kostnader. Cision Sverige AB skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, tilfeldige, derav følgende, indirekte skader av noe slag som skulle oppstå som følge av bruk av tilgjengelig informasjon eller programvare på dette nettstedet.

Informasjonen og vurderingene som er uttrykt i dette materialet på nettstedet eller i informasjon som er blitt sendt til deg, er informasjon Cision Sverige AB har mottatt fra tredjeparter. Cision Sverige AB forplikter seg ikke til å kontrollere og er ikke ansvarlig for innholdet i materialet. All bruk av materialet skjer på egen risiko, og er underlagt fraskrivningsklausulen og ansvarsbegrensningene beskrevet ovenfor.

Systemmisbruk

Du forplikter deg uten forbehold til ikke å sende, lage eller svare på såkalte "e-postbomber" (dvs. sende kopier av enkeltmeldinger til mange brukere, eller sende store eller mange filer eller meldinger til én enkelt bruker i ond hensikt) eller ta del i "spamming" (søppelpost) (dvs. uønsket e-posting til forretnings- eller andre formål) eller drive noen form for aktivitet som kan få negative følger for andre personers bruk av web-siden.

Sikkerhet

Alle passord på dette nettstedet er kun til individuell bruk. Du er selv ansvarlig for ditt passords sikkerhet (hvis du har et). Cision Sverige AB har rett til å kontrollere ditt passord, og etter eget skjønn kreve at du forandrer det. Hvis du bruker et passord som Cision Sverige AB anser for usikkert, har Cision Sverige AB rett til å kreve at det blir endret og/eller til å oppheve din konto. Det er forbudt å bruke all tilgjengelig informasjon, tjenester eller utstyr lagt ut på denne nettsiden i den hensikt å kompromittere eller manipulere systemressurser og/eller kontoer.

Etterforskning

Cision Sverige AB forbeholder seg retten til å etterforske eventuelle krenkelser av disse bruksvilkårene, og kan midlertidig oppheve enhver bruker hvis oppførsel eller postinger er under etterforskning. De kan også uten forvarsel fjerne slik informasjon og alt annet innhold fra sin server etter eget skjønn.

Cision Sverige AB forbeholder seg retten til å endre eller avbryte, midlertidig eller for alltid, hele eller deler av nettstedet og/eller all programvare, utstyr og tjenester uten forvarsel, og/eller til å sette opp generelle retningslinjer og bruksbegrensninger.

Tredjepartnettsteder

Dette nettstedet kan lenke deg til andre nettsteder på Internett. De andre nettstedene ligger utenfor Cision Sveriges ABs kontroll, og du aksepterer at Cision Sverige AB ikke skal holdes ansvarlig for nøyaktigheten, copyrightoverensstemmelse, lovgyldighet, anstendighet eller andre aspekter ved innholdet på slike nettsteder. Innlemmelsen av en slik lenke innebærer ingen godkjennelse fra Cision Sverige ABs side av noe nettsted eller forbindelse med noen av disse nettstedenes operatører.

Jurisdiksjonære spørsmål

Disse bruksvilkårene er underlagt svensk lov, og skal tolkes og håndheves i overensstemmelse med den.