Terra Securities ASA, dets konkursbo: Bostyret konkluderer med at kommunene har separatistrett

(Oslo, 6. mai 2008) Terra Securities ASA, dets konkursbo har i dag avgitt midlertidig innberetning til Oslo byfogdembete. Formålet med en konkursbehandling er å avvikle virksomheten, realisere aktiva og fordele gjenstående midler blant kreditorene. Det er anmeldt 393 krav for et samlet beløp på NOK 1,7 milliarder i boet. Av disse utgjør kommunenes - Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik – krav samlet NOK 1 451 millioner. Øvrige krav beløper seg til NOK 249 millioner. Ingen av de anmeldte krav er foreløpig godkjent, og boet antar at summen av kravene vil bli redusert når fordringene etter hvert blir prøvet én for én.

Det er realisert verdier for NOK 752 millioner. Av dette er NOK 434,8 millioner innbetalinger fra tvangsrealisasjon og salg av kommunenes obligasjonsinvesteringer, samt tilbakeføring av tilleggssikkerheter innbetalt av kommunene. I denne forbindelse har det vært reist spørsmål om separatistretten ifm. finansielle produkter. For kommunenes krav har bostyret konkludert med at separatistretten er i behold, og vedtatt at gjenstående midler NOK 434,8 millioner kan utbetales forholdsmessig iht. den enkelte kommunes investeringer. Kommunenes midler trekkes dermed ubeskåret ut av boet, mens de gjenstående midlene i boet – NOK 317,5 millioner – danner grunnlaget for boets videre behandling og fordeling mellom dividendeberettigede kreditorer.

Bostyret har begrunnet sitt vedtak med at Terra Securities ASA har opptrådt som mellommann iht. verdipapirlovens regler. I tråd med de regler som gjelder tilligger eiendomsretten til investeringene kommunene som kunder. Viggo Hagstrøm og Rune Sæbø, professorer ved de juridiske fakulteter ved hhv. universitetene i Oslo og i Bergen, støtter denne konklusjon i en betenkning skrevet på oppdrag fra bostyret. Midlene vil imidlertid ikke bli utbetalt før vedtaket er godkjent i skiftesamling. Denne vil bli avholdt 3. juni.

Ikke separatistrett for BMA og Warrants

For de finansielle produktene ”BMA” og ”Warrants” har bostyret konkludert med at det ikke foreligger separatistrett. ”BMA” er bankspareprodukter med aksje- eller valutaavkastning iht. avtaler med sparebanker i Terra-gruppen. ”Warrants” er opsjoner utstedt av Terra Securities ASA hvor avkastningen er knyttet opp mot kursutviklingen på aksjer eller valutaer. Ved salg av disse produktene har Terra Securities ASA etter bostyrets vurdering ikke opptrådt som mellommann, men som selger for egen regning. Verdien av alle sikringskontrakter under BMA og Warrants inngår således i boet. Terra-bankene som har solgt BMA og enkeltinvestorer som har kjøpt Warrants vil være henvist til å melde sine krav i boet som dividendekrav. Professor Rune Sæbø har i en betenkning skrevet på oppdrag fra bostyret støttet bostyrets konklusjon.

Krav på lønn og bonus

Tidligere ansatte og deltakere i Terra Securities ASA har meldt krav på lønn og bonus i boet for ca. NOK 63 millioner. Bostyrer har foreløpig vurdert kravene slik at bonuser for til sammen NOK 53,8 millioner ikke er dekningsberettigede fordi kravene er betinget av et årsoverskudd for selskapet i 2007. Slikt overskudd ble ikke oppnådd som følge av konkursen. Øvrige bonuskrav som ikke er overskuddsbetinget, antas å være dekningsberettiget i boet. Krav på lønn og bonus er oversendt til NAV Lønnsgaranti for videre behandling.

Krav mot partnerne på ansvarsbeløp og tilbakebetaling av forskuddsbetalinger

Selskapsavtalen for Terra Securities Indre Selskap inneholder bestemmelser om at partnere har krav på godtgjørelse for sin arbeidsinnsats. Iht. selskapsavtalen er hele arbeidsgodtgjørelsen overskuddsavhengig. Partnerne har i løpet av 2007 mottatt månedlige a-kontobeløp som forskudd på arbeidsgodtgjørelse.

Boet legger til grunn at arbeidsgodtgjørelsen skal være overskuddsavhengig. Dermed er godtgjørelsen avhengig av at det faktisk oppstår et overskudd i angjeldende regnskapsår. Boet har lagt til grunn at det ikke foreligger overskudd for 2007, da Selskapet ble insolvent og begjærte oppbud. Konsekvensen blir derved at det heller ikke er grunnlag for utbetaling av arbeidsgodtgjørelse for 2007. Etter bostyrets oppfatning kan det forskudd på overskuddsavhengig arbeidsgodtgjørelse som er utbetalt gjennom 2007 kreves tilbakebetalt. Den enkelte partner er krevd for det beløp som er utbetalt til seg i løpet av 2007. Beløpet utgjør til sammen NOK 9.411.657,-.

Hver av de 13 partnerne i det indre selskapet er i tillegg krevd for NOK 500.000,-, til sammen NOK 6.5 millioner, som utgjør den enkelte partners avtalte ansvar iht. selskapsavtalen. Kravene er bestridt.