Aktivt kvartal for Det norske

I andre kvartal har Det norske operert tre rigger samtidig uten alvorlige hendelser eller skader. Både Draupne- og Storklakkenfunnene er avgrenset med positive resultater og avgrensingsboringen på Grevling dokumentert mulige kommersielle ressurser.

Letebrønn 16/1-11 A påviste mer olje i Draupne i PL 001B. Ressurspotensialet for en utbygging vurderes til mellom 110 og 150 millioner fat oljeekvivalenter.

Det norske fant olje i avgrensningsbrønn 15/12-22A på Storklakken i PL 460. Ressurspotensialet vurderes til mellom 7 og 12 millioner fat oljeekvivalenter.

Tre av letebrønnene Det norske var med på i andre kvartal var tørre: brønn 15/12-22 Storkollen i PL 337, brønn 15/9-24 Storkinn i PL 408, samt brønn 2/2-6 Optimus i PL 332.

Produksjonen i andre kvartal var 187 377 (162 576) fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 2 059,1 (1 786,5) fat per dag. Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 79,9 (58,8) pr fat.


Finansielle forhold

Driftsinntektene i perioden var på 88,7 (66,8) MNOK. Driftsunderskuddet ble -409,3 (-410,6) MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak utforskingskostnader på 367,2 (410,4) MNOK. Av disse utgjør kostnadsføring av tørre brønner totalt 303,4 MNOK.

Periodens resultat var -104,8 (-77,1) MNOK etter en positiv skattekostnad på 296,6 (323,6) MNOK. Konsernets likvide midler ved kvartalets utgang var 438,7 (1 348,3) MNOK. Skattefordring for utbetaling i inneværende år er bokført med 2 069,0 (211,7) MNOK, mens skattefordring til utbetaling i 2011 er bokført med 1 409,1 (596,5) MNOK.

Selskapet har en sterk finansiell stilling med en egenkapitalandel på 41 prosent (66 prosent) og solid likviditet.


Frøy

Partnerskapet i PL 364 arbeider med grunnlaget for en oppdatert plan for utbygging og drift (PUD) for Frøyfeltet. Hovedalternativet er en flytende produksjonsenhet fra Sevan Marine ASA i kombinasjon med en brønnhodeplattform, men andre løsninger kan også bli aktuelle.

Det arbeides med å opprette et selskap som skal eie produksjonsenheten. Det er et betydelig avtaleverk mellom flere parter og tempoet i dette arbeidet, sammen med finansieringsløsningen, vil i stor grad bestemme når en PUD kan bli levert. Samtidig arbeides det med muligheter for også å produsere olje og gass fra Storklakken, og eventuelt Rind, via en ny produksjonsenhet på Frøy.


Følg presentasjonen av andre kvartal live via webcast på våre hjemmesider, www.detnor.no

Her kan også rapporten og presentasjonen lastes ned. 

Kontakter:

Adm. dir, Erik Haugane, tlf.: +47 907 21 655

Direktør kommunikasjon, Torgeir Anda, tlf.: +47 99 11 22 03

Knut Evensen, Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør, tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

For mer informasjon om Det norske, se www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.